02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2019 6
ފިލްމު އެވޯޑްސް މި މަހުގެ 15 ގައި

ނުވަ ވަނަ ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސް މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ހަފުތާ ތެރޭގައި ނޮމިނޭޝަންތައް ވެސް އިއުލާންކުރާނެ ކަމަށް އާޓްސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019 5
"ކޮސް ގިނަ މިސްޓޭކް" ގެ ފަސްޓްލުކް ލަވަސެޓެއްހެން

އަންނަ މަހު ސިނަމާ އަށް ގެންނަން ނިންމާފައިވާ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީ "ކޮސް ގިނަ މިސްޓޭކް" ގެ ފަސްޓްލުކް ލަވަސެޓެއްހެން ދައްކާލައިފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2019 7
ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސްގެ ޖޫރީން ކަނޑައަޅައިފި

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ނުވަ ވަނަ ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސްގެ ފިލްމުތައް ޖަޖްކުރާ ޖޫރީ ޕެނަލް ކަނޑައަޅައި އެ މީހުންގެ ވަނަވަރު އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2019 4
ނިއުމާ ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ދެ ފިލްމަކާއި ހޯސްޓް ޝޯއެއް

މި އަހަރު ރިލީޒްކުރި ފިލްމު "ނިވައިރޯޅި" އިން އެކްޓިން އިން ރިޓަޔާކުރި މަޝްހޫރު ބަތަލާ ނިއުމާ މުހައްމަދުގެ ފިލްމީ ކެރިއަރަށް 25 އަހަރު ފާހަގަކުރަން ރޭ ބޭއްވި ހަފުލާގައި އޭނާގެ އާ ތިން ޕްރޮޖެކްޓެއް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2019 1
ފިލްމު އެވޯޑްސް: 12 ފީޗާ އާއި ކުރު ފިލްމެއް

އަންނަ މަހު ބާއްވާ 9 ވަނަ ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސް އަށް ފިލްމުތައް ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައި ސުންގަޑި ހަމަވި އިރު، ހުށަހަޅާފައި ވަނީ 12 ފީޗާ އާއި ކުރު އެއް ފިލްމު ކަމަށް ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޮ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

October 15, 2019 17
ނިއުމާގެ ސަޕްރައިޒްތަކެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފިލްމަކަށް ގެނެސްދިން ބަތަލާ ނިއުމާ މުހައްމަދު ވަދާއީ ފިލްމު "ނިވައިރޯޅި" ގެނެސްދިނުމަށް ފަހު އޭނާގެ ފިލްމީ ކެރިއަރަށް 25 އަހަރުން ފާހަގަކުރަން ބުރާސްފަތި...

October 15, 2019 5
"އަނދިރިކަން" ކެންސަލްކޮށް، ރިފަންޑް ދެނީ

އަންނަ ހަފުތާގެ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ އޮލިމްޕަހުގައި ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމައި، ޓިކެޓް ވެސް ވިއްކަމުން ދިޔަ، އަލީ ސީޒަންގެ އާ ފިލްމު "އަނދރިކަން" އެޅުވުން ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019 4
ސީޒަން ދެން ހަދާނީ "ލޯބިވެވިއްޖެ"

މި މަހު ރިލީޒްކުރާ "އަނދިރިކަން" އަށް ފަހު "ލޯބިވެވިއްޖެ" ކިޔާ ފިލްމެއް ހަދަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އަލީ ސީޒަން ބުނެފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019 1
"އަނދިރިކަން" ގެ ޓިކެޓް އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން

މި މަހުގެ 22 ގައި އަޅުވާ ފިލްމު "އަނދިރިކަން" ގެ ޝޫޓިން ކުރިއަށް އޮތް ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްކޮށް ނިންމާލައި، ފިލްމުގެ ޓިކެޓް އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ވިއްކަން ފަށާނެ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު އަލީ ސީޒން ބުނެފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019 1
ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސް އަންނަ މަހު

މި އަހަރަށް ފަސްކުރި ނުވަ ވަނަ ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސް އަންނަ މަހު ބާއްވަން ނިންމައި، ފިލްމުތައް ބައިވެރިކުރުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

October 01, 2019 13
ނަހުލާގެ "ދަޅަ" ބިންމާ އަށް

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ވާހަކަ ލިޔުންތެރިން ކަމަށްވާ ބިންމާ އިބްރާހީމް ވަހީދާއި ފާތުމަތު ނަހުލާ ގުޅިގެން ވެބް ސީރީޒެއް ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

October 01, 2019 1
ޑާކްރެއިންގެ ނޮވެމްބަރު ފަށައިފި

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ އެންމެ ފެވަރިޓް ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ޖުމައްޔިލް (ޖުމަލް) ނިމާލާއި މަރިޔަމް މަޖުދާ (މަޖޫ) ލީޑްރޯލް ކުޅޭ ލޯބީގެ ފިލްމު "ނޮވެމްބާ" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2019 2
ހަ އަހަރު ފަހުން "4 ހަޅަ" ބައިސްކޯފަށް

މީގެ ހަ އަހަރު ކުރިން ދިވެހި ސިނަމާ އަށް ގެންނަން އުޅުނު ފުރަތަމަ އެންތޮލޮޖީ ފިލްމު "4 ހަޅަ" އެންމެ ފަހުން ބައިސްކޯފުން ސްޓްރީމްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2019
ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސް މި އަހަރު ބާއްވަނީ

ވާދަކުރާ ވަރަށް ފިލްމުތައް ނެތުމުން މިދިޔަ އަހަރު ނުބާއްވަން ނިންމި ނުވަ ވަނަ ދިވެހި އެވޯޑްސް މި އަހަރު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

September 24, 2019 3
"ކާކު؟" މިރޭ އޮލިމްޕަހަށް

ޑައިރެކްޓަރު މުހައްމަދު އަބޫބަކުރު (މާއެނބޫ) ގެ ބިރުވެރި ފިލްމު "ކާކު؟" މިރޭ އޮލިމްޕަސް ސިނަމާގައި ޕްރިމިއާގައި ކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2019 4
"އަނދިރިކަން" އަންނަ މަހު 22 ގައި

އެކްޓަރު/ޑައިރެކްޓަރު އަލީ ސީޒަން އެކްޓްކޮށް، ޑައިރެކްޓްކުރާ ފިލްމު "އަނދިރިކަން" އަންނަ މަހުގެ 22 ގައި ގެނެސްދޭން ނިންމައި ފިލްމުހެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2019 5
ޑާކް ރެއިނުން އިތުރު އާ ދެ ފިލްމެއް އިއުލާންކޮށްފި

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން ހުކުރު ދުވަހު ފާހަގަކުރި އެތަނުގެ 12 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ދިމާކޮށް އިތުރު އާ ދެ ފިލްމެއް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2019 10
ސޮރީ، އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި

މި މަހުގެ ތެރޭގައި ސިނަމާ އަށް ގެންނާނެ ކަމަށް، ފާތުމަތު ނަހުލާ އިއުލާން ކުރި އާ ފިލްމު "ސޮރީ" އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2019 1
"ބަވަތި" ގެ އާ ޓީޒާ ޓްރެއިލާއެއް

މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން އޮލިމްޕަސް ސިނަމާގައި ދައްކަމުން އަންނަ ފިލްމު "ބަވަތި" ގެ އާ ޓީޒާ ޓްރެއިލާއެއް ބެލުންތެރިންނަށް ދައްކާލައިފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2019 10
އިލްޔާސްގެ "ބަވަތި" ޕްރިމިއާކޮށްފި

އަލަށް ޑައިރެކްޝަނަށް ނުކުތް އިލްޔާސް ވަހީދުގެ ފިލްމު "ބަވަތި" ރޭ އޮލިމްޕަސް ސިނަމާގައި ޕްރިމިއާކޮށްފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2019 5
ސީޒަންގެ "އަނދިރިކަން" އޮކްޓޯބަރުގައި

މިހާރު މ. މަޑުއްވަރީގައި ޝޫޓްކުރަމުން އަންނަ، އެކްޓަރު/ޑައިރެކްޓަރު އަލީ ސީޒަންގެ އާ ފީޗާ ފިލްމު "އަނދިރިކަން" އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2019 4
ސީޒަންގެ "އަނދިރިކަން" މަޑުއްވަރީގައި

"އަނދިރިކަން" ގެ ނަމުގައި ފީޗާ ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައި، އެކްޓަރު/ޑައިރެކްޓަރު އަލީ ސީޒަން އެ ފިލްމުގެ ބައެއް ކާސްޓުންނާ އެކު މ. މަޑުއްވަރީގައި ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

August 22, 2019 1
"އިންދިރާސް" އަލުން ހަދަން ނިންމައިފި

މީގެ އަށް އަހަރު ކުރިން ރަވީ ފާރޫގް ޑައިރެކްޓްކޮށް ގެނެސްދޭން އުޅުނު ފިލްމު "އިންދިރާސް" ގެ މަސައްކަތް އަލުން ފެށުމަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2019 2
"ލީނާ" 29 ގައި ހުޅުމާލޭ ޝްވެކަށް

މިދިޔަ މަހު އޮލިމްޕަސް ސިނަމާގައި ދެއްކި ފިލްމު "ލީނާ" މި މަހުގެ 29 އިން ފެށިގެން ހުޅުމާލޭ ޝްވެކް ސިނަމާގައި ދައްކަން ނިންމައިފި އެވެ

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2019 1
"ދައުވަތު" އަށް ފަހު "ކޮސް ގިނަ މިސްޓޭކް"

ދާދި ފަހުން ރިލީޒްކޮށް، ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ހޯދި ބިރުވެރި ފިލްމު "ދައުވަތު" އަށް ފަހު ވީމީޑިއާ އިން "ކޮސް ގިނަ މިސްޓޭކް" ގެ ނަމުގައި އާ ފިލްމެއް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2019 9
ބިރުވެރި ފިލްމު "ކާކު؟" ސެޕްޓެމްބަރު 24 ގައި

މުހައްމަދު އަބޫކަރު (މާއެބޫ) ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ލޯބީގެ ބިރުވެރި ފިލްމު "ކާކު؟" އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 24 ގައި ސިނަމާ އަށް ގެންނަން ނިންމައި، ފިލްމުގެ ޕޯސްޓަރެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.