22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2019 5
ގައުމީ ޓީމު މައްސަލައިގައި ރިޒޭ މައާފަށް އެދިއްޖެ

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ފަސް ވަނަ ދުވަހު ގުއާމާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗަށް ގައުމީ ޓީމާ އެކު އަމިއްލަ ސަބަބެއްގައި ނުދިޔަ ކްލަބް އީގަލްސްގެ ފޯވާޑް އަހުމަދު ރިޒުވާން (ރިޒޭ) އެކަމަށް މައާފަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2019 1
ނާއިމަށް ސީރިއަސް އަނިޔާއެއް

ފަހަކަށް އައިސް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި ކުޅެމުން އަންނަ ކްލަބް އީގަލްސްގެ ހުނަރުވެރި ފޯވާޑް މުހައްމަދު ނާއިމްގެ ކަކުލަށް ސީރިއަސް އަނިޔާއެއްވެ ކުޅުމާ ދުރަށްދާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2019 1
ފުރުސަތުތަކުގައި ތަފާތު ދައްކައި ކުރޯ އެންމެ އުހަށް

"ކާމިޔާބީއެއްގެ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ޓީމެއް ބިނާކޮށްގެން އެ ލިބޭ ކާމިޔާބެއްގެ އުފާ. ހަގީގަތުގައި އީގަލްސްގައި މިހާރު މިތިބި ކުޅުންތެރިންނަކީ މުސްތަގުބަލުގައި މި ގައުމަށް ވެސް ކާމިޔާބު ހޯދައިދެވޭނެ ކުޅުންތެރިން،"

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2018 9
ރިޒޭ އަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ޖާގައެއް ހައްގު: މޯހަން

މި ވަގުތު ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި ހުރި ކްލަބް އީގަލްސްގެ ފޯވާޑް އަހުމަދު ރިޒްވާން (ރިޒޭ) އަކީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގައި ހިމެނެންޖެހޭ ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު އަދި ކްލަބް އީގަލްސްގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ބުނެފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2018 7
ބޭބެއާ އެކު ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުމަކީ ހުވަފެނެއް: ނާއިމް

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ކ. ގުރައިދޫ އަށް ކުޅުނުއިރު މުހައްމަދު ނާއިމްގެ އެންމެ ބޮޑު އުއްމީދަކީ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަން ޓީމަކަށް ކުޅުމެވެ. އޭގެ ދެ އަހަރު ފަހުން ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމާ ޕީޓާ ސެގާޓް ހަވާލުވުމަށް ފަހު ނާއިމް އަށް ގައުމީ ޓީމުން ފުރުސަތު ލިބުނުއިރު، އޭނާ އަށް ލިބުނީ ދެ އުފަލެކެވެ....

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2017
ފުރަތަމަ ފުރުސަތަކީ ރިޒޭ އަށް ހިތްވަރެއް

މިދިޔަ މަހު އޮމާނާއާ ދެކޮޅަށް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ގައުމީ ޓީމު ކުޅުނު މެޗުގައި ފެނިގެން ދިޔަ އެއް ބަދަލަކީ ގދ. ތިނަދޫ އަށް ކުޅޭ ޒުވާން ފޯވާޑް އަހުމަދު ރިޒުވާން (ރިޒޭ) ފުރަތަަމަ އެގާރައިގައި ހިމެނުމެވެ. އޭނާ އަށް ބޯޅަ ލިބޭ ކޮންމެ ފަހަރެއްގައި ދެއްކި ރަނގަޅު ކުޅުމަކީ އެ މެޗުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަމެކެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2016 3
ރިޒޭ: ޒުވާން ތަރިންގެ ލިސްޓަށް އިތުރު ނަމެއް!

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ލާއޮސް އަތުން 4-0 އިން ދިވެހިރާއްޖެ މޮޅުވި މެޗުގެ ފަހު ވަގުތު ކޯޗު އެރުވި އަހުމަދު ރިޒްވާން (ރިޒޭ) ވެގެންދިޔައީ، ކްލަބް ފުޓްބޯޅައާ ބީރަށްޓެހި ދިވެހިންނަށް އާ ކުޅުންތެރިޔަކަށެވެ. އެކަމަކު ލިބުނު މަދު ވަގުތުކޮޅުގެ ތެރޭގައި ރިޒޭ ދެއްކި ހުނަރާ އެކު، މިހާރު ވެސް އޭނާއާ މެދު އުއްމީދުތައް...