27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2019 3
މާފު ދިނުމަށް ފަހު ރިޒޭ އާއި ސެންޓޭ ގައުމީ ޓީމަށް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ފަސް ވަނަ ދުވަހު ގުއާމާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗަށް ގައުމީ ޓީމާ އެކު އަމިއްލަ ސަބަބެއްގައި ނުދިޔަ ކްލަބް އީގަލްސްގެ ފޯވާޑް އަހުމަދު ރިޒުވާން (ރިޒޭ) އާއި އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) އަށް މާފު ދިނުމަށް ފަހު އަލުން ގައުމީ ޓީމުން ފުރުސަތު ދީފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019 3
މައާފަށް އެދި ސެންޓޭ ވެސް ގައުމީ ޓީމާ ގުޅެން ތައްޔާރު

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ފަސް ވަނަ ދުވަހު ގުއާމާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗަށް ގައުމީ ޓީމާ އެކު އަމިއްލަ ސަބަބެއްގައި ނުދިޔަ ކްލަބް އީގަލްސްގެ އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) އެކަމަށް މައާފަށް އެދި އަލުން ޓީމާ ގުޅެން ބޭނުންކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2019 13
ގައުމީ ޓީމާ އެކު ނުދިއުމުން ރިޒޭ އާއި ސެންޓޭ ޖޫރިމަނާ

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މި މަހު ފަސް ވަނަ ދުވަހު ގުއާމާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗަށް ގައުމީ ޓީމާ އެކު، އަމިއްލަ ސަބަބެއްގައި ނުދިޔަ ކްލަބް އީގަލްސްގެ ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ އަހުމަދު ރިޒުވާން (ރިޒޭ) އާއި އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ޖޫރިމަނާކުރަން އެފްއޭއެމުން ނިންމައިފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2016 2
"އާ ކުޅުންތެރިންނާ އެކު ޓީމު އަންނަނީ ބަދަލުވަމުން"

އާ ކުޅުންތެރިންނާ އެކު ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު އަންނަނީ ބަދަލުވަމުން ކަމަށާއި ޓީމާ އަލަށް ގުޅިފައިވާ ކުޅުންތެރިންނާ ދޭތެރޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ފޯވާޑް އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ބުނެފި އެވެ.