14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2016 1
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުގެ ބޯޑަށް އިތުރު ދެ މެންބަރުން

މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ބޯޑުން ބޭފުޅަކު ވަކިކޮށް، އިތުރު ދެ ބޭފުޅަކު އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކޮށްފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2016 2
ހައްޖު ސްކީމްގައި 33 އިދާރާއެއް ބައިވެރިވެއްޖެ

މުސާރަ އިން ކޮންމެ މަހަކު ވެސް ވަކި ވަރެއް، ޖަމާކޮށްގެން ހައްޖަށް ދިޔުމަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ހުޅުވާލާފައިވާ ސްކީމްގައި މިހާތަނަށް 33 އިދާރާއަކުން ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2016 26
އާންމުންނާ އެކު ދިވެހި ސަފީރުގެ ތަފާތު ހައްޖު ދަތުރު!

މީގެ ކުރިން ވެސް ރާއްޖޭގެ މަތީ ފެންވަރުގެ އެކި ބޭފުޅުން ހައްޖަށް ވަޑައިގެންފައިވެ އެވެ. ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސް ވެރިންނާއި ސަފީރުންނާއި ވަޒީރުންނާއި ފަނޑިޔާރުންނާއި މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނެވެ. އެ ބޭފުޅުންގެ ހައްޖަކީ "ވީއައިޕީ" ހައްޖެކެވެ. އާންމު ހައްޖުވެރިން އުފުލަންޖެހޭ އެއްވެސް ދަތި އުނދަގުލެއް އެ ބޭފުޅުންނާ ކުރިމައްޗެއް ނުވެ...

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 3
ކޯމާއެއްގައި އޮތް ހައްޖުވެރިޔާ ނިޔާވެއްޖެ

މި އަހަރު ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން ހާލު ސީރިއަސްވެގެން ފަރުވާދެމުން އައި ފިރިހެން މީހާ ރޭ ނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 3
އެޑްމިޓް ކުރި ހައްޖުވެރިޔާ އޮތީ ކޯމާއެއްގައި

މި އަހަރު ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން ހާލު ސީރިއަސްވެގެން ފަރުވާދެމުން އަންނަ މީހާ އޮތީ ކޯމާއެއްގައި ކަމަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2016
ދިވެހި ހައްޖުވެރިންގެ ފުރަތަމަ ގްރޫޕް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

މި އަހަރު ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ގްރޫޕް މިއަދު މާލެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

September 17, 2016 1
ހައްޖުވެރިން މާލެ އަށް ފުރަން ފަށައިފި

މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މައްކާ އަށް އައި ދިވެހި ހައްޖުވެރިން އެނބުރި ރާއްޖެ ދިއުމަށްޓަކައި މިރޭ ފުރަން ފަށައިފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2016
ހައްޖުވެރިންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕު މާދަމާ އަންނާނެ

މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ދިޔަ ދިވެހިންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕު މާދަމާ އެނބުރި މާލެ އަންނާނެ ކަމަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2016 16
ދިވެހި ހާޖީންނަށް މަބްރޫރު ހައްޖަކަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވާ ދިވެހި ހުރިހާ ހައްޖުވެރިންނަށް މަބްރޫރު ހައްޖަކަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2016 24
ނޫރީބެ، ޕޮޕްކޯން ގާޑިޔާ ދޮށުން ގެފުޅާ ހަމައަށް

ގިނަ މީހުން ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް އަންނަނީ ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތް ކޮށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްގެންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކާއި ލުއިފަސޭހަ އިދާރީ މަސައްކަތް ކޮށް އެތައް އަހަރަކުން ފައިސާ ޖަމާކޮށްގެން ހައްޖަށް އައި މީހުން މިއަހަރު ވެސް މަދެއް ނޫނެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2016 2
ހައްޖަށް ދާ އެންމެ ފަހު ގުރޫޕް ފުރާނީ މާދަމާ

މި އަހަރު ރާއްޖޭން ހައްޖަށް ދާ މީހުންގެ އެންމެ ފަހު ގުރޫޕު މާދަމާ ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ފުރާނެ އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2016
އަޔާދީ ތަކާފުލްގެ ހައްޖު ތަކާފުލް އަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްގެ އިސްލާމިކް ވިންޑޯ ކަމަށްވާ އަޔާދީ ތަކާފުލް އިން ހައްޖުވެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ދޭ ހައްޖު ތަކާފުލް ހިދުމަތަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2016 8
ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ފުރޭތީ ހިނިތުންވެފައި

ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރަން ގިނަ މީހުން ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކޮށް، ފައިސާ ޖަމާކުރެ އެވެ. ހައްޖަށް ފުރާ ދުވަހަކީ މުޅި އާއިލާ އަށް ވެސް އަންނަ އުފާވެރިކަމެކެވެ. ދަތުރު އެރެހެއްޓުމަށް އާއިލާ އާއި ގާތް ރައްޓެހިން ހުޅުލެއަށް ދެ އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2016 3
ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ދިވެހިން ފުރަން ފަށައިފި

މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ދާ ދިވެހިން ފުރަން މިރޭ ފަށައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016
އުމްރާ ދަތުރުގެ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައިފި

މިދިޔަ ރޯދަ މަހު އުމްރާ އަށް ދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން އެލައިޑުގެ އިސްލާމިކް ވިންޑޯ، "އަޔާދީ ތަކާފުލް" އިން އުމްރާ ތަކާފުލް ނެގި މީހުންގެ މެދުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައި މިއަދު އިނާމު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2016 1
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ އެޑްވާންސް ޓީމެއް ސައުދީއަށް

މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ އެޑްވާންސް ޓީމެއް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް މިއަދު ފުރައިފި އެވެ. މިއީ މި އަހަރު ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ފުރި ފުރަތަމަ ދިވެހި ގްރޫޕެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2016 3
އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ އެވޯޑުތަކެއް ކުންފުނިތަކަކަށް

އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ ދާއިރާއިން ކުރިއެރުން ހޯދި ދިވެހި ބައެއް ކުންފުނިތަކަށް މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު އެވޯޑު ލިބިއްޖެ އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2016 3
އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ އެވޯޑެއް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް

އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ ދާއިރާއިން މި ސަރަހައްދުގައި ދޭން ފެށި އެވޯޑެއް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2016 7
ތިން ހަރަމަށްކުރާ އުމްރާ ދަތުރެއް ތައާރަފްކޮށްފި

މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ތިން ހަރަމަށް ކުރާ ހާއްސަ އުމްރާ ދަތުރެއްގެ ޕެކޭޖެއް މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

July 18, 2016 7
ކައުންސިލަކުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހައްޖަށް ފޮނުވައިދެނީ

ކ. ހިންމަފުށީ ކައުންސިލުން ކޮންމެ އަހަރަކު، ރަށުގެ ރައްޔިތަކު ހައްޖަށް ފޮނުވުމަށް މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ. މިއީ ރަށެއްގެ ކައުންސިލަކުން ބަޔަކު ހައްޖަށް ފޮނުވަން ނިންމި ފުރަތަމަ...

12 ޖުލައި

July 12, 2016 4
ޑިސެމްބަރު މަހުގެ އުމުރާ ދަތުރުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން މި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ކުރާ އުމްރާ ދަތުރުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް، އަންނަ އަހަރުގެ އުމްރާ ދަތުރުތަކަށް އާ ޕެކޭޖުތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2016 1
ކޯޕަރޭޝަނުގެ ހައްޖުވެރިން އުފުލާނީ ސައުދީ އެއާލައިނުން

ރާއްޖޭގެ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހައްޖާޖީން ޖިއްދާ އަށް ގެންގޮސްދިނުމަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ސަައުދީ އެއާލައިނާ ހަވާލު ކޮށް، އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކޮށްފި އެވެ.