03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2018 14
މެލޭޝިއާ އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ

އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި މިރޭ މެލޭޝިއާއާ ދެކޮޅަށް އެ ގައުމުގައި ކުޅުނު މެޗުން ރާއްޖެ 3-0 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

November 03, 2018 4
ކީޕަރު ހުސެއިނަށް އަނެއްކާ ވެސް ރަނުގެ ފުުރުސަތެއް!

މީގެ އެއް އަހަރު ކުރިއަށް ބަލާއިރު ޒުވާން ކީޕަރު ހުސެއިން ޝަރީފަކީ ހަމައެކަނި ކްލަބާއި ގައުމީ ޓީމުގައި ޕްރެކްޓިސް ކުރަމުން އައި ކީޕަރެކެވެ. އެކަމަކު ފާއިތުވި ފަސް ވަރަކަށް މަސް ތެރޭ...

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2018
އަލުން ގައުމީ ޓީމަށް، ރިޒޭ ދެއްކީ ތަފާތު ހިތްވަރެއް

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕަށް ފަހު ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕީޓަ ސެގާޓް އޭރު އޮތް ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ވި އެއް ވައުދަކީ ތަށި ހޯދި ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތުދޭނެ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެ...

November 02, 2018 9
ބޯނަސް ދިން ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކެއް!

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް ކާމިޔާބުކުރި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ބޯނަސް ދިން ގޮތާ މެދު ބައެއް ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2018 4
ގައުމީ ޓީމުން ލަބާނަށް ފުރުސަތު އެބައޮތް: ކޯޗު

ދާދި ފަހުން ޖަލުން މިނިވަންވެ ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ގޯލުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ ޒުވާން ގޯލްކީޕަރު އިބްރާހިމް ލަބާން ޝަރީފް އަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން ފުރުސަތު...

November 01, 2018 6
ކުރިއަށްދާނީ މި ޓީމުގެ ހައްގުގައި: ގައުމީ ކޯޗު

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގެ ކާމިޔާބަށް ފަހު ދެން ހުރި ކަންތައްތަކާ ކުރިމަތިލައިގެން އުފަލާއެކު ކުރިއަށްދާ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ މި ޓީމުގެ ހައްގުގައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ބޭނުންވާތީ...

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018 12
ރިޒޭ އަލުން ގައުމީ ޓީމަށް ނަގައިފި

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު މެލޭޝިއާއާ ދެކޮޅަށް އެ ގައުމުގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅޭ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗަށް ނެގި ސްކޮޑުން، މި ވަގުތު ތަފާތު ފޯމެއްގައި ހުރި ކްލަބް އީގަލްސްގެ ފޯވާޑް އަހުމަދު ރިޒުވާން (ރިޒޭ) އަށް ފުރުސަތު ދީފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2018 1
މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ ރަށަށް ތަށި ގެންދިއުން ހުކުރުގައި

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ހޯދި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރު މުހައްމަދު ފައިސަލް މުބާރާތުގެ ތަށްޓާ އެކު އުފަން ރަށް، އދ. ފެންފުށްޓަށް ހުކުރު ދުވަހު ދިއުމުން މަރުހަބާ ކިޔަން އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2018 9
ރިޒޭ އަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ޖާގައެއް ހައްގު: މޯހަން

މި ވަގުތު ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި ހުރި ކްލަބް އީގަލްސްގެ ފޯވާޑް އަހުމަދު ރިޒްވާން (ރިޒޭ) އަކީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގައި ހިމެނެންޖެހޭ ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު އަދި ކްލަބް އީގަލްސްގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ބުނެފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2018 8
ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކޯޗު ސްޓެވާޓް މަރުވެއްޖެ

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކޯޗު އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިއާ ޑަރެން ސްޓެވާޓް ރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2018 6
ބީއެމްއެލް އިން ގައުމީ ޓީމަށް ހަ ލައްކަ ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފި

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް ކާމިޔާބުކުރުމުން ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ޓީމުގެ ސްޕޮންސަރު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ޓީމަށް 600،000ރ. ދީފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2018 9
ގައުމީ ޓީމަށް ފައިސާ ދިނުން ލަސްވަނީ ކީއްވެ؟

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް މުސާރަ އާއި ބޯނަސް ލަސްވަމުން އަންނަނީ އެފްއޭއެމުން ތަފްސީލް ފޮނުވުން ލަސްވުމުން ކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2018 53
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން މާޔޫސްވެފައި!

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް ކާމިޔާބުކުރި ފަހުން އެފްއޭއެމާއި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެއްވެސް އަޅާލުމެއް ނެތް ކަމަށާއި އަދި މުސާރަ އާއި ބޯނަސް ވެސް ހަމަނުޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ޝަކުވާ ފުންޏެއް އޮއްސާލައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2018 10
ގައުމީ ޓީމަށް ވަރުގަދަ މެޗުތަކެއް ހޯދައިދެނީ

އަންނަ އަހަރު ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް މެޗުތައް ހަމަޖައްސާއިރު އެންމެ ބޮޑަށް ބަލާނީ ވަރުގަދަ ޓީމުތަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅުމަށް ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2018 6
ތަށި ފުރަތަމަ ގެންދާނީ ކެޕްޓަން އަކްރަމްގެ ރަށަށް

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް ކާމިޔާބުކުރި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ނިސްބަތްވާ ރަށްރަށަށް ތަށި ގެންދާ ދަތުރުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ތަށި ގެންދާނީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަކްރަމް އަބްދުލް ގަނީ (އަކޫ)ގެ އުފަން ރަށް ނ. މާފަރަށް ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2018 6
އަކުރަމްގެ ވޯޓު މެސީ އަށް، ސެގާޓްގެ ވޯޓު މޮޑްރިޗަށް

ފީފާގެ ބެސްޓް ފީފާ އެވޯޑްސްގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ހޮވުމަށް ރާއްޖޭގެ ކެޕްޓަން އަކްރަމް އަބްދުލް ގަނީ (އަކޫ)ގެ ވޯޓު ލިއޮނަލް މެސީ އަށް ދިންއިރު ގައުމީ ކޯޗު ކްރޮއޭޝިއާގެ ޕީޓަ ސެގާޓްގެ ވޯޓު ދިނީ އޭނާގެ ގައުމުގެ ތަރި ލޫކަ މޮޑްރިޗް އަށެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2018 3
ރަށްރަށަށް ސާފް ތަށި ގެންދަން އަންނަ ހަފްތާގައި ފަށަނީ

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް ކާމިޔާބުކުރި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ނިސްބަތްވާ ރަށްތަކަށް ތަށި ގެންދިއުމާ ބެހޭ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި އަންނަ ހަފްތާ ތެރޭގައި އެކަން ފެށޭނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2018 5
ސަމުއްޓެ: ހިތްވަރާއި ތަފާތު ދެއްކި ދިފާއީ ތަނބު

މީގެ ކުރިން ދެކުނު އޭޝިއާގެ މުބާރާތްތަކުގައި ރާއްޖޭން އެންމެ ވިދުން ގަދައީ ފޯވާޑުންނެވެ. އިދިކޮޅު ޓީމުތަކުން އެންމެ ޖެހިލުން ވަނީ ވެސް ދިވެހި ފޯވާޑުންނާ މެދު އެވެ. އެކަމަކު މި...

September 20, 2018 12
"ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗު" އެދެނީ އޭނާގެ ބަސް އެހުމަށް

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޯޗުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗަކީ އޭނާ ކަމަށާއި އެކަމަކު މައްސަލައަކީ އޭނާ ދައްކާ ވާހަކަ އެއްވެސް މީހަކު އަޑުނޭހުން ކަމަށާއި އެކަން ބަދަލުވާން...

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2018 7
ޒުވާން ޓީމުގެ ކާމިޔާބީގެ ފަހަތުގައި ހުރި ޒުވާން ކޯޗު

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ގައުމީ ޓީމު ތައްޔާރުކުރުމުގެ ޒިންމާ ހެޑްކޯޗު ޕީޓާ ސެގާޓުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އުފުލި ޓީމަށް އެކަމުގެ ކްރެޑިޓް ހައްގުވެ އެވެ. ބިދޭސީ ދެ އެހީތެރިންނާއި އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު އަހުމަދު ޝާކިރު (ޝާކިއްޓެ) އަދި ގޯލްކީޕަރު ޓްރެއިނަރު އަސްލަމް އަބްދުއްރަހީމެވެ. އެކަމަކު މީގެ ތެރެއިން ވެސް ޝާކިއްޓެގެ ނަން...

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2018 3
ބޮޑު ބޯޓުން އައި ރަން ޓީމަށް ލޯބި ބަންޑުންކޮށްލައިފި

މާލޭގެ ހުޅަނގުކޮޅުން އެ ބިޔަ ބޯޓް ލޮލު ކޮޅަށް ދައްކާލުމާ އެކު ސިނަމާލޭ ބްރިޖް ސަރަހައްދަށް އެއްވެ ތިބި މީހުންގެ ލޮލުން ފާޅުވާން ފެށީ ފަހުރުވެރިކަމެވެ. އެއީ ހުޅުލޭ އެއާޕޯޓުގައި...

September 18, 2018 11
ކުޅުނީ ދެ މެޗު، އެކަމަކު އެންމެން ހައިރާންކޮށްލި

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ރާއްޖެ އަށް އެކަށީގެންވާ ނަތީޖާތަކެއް ނުނެރެވުމުން ޓީމުގެ ފުރަތަމަ އެގާރަ އަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ޖެހޭކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރި އެވެ....

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2018 36
ކުޅުންތެރިން ނިސްބަތްވާ ރަށްރަށަށް ތަށި ގެންދަނީ

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް ކާމިޔާބުކުރި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ނިސްބަތްވާ ރަށްތަކަށް ތަށި ގެންދާނެ އިންތިޒާމް އެފްއޭއެމުން ހަމަޖައްސާނެ ކަމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސް ބައްސާމް...

September 17, 2018 12
ހަގީގަތަކަށްވީ ހުވަފެނާއި ނިޒާމްބެ ދިން ހިތްވަރު

"އަޅުގަނޑު ފައިނަލުގައި ލަނޑެއް ޖެހުން އެއީ ކުޑަ އިރުއްސުރެން ދެކެމުން އައި ހުވަފެނެއް،"

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018 11
ރަން ކާމިޔާބީއާ އެކު މާޒީގެ ހަނދާންތަކުގެ ތެރެއަށް

އިންޑިއާ އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ސާފް ސުޒުކީ ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރޭ ދިވެހިރާއްޖެ ހޯދި މެޗު، ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގެ 68 އަހަރުގެ ތާރީހުގެ ތެރެއަށް ވަދެގެން ދިޔައީ ރަނުން ޖަރީވެގެންނެވެ....

September 16, 2018 18
އަކްރަމް އޭނާގެ ބޭބެގެ މަގާމަށް: ބޮޑު ފަހުރެއް!

ރާއްޖޭން 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކުރިއިރު ކެޕްޓަންގެ ގޮތުން އައްސަދު އަބްދުލްގަނީ ތަށި އުފުލާލިއިރު އޭނާގެ ކޮއްކޮ އަކްރަމް އަބްދުލްގަނީ ވެސް ޓީމުގައި...

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2018 12
"މުޅި ގައުމު ކުޅުންތެރިންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރަންޖެހޭ"

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގެ ފައިނަލުގައި އިންޑިއާގެ މައްޗަށް 2-1 އިން ކުރިހޯދައި 10 އަހަރު ފަހުން މި މުބާރާތުގެ ތަށި އުފުލާލި ގައުމީ ޓީމުގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކަށް މުޅި ގައުމު ޝުކުރު...

September 15, 2018 89
ރާއްޖެ ސަރަހައްދީ ޗެމްޕިއަން! ސާބަސް!

އިންޑިއާ އަތުން މޮޅުވެ ސަރަހައްދުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރާއްޖޭން ހޯދިތާ 10 އަހަރު ފަހުން އަނެއްކާވެސް އިންޑިއާގެ މައްޗަށް 2-1 އިން ކުރި ހޯދައި ސާފް ސުޒުކީ ކަޕުގެ ތަށި މިއަދު އުފުލާލައިފި...