28 އޯގަސްޓް

August 28, 2017
"ހައްދު" އާ ދޭތެރޭ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ: ރިޝްފާ

އަންނަ މަހުގެ ހައެއްގައި ރިލީޒް ކުރާ ފިލްމް "ހައްދު" ގައި ކުޅެފައިވާ ރޯލާ ދޭތެރޭ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށާއި ބެލުންތެރިންނަށް ފިލްމް ވަރަށް ކަމުދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ބޮޑު ކަމަށް...

August 28, 2017 9
ހުރިހާ ދިމާއަކުން ވެސް ހަމޫދަށް ތައުރީފު

ފިލްމްތަކަށް ލަވަ ކިޔަން ހަމޫދަށް އަންނަނީ ފުރުސަތުތައް ލިބެމުން.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2017
ޔާރާ ޓީމް ބޮޑު އީދުގައި ހަތަރު ރަށެއްގައި ޝޯ ދެނީ

ކުރިއަށް އޮތް ބޮޑު އީދުގައި ޔާރާ އާއިލާގެ ޓީމުން ހަތަރު ރަށެއްގައި ޝޯ ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2017 2
އަންނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފިލްމަކަށް "ގިލަން" ވެދާނެ

އަމްޖަދު އިބްރާހީމް (އަމްޖޭ) ގެ ފިލްމް "ގިލަން" އަކީ އޭނާ އަށް ވަރަށް ހާއްސަ ފިލްމެކެވެ. ދެހާސް ސާދައިގައި މަސައްކަތް ފެށި މި ފިލްމަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ 2015 ގައި ރިލީޒް ކުރަން އަމާޒު ހިފި ފިލްމެކެވެ. ބޭނުމަކަށްވީ އަމްޖޭގެ 50 ވަނަ ފީޗާ ފިލްމަށްވާތީ، އޭރު ރާއްޖޭގެ މިނިވަން 50 އާ ދިމާކޮށް ފިލްމް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެންނާށެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2017 11
ތައުބާ: ކުޑަ އިއްބެގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ލަވަ

ކުޑައިއްބެ ބުނީ "ތައުބާ" ލަވަ އެއްކޮށް ނިންމާލަން މަސް ދުވަސް ނެގި ކަމަށް.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2017 12
"ބޮސް" ބެލުންތެރިން ރޮއްވާލާނެ: ނަހުލާ

"ބޮސް" ގެ ޓީޒާ 10 ވަރަކަށް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އާންމުންނަށް ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް ނަހުލާ ބުނޭ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2017 1
"ހައްދު" ޝްވެކް ސިނަމާގައި ވެސް ދައްކާނެ

މާލޭގެ އިތުރުން ހުޅުމާލޭގެ ޝްވެކް ސިނަމާގައި ވެސް "ހައްދު" އަޅުވާނެ.

August 20, 2017
ކުރިއަށް ހުރީ އުންމީދީ ފިލްމުތަކެއް

ރިލީޒް ވާން ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމާ އެކު މި އަހަރު ސިނަމާ އަށް އައި ފިލްމްތަކުގެ އަދަދު އަށެކަށް އަރާނެ. މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ނުކުރީ އަށް ފިލްމް.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 8
"ބޮސް" ގެ ޓީމުން ޔުނާނަށް ތައުރީފު އޮއްސާލައިފި

ނަހުލާ ބުނަނީ ޔުނާންއަކީ މިހާރުގެ އެކްޓަރުންނަށް ގޮންޖަހާލާ ވަރުގެ އެކްޓަރެއްކަން "ބޮސް" އިން ސާބިތުކޮށް ދޭނެ ކަމަށް.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017 6
ބާރު ޝަރީފް މިހާރު ކޮބާ؟

ޑައިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މިހާރު ނުފެނުނަސް ބާރުއަކީ މިހާރު ފިލްމާއި ޑްރާމާ މުބާރާތުގެ އެވޯޑްތަކުގެ އެންމެ އާންމު އެއް ޖަޖް.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 3
އިތުރު ކާސްޓުންނާ އެކު "ހައްދު" ގެ އާ ޓްރެއިލާއެއް

އަންނަ މަހުގެ ހައެއްގައި ރިލީޒް ކުރާ ފިލްމް "ހައްދު" ގެ އާ ޓްރެއިލާއެއް، ފިލްމްގައި ހިމެނޭ އިތުރު ކާސްޓުންނާ އެކު ދައްކާލައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2017 9
"ނޯޓީ 40" ރިވިއު: ޔޫއްޕެ އަށް ހަމަ ސާބަސް

ކާސްޓް: ޔޫއްޕެ، މަނިކު، ސައީދު، ސީޒަން، އަޒޫ، އައްޒަ، ޖިމީ، ގުލީ، ނުޒޫ، ޝަރީފް، ދޮންއައްޔަ

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2017 1
"ނޭދެން ވަކިވާކަށް" ޕްރިމިއާކުރަން ބޭރުގެ ފަންނާނުން

ފިލްމްގެ ޓިކެޓް ވެސް ބުކްކޮށް ދެމުން އަންނަ އިރު، ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ ވެސް މިހާރު ވަނީ ދައްކާލާފައި.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2017 5
"ހައްދު"ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި

"ހައްދު" ގެ ފުރަތަމަ 10 ޝޯ އަށް ހުޅުވާލާފައިވާ އިރު، ޓިކެޓް ވިއްކަނީ 100ރ. އަށް.

August 08, 2017 3
"ވަކިން ލޯބިން"ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި

ޕްރޮޑިއުސަރު މޮގާ ބުނީ ފިލްމްގެ ޝޫޓިން އެއްކޮށް ނިންމާލަން ގާތްގަނޑަކަށް މަސް ދުވަސް ނަގާނެ ކަމަށް.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2017 10
"ހައްދު"ގެ "ބީހިލާށޭ" ހަމަ ވަރަށް ހިތްގައިމު

ރެކޯޑް ބްރޭކީން މޫވީއެއްގެ ގޮތުގައި ޑައިރެކްޓަރު އަބްދުލް ފައްތާހު ޕްރޮމޯޓް ކުރާ އޭނާގެ އާ ފިލްމް "ހައްދު"ގެ ފުރަތަމަ ލަވަ "ބީހިލާށޭ" މިރޭ ދައްކާލައިފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2017
"ހައްދު" ގެ އޯޑިއޯ ލޯންޗްކުރުން މާދަމާރޭ

"ހައްދު" ގެ ޓިކެޓް މި މަހުގެ 8 އިން ފެށިގެން އޮލިމްޕަހުން 100ރ. އަށް ވިއްކާނެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2017 6
"ބޮސް"ގެ 75 ޕަސެންޓް ޝޫޓިން ނިމިއްޖެ

"ބޮސް" ގެ ޓީމުން ބުނީ ޓާގެޓަކީ މި މަހުގެ 15 އަށް ޝޫޓިން އެއްކޮށް ނިންމައިލުން ކަމަށް.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2017
ނޫރު ފީޗާ ފިލްމެއްގެ ޑައިރެކްޝަނަކަށް އަދި ތައްޔާރެއް ނޫން

މި އަހަރުގެ އޮފީސް ޓެލެޑްރާމާ މުބާރާތުގެ ވަނަތައް ބެހިގެން ދިޔަ ގޮތަށް ބަލާ އިރު، ޕްރޮޑިއުސަރު ހުސައިން ނޫރައްދީން (ނޫރު) އަކީ އެންމެ ބޮޑު އުލަފެއް ލިބުނު އެކަކަށް ވާނެ އެވެ. އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ސްޓެލްކޯގެ ޑްރާމާ "ކަޅާއި ހުދު" އަށް އެންމެ މޮޅު ޑްރާމާގެ އެވޯޑާ އެކު، އެންމެ މޮޅު ޑައިރެކްޓަރުގެ އެވޯޑް ވެސް ވަނީ ލިބިފަ އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2017 5
"ހައްދު"ގެ ޕްރިމިއާ އައްޑު އާއި ކުޅުދުއްފުށީގައި

އައްޑު އާއި ކުޅުދުއްފުށީގައި ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފިލްމްގެ ޕްރިމިއާ ބާއްވަން ވަނީ ރާވާފައި.

August 02, 2017 8
މިރޭ ނޯޓީ 40 އަޅުވާއިރު ޔޫއްޕެ ޔަގީންކަމުގައި

މިރޭ އޮލިމްޕަހުގައި "ނޯޓީ 40" ޕްރިމިއާ ކުރުމަށް ފަހު، 15 ޝޯ ދައްކާނެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2017 5
އެންމެ މޮޅު ޑްރާމާއަކަށް ސްޓެލްކޯގެ "ކަޅާއި ހުދު"

މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު 2015 ވަނަ އަހަރު އަލުން ފެށި އޮފީސްތަކުގެ ޓެލެޑްރާމާ މުބާރާތުގެ މި އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ޑްރާމާއަކަށް ސްޓެލްކޯގެ "ކަޅާއި ހުދު" ހޮވިއްޖެ އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2017
ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޒަކިއްޓެ ވެސް ބޮޑު ސްކްރީނަށް

"ގޮށްރާޅު ސިނަމާ އަށް އަންނަނީ އެޕްރީލް 5 ގައި.

28 ޖުލައި

July 28, 2017 4
މާމުއި: ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ވެބް ސީރީޒަށް ވާނެ

ޑާކް ރެއިނުން ބުނީ "މާމުއި" ހަދަން ފަންޑްގެ ދަތިކަން ހުރުމާ އެކު ސްޕޮންސަ ދޭން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ދޮރު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކަމަަށް.