03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2020 2
ސީރިއަސް އަނިޔާއެއްވެ އޮގީ އަށް ސީޒަން ނިމިއްޖެ

ށ. ފޯކައިދޫ ޓީމަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޒުވާން ފޯވާޑް މުހައްމަދު ޖައިލަމް (އޮގީ)ގެ ކަކުލަށް ސީރިއަސް އަނިޔާއެއްވެ އޭނާ އަށް ސީޒަން ނިމިއްޖެ އެވެ.