30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2019 24
އިންޑިއާ ނުކުޅޭތީ ފުޓްބޯޅަ އިވެންޓަށް ބޮޑު ބަދަލެއް!

ނޭޕާލުގައި ކުރިއަށްދާ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ފިރިހެނުންގެ ފުޓްބޯޅަ އިވެންޓުން އިންޑިއާ ވަކިވުމާ އެކު، ކޮންމެ ދުވަހަކު މެޗެއް ކުޅެން ޖެހޭ ގޮތަށް މުބާރާތް ލީގު އުސޫލުން ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމުމުން ރާއްޖޭން ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2019
ސަމުއްޓެއާ މެދު ކޯޗު އުއްމީދުގައި

މި ފަހަރުގެ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ފުޓްބޯޅައިން ތާރީހީ ކާމިޔާބަކަށް ރާއްޖޭން އަމާޒުހިފާއިރު އެކަން ހާސިލްކުރަން ޓީމުން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އަނިޔާގައި ހުރި ގައުމީ ޓީމުގެ ޑިފެންޑަރު ސަމޫހު އަލީ (ސަމުއްޓެ) އަށް މުބާރާތުގެ ކޮންމެވެސް ހިސާބަކުން ކުޅެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އެބައޮތް ކަމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕީޓަ ސެގާޓް ބުނެފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2019 1
އަމާޒަކީ ތާރީހީ ކާމިޔާބެއް ހޯދުން: ސެގާޓް

ޓީމުގައި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ނޭޕާލުގައި ފަށާ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ފުޓްބޯޅަ އިވެންޓުގައި ތާރީހީ ކާމިޔާބެއް ހޯދުމަކީ ޓީމުގެ އަމާޒުކަމަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕީޓަ ސެގާޓް ބުނެފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2019 13
އަކޫ އާއި ހަމްޕު އަދި ފޭދޫ އިއްބެ ޒުވާން ޓީމަށް!

ނޭޕާލުގައި މި ހަފުތާގައި ފަށާ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ފުޓްބޯޅަ އިވެންޓުގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ 23 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމުގައި ދޮށީ އުމުރުގެ ތިން ކުޅުންތެރިންގެ ގޮތުގައި ގައުމީ ސީނިއާ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަކްރަމް އަބްދުލް ގަނީ (އަކޫ) އާއި ހަމްޒާ މުހައްމަދު (ހަމްޕު) އަދި އިބްރާހިމް މަހުދީ (ފޭދޫ އިއްބެ) ހިމަނައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2019 4
ރާއްޖެ، އިންޑިއާ އަދި ލަންކާ އެއް ގްރޫޕަކަށް

ނޭޕާލުގައި އަންނަ މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހު ފަށާ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ފިރިހެނުންގެ ފުޓްބޯޅަ އިވެންޓުގައި ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ އަދި ސްރީ ލަންކާ އެއް ގްރޫޕަކަށް ލައްވާލައިފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2019 3
ގޯސްތައް ރަނގަޅުކުރަން ރާއްޖެ ބަލިކުރަންޖެހޭ: ގުއާމް

ވޯލްޑް ކަޕް/ އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މާދަމާ ހަވީރު މާލޭގައި ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަކީ ކުރިން ކުޅުނު މެޗުތަކުގައި ހެދުނު ގޯސްތައް ރަނގަޅުކުރަން ލިބޭ ފުރުސަތެއް ކަމަށާއި...

November 18, 2019 13
ފާޑުކިޔުން ބަލައިގަންނަން، މާފަށް ވެސް އެދެން: ސެގާޓް

ފާޑުކިޔުންތައް ބަލައިގަންނަން ކަމަށާއި އަދި ހުރިހާ މެޗަކުން ޓީމު މޮޅުކޮށްނުދެވޭތީ މާފަށް އެދޭ ކަމަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕީޓާ ސެގާޓް ބުނެފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2019 3
ދެ ކޯޗުންގެ ތައުރީފު ކީޕަރު ފައިސަލަށް!

މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖޭން ސަރަހައްދުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދިއިރު، މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ރާއްޖޭގެ ގޯލު ބެލެހެއްޓި ކީޕަރު މުހައްމަދު ފައިސަލަށް ލިބުނީ އޭނާ ދެއްކި ތަފާތުގެ ސަބަބުންނެވެ. ވޯލްޑް ކަޕް/އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި އިއްޔެ ހަވީރު ފިލިޕީންސް އަތުން ރާއްޖެ 2-1 އިން ބަލިވި ނަމަވެސް...

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2019 18
ފިލިޕީންސަށް ލިބުނީ ނަސީބު މޮޅެއް: ސެގާޓް

ވޯލްޑް ކަޕް/އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މިއަދު ފިިލިޕީންސަށް ރާއްޖެ އަތުން 2-1 އިން ލިބުނީ ނަސީބު މޮޅެއް ކަމަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕީޓަ ސެގާޓް ބުނެފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2019 11
ދިވެހިންގެ އުއްމީދުތައް މަތިވެ، ފޯރި ވެސް ގަދަވެއްޖެ

ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނާ އެކު ނުކުމެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން މިދިޔަ އަހަރު ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް ކާމިޔާބުކުރުމުން ދިވެހިންގެ އުއްމީދުތައް މަތިވެ ފުޓްބޯޅައިގެ ފޯރިވެސް ގަދަވެއްޖެ ކަމަށާއި އެ އުއްމީދުތައް ހާސިލްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރެޝަރާއި ޒިންމާ އޭނާ ނަގާ ކަމަށް ކޯޗު ޕީޓާ ސެގާޓް ބުނެފި އެވެ.

November 13, 2019 4
ހިތްތިރި ކޯޗުގެ ތައުރީފާއި އިހުތިރާމް ރާއްޖެ އަށް

މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން ނެރެފައިވާ ނަތީޖާތަކާއި ދައްކާފައިވާ ކުޅުމަށް ބަލާއިރު ރާއްޖެ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އިހުތިރާމް ކުރާ ކަމަށް،...

November 13, 2019 4
ރައީސަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ޖޯޒީއެއް ހަދިޔާކުރައްވައިފި

ވޯލްޑް ކަޕާއި އޭޝިއަން ކަޕް ޖޮއިންޓް ކޮލިފައިންގައި މާދަމާ ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ފިލިޕީންސާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ކުރިން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ޖޯޒީއެއް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު...

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2019 11
ސިޑިބަރިތައް ނުހުޅުވުނު، ވިއްކާނީ 3000 ޓިކެޓް!

ސަލާމަތީ ގޮތުން ރައްކާތެރި ނުވާތީ ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފައިވާ، ގަލޮޅު ދަނޑުގެ ސަހާރާ ފަޅީގެ ސިޑިބަރި އަދި ބޮޑުގޭޓް ފަޅީގެ ސިޑިބަރި ބޭނުންކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބުނުވުމުން ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހާއި އަންނަ ހަފްތާގައި ކުޅެން އޮތް މެޗުތަކަށް ސަޕޯޓަރުންނަށް ވިއްކާނީ 3000 ޓިކެޓް ކަމަށް އެފްއޭއެމުން...

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2019 8
މުހިއްމު ދެ މެޗަށް "މަވެސް ދަން" ކެމްޕޭން ފަށައިފި

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު މި މަހު ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ މުހިއްމު ދެ މެޗުގައި ޓީމަށް ހިތްވަރުދޭން ސަޕޯޓަރުންގެ ފޯރިގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން "މަވެސް ދަން" ގެ ނަމުގައި ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2019
މުހިއްމު ދެ މެޗުގެ ކުރިން އިއްބެ އެނބުރި ދަނޑަށް

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މި މަހު ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ މުހިއްމު ދެ މެޗުގެ ކުރިން ގައުމީ ޓީމުގެ މިޑްފީލްޑަރު އިބްރާހިމް ވަހީދު ހަސަން (އިއްބެ) ރޭ މެލޭޝިއާ އަތުން ގައުމީ ޓީމު 2-1 އިން ބަލިވި ޕްރެކްޓިސް މެޗުގައި ކުޅެފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2019 1
"ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ވެސް ޒިންމާއެއް އެބައޮތް"

ގައުމީ ޓީމުގެ ސްކޮޑުގައި ތިބި ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ވެސް ޒިންމާއެއް އެބައޮތް ކަމަށާއި ޓީމު ހޯދާ ނަތީޖާގައި މުޅި ޓީމުގެ ދައުރު އޮންނާނެ ކަމަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕީޓަ ސެގާޓް ބުނެފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2019 6
ގައުމީ ކެޕްޓަން އަކުރަމް ސަޕޯޓަރުންނާ މެދު އުއްމީދުގައި

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މި މަހު މާލޭގައި ފިލިޕީންސާއި ގުއާމާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗު ކާމިޔާބުކުރަން ސަޕޯޓަރުންގެ އެހީ ލިބޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ބޮޑު ކަމަށާއި އެކަން ކުރަން އެކި ފަރާތްތަކުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުން ގައުމީ ޓީމަށް އިތުރު ހިތްވަރެއް ލިބޭ ކަމަށް ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަކުރަމް އަބްދުލް ގަނީ (އަކޫ) ބުނެފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019 5
އަޝްފާގަށް ފުރުސަތު ދިނީ ޖާގަ ހައްގުވީމަ: ސެގާޓް

ދޮޅު އަހަރު ގައުމީ ޓީމުން ބާކީކޮށްފައި ހުރުމަށް ފަހު އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) އަށް ވެސް ޓީމުން ފުރުސަތު ދިނީ ޓީމުން ޖާގައެއް ހައްގުވީމަ ކަމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕީޓަ ސެގާޓް ބުނެފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2019 6
ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޭމްޕް އެޗްއައިއެޗް ނުވަތަ ރިޒޯޓަކަށް

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ފިލިޕީންސް އާއި ގުއާމާ ދެކޮޅަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅޭ މެޗުގެ ކުރިން ޓީމު ކޭމްޕްކުރެވޭތޯ ބަލާނީ ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓެލް (އެޗްއައިއެޗް) ނުވަތަ ރިޒޯޓެއްގައި ކަމަށް ގައުމީ ޓީމު ކޮމިޓީގެ ޗެއާމަން އަދި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު (ބަލަކް) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 27, 2019 15
މިވީ ކިހިނެއް؟ ސިޑިބަރިތައް އަލުން ހުޅުވަނީ؟

ސަލާމަތީ ގޮތުން ރައްކާތެރި ނުވާތީ ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފައިވާ، ގަލޮޅު ދަނޑުގެ ސަހާރާ ފަޅީގެ ސިޑިބަރި އަދި ބޮޑުގޭޓް ފަޅީގެ ސިޑިބަރި، ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުރިއަށް އޮތް ދެ މެޗުގައި...

October 27, 2019 3
މާފު ދިނުމަށް ފަހު ރިޒޭ އާއި ސެންޓޭ ގައުމީ ޓީމަށް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ފަސް ވަނަ ދުވަހު ގުއާމާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗަށް ގައުމީ ޓީމާ އެކު އަމިއްލަ ސަބަބެއްގައި ނުދިޔަ ކްލަބް އީގަލްސްގެ ފޯވާޑް...

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019 6
ގޭމްސްގައި ފުޓްބޯޅައިގެ އަމާޒަކީ ދެ ރަން މެޑަލް

އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހު ނޭޕާލުގައި ބާއްވާ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ވާދަކުރާ ގައުމީ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއި ފިރިހެން ޓީމުގެ އަމާޒަކަށްވާނީ ރަން މެޑަލް ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 23, 2019 3
މައާފަށް އެދި ސެންޓޭ ވެސް ގައުމީ ޓީމާ ގުޅެން ތައްޔާރު

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ފަސް ވަނަ ދުވަހު ގުއާމާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗަށް ގައުމީ ޓީމާ އެކު އަމިއްލަ ސަބަބެއްގައި ނުދިޔަ ކްލަބް އީގަލްސްގެ އަލީ ފާސިރު...

October 23, 2019 3
ފުޓްބޯޅައިގެ ބޮޑު ޕްލޭން ޖެނުއަރީ މަހު އިއުލާންކުރަނީ

ގިނަ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރުމަށް ފަހު ބޭނުންވާ މިސްރާބަށް ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ގެންދަން ދުރު ރާސްތާގެ ބޮޑު ޕްލޭނެއް އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު އިއުލާނުކުރާނެ ކަމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ކޮމިޓީގެ...

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2019 5
ގައުމީ ޓީމު މައްސަލައިގައި ރިޒޭ މައާފަށް އެދިއްޖެ

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ފަސް ވަނަ ދުވަހު ގުއާމާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗަށް ގައުމީ ޓީމާ އެކު އަމިއްލަ ސަބަބެއްގައި ނުދިޔަ ކްލަބް އީގަލްސްގެ ފޯވާޑް އަހުމަދު ރިޒުވާން (ރިޒޭ) އެކަމަށް މައާފަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2019 12
ކޮމިޓީގެ ދައުރާ މެދު އަލީ ވަހީދުގެ ބޮޑު އިތުބާރެއް

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުތަކުގެ ކަންކަމުގައި އެފްއޭއެމްގެ އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީ އަށް ލަފާދިނުމަށް އެކުލަވާލި ގައުމީ ޓީމުގެ ކޮމިޓީން ވެސް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ ހުރިހާ އެންމެންގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނޭގޮތަށް ކަމަށާއި އެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށް ކައިރި މުސްތަގުބަލާއި ދުރުރާސްތާ ޕްލޭނަކާ އެކު ކުރިއަށްދާން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެ ކޮމިޓީގެ ޗެއާމަން...

October 19, 2019 1
ނާއިމަށް ސީރިއަސް އަނިޔާއެއް

ފަހަކަށް އައިސް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި ކުޅެމުން އަންނަ ކްލަބް އީގަލްސްގެ ހުނަރުވެރި ފޯވާޑް މުހައްމަދު ނާއިމްގެ ކަކުލަށް ސީރިއަސް އަނިޔާއެއްވެ ކުޅުމާ...

October 19, 2019 5
ބްރޭކްތައް ނަގަނީ ގައުމީ ޓީމުގެ ހައްގުގައި: ބައްސާމް

މި އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފަށައިގެން ދުވަސްތަކެއް ނުވެ އެހާ ގިނަ ބްރޭކްތައް ނަގަންޖެހޭ ސަބަބަކީ އޭޝިއަން ކަޕަށް ކޮލިފައިވުމުގެ ޓާގެޓަށް ވާސިލްވުމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ހައްގުގައި...