03 މާޗް

March 03, 2020 6
ބޯޑާސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަ ކުރެވޭނީ މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން

ރާއްޖެ އަކީ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ބޮޑު ގައުމަކަށް ވެފައި ބޯޑާ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަ ކުރަން ހުރިހާ މުއައްސަސާއަކުން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2019 13
ބިޒްނަސް ވިސާ ދިނުމުގައި ކުރިއަށް ވުރެ ބޮޑަށް ބަލަނީ

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަ ސެކިއުރިޓީ އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމާ ގުޅިގެން ބިޒްނަސް އަދި ހާއްސަ ވިސާ އެޕްރޫވްކުރުމުގައި ކުރިއަށް ވުރެ ބޮޑަށް ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2019 15
އާ ސިސްޓަމްތަކާއެކު ބޯޑަ ކޮންޓްރޯލް ވަރުގަދަކޮށްފި

އާ ސިސްޓަމްތައް ބަހައްޓައި ރާއްޖޭގެ ބޯޑަ ކޮންޓްރޯލް ވަރުގަދަކޮށްފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2019 20
ހަމަލާއަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ ބޯޑަ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަކޮށްފި

ސްރީ ލަންކާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ބޮންތަކެއް ގޮއްވާލައި އެތައް ބަޔަކު މަރާލި ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަކޮށްފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2016 3
ބޯޑަ ކޮންޓްރޯލް ބަދަލު ކުރުމަކީ ޖަރީމާއެއް: އިލްޔާސް

އެމެރިކާ އިން ރާއްޖޭގައި ގާއިމްކޮށްދިން ބޯޑަރު ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމް ހަމައެކަނި ބޭރު މީހުންނަށް ހާއްސަ ކުރުމަކީ އަމިއްލަ ފައިދާ އަށް ބަޔަކު ހިންގި ބޮޑު ޖަރީމާއެއް ކަމަށް ކުރީގެ...

June 28, 2016 27
ބޯޑަރު ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމް ދެ ފަޅި ކޮށްލައިފި

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުން ކުރަމުން ގެންދިޔަ އެމެރިކާގެ ސިސްޓަމްގެ ދައުރު ހަނިކޮށް، ޖަރުމަނުން އާ ސިސްޓަމެއް ގެނެސް ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި އެވެ. މިކަމާ އެމެރިކާ އިން...