09 އެޕްރީލް

April 09, 2019 3
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ މެނޭޖަރު އިސްތިއުފާ ދީފި

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ މެނޭޖަރުކަމުން މުހައްމަދު އީސާ (މޯ) އިސްތިއުފާ ދީފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2019 10
ފަހު މެޗުން ޒުވާން ޓީމު ލެބަނަން އަތުން ބަލިވެއްޖެ

އޭއެފްސީ 23 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ގައުމީ ޓީމު ކުޅުނު ފަހު މެޗުން މިރޭ ލެބަނަންގެ ޒުވާން ޓީމު އަތުން 6-0 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

March 26, 2019 1
ކޮލިފައިންގެ ފައިދާ ކުޅުންތެރިންނަށް ބޮޑު: ގައުމީ ކޯޗު

އޭއެފްސީ 23 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިންގައި ކުޅޭ ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ގައުމީ ޓީމަށް މެޗުތަކުގައި އެންމެ ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ނުނެރެވުނަސް މެޗުތަކުން ލިބޭ ތަޖުރިބާގެ ބޭނުން ރަނގަޅު...

24 މާޗް

March 24, 2019 11
ޒުވާން ޓީމު ޔޫއޭއީ އަތުން ބަލިވެއްޖެ

އޭއެފްސީ 23 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިންގައި މިރޭ ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅުނު މެޗުން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އަތުން 3-0 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2019 15
ފުރަތަމަ މެޗުން ސައުދީ އަތުން ޒުވާން ޓީމު ބަލިވެއްޖެ

އޭއެފްސީ 23 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ސައުދީ އަރަބިއާ އަތުން 6-0 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2019 1
ކޮލިފިކޭޝަން: ޒުވާން ޓީމަށް މުހިއްމު ފުރުސަތެއް!

މިިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ 23 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ބައިވެރިނުވުމަކީ ފަހަތަށް އެޅި ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ސިފަކުރި އެވެ. އެފްއޭއެމުން އޭރު އެ ގޮތަށް ނިންމީ ސާފް ސުޒުކީ ކަޕާއި އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި އެއް ކުޅުންތެރިންތަކަކަށް އެހާ ގާތްގާތުގައި ނުކުޅެވޭނެތީ ކަމަށް ބުނެ އެވެ. އެ ނިންމުމާ އެކު...

17 މާޗް

March 17, 2019 2
ކޮލިފިކޭޝަނަށް ޒުވާން ގައުމީ ޓީމު ފައިނަލްކޮށްފި

ސައުދީ އަރަބިއާގައި މި މަހު ބާއްވާ އޭއެފްސީ 23 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިން ބުރުގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ގައުމީ ޓީމުގެ ސްކޮޑު ފައިނަލްކޮށްފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2019 1
ފިލިޕީންސްގެ މެންޑިއޯލާ އަތުން ޒުވާން ޓީމަށް މޮޅެއް

ސައުދީ އަރަބިއާގައި މި މަހު އޮންނަ އޭއެފްސީ 23 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިންގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު މިއަދު ފިލިޕީންސްގެ ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޓީމު މެންޑިއޯލާ އެފްސީ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2019 2
ގައުމީ ޖާޒީގެ ޑިޒައިނަރަށް ބީއެމްއެލުން އިނާމު ދީފި

ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުތަކުގެ އާ ޖާޒީ ފަރުމާކުރި ފަންނުވެރިޔާއަށް އިނާމެއްގެ ގޮތުން ބީއެމްއެލުން 25،000ރ މިއަދު ދީފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2019 4
ޒުވާން ގައުމީ ޓީމު ސްޓެލިއޯންއާ އެއްވަރުކޮށްފި

ސައުދީ އަރަބިއާގައި މި މަހު އޮންނަ އޭއެފްސީ 23 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިންގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ފިލިޕީންސްގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ސްޓެލިއޯން ލެގޫނާ އެފްސީއާ އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2019 4
ޒުވާން ޓީމު ލީޑުކުރަން ޝާކިއްޓެ އަށް ފުރުސަތު ދެނީ

ސައުދީ އަރަބިއާގައި މި މަހު ބާއްވާ އޭއެފްސީ 23 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިން ބުރުގައި ޓީމު ލީޑުކުރުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާނީ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު އަހުމަދު ޝާކިރު (ޝާކިއްޓެ) ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ މަތީ ފަންތީގެ ކޯޗިން އިން ދިވެހިންނަށް ފުރުސަތު ދިނުން ކަމަށް ހެޑްކޯޗު ކްރޮއޭޝިއާގެ ޕީޓާ ސެގާޓް ބުނެފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2019
ކުރިއަށް ދިއުމަށް ލަބާނަށް މުހިއްމު ފުރުސަތެއް

މި މަހު އޮންނަ އޭއެފްސީގެ 23 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިން ބުރުގައި ކުޅޭ ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ގައުމީ ޓީމުގައި ސީނިއާ ކުޅުންތެރިން ހިމެނުމުގެ ފުރުސަތު ނެތް ނަމަވެސް ޒުވާން ގޯލްކީޕަރު ލަބާން ޝަރީފް ޓީމާ އެކު ފަރިތަކުރަމުން އަންނަނީ އޭނާ އަށް ކުރިއަށް ދިއުމަށް ފުރުސަތުތަކެއް ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ގައުމީ ކޯޗު...

02 މާޗް

March 02, 2019 7
އަނެއް ހަރުފަތަށް ދާން ގައުމީ ކޯޗުގެ ހާއްސަ އަމާޒެއް

ރާއްޖެ އަށް ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް ކާމިޔާބުކުރެވުމާ އެކު ދެން ވިސްނަންވީ ފުޓްބޯޅައިގައި ދެވެން އޮތް އަނެއް ހަރުފަތަށް ދިއުމަށް ކަމަށާއި އެކަން ހާސިލްކުރެވޭނީ ފުޓްބޯޅައިގައި ޝާމިލުވާ އެންމެންގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނޭ ގޮތަށް އެއްބައިވަންތަކަމާ އެކު މަސައްކަތް ކޮށްގެން ކަމަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕީޓަ ސެގާޓް ބުނެފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019 2
އައިއޯއައިޖީގައި ރާއްޖެ ވަރުގަދަ ގްރޫޕަކަށް

ޖުލައި މަހު މޮރިޝަސްގައި ބާއްވާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ ފިރިހެނުންގެ ފުޓްބޯޅަ އިވެންޓުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ރިޔޫނިއަން އާއި ރަނަރަޕް މެޔޯޓް އަދި ކޮމޮރޯސްއާ އެއް ގްރޫޕެއްގައި ރާއްޖެ ލައްވާލައިފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019 3
ޓްރެއިނަރާއި އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު އަލުން ގެނެސްފި

މިދިޔަ އަހަރު ސާފް ސުުޒުކީ ކަޕް ކާމިޔާބުކުރިއިރު ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގައި މަސައްކަތްކުރި ބެލްޖިއަމްގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު ގެލާ ޝެކިލާޒޭ އާއި ތަޖުރިބާކާރު ޓްރެއިނަރު މޮންޓަނެގްރޯގެ ކްރުނިޗް ލަޑިމީރް އަލުން ގެނެސްފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019 4
ލަބާން ޒުވާން ގައުމީ ޓީމުގެ ޕްރެކްޓިހަށް

އަންނަ މާޗް މަހު އޮންނަ އޭއެފްސީގެ 23 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިން ބުރުގައި ކުޅޭ ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ގައުމީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ޒުވާން ގޯލްކީޕަރު އިބްރާހިމް ލަބާން ޝަރީފް ބައިވެރިވާން ފަށައިފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019 1
ކީޕަރު އިމްރާންގެ ކެރިއަރުން ހިތްވަރާއި ފިލާވަޅުތަކެއް!

ސަތާރަ އަހަރު ގައުމީ ޓީމަށް މެދުކެނޑުމެއްނެތި ކުޅުނުއިރު ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު ވަނީ ގައުމީ ޓީމަށް 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މެޗުތަކުގައި ކުޅެފަ އެވެ. އިމްރާންގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކެރިއަރު މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ ހާއްސަ މެޗަކުން ނިމިގެންދިޔައިރު، ގައުމީ ޓީމުގެ ގޯލުގައި އޭނާ ދެއްކި މޮޅު ކުޅުމާއި އޭނާގެ ކެރިއަރުގައި ދެއްކި ތަފާތުން...

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018 17
ހާއްސަ މެޗުން އިއްމަ ގައުމީ ޓީމަށް އަލްވަދާއު ކިޔައިފި

ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ސްޕެއިނުގެ ލެޖެންޑް މިޝޭލް ސަލްގާޑޯ ކެޕްޓަންކަންކުރި އެފްއޭއެމްގެ ޓީމު އަތުން، އޭނާގެ ޓީމު 4-3 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު، ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު (އިއްމަ) ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލުން މިރޭ ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2018 16
"ހާލަތު އޮތީ މެލޭޝިއާ ކޮޅަށް، ރާއްޖޭން ހިތްވަރުކުރި"

އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ރޭ މެލޭޝިއާ އިން ރާއްޖެ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވިއިރު، ހާލަތު އޮތްގޮތުން އެޑްވާންޓޭޖް ބޮޑުކޮށް އޮތީ ވެސް މެލޭޝިއާ އަށް ކަމަށާއި އެކަމަކު ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިން ހިތްވަރުކުރި ކަމަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ކްރޮއޭޝިއާގެ ޕީޓަ ސެގާޓް ބުނެފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2018 14
މެލޭޝިއާ އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ

އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި މިރޭ މެލޭޝިއާއާ ދެކޮޅަށް އެ ގައުމުގައި ކުޅުނު މެޗުން ރާއްޖެ 3-0 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

November 03, 2018 4
ކީޕަރު ހުސެއިނަށް އަނެއްކާ ވެސް ރަނުގެ ފުުރުސަތެއް!

މީގެ އެއް އަހަރު ކުރިއަށް ބަލާއިރު ޒުވާން ކީޕަރު ހުސެއިން ޝަރީފަކީ ހަމައެކަނި ކްލަބާއި ގައުމީ ޓީމުގައި ޕްރެކްޓިސް ކުރަމުން އައި ކީޕަރެކެވެ. އެކަމަކު ފާއިތުވި ފަސް ވަރަކަށް މަސް ތެރޭ...

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2018
އަލުން ގައުމީ ޓީމަށް، ރިޒޭ ދެއްކީ ތަފާތު ހިތްވަރެއް

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕަށް ފަހު ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕީޓަ ސެގާޓް އޭރު އޮތް ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ވި އެއް ވައުދަކީ ތަށި ހޯދި ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތުދޭނެ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެ...

November 02, 2018 9
ބޯނަސް ދިން ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކެއް!

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް ކާމިޔާބުކުރި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ބޯނަސް ދިން ގޮތާ މެދު ބައެއް ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.