18 ޖޫން

June 18, 2017
ޖުމަލް އާއި މަޖޫ މިފަހަރު ފެންނާނީ "ވަކިން ލޯބިން"

މި ފަހުން ދިވެހި ސިނަމާ އިން ފެނިގެން ދިޔަ އެންމެ ލޯބި އަދި އެންމެ މަގުބޫލް ޖޯޑަކީ ޖުމައްޔިލް ނިމާލް (ޖުމަލް) އާއި މަރިޔަމް މަޖުދާ (މަޖޫ) ގެ ޖޯޑެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2017 47
ފިލްމީ ތަރި މުއާ ބަނގުރަލުގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރު

މަޝްހޫރު ފިލްމީތަރި އަދި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޯޑިނޭޓަރު އަބްދުﷲ މުއާޒު (މުއާ) އާއި އިތުރު ބަޔަކު، ބަނގުރަލުގެ މައްސަލައެއްގައި ފުލުހުން ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2017 1
މަޖޫ އެނބުރި އަންނާނީ ވެސް ޑާކް ރެއިންގެ ފިލްމަކުން

މި ފަހަކަށް އައިސް ދިވެހި ސިނަމާއިން ފެނުނު އެންމެ އުންމީދީ އެއް ބަތަލާއަކީ މަރިޔަމް މަޖުދާ (މަޖޫ) އެވެ. އޭނާގެ ވަަރަށް ކާމިޔާބު ދެ ފިލްމެއް މިހާތަނަށް ބެލުންތެރިންނަށް ވާނީ ފެނިފަ އެވެ. އެއީ ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން މިދިޔަ އަހަރު ގެނެސް ދިން "ވާށޭ މަށާއެކީ" އާއި އޭގެ ކުރީ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި "އެންމެ ފަހު ވިންދާ ޖެހެންދެން"...

06 ޖޫން

June 06, 2017 2
"ބޮސް" ގެ ކާސްޓަށް އަޒޫ، ޖިމީ އަދި ދޮން އައްޔަ

"ބޮސް" ގެ ލީޑް ބަތަލާއަކީ އައްޒަ. އޭނާއާ އެކު މުޅިން އާ އެކްޓަރެއް ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ތައާރަފު ކުރާނެ.

31 މެއި

May 31, 2017 4
"އިމްޝާ" ބެލުންތެރިން ބިރު ގަންނުވާލާނެ

ފަސް އެޕިސޯޑްގެ ބިރުވެރި ޑްރާމާ ސިލްސިލާ "އިމްޝާ" ވީޓީވީން ދައްކާނީ ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 10:00 ގައި.

25 މެއި

May 25, 2017 7
ބަނދަރު: ޒަރީރުގެ ފުރަތަމަ ޑައިރެކްޝަން

ސްކްރީން ރައިޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ އަހުމަދު ޒަރީރުގެ ފުރަތަމަ ޑައިރެކްޝަން، އޮފީސްތަކުގެ ޓެލެޑްރާމާ މުބާރާތުން މިފަހަރު ފެންނާނެ އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2017 1
ފައްތާހްގެ "ވައްޓަފާޅި 6" ރާޅާއެޅުމަށް ހާއްސަ

ރާއްޖޭގެ އެކި އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްތަކުގެ އެހާރާއި މިހާރުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާ އެކު، ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ވެސް ވަަރަށް ބޮޑަށް އިޝްތިހާރުވެގެން ދާ ގޮތަށް ޑައިރެކްޓަރު އަބްދުލް ފައްތާހު އުފައްދާ ޑޮކިއުމެންޓްރީ ސިލްސިލާއެއް ކަމަށްވާ ވައްޓަފާޅި މިފަހަރު ހާއްސަކޮށްފައި ވަނީ ރާޅާއެޅުމަށެވެ.

17 މެއި

May 17, 2017 5
ނަހުލާގެ "ބޮސް" އޮކްޓޯބަރު 24 ގައި ސްކްރީނަށް

"ބޮސް" ގެ ޝޫޓިން އަންނަ މަހުގެ 13 ގައި ފަށާނެ. ޝޫޓިން އަށް ނަގާނީ 45 ދުވަސް.

10 މެއި

May 10, 2017 1
"އިލް ނޮއިސް"ގެ ފަހު ޝޯ މިރޭ

މިދިޔަ މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ޝްވެކް ސިނަމާގައި އެޅުވި ފިލްމް "އިލް ނޮއިސް" ގެ ފަހު ޝޯ މިރޭ ދައްކާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2017
"މީ ލޯތްބަކީ" ގެ ވަދާއީ ތިން ޝޯ އަންނަ ހަފުތާގައި

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިމަންޓުން މިދިޔަ މަހުގެ ފަހެއްގައި އޮލިމްޕަހުގައި ރިލީޒް ކުރި ފިލްމް "މީ ލޯތްބަކީ" ގެ ވަދާއީ ތިން ޝޯ އަންނަ ހަފުތާގައި ދައްކަން ނިންމައި، އެ ޝޯތަކުގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2017 3
އިމޭޖިނޭޝަން ރިއަލިޓީގެ "ދަޅަ" އިގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި

ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް އަލަށް ނިކުތް ފިލްމް ސްޓޫޑިއޯ އިމޭޖިނޭޝަން ރިއަލިޓީގެ ފުރަތަމަ ފިލްމް "ދަޅަ" ގެ ފުރަތަމަ ޓީޒާ ދައްކާލައި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2017 5
ނިމާލް ރޯދައިގެ ފަހުން ފީޗާ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ

މަރުގެ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަދާ ފީޗާ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ރޯދައިގެ ފަހުން ފަށާނެ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު އަހުމަދު ނިމާލް ބުނެފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2017 2
މި އަހަރުގެ ކުރިއަށް ހުރީ ކޮން ފިލްމްތަކެއް؟

ލަފާކުރެވޭ ގޮތުން މި އަހަރަކީ މިދިޔަ އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ފިލްމްތައް ސްކްރީނަށް އަންނާނެ އަހަރެކެވެ. އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރު ނިމިގެން ދިޔަ އިރު ހަތަރު ފިލްމެއް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ. އެއީ ކޮންމެ މަހަކަށް ފިލްމެކެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 4
"ވިޝްކާ"ގެ މައްސަލާގައި މަހުދީ ގޮވައިގެން ކޯޓަށް

ދިވެހި ފިލްމް "ވިޝްކާ" ގެ މިލްކުވެރިކަމާ މެދު ދައުވާކޮށް، ކެމެރާމަން ހަސަން ހަލީމް (ކޮކޯ) ދައުވާ ކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެ ފިލްމުގެ ވާހަކަ އާއި ސްކްރީންޕްލޭގެ މިލްކުވެރިކަމާ މެދު ގޮތެއް...

April 30, 2017 12
ފައްތާހް "ރެހެންދި ހަދީޖާ" ސްކްރީނަށް ގެންނަނީ

މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު އަބްދުލް ފައްތާހު މިދިޔަ އަހަރު ޑައިރެކްޓް ކުރަން އުޅުނު ތާރީހީ ފިލްމް "1962 ތެނަދޫ" ސަރުކާރުން ހުއްޓުވާފައި ވަނިކޮށް ތާރީހީ ހާދިސާއަކަށް އަނެއްކާވެސް ފިލްމެއް...

29 އެޕްރީލް

April 29, 2017 2
އަންނަ އަހަރު ވެސް ޔާރާގެ ފިލްމެއް ފެންނާނެ: ރިޝްމީ

މި އަހަރު ބެލުންތެރިންނަށް "ވިޝްކާ" ގެނެސްދިން ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަނުން އަންނަ އަހަރު ވެސް ފިލްމެއް އުފައްދާނެ ކަމަށް ބަތަލާ ރިޝްމީ ރަމީޒް ބުނެފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2017 4
"އިލް ނޮއިސް" އިން މުންކޮ އެހެން ހިސާބަކަށް

ޝްވެކް ސިނަމާގައި އޮތީ "ވަރަށް ކުރު" ރެޑް ކާޕެޓް ހަފުލާއެކެވެ. ނަމަވެސް ރެއަކީ ދިވެހިންގެ ޑްރާމާ ސްޓޭޖުގެ ޒަމާނީ މޫނުކަމުގައިވީ މުހައްމަދު މުންތަސިރު (މުންކޮ) ގެ ކުރި ފަޅައިގެން ހެދެން ފެށި ފިލްމީ ހަޔާތުގެ އެންމެ ބޮޑު ރެއެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2017 3
"އިލް ނޮއިސް" މިރޭ ޕްރިިމިއާ ކުރަނީ

ކޮންމެ ރެއަކު ފިލްމުގެ ދެ ޝޯ ދައްކާނެ. ޓިކެޓް ޝްވެކް ސިނަމާ އިން އަންނަނީ ވިއްކަމުން.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2017 3
ފޮޓޯއެއް އިންސްޓަގްރާމްކޮށްގެން "އިލް ނޮއިސް"ގެ ޓިކެޓް

އަންނަ ހަފުތާގައި ޕްރިމިއާކުރާ ފިލްމް "އިލް ނޮއިސް" ގެ ކުޑަވަރެއްގެ ސެޓެއް ލެކިއުޓް ފިހާރައިގައި އެބަހުއްޓެވެ. އެތަން ބަލައިލަން ދާ ނަމަ ފޮޓޯއެއް ނަގައި އިންސްޓަގްރާމް ކޮށްލާށެވެ....

April 20, 2017 9
"ނޭދެން ވަކިވާކަށް" ސެޕްޓެމްބަރު 27 ގައި

މަހުދީ އަހުމަދުގެ ސްކްރީންޕްލޭއަކަށް، މުހައްމަދު އަބޫބަކުރު (މާއެބޫ) ޑައިރެކްޓް ކުރި ފުރަތަމަ ފިލްމް "ނޭދެން ވަކިވާކަށް" އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 27 ގައި ރިލީޒް ކުރަން ނިންމައިފި...

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017 9
"ހިތް ދީވާނާ 7" ހާއްސަކުރަނީ ޕްރިޔަންކާއަށް

މަޝްހޫރު ނެށުންތެރިޔާ ސުނީތާ އަލީ (ސުނީ) ސިލްސިލާކޮށް ގެނެސްދޭ ލަވަ ވީސީޑީ "ހިތް ދީވާނާ 7" ގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2017 1
"އިލް ނޮއިސް" ގެ ފަހު ޓްރެއިލާ މާ ޝައުގުވެރި

މިއީ މި މަހުގެ 27 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޝްވެކް އިން ސިނަމާއިން "އިލް ނޮއިސް" ބަލައިލުމުގެ ކުރިން ފެންނާނެ އެންމެ ފަހު ޓްރެއިލާ އެވެ. މި ފިލްމަށް ޝައުގުވެރިވާ މީހުންނަށް މިއީ މި ވަގުތަށް...

April 18, 2017 3
"ވިޝްކާ" ގެ މައްސަލަ ހައްލު ނުވުމުން ޝަރީއަތަށް

މިދިޔަ މަހު ޕްރިމިއާ ކުރި ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމް "ވިޝްކާ" ގެ މިލްކުވެރިކަމާ މެދު ދައުވާ ކުރާ ކެމެރާމަން ހަސަން ހަލީމް (ކޮކޯ) ގެ ފަރާތުން، މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލުންތަކެއް ސިވިލް...