08 ޖޫން

June 08, 2016 8
"މޮޅުނުވުން ނޫން ހުރިހާ ކަމެއް ދިޔައީ ރަނގަޅަށް"

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގެ ޕްލޭއޮފް ދެ ވަނަ ލެގުގައި ރޭ ޔަމަން އަތުން 2-0 އިން ރާއްޖެ ބަލިވި މެޗުގެ، ހަމައެކަނި މައްސަލަ އަކީ ތިން ޕޮއިންޓް ނުލިބުން ކަމަށާއި އެހެން ހުރިހާ ކަމެއް...

June 08, 2016 7
ޔަމަން އަތުން ބަލިވެއްޖެ، ދެން އޮތީ ފަހު ފުރުސަތު

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިން ޕްލޭ އޮފްގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިރޭ ޔަމަން އަތުން 2-0 އިން ބަލިވެ ރާއްޖެ އަށް ކޮލިފައިން ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ފުރުސަތު ނުލިބި ޕްލޭ އޮފް ދެ ވަނަ ބުރުގައި ވާދަކުރަން...

06 ޖޫން

June 06, 2016 2
ޔަމަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު ރާއްޖެ އުނދަގޫ ހާލަތެއްގައި

އޭޝިއަން ކަޕްގެ ކޮލިފައިން ޕްލޭ އޮފް ދެ ވަނަ ލެގުގައި މާދަމާރޭ ޔަމަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހޭއިރު ގައުމީ ޓީމަށް ވަނީ އުނދަގޫ ހާލަތެއް ކުރިމަތިވެފަ އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2016 9
ހާބަޓް ވަކިކޮށް ވަގުތީ ކޯޗަކަށް އިންމަ

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމުން ނިއު ޒީލެންޑުގެ ރިކީ ހާބަޓް ވަކިކޮށް ވަގުތީ ކޯޗަކަށް އިސްމާއިލް މަހަފޫޒް (އިންމަ) ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

June 05, 2016 10
ހާބަޓް ނުލައި ގައުމީ ޓީމު ފުރައިފި

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ޔަމަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ގައުމީ ޓީމު މިއަދު ގަތަރަށް ފުރި އިރު ކޯޗު ރިކީ ހާބަޓް ނުލައި ފުރައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2016 10
ހާބަޓް ވަކިކުރުމުގެ ވަގުތު އައިސް ޖެހިއްޖެ!؟

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ވޯލްޑް ކަޕުގައި ކުޅެ އަދި ކޯޗުކޮށްދީފައިވާ ތަޖުރިބާކާރަކު ހަމަޖައްސަން އުޅޭ ވާހަކަ މިދިޔަ އަހަރު އެފްއޭއެމުން އިއުލާންކުރުމުން ދިވެހި ސަޕޯޓަރުންގެ އުއްމީދު ވަރަށް ބޮޑަށް މަތިކުރި އެވެ. ސަޕޯޓަރުންގެ ލޯބި އިންތިހާއަށް ލިބިފައިވާ ވެލިޒާ ޕޮޕޯފް މަގާމުން ވަކިކުރުމުން ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ތިބި...

03 ޖޫން

June 03, 2016
ހޮކޭގެ ހާލު ރަނގަޅު، ސީރިއަސް މައްސަލައެއް ނެތް

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މިރޭ ޔަމަން އަތުން 2-0 އިން ދިވެހިރާއްޖެ ބަލިވި މެޗުގައި، ނޭވާލާން އުނދަގޫވެގެން އިމަޖެންސީގައި ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ހޯދަން ޖެހުނު ރާއްޖެ ޓީމުގެ...

June 03, 2016 1
ބަލިވުމުގެ ޒިންމާ ނަގަން، އިސްތިއުފާއާ މެދު ނުވިސްނަން

އޭޝިއަން ކަޕް ޕްލޭ އޮފްގައި މިރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޔަމަން އަތުން 2-0 އިން ބަލިވި މެޗުގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ފެނުނީ ދަށް ކުޅުމެއް ކަމަށާއި ބަލިވުމުގެ ޒިންމާ ނަގާ ކަމަށް ގައުމީ...

02 ޖޫން

June 02, 2016 13
ރާއްޖެ ބަލިވެ، ކޯޗުގެ އިސްތިއުފާ އަށް ގޮވައިފި

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މިރޭ ޔަމަން އަތުން ރާއްޖެ 2-0 އިން ބަލިވުމާ އެކު މެޗަށް ފަހު ސަޕޯޓަރުން ގައުމީ ކޯޗު ރިކީ ހާބަޓްގެ އިސްތިއުފާ އަށް ގޮވައިފި އެވެ. އެކަމަކު އޭނާ ބުނީ އިސްތިއުފާ ދިނުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށާއި އެކަން ނިންމާނީ އެފްއޭއެމުން ކަމަށެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2016 2
މިއީ ފެންވަރު ސާބިތުކޮށްދޭން ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް: ކޯޗު

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި 2007 ވަނަ އަހަރު މާލޭގައި ޔަމަން އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވި ނަމަވެސް އެ މެޗުން މިހާރު ކުރާނެ ފައިދާއެއް ނެތް ކަމަށާއި އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މާދަމާރޭ ޔަމަނާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު މިއީ ކުޅުންތެރިންގެ ފެންވަރު ސާބިތުކޮށްދޭން ލިބޭ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ކަމަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ރިކީ ހާބަޓް ބުނެފި އެވެ.

June 01, 2016 5
ޔަމަން މެޗު ރާއްޖެ އަށް މުހިއްމުވަނީ ކީއްވެ؟

މާދަމާރެ އަކީ އަނެއްކާ ވެސް ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގެ ބޮޑު ރެއެކެވެ. އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގެ ޕްލޭއޮފް ފުރަތަމަ ބުރުގައި ރާއްޖެ އާއި ޔަމަނާ ކުޅޭއިރު މި މެޗަކީ ކޮލިފައިންގެ ގްރޫޕް...

June 01, 2016 4
އަޝްފާގުގެ ނިންމުން ބަދަލުކުރަން އެދޭނަން: ޓޮމް

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) ސަރަހައްދީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްތަކުން ރިޓަޔަކުރަން ނިންމި ނިންމުން ބަދަލުކުރަން އޭނާ ކައިރިން އެދޭނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ އާ...

26 މެއި

May 26, 2016 1
ދަގަނޑޭ އާއި އުމެއިރު ސްކޮޑަށް، ބަކާ ނުހިމެނޭ

ޔޫއޭއީގައި 2019 ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ އޭޝިއަން ކަޕްގެ ކޮލިފައިން ޕްލޭ އޮފް މެޗުގައި ޔަމަނާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ކުޅޭ މެޗަށް ނެގި ސްކޮޑުން، ދާދި ފަހުން އަނިޔާގެ ސަބަބުން ޕީޑީއާރްއެމްއާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލި ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) އަށް ފުރުސަތު ދީފި އެވެ.