02 މާޗް

March 02, 2018 5
ސިންގަޕޫރާ ދެކޮޅަށް ގައުމީ ޓީމުން މެޗެއް ކުޅެނީ

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މި މަހު 28 ވަނަ ދުވަހު ބޫޓާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުމުގެ ކުރިން ސިންގަޕޫރާ ދެކޮޅަށް އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް ކުޅުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ބުނެފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2018 3
ގައުމީ ޓީމަށް ކޯޗު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ބާރު ދުވެލީގައި

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް އާ ކޯޗަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނައިރު ޒުވާން ކުޅުންތެރިންގެ ހުނަރު ތަރައްގީކުރުމުގައި ތަޖުރިބާހުރި ކޯޗަކަށް އިސްކަންދޭނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ޑެޕިއުޓީ ޓެކްނިކަލް ޓިރެކްޓަރު އިހުސާން އަބްދުލްގަނީ (ސާންތީ) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2018 30
މެޗުގެ ނިސްބަތުން ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނައިގައި ދަގަނޑޭ

މި ވަގުތު ފުޓްބޯޅަ ކުޅޭ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން، މެޗުގެ ނިސްބަތުން ގައުމީ ޓީމަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހައިދިން ކުޅުންތެރިންގެ ލިސްޓުގެ އެއް ވަނަ ގައުމީ ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017 17
ގައުމީ ކޯޗަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް ނުދޭން ނިންމައިފި

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޑަރެން ސްޓެވާޓުގެ ކޮންޓްރެކްޓް އާނުކުރަން އެފްއޭއެމުން ނިންމައިފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2017 29
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ގަދަ ކަނޑެއްގައި، ސަލާމަތްކުރޭ!

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި 2001 ވަނަ އަހަރު ޗައިނާ އަތުން 10-1 އިން ރާއްޖެ ބަލިވި މެޗުގެ ހަނދާން ހުންނާނެ ކުޅުންތެރިއަކު އަދި ސަޕޯޓަރަކު މިހާރު މަދުވާނެ އެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ފަހުން މިވީ 16 ވަރަކަށް އަހަރު ތެރޭގައި ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ ހޯދި ކުރިއެރުން ގިނަ ބަޔެއްގެ ހަނދާނުގައި ހަރުލާފައި އެބަހުއްޓެވެ. ގަދަފަދަ ކޮރެއާއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި...

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2017 13
"ވަޒީފާ ގެއްލުނަސް ކުޅުންތެރިން ބަދުނާމު ނުކުރާނަން"

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ފަަލަސްތީން އަތުން 8-1 އިން ބަލިވުމުން ވަޒީފާ ގެއްލުނަސް ކުޅުންތެރިން ބަދުނާމުކޮށް ވާހަކަ ނުދައްކާނެ ކަމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޑަރެން ސްޓެވާޓް ބުނެފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2017 36
ފަލަސްތީން އަތުން ތަފާތު ބޮޑުކޮށް ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗުން ފަލަސްތީން އަތުން 8-1 އިން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

November 14, 2017
ރާއްޖެ އަކީ އެކުވެރިއެއް، އެކަމަކު ބޭނުންވަނީ މޮޅެއް

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި މިއަދުގެ މެޗަށް ނުކުންނައިރު ރާއްޖެ އަކީ އެކުވެރި ގައުމެއް ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އަމިއްލަ ސަޕޯޓަރުންގެ ކުރިމަތީގައި ކުޅޭއިރު...

November 14, 2017 8
ފަލަސްތީން ވަރުގަދަ، ނަތީޖާ ނެރެން ފަސޭހަނުވާނެ: ކޯޗު

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މިރޭ ފަލަސްތީނާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު އެ ޓީމަކީ ގްރޫޕުގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ޓީމު ކަމަށާއި މި ވަގުތު ހާލަތު ހުރި ގޮތުން އެޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅެ ނަތީޖާ ނެރެން...

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017 1
ހިތްވަރުކުރާނަން، އޭރުން ފުރުސަތު ލިބޭނެ: ދާދު

އިންޑިއާގައި 2015 ވަނަ އަހަރު އޮތް ސާފް ސުޒުކީ ކަޕުގައި ބަންގްލަދޭޝް ކޮޅަށް ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އަރައި ނާއިޒު ހަސަން (ދާދު) ޖެހި ގޯލުން އޭނާ އަށް ގިނަ ބަޔެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބުނެވެ. ޖެހިގެން އައި މެޗުން އަފްގާނިސްތާނާ ދެކޮޅަށް ދާދު އަށް ފުރަތަމަ އެގާރައިން ފުރުސަތު ދިނެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ފަހުން އޭނާ އަށް އެންމެ ފަހުން...

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2017
ފުރަތަމަ ފުރުސަތަކީ ރިޒޭ އަށް ހިތްވަރެއް

މިދިޔަ މަހު އޮމާނާއާ ދެކޮޅަށް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ގައުމީ ޓީމު ކުޅުނު މެޗުގައި ފެނިގެން ދިޔަ އެއް ބަދަލަކީ ގދ. ތިނަދޫ އަށް ކުޅޭ ޒުވާން ފޯވާޑް އަހުމަދު ރިޒުވާން (ރިޒޭ) ފުރަތަަމަ އެގާރައިގައި ހިމެނުމެވެ. އޭނާ އަށް ބޯޅަ ލިބޭ ކޮންމެ ފަހަރެއްގައި ދެއްކި ރަނގަޅު ކުޅުމަކީ އެ މެޗުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަމެކެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2017 11
އަތޮޅުތަކުން އައި ކުޅުންތެރިން ތަފާތެއް ނުކުރަން: ކޯޗު

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުން އައި ކުޅުންތެރިން ގައުމީ ސްކޮޑުގައި ނުހިމެނެނީ ތަފާތު ކުރުމުގެ އުސޫލެއް ގެންގުޅޭތީ ނޫން ކަމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޑަރެން ސްޓެވާޓް ބުނެފި...

November 09, 2017 14
"ކީޕަރުން ނެގުމުގައި ވަނީ ޓެކްނިކަލް ސަބަބުތަކެއް"

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ގޯލްކީޕަރުން ނެގުމުގައި މި ފަަހަރު ވިސްނީ އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ދެ ވަނަ ބުރުގައި ކުޅެފައިނުވިޔަސް ޓެކްނިކަލީ މި ވަގުތު ޓީމަށް އެންމެ ފައިދާ ބޮޑު...

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2017 11
ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުމުގެ ރޫހެއް ނެތް: ކުޑަ އިންމަ

އަލުން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް އަންނަން ގިނަ ބަޔަކު އެދުނު ކަމަށާއި އެކަމަކު ނިންމުން ބަދަލު ނުކުރީ ޓީމަށް އެނބުރި އަންނަ ވަރުގެ ހާލަތެއް ނެތުމުން ކަމަށް ށ. މިލަންދޫ ޓީމަށް ކުޅެމުން އަންނަ ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކީޕަރު މުހައްމަދު އިމްރާން (ކުޑަ އިންމަ) ބުނެފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 10
ދަގަނޑޭ އާއި އާ ކީޕަރަކާ އެކު ސްކޮޑު ފައިނަލްކޮށްފި

އެންމެ ފަހުން އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި އޮމާނާ ދެކޮޅަށް މާލޭގައި ކުޅުނު މެޗުގައި އަނިޔާގެ ސަބަބުން ނުފެނުނު ގައުމީ ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) އާއި މާޒިޔާގެ ޒުވާން ކީޕަރު ހުސެއިން ޝަރީފް ހިމަނައިގެން މި މަހު 14 ވަނަ ދުވަހު އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރަށުންބޭރުގައި ފަލަސްތީނާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ގައުމީ ޓީމުގެ ސްކޮޑު...

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2017 21
ފޭދޫ އިއްބެ އަލުން ގައުމީ ޓީމަށް

މި އަހަރު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަަބަށް މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ އިބްރާހިމް މަހުދީ (ފޭދޫ އިއްބެ) އަށް މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު އަލުން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2017 5
ދަގަނޑޭ އާއި ގައުމީ ކޯޗުގެ ވޯޓް ރޮނާލްޑޯ އަށް

ބެސްޓް ފީފާ ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސްގައި އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއާ ހޮވުމުގެ ވޯޓުގައި ރާއްޖޭގެ ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) އާއި ކޯޗު ޑަރެން ސްޓެވާޓް ވެސް އެއް ވަނަ އަށް ވޯޓް ދިނީ ރޭ އެވޯޑް ހާސިލްކުރި ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަށެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017 11
ކުޑަ އިންމަ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ބަދަލު ގޯލްކީޕަރު މުހައްމަދު އިމްރާން (ކުޑަ އިންމަ) ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2017 23
ކުޅުންތެރިންނަށް ތައުރީފް ކުރިއިރު، ކޯޗު މާޔޫސްވެފައި

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އޮމާން އަތުން 3-1 އިން ބަލިވެ އަމިއްލަ ބާރުގައި މުބާރާތަށް ކޮލިފައިވުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެ އަށް ގެއްލުނުއިރު، ރޭގެ މެޗުގައި ކުޅުންތެރިން ދެއްކި ކުޅުމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޑަރެން ސްޓެވާޓް ތައުރީފްކޮށްފި އެވެ. އެކަމަކު އޭނާ ހުރީ ވަރަށް ބޮޑަށް މާޔޫސްވެފަ އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2017 16
އޮމާން އަތްދަށުވެ ރާއްޖެ އަށް އަމިއްލަ ބާރު ގެއްލިއްޖެ

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މިރޭ މާލޭގައި އޮމާން އަތުން 3-1 އިން ބަލިވެ ޔޫއޭއީގައި 2019 ވަނަ އަހަރު އޮންނަ އޭޝިއަން ކަޕަށް ކޮލިފައިވުމުގެ އަމިއްލަ ބާރު ރާއްޖެ އަށް ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

October 10, 2017 6
"ކާމިޔާބު ބޭނުންތަ؟ އެންމެން އެކުގައި މަސައްކަތްކުރޭ"

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މިރޭ އޮމާނާ ދެކޮޅަށް ކާމިޔާބު ހޯދަން ވިސްނާނަމަ އެންމެން އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަސްހަދު އަލީ...

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2017 8
އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އޮމާން ބަލިކުރެވޭނެ: ގައުމީ ކޯޗު

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މާދަމާރޭ އޮމާނާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ޕްރެޝަރެއް ނެތް ކަމަށާއި، ރަށުން ބޭރުގައި 5-0 އިން ބަލިވެފައި އޮތަސް ވިސްނުން ހުރީ މާދަމާރޭ...

October 09, 2017 19
އޮމާނާ ދެކޮޅަށް ދަގަނޑޭ އަށް ނުކުޅެވޭނެ

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) ގެ ފަލަމަސްގަނޑަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާއެއްގެ ސަބަބުން އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މާދަމާ ރޭ އޮމާނާ ދެކޮޅަށް ނުކުޅެވޭނެ ކަމަށް...

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2017 12
އޮމާން މެޗަށް ނުކުންނައިރު އަކްރަމްގެ ހާއްސަ އަމާޒެއް

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން ފަހަކަށް އައިސް ނެރުނު ނަތީޖާތަކުގެ ސަބަބުން އަމާޒުވެފައިވާ ފާޑުކިއުން، ތައުރީފަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކުރިއަށް އޮތް އޮމާން މެޗުގެ ބޭނުން ހިފަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ޓީމުގެ މިޑްފީލްޑަރު އަކްރަމް އަބްދުލް ގަނީ ބުނެފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2017 9
ގައުމީ ޓީމާ ވަކިވެ އީސަ މާޒިޔާ ޕްރެކްޓިހަށް

ގައުމީ ޓީމުގެ މިޑްފީލްޑަރު އިސްމާއިލް އީސަ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ބައިވެރިވުން ހުއްޓާލައި މާޒިޔާގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ބައިވެރިވާން ފަށައިފި އެވެ.

October 05, 2017 13
މިއީ އިމްރާނަށް ފުރުސަތު ދޭންވީ ވަގުތު؟!

އޭޝިއަން ކަޕަށް ދިއުމަށް ރާއްޖެ އަށް ކިރިޔާ ވެސް ފުރުސަތެއް އޮތީ އަންނަ ހަފުތާގެ އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ މާލޭގައި އޮމާން ބަލިކޮށްގެންނެވެ. މި މެޗަށް ނުކުންނައިރު ބަދަލުތަކެއް ބޭނުންވެ...