11 ޖޫން

June 11, 2017
ވާދަވެރި ދެ ކީޕަރުން ތިބުމުން ކޯޗު ހިތްހަމަޖެހިފައި

ސަތާރަ އަހަރަށް އިމްރާން މުހައްމަދު މިދިޔަ އަހަރު ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލުމާ އެކު ދެން ގައުމީ ޓީމުގެ ގޯލު ބަލަހައްޓާނެ ކީޕަރަކާ މެދު ސުވާލު އުފެދުނެވެ. މި ވަގުތަށް ބަލާއިރު ގައުމީ ޓީމުގައި ވާދަވެރި ދެ ކީޕަރުން އެބަތިއްބެވެ. އެއީ ވެލެންސިއާގެ މުހައްމަދު ފައިސަލާއި ވިކްޓަރީގެ މުހައްމަދު އިމްރާން އެވެ. ދެ ކީޕަރުން ވެސް...

09 ޖޫން

June 09, 2017 2
ސާއިފާއި ސަމުއްޓެ: އުއްމީދީ ދެ ޑިފެންޑަރުން

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ޑިފެންސަށް ގަވާއިދުން މިހާރު ކުޅެމުން އަންނަ އެންމެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިއަކީ އަމްދާން އަލީ (އެންޑީ) އެވެ. ދެން ތިބީ ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިންނެވެ. ފަހަކަށް އައިސް ގައުމީ ޓީމުގެ ސްކޮޑުން ޖާގަ ހޯދަމުން އަންނަ ޒުވާން ދެ ޑިފެންޑަރުން ކަމަށްވާ މާޒިޔާގެ ސަމޫހު އަލީ (ސަމުއްޓެ) އާއި ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ މުހައްމަދު...

07 ޖޫން

June 07, 2017 2
ބޫޓާން މެޗުގައި ނަތީޖާ ނެރެވޭނެ: ސްޓެވާޓް

އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ރޭ އަފްގާނިސްތާން އަތުން ބަލިވި ނަމަވެސް އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ބޫޓާނާ ދެކޮޅާށް ކުޅޭ މެޗުން ނަތީޖާ ނެރެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ބޮޑު ކަމަށް ގައުމީ...

June 07, 2017 4
އަފްގާނިސްތާން އަތުން ހަނި ގޮތަކަށް ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ބޫޓާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ތައްޔާރުވުމަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު މިރޭ ދުބާއީގައި އަފްގާނިސްތާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުން 2-1 އިން ބަލިވެއްޖެ...

06 ޖޫން

June 06, 2017 1
އައްމަޑޭގެ ހުރީ ފޯމުގައި، އޭނާ ޓީމަށް މުހިއްމު

ތަޖުރިބާކާރު ފޯވާޑް އަހުމަދު ރަޝީދު (އައްމަޑޭ) އަކީ ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އިން މި ސީޒަނުގައި ދައްކަމުން އަންނަ މޮޅު ކުޅުމުގައި ހިއްސާ ބޮޑު ކުޅުންތެރިއެކެވެ. ގައުމީ ޓީމުން މި ފަހަރު...

June 06, 2017 3
"ނަތީޖާއަށް ވުރެ މުހިއްމީ ކުޅުންތެރިން ވަޒަންކުރުން"

އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި މިރޭ ދުބާއީގައި އަފްގާނިސްތާނާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު މި މެޗުގެ ނަތީޖާ އަށް މާ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ނުދޭނެ ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ ކުޅުންތެރިންގެ ފެންވަރު...

05 ޖޫން

June 05, 2017
ކޯޗުގެ ތައުރީފު: މިއީ އަކްރަމްގެ ބުރަ މަސައްކަތް!

މި ފަހަރުގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ސްކޮޑުން އަލުން ޖާގަ ލިބުނު ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ކުޅުންތެރިއަކީ ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ އަކްރަމް އަބްދުލް ގަނީ (އަކޫ) އެވެ. މިއީ...

June 05, 2017 2
މިއީ ޓީމުގެ އިތުބާރު ބޮޑުކުރަންވީ ވަގުތު: ސްޓެވާޓް

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގެ ފުރަތަމަ މެޗުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ފަލަސްތީން އަތުން ބަލިވެފައިވާތީ ޓީމު އަލުން ފޯމަށް ގެންނަން ބޫޓާން މެޗަށް ރަނގަޅަށް ތައްުޔާރުވާން ޖެހޭ ކަމަށާއި މިއީ...

04 ޖޫން

June 04, 2017
އަފްގާނިސްތާން މެޗަށް ފަހު ގައުމީ ޓީމު ބެންކޮކަށް

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ބޫޓާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ކުރިން އަފްގާނިސްތާނާ ދެކޮޅަށް ދުބާއީގައި އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް ކުޅޭށާއި ތައިލެންޑުގައި ތަމްރީން ކޭމްޕެއް ފުރިހަމަކުރަން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު މިރޭ ފުރާނެ އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2017 4
ޝާހުގެ ހަނދާނުން ނުފިލި "ބޮޑާހޭކުން"

ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޝާހު އިސްމާއިލްގެ ހަނދާނުގައި ފުޓްބޯޅައާ ގުޅިފައި ހުރި ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ހުންނާނެ އެވެ. އޭނާ ކުޑައިރުއްސުރެ އަދި ތައުލީމީ ހަޔާތުގައި ވެސް ފުޓްބޯޅަ އަކީ އެންމެ ބޮޑު ލޯތްބެވެ. އޭގެ ފަހުން ކްލަބް ފުޓްބޯޅަ އަށް ނުކުމެ، ކުޅުމުން ރިޓަޔަކުރި އިރު، ދިރިއުޅުމަށް...

28 މެއި

May 28, 2017 3
އަކްރަމް، އައްމަޑޭ އަދި އިރޭ އަލުން ގައުމީ ޓީމަށް

އަފްގާނިސްތާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗާއި އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ބޫޓާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ނެގި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ސްކޮޑުން ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު އަކްރަމް އަބްދުލްގަނީ އަށް ފުރުސަތު ދީފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2017 3
ރާއްޖެ އާއި އަފްގާނިސްތާން ދުބާއީގައި ބައްދަލުކުރަނީ

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި އަންނަ މަހު ބޫޓާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން އަފްގާނިސްތާނާ ދެކޮޅަށް ދުބާއީގައި އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް ކުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2017 4
ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ ނިސްބަތުން ހަމަހަމަ ގްރޫޕަކަށް

އިންޑޮނީޝިއާގައި އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ އޭއެފްސީ 19 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިންގައި ސަރަހައްދުގެ ބައެއް ޓީމުތަކާއި އޭޝިއާގެ ވަރުގަދަ ޓީމުތަކާ އެއް ގްރޫޕެއްގައި ރާއްޖެ ލައްވާލައިފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2017 18
އިންޑިއާ 101 ވަނައިގައި، ރާއްޖެ އަށް 151 ވަނަ

ފީފާ އިން މަހަކު އެއް ފަހަރު ނެރޭ ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅަ ރޭންކިންގެ 101 ވަނަ މަގާމަށް އިންޑިއާ އަރައި ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ހޯދިއިރު، ދިވެހިރާއްޖެ 11 ދަރަޖައިގެ ވެއްޓުމަކާ އެކު، 151 ވަނައިގައި ލައްވާލައިފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2017 3
"ރާއްޖެ އަކީ ފަލަސްތީނުގެ ނަސީބާ ގުޅިފައިވާ ތަނެއް"

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ރާއްޖެ އަތުން 3-0 މޮޅުވުމުން އެނގެނީ ރާއްޖެ އަކީ ފަލަސްތީނުގެ ނަސީބާ ގުޅިފައިވާ ތަނެއް ކަމުގައި ކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ ކޯޗު އަބްދުލް ނާސިރު...

March 29, 2017 19
މެޗު އެނބުރުނީ ފަސް މިނެޓަށް ސަމާލުކަން ގެއްލިގެން

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރޭ ފަލަސްތީން އަތުން 3-0 އިން ރާއްޖެ ބަލިވި މެޗު އެނބުރިގެން ދިޔައީ އެންމެ ފަސް މިނެޓަށް ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިންގެ ކޮންސެންޓްރޭޝަން ގެއްލިގެން ކަމަށާއި މި...

27 މާޗް

March 27, 2017 8
ގައުމީ ޓީމުގެ މެނޭޖަރަކަށް ޓީސީގެ ކުރީގެ މެނޭޖަރު

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ މެނޭޖަރަކަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ކުރީގެ މެނޭޖަރު މުހައްމަދު އީސާ (މޯ) ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

March 27, 2017 7
ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑް އަޑުބަރޭ އަށް

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ފަލަސްތީނާ ދެކޮޅަށް މާދަމާރޭ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅޭ މެޗުގައި ރާއްޖޭގެ ކެޕްޓަނަކަށް ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު އަސްހަދު އަލީ (އަޑުބަރޭ)...

March 27, 2017 6
ފަސް ކުޅުންތެރިން ބާކީކޮށް ގައުމީ ސްކޮޑު ފައިނަލްކޮށްފި

ފަލަސްތީނާ ދެކޮޅަށް މާދަމާރޭ އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ކުޅޭ މެޗަށް ނެގި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ސްކޮޑު ފަސް ކުޅުންތެރިން ބާކީކޮށް ފައިނަލްކޮށްފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2017 12
ގައުމީ ޓީމު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް ނުކުޅުނީ ކީއްވެ؟

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގެ މެޗުތަކަށް ރާއްޖެ ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ގައުމަކުން އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތައް ވަނީ ކުޅެފަ އެވެ. ފަލަސްތީނާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ މުހިއްމު މެޗަކަށް ނުކުންނަން ތައްޔާރުވެފައިވާއިރު މެޗެއް ނުކުޅޭތީ ފާޑުކިޔުން ވަނީ އަމާޒުވެފަ އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2017 13
އޮޅުުވާލާކަށް ނެތިން، ފަލަސްތީން ވަރަށް ވަރުގަދަ: ކޯޗު

އަމިއްލަ ނަފުސަށް އޮޅުވާލަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށާއި ފަލަސްތީނަކީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ޓީމެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެކަމަކު ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިން މިދިޔަ އަހަރު ތިބި ރޫހުގައި ތިބެފި ނަމަ އެއްވެސް ޓީމަކަށް ރާއްޖެ ބަލިކުރަން ފަސޭހަނުވާނެ ކަމަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ޑަރެން ސްޓެވާޓް ބުނެފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2017 6
އާ ދެ ކީޕަރުން ގައުމީ ސްކޮޑަށް އިތުރުކޮށްފި

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މި މަހު 28 ވަނަ ދުވަހު ފަލަސްތީނާ ދެކޮޅަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅޭ މެޗަށް ނެގި ޕްރިލިމިނަރީ ސްކޮޑަށް ދެ ގޯލްކީޕަރުން އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2017 3
ގައުމީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތައް އާދިއްތަ ދުވަހު ފަށަނީ

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މި މަހު 28 ވަަނަ ދުވަހު މާލޭގައި ފަލަސްތީނާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ޕްރެކްޓިސް އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ފަށަން އެފްއޭއެމުން ނިންމައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2017 5
"އަޝްފާގާއި އިމްރާން ނެތްތަން ފޫބައްދަން އުނދަގޫވާނެ"

އަނިޔާގައި ހުރި ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) އާއި 17 އަހަރަށް ފަހު ގައުމީ ޓީމުން ރިޓަޔާކުރި ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު ނެތްތަން ފޫބެއްދުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެއް ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އެކަމަށް ތައްޔާރަށް ހުރި ކަމަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޑަރެން ސްޓެވާޓް ބުނެފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2017 6
ބޮޑު ދެ ޓާގެޓަކާ އެކު ކޯޗު ގައުމީ ޓީމާ ހަވާލުވެއްޖެ

މި އަހަރުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބު ކުރުމާއި 2019 ވަނަ އަހަރު ޔޫއޭއީގައި އޮންނަ އޭޝިއަން ކަޕަށް ރާއްޖެ ކޮލިފައި ކޮށްދިނުމަށް ޓާގެޓްކޮށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކޯޗު ޑަރެން ސްޓެވާޓް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.