26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2017 4
"ވިޝްކާ"ގެ ފަހު ޓްރެއިލާ ވަރުގަދަ

ރިލީޒް ކުރުމުގެ ކުރިން ބެލުންތެރިންނަށް ފެންނާނެ "ވިޝްކާ" ގެ އެންމެ ފަހު ޓްރެއިލާ އާންމުކޮށްފި އެވެ.

February 26, 2017 3
ސީޒަން އަނެއްކާވެސް ފުލުހަކަށް

ފިލްމެއްގައި ފުލުހެއްގެ ރޯލް ކުޅޭކަށް އެކްޓަރު އަލީ ސީޒަން އަލެއް ނުވާނެ އެވެ. އޭނާ 2015 ވަނަ އަހަރު ޑައިރެކްޓްކޮށް، އެކްޓް ވެސް ކުރި "އަހްޝަމް" އަކީ ފުލުހެއްގެ މަސައްކަތުގެ މައްޗަށް...

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2017 15
"ވިޝްކާ"ގެ މިލްކުވެރިކަން ހޯދަން ކޮކޯހަސަން ކޯޓަށް!

ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަނުން އަންނަ މަހުގެ އަށެއްގައި ރިލީޒް ކުރާ ފިލްމު "ވިޝްކާ"ގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ މައްސަލާގައި މަޝްހޫރު ކެމެރާމަން ހަސަން ހަލީމް (ކޮކޯ) ކޯޓަށް ދާން ނިންމައިފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2017 1
ވިޝްކާ: ރިޝްމީ ކުރިމަތިލާ އަމިއްލަ ޗެލެންޖެއް

ފިލްމީ ދާއިރާގައި މިހާރު ތިބި ބަތަލާއިންގެ ތެރެއިން ރިޝްމީ ރަމީޒަކީ އެންމެ ހުނަރުވެރި އެއް ބަތަލާ އެވެ. އޭނާ ވަނީ ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ވަރަށް ރީތި ފިލްމުތަކެއް ގެނެސް ދީފަ އެވެ. "14 ވިލޭރެ" އާއި "ލަވް ސްޓޯރީ" އަދި "ހިޔް ޔާރާ ދީފާ" ފަދަ ފިލްމުތަކަކީ ރިޝްމީގެ ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލު ފިލްމުތެކެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2017
ނިމާލްގެ "ލޯބީގެ ހިޔަނި" ލަންކާގައި

"ލޯބީގެ ހިޔަނި" އަކީ މަރިޔަމް މޫސާގެ ވާހަކައަކަށް ނިމާލް ޑައިރެކްޓް ކުރާ 26 އެޕިސޯޑްގެ ޑްރާމާއެއް.

February 23, 2017 8
އެމްއެފްއޭއަށް މަޖިލީހުގެ ތިން މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއެއް

މޯލްޑިވިސް ފިލްމް އެސިސިއޭޝަން (އެމްއެފްއޭ) ގެ ބޯޑާ ގުޅިގެން، ފިލްމީ ދާއިރާ ކުރިއަރުވައި ތަރައްގީކޮށް، އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރަކު...

February 23, 2017 2
"އަމާނާތް" މި ފަހަރު ޝްވެކް ސިނަމާ އަށް

ރިލީޒް ކުރިތާ 19 އަހަރު ފަހުން އެޓާނަލް ޕިކްޗާސްގެ "އަމާނާތް" އޮލިމްޕަހުގައި ހައުސްފުލް ފަސް ޝޯ ދެއްކުމަށް ފަހު، އެ ފިލްމުގެ އިތުރު ދެ ޝޯ ޝްވެކް ސިނަމާގައި ދައްކަން ނިންމައި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2017 8
"ވިޝްކާ" އަކީ "އާޝިގީ 2" ގެ ކޮޕީއެއްތަ؟

އަންނަ މަހުގެ އަށެއްގައި ރިލިޒްކުރާ ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމް "ވިޝްކާ" ގެ އެތައް ޓްރެއިލާއަކާ ލަވައެއް މިހާރު ވެސް ވަނީ ބެލުންތެރިންނަށް ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ. މި ފިލްމަކީ ސައްތައިން...

February 22, 2017 1
"މަލިކާ"ގެ ޕްރިމިއާ ނައިޓުން ތަފާތެއް ފެންނާނެ

އަންނަ މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ޕްރިމިއާ ކުރާ ފިލްމް "މަލިކާ" ޕްރިމިއާ ނައިޓް ވަރަށް ހާއްސަ ވާނެ ކަމަށާއި އާންމުކޮށް ދިވެހި ފިލްމްތަކުގެ ޕްރިމިއާ ނައިޓުން ނުފެންނަ ކަހަލަ...

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 5
ވިޝްކާގެ އިންޝުއަރެންސް ޕާޓްނަރަކަށް އެލައިޑް

އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ދިވެހި ފިލްމް "ވިޝްކާ"ގެ އިންޝުއަރެންސް ޕާޓްނަރަކަށް އެލައިޑް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

February 21, 2017 3
ނޯޓީ 40: ޔޫއްޕެ އަށް ބޮޑު މަސައްކަތެއް

އެންވިޝަން އެންޓަޓައިންމަންޓާއި ޔޫއްޕެ ޕްރޮޑަކްޝަން ގުޅިގެން ހަދާ ފިލްމް "ނޯޓީ 40" ގެ ކްރޫ މިހާރު ތިބީ ފިލްމުގެ މަންޒަރުތައް ނެގުމަށްޓަކައި، ށ. މިލަންދޫގަ އެވެ. ބޮޑު ކާސްޓެއް ހިމެނޭ...

February 21, 2017 5
ޓެޑްރީގެ ކުޑަކުޑަ، މުހިންމު މަސައްކަތެއް

މުހައްމަދު ނިޔާޒް (ޓެޑްރީ) ގެ މަސަކްކަތްތަކަަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް މި ވެސް ކަމުހިނގައި ދާނެ އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017
ސީޒަން މަސައްކަތް މަޑުޖައްސާލާފައި "ނޯޓީ 40" އަށް

ށ. މިލަންދޫގައި މިހާރު ޝޫޓް ކުރަމުން އަންނަ ފިލްމް "ނޯޓީ 40" ގައި ފެނިގެން ދާނީ ނެގަޓިވް ރޯލަކުން ކަމަށާއި ކުޅެން ލިބުނު ކެރެކްޓާއާ ދޭތެރޭ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށް އެކްޓަރު އަލީ...

February 20, 2017 2
"ވިޝްކާ"ގެ އާ ލަވައެއް، މި ފަހަރު "ކަސްތޮޅު"

އަންނަ މަހުގެ އަށެއްގައި ރިލީޒްކުރާ ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމް "ވިޝްކާ"ގެ އާ ލަވައެއް އާންމުކޮށްފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017 3
ސީޒަންގެ "ކައުޝި" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު/ޑައިރެކްޓަރު އަލީ ސީޒަން ޑައިރެކްޓް ކުރާ ސިންގަޅަ ފިލްމް "ކައުޝި" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައި، ފިލްމުގެ ޕޯސްޓް ޕްރޮޑަކްޝަން މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

February 19, 2017 3
ހަތަރު ގައުމެއްގެ އެކްޓަރުންނާ އެކު ސީޒަންގެ ފިލްމެއް

"ކައުޝި" ގެ ނަމުގައި އެކްޓަރު/ޑައިރެކްޓަރު އަލީ ސީޒަން ހަދާ ފުރަތަމަ ސިންގަޅަ ފިލްމްގެ ޝޫޓިން މިހާރު މި ވަނީ ނިންމާލައިފަ އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2017 11
ބޭނުންހާ ގޮތެއް "ވިޝްކާ" އަކަށް ނުހެދޭނެ

އަންނަ މަހުގެ 8 ގައި އަޅުވާ "ވިޝްކާ" ގެ ޓިކެޓް ޝްވެކް ސިނެމާއިން މިހާރު އަންނަނީ ވިއްކަމުން.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2017 4
ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާއިން އުންމީދީ މަންޒަރެއް

މުހިއްމީ އަޅުވާ ފިލްމްތައް އިތުރު ކުރުމެއް ނޫން. ބޭނުން ވަނީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ރީތި އުފެއްދުންތަކެއް ބަލާލަން ލިބުން.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017 1
ޒަމާންގަނޑަކަށް ފަހު ސައީދުގެ ޑްރާމާ ސިލްސިލާއެއް

މަރިޔަމް މޫސާގެ ވާހަކައަކަށް ހަދާ 13 އެޕިސޯޑްގެ "މީހޭ މަށަށް ދިން މަގާމު" އަކީ ސައީދު ޑައިރެކްޓް ކުރާ 12 ވަނަ ޑްރާމާ ސިލްސިލާ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2017 8
ޓެޑްރީގެ ޖަވާބު "ލަސްވިޔަސް"އިން ދައްކާލައިފި

ފުރަތަމަ ފިލްމު "ދެރިޔާ" އަށް ފަހު އެހެން ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓްނުކުރާތީ މުހައްމަދު ނިޔާޒް (ޓެޑްރީ) އަށް އަމާޒުވެފައިވާ ސުވާލަށް "ލަސްވިޔަސް"ގެ ނަމުގައި ރޭ ޖަވާބު ދީފި އެވެ. އެކަމަކު އެއީ 23 އަހަރު ފަހުންނެވެ.

February 15, 2017 19
ފިލްމީ ތަރި އައްޔަގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފި

ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި ކަމަށް ބުނެ ކުރީގެ ފިލްމީ ތަރި އަލީ އަހުމަދު (އައްޔަ) ގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

February 15, 2017
"މަލިކާ" ގެ ޕޯސްޓަރު އިސްޓަގްރާމްކޮށްގެން ޓިކެޓް

އިސްޓަގްރާމްކޮށްގެން ޓިކެޓް ހޯދޭނީ މިއަދުން ފެށިގެން މި މަހުގެ 18 އާ ހަމައަށް.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017
"މީ ލޯތްބަކީ" ނިންމައި ޕްރޮމޯޝަން ފަށަނީ

އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ފިލްމުގެ ޓިކެޓަށް އޮންލައިން ބުކިންސް ހުޅުވައިލާނެ ކަމަށް ޕްރޮޑިއުސަރު މޮގާ ބުނި.

February 14, 2017 5
އަޒޫ މިއަހަރު ވަރަށް ބިޒީ، ގިނައިން ފެންނާނެ

އަޒޫ މި އަހަރު ފެނިގެން ދާނެ ފުރަތަމަ ފިލްމަކީ އަންނަ މަހު ދޭއްގައި އަޅުވާ "މަލިކާ". އެ ފިލްމުގައި އޭނާ ވަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނެގަޓިވް ރޯލެއް ކުޅެފައި.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017 13
މަޝްހޫރު ގިނަ ތަރިންތަކަކާ އެކު "ނޯޓީ 40"

އަހަރުގެ އެންމެ ބޮޑު ފިލްމުގެ ގޮތުގައި ޕްރޮމޯޓް ކުރާ "ނޯޓީ 40" ސިނަމާ އަށް އަންނާނީ އޮގަސްޓް 2 ގައި.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2017 1
"ވިޝްކާ" ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި

ރިޝްމީ ބުނީ "ވިޝްކާ" ގެ ދެ ޝޯއެއްވަރު އަންނަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު އޮލިމްޕަހުގައި ވެސް ދައްކަން ވިސްނާފައިވާ ކަމަށް.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2017 4
"ވިޝްކާ"ގެ އާ ޓްރެއިލާ، ރަވީގެ ކެރެކްޓާ އަށް ހާއްސަ

އަންހެނުންގެ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ރިލީޒް ކުރާ ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަން "ވިޝްކާ" ގެ އާ ޓްރެއިލާއެއް، ފިލްމުގެ ޕްރޮމޯޝަނަލް ލަވައާ އެކު ދައްކާލައިފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2017 6
"އިލް ނޮއިސް" އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި

ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ހަތަރު ގައުމެއްގައި ވެސް ފިލްމް އަޅުވަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައި.

February 10, 2017 1
މަލިކާ: ރަނގަޅު ފިލްމަކަށް ވާންޖެހޭ ސަބަބުތައް ގިނަ

މި އަހަރު އަޅުވާ ފުރަތަމަ ދިވެހި އާ ފިލްމަކަށް ވާނީ އަންނަ މަހުގެ ދޭއްގައި ރިލީޒް ކުރާ "މަލިކާ" އެވެ. ފިލްމުގެ ޓިކެޓް ވެސް މިހާރު އަންނަނީ ވިއްކަމުންނެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2017 15
"ހައްދު" ރެކޯޑްތައް މުގުރައިލާނެ: ފައްތާހް

މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު އަބްދުލް ފައްތާހުގެ 12 ވަނަ ފީޗާ ފިލްމް "ހައްދު" އާ ދޭތެރޭ އޭނާ އަށް އޮތް ޔަގީންކަން ވަރަށް ބޮޑެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2017 4
19 އަހަރު ފަހުން "އަމާނާތް" ބަލަންވީ ކީއްވެ؟

އެޓާނަލް ޕިކްޗާސްގެ ފިލްމް "އަމާނާތް" ރިލީޒް ކުރިތާ 19 އަހަރު ފަހުން އަލުން ސްކްރީނަށް އަންނަނީ އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017 1
"މަލިކާ" ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި

އަންނަ މަހުގެ ދޭއްގައި އަޅުވާ ފިލްމް "މަލިކާ" ގެ ޓިކެޓް އޮލިމްޕަހުން މިއަދު ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

February 05, 2017 1
ނަހުލާގެ "ބޮސް" ގެ ޝޫޓިން ރޯދައިގެ ފަހަށް

ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފަށާނީ ރޯދައިގެ ފަހުން ކަމަށް ނަހުލާ ބުނޭ. އަދި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ފިލްމް ސިނަމާ އަށް ގެންނާނެ ކަމަށް ނަހުލާ ބުނޭ.