20 އެޕްރީލް

April 20, 2017 3
ފޮޓޯއެއް އިންސްޓަގްރާމްކޮށްގެން "އިލް ނޮއިސް"ގެ ޓިކެޓް

އަންނަ ހަފުތާގައި ޕްރިމިއާކުރާ ފިލްމް "އިލް ނޮއިސް" ގެ ކުޑަވަރެއްގެ ސެޓެއް ލެކިއުޓް ފިހާރައިގައި އެބަހުއްޓެވެ. އެތަން ބަލައިލަން ދާ ނަމަ ފޮޓޯއެއް ނަގައި އިންސްޓަގްރާމް ކޮށްލާށެވެ....

April 20, 2017 9
"ނޭދެން ވަކިވާކަށް" ސެޕްޓެމްބަރު 27 ގައި

މަހުދީ އަހުމަދުގެ ސްކްރީންޕްލޭއަކަށް، މުހައްމަދު އަބޫބަކުރު (މާއެބޫ) ޑައިރެކްޓް ކުރި ފުރަތަމަ ފިލްމް "ނޭދެން ވަކިވާކަށް" އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 27 ގައި ރިލީޒް ކުރަން ނިންމައިފި...

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017 9
"ހިތް ދީވާނާ 7" ހާއްސަކުރަނީ ޕްރިޔަންކާއަށް

މަޝްހޫރު ނެށުންތެރިޔާ ސުނީތާ އަލީ (ސުނީ) ސިލްސިލާކޮށް ގެނެސްދޭ ލަވަ ވީސީޑީ "ހިތް ދީވާނާ 7" ގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2017 1
"އިލް ނޮއިސް" ގެ ފަހު ޓްރެއިލާ މާ ޝައުގުވެރި

މިއީ މި މަހުގެ 27 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޝްވެކް އިން ސިނަމާއިން "އިލް ނޮއިސް" ބަލައިލުމުގެ ކުރިން ފެންނާނެ އެންމެ ފަހު ޓްރެއިލާ އެވެ. މި ފިލްމަށް ޝައުގުވެރިވާ މީހުންނަށް މިއީ މި ވަގުތަށް...

April 18, 2017 2
"ވިޝްކާ" ގެ މައްސަލަ ހައްލު ނުވުމުން ޝަރީއަތަށް

މިދިޔަ މަހު ޕްރިމިއާ ކުރި ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމް "ވިޝްކާ" ގެ މިލްކުވެރިކަމާ މެދު ދައުވާ ކުރާ ކެމެރާމަން ހަސަން ހަލީމް (ކޮކޯ) ގެ ފަރާތުން، މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލުންތަކެއް ސިވިލް...

17 އެޕްރީލް

April 17, 2017 4
"އިލް ނޮއިސް"ގެ ޕޯސްޓަރު ޝެއާކޮށްގެން ޗުއްޓީ ދަތުރެއް

މި މަހުގެ 27 ގައި އަޅުވާ ފިލްމް "އިލް ނޮއިސް" ގެ ޕޯސްޓަރު ފޭސްބުކްގައި ޝެއާކޮށްގެން ދެ މީހަކަށް ލ. އަތޮޅުން ޗުއްޓީ ދަތުރެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

April 17, 2017 3
"ހައްދު" ގައި މަހުދީ ބޭނުންވާ ސިފަތައް އެބަހުރި

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ހައެއްގައި ރިލީޒް ކުރާ ފިލްމު "ހައްދު" ފުރިހަމަވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ޑައިރެކްޓަރު އަބްދުލް ފައްތާހު ދެ އެވެ. އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި މި ފިލްމުގެވެގެން ދާނީ...

13 އެޕްރީލް

April 13, 2017 3
އެމްއެފްއޭ ފިލްމް އެވޯޑް ރޯދައިގެ ފަހުން ބާއްވަނީ

ފާއިތުވި ތިން އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން މޯލްޑިވްސް ފިލްމް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްއެފްއޭ) ގެ ފިލްމް އެވޯޑްސްގައި ފިލްމްތައް ބައިވެރި ކުރަން އަންނަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި...

April 13, 2017 2
"މީ ލޯތްބަކީ" އަށް ތަރުހީބު ބޮޑު: މޮގާ

މި މަހުގެ ފަހެއްގައި އޮލިމްޕަހުގައި އެޅުވި ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީ "މީ ލޯތްބަކީ" އަށް ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށާއި ތަރުހީބަށް...

12 އެޕްރީލް

April 12, 2017 2
ފައްތާހާ އެކު އައްޒަ އުފަލުން

ކާމިޔާބު، ރީތި ފލްމްތަކެއް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސް ދީފައިވާ އަބްދުލް ފައްތާހުގެ ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްލަން ލިބުމަކީ ކެރިއަރުގައި ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށާއި މިއީ "ސަޅި ތަޖުރިބާއެއް" ކަމަށް މިހާރުގެ އެންމެ ޑިމާންޑް ބޮޑު ބަތަލާ މަރިޔަމް އައްޒަ ބުނެފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2017 2
"ހައްދު"ގެ ކާސްޓާއި ކްރޫ ވާދޫގައި

އަބްދުލް ފައްތާހުގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމް "ހައްދު" ފެ ޝޫޓިންއަށް ކްރޫ އާއި ބައެއް ކާސްޓުން ރ. ވާދު އަށް ގޮސް، އެ ރަށުގައި ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2017 14
އެންމެ އުފާވަނީ ރިޝްވަތެއްގައި ނުޖެހި ހުރެވުނީތީ: ޓެޑް

ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ޑައިރެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުހައްމަދު ނިޔާޒް (ޓެޑްރީ) ގެ ކެރިއަރަށް 30 އަހަރު ފުރުނީ އެވެ. ޓެޑަށް މަރުހަބާ އެވެ.

April 10, 2017 10
ނަހުލާގެ "ބޮސް"ގެ ޑައިރެކްޓަރަކަށް ރިޝްމީ

ފާތުމަތު ނަހުލާ ލިޔެ، ޕްރޮޑިއުސް ކުރާ ލޯބީގެ ފިލްމު "ބޮސް" ޑައިރެކްޓްކޮށް ދޭން ލިބުނު ފުރުސަތު ބޭނުންކުރާނެ ކަމަށް ބަތަލާ ރިޝްމީ ބުނެފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2017 8
ޓެޑްގެ "އަމާނާތް" ޔޫޓިއުބަށް

ރިލީޒް ކުރިތާ 19 އަހަރު ފަހުން އެޓާނަލް ޕިކްޗާސްގެ ފިލްމް "އަމާނާތް" މި އަހަރު ސްކްރީނުގައި ވަރަށް ކާމިޔާބު ޝޯތަކެއް ދެއްކުމަށް ފަހު، އެ ފިލްމް މިއަދު ޔޫޓިއުބުން ބެލޭނެ ގޮތް ހަދައިފި...

April 06, 2017 1
ޑްރާމާ ސިލްސިލާ "ޝަކުވާއަކާ ނުލާ" ރޯދަ މަހު

ފުވައްމުލަކުގައި ޝޫޓްކޮށްފައިވާ 13 އެޕިސޯޑްގެ ޑްރާމާ ސިލްސިލާ "ޝަކުވާއަކާ ނުލާ" ރޯދަ މަހު، އާ ޓީވީ ޗެނެލަކުން ދައްކާނެ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު އަލީ ރަޝީދު (ގޮޅާ) ބުނެފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2017 6
"ލޯބީގެ ހިޔަނި" ގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި

މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު އަހުމަދު ނިމާލް ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ޑްރާމާ ސިލްސިލާ "ލޯބީގެ ހިޔަނި" ގެ ފުރަތަމަ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

April 04, 2017 1
"ހައްދު"ގެ އުތީމާއި ކެލާގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި

އަބްދުލް ފައްތާހުގެ ފިލްމް "ހައްދު" ގެ މަންޒަރުތަކުގެ ތެރެއިން ހއ. ކެލާ އާއި އުތީމުގައި ނަގަން ޖެހޭ މަންޒަރުތައް ނިންމާލައި، ފިލްމުގެ ކާސްޓް މާލެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2017 21
ހަންނާނުގެ ސިންގަޅަ ލަވައެެއްގައި ސީޒަން

މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އަލީ ސީޒަން ސްރީ ލަންކާގައި ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ފިލްމް މޭކިން ކޯހެއް ހަދަމުން ސިންގަޅަ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ވެސް ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ. މިއީ "ކައުޝީ" ގެ ނަމުގައި، ލަންކާގެ އެކްޓަރުން ބައިވެރިކޮށްގެން ހަދާ ލޯބީގެ ބިރުވެރި ފިލްމެކެވެ.

April 03, 2017 6
"މީ ލޯތްބަކީ"ގެ މޭކިން ވަރަށް މަޖާ

އަންނަ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ އޮލިމްޕަހުގައި ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީ "މީ ލޯތްބަކީ" ޕްރިމިއާކުރާނެ އެވެ. މި ފިލްމުގެ ވާހަކަ މިދިޔަ އަހަރު ދެކެވެން ފެށީންސުރެ...

April 03, 2017
"ވިޝްކާ"ގެ ފަހު ޝޯ މާދަމާރޭ

މިދިޔަ މަހު 8 ގައި ޝްވެކް ސިނަމާގައި ރިލީޒްކުރި ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމް "ވިޝްކާ" އަށް ލިބުނު ތަރުހީބާ ދޭތެރޭ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށާއި މިހާރު ދައްކަމުން އަންނަނީ ފިލްމުގެ...

02 އެޕްރީލް

April 02, 2017 1
"އިލް ނޮއިސް" މި މަހުގެ 27 ގައި

"އިލް ނޮއިސް" ގެ ޓިކެޓް ޝްވެކް ސިނަމާ އިން މިހާރު ގަންނަން ލިބޭނެ.

30 މާޗް

March 30, 2017 1
ފައްތާހްގެ "ހައްދު" ކްރޫ ކެލާގައި

މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު އަބްދުލް ފައްތާހްގެ "ހައްދު" ގެ ޝޫޓިން އަށް، ފިލްމުގެ ކްރޫ، ހއ. ކެލައަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2017
އޯކޭޒް އިންކް: ފޮރުވިފައި ތިބި ހުނަރުވެރި ޓީމެއް

"އޯކޭޒް އިންކް" އަކީ އެހާ ފަރިތަ ނުވެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު މިއީ އާ ނަމެއް ނޫނެވެ. އާޓްގެ އެކި ކަންކަމާ ގުޅުން ހުރި ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން އޯކޭޒުން މިހާރު އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2017 3
ވިޝްކާއާ މެދު ހާސްކަމެއް ނެތް: ރިޝްމީ

ޝްވެކް ސިނަމާގައި މި މަހުގެ އަށް ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދައްކަމުން އަންނަ ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމް "ވިޝްކާ" ގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ މައްސަލާގައި ކޯޓްގައި އަލުން ދައުވާ ކުރިޔަސް އެއްވެސް ހާސް ކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި އެކަމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރަން ތައްޔާރު ކަމަށް ޕްރޮޑިއުސަރު/ބަތަލާ ރިޝްމީ ރަމީޒް ބުނެފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2017
"ލޯބީގެ ހިޔަނި" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި

ސްރީ ލަންކާގައި މަންޒަރުތައް ނެގި އަހުމަދު ނިމާލްގެ ޑްރާމާ ސިލްސިލާ "ލޯބީގެ ހިޔަނި" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި އެވެ.

March 24, 2017 8
ޗަންނަ: ދިވެހި ފިލްމުތަކުގެ ނުރައްކާ މޫނެއް

ފިލްމުތަކުގައި ވިލަންގެ ރޯލް ނުވަތަ ނުބައިބައި ކުޅޭ މީހުންނަކީ އަބަދު ވެސް، ހީރޯއިންނަށް ދޫނުކުރާ ވަރުގެ ބައެކެވެ. ބޮލީވުޑަށް ބަލައިފި ނަމަ މިއީ ވަރަށް މަޝްހޫރު އެންޓި...

23 މާޗް

March 23, 2017
ވިޝްކާގެ މައްސަލަ އަލުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަނީ

ދިވެހި ފިލްމު "ވިޝްކާ"ގެ މިލްކުވެރިކަމާ މެދު، އުފެދިފައިވާ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް އަލުން ހުށަހަޅަން، ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ވަކީލުންތަކެއް ނިންމަވައިފި އެވެ.

March 23, 2017 1
"މީ ލޯތްބަކީ"ގެ ޓިކެޓް ރަނގަޅަށް ވިކޭ: މޮގާ

އަންނަ މަހުގެ ފަހެއްގައި އަޅުވާ ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ފިލްމް "މީ ލޯތްބަކީ" ގެ ޓިކެޓް މިހާރު އޮލިމްޕަހުން ވިއްކަމުން އަންނަ އިރު، ޓިކެޓަށް ރަނގަޅު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން...

21 މާޗް

March 21, 2017 3
ޕެތޮލޮޖިސްޓް އެޑްވަޑް ބެނެވިކް މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑްވާންސްޑް ސައިންސް އެންޑް ޕެތޮލޮޖީގެ މަޝްހޫރު ޕެތޮލޮޖިސްޓް ޑރ. އެޑްވަޑް ބެނެވިކް އެ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ހުއްދަ ނެތި އެތަނުގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އަމިއްލަ ދިރާސާތަކެއް ހިންގަމުން ގެންދާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މަގާމުން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2017 14
"ނޯޓީ 40"ގެ ފަސް އެކްޓަރަކަށް ބޮޑު ޗެލެންޖެއް

އަންނަަ އޮގަސްޓްގައި ރިލީޒްކުރާ ފިލްމް "ނޯޓީ 40" އަކީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް އާދައިގެ ފިލްމެއް ނޫނެވެ. މި ފިލްމަކީ މަޝްހޫރު އަދި ތަޖުރިބާކާރު އެކްޓަރުންތަކެއް އެކުގައި ފެންނާނެ ފިލްމެކެވެ.