13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018 7
މުހިއްމު ދެ ގޯލާ އެކު އިއްބެ އަށް ހާއްސަ އުފަލެއް

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ސެމީ ފައިމަލުން ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ނޭޕާލް އަތުން ބަލިވީ ހިތްދަތި ގޮތަކަށް ފަހު ވަގުތު ދެ ދެ ގޯލު ވަނުމުންނެވެ. ފަހަތުން އަރައި ރާއްޖޭގެ މައްޗަށް ނޭޕާލުން ކުރި ހޯދުމުން 1991 ވަނަ އަހަރަށް ފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެ އަށް...

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2018 16
ސިޔާސީ ފާޑުކިޔުމަކަށް ވެދާނެ، ބައްސާމް ދިފާއުކުރާނަން

ގައުމީ ޓީމަށް ކުރިމަތިވާ ފާޑުކިޔުންތަކަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލަށް އަންނަ ފާޑުކިޔުުމަކަށް ވެދާނެ ކަމަށާއި އޭނާ މިހުރީ ބައްސާމުގެ ދިފާއުގައި...

September 11, 2018 16
ގުރުން ސެމީ އަށް: ސެގާޓް ވަރަށް ފަހުރުވެރިވެފައި!

މިދިޔަ 10 އަހަރު ތެރޭގައި މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިންނާ އެކު ވެސް ރާއްޖެ އަށް ދެވުނީ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ކަމަށާއި މިހާރު ތިބި ކުޅުންތެރިންނާ އެކު ވެސް އޭނާ މިހިރީ ސެމީ...

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018 39
ދިވެހިންގެ ނަސީބު ގަދަކަން ފެނިއްޖެ: ގައުމީ ކޯޗު

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގައި މިރޭ އިންޑިއާގެ 23 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމު އަތުން 2-0 އިން ބަލިވެ، ސްރީ ލަންކާއާ ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުންނާއި ލަނޑުގެ ގޮތުން ރާއްޖެ އެއްވަރުވުމުން ސެމީ ފައިނަލަށް ދާނެ ޓީމެއް ކަނޑައެޅުމަށް ނެގި ގުރު ކާމިޔާބުވެ، ސެމީ އަށް ދިއުމުން އެނގިގެންދިޔައީ ދިވެހިންނަކީ ނަސީބުގަދަ ބައެއް ކަމަށާއި މިއީ ވެސް ވަރަށް މަސައްކަތް ކަމަށް...

September 09, 2018 72
ގުރު ކާމިޔާބުވެ ރާއްޖެ ސެމީ އަށް

އިންޑިއާގެ 23 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމު އަތުން 2-0 އިން ބަލިވެ، ސްރީ ލަންކާއާ ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުންނާއި ލަނޑުގެ ގޮތުން ރާއްޖެ އެއްވަރުވުމުން ސެމީ ފައިނަލަށް ދާނެ ޓީމެއް ކަނޑައެޅުމަށް ނެގި ގުރު...

September 09, 2018 21
އިންޑިއާ ވަރުގަދަވިޔަސް ނަތީޖާ ނެރެވޭނެ: ގައުމީ ކޯޗު

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގައި މިއަދު އިންޑިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ނުކުންނައިރު އެ ޓީމު ވަރުގަދަ ކަމަށް ގަބޫލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެކަމަކު ސެމީ ފައިނަލަށްދާން ރާއްޖޭން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ...

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2018 7
ފައިސަލްގެ ކުޅުމަށް ކޯޗު ތައުރީފްކޮށްފި

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގައި އިއްޔެ ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާ ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވި މެޗުގައި ރާއްޖޭގެ ގޯލްކީޕަރު މުހައްމަދު ފައިސަލް ދެއްކި މޮޅު ކުޅުމަށް ކޯޗު ޕީޓާ ސެގާޓް ތައުރީފްކޮށްފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2018 21
އަމިއްލަ ބާރު އޮތުމުން ހިތްހަމަޖެހޭ: ގައުމީ ކޯޗު

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގައި ރާއްޖެ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ސްރީ ލަންކާއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި 0-0 އިން އެއްވަރުވިޔަސް އެހާ ބޮޑަށް މާޔޫސްނުވާ ކަމަށާއި ދެން ކުޅޭ މެޗުން ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެރެ...

September 07, 2018 53
ލަންކާ އާއި ރާއްޖެ އެއްވަރު، އިންޑިއާ ސެމީ އަށް

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގައި ރާއްޖެ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން މިރޭ ސްރީ ލަންކާއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެ ނުވަ އަހަރު ތެރޭ ލަންކާ އަތުން މޮޅެއް ނުލިބި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭން މެޗެއް...

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2018 14
ތަށި މުހިއްމު، ޓީމު އޮތީ ތައްޔާރަށް: އަކްރަމް

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕުގެ ތަށި އަބަދުވެސް ރާއްޖެ އަށް މުހިއްމު ކަމަށާއި ޓީމު އޮތީ އެކަމަށް ތައްޔާރަށް ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަކްރަމް އަބްދުލް ގަނީ (އަކޫ) ބުނެފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2018 4
"މާޒީގެ ވާހަކަ ނުދައްކާނަން، އަމާޒަކީ މުސްތަގުބަލް"

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގައި ރާއްޖޭގެ ޓީމު މީގެ ކުރިން ނެރެފައިވާ ނަތީޖާތަކުގެ ވާހަކަ އާއި އޭނާ އަފްގާނިސްތާން ޓީމާ އެކު ނުކުމެ ކުރި މަސައްކަތާ ބެހޭގޮތުން މި ވަގުތު ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ބޭނުން...

September 03, 2018 19
ދަގަނޑޭ މައްސަލައިގައި ކޯޗުގެ ރާގު ތަފާތުވެއްޖެ

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕުގެ ސްކޮޑުން އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) އަށް ފުރުސަތު ނުލިބުނީ، މާޗު މަހު ބޫޓާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ކުރިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުނުވި...

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2018 5
އުމެއިރަށް ފުރުސަތު ނެތީ އަނިޔާގައި ހުރުމުން: ކޯޗު

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕަށް ނެގި 22 ކުޅުންތެރިންގެ ފައިނަލް ސްކޮޑުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓްގެ ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު މުހައްމަދު އުމެއިރު ނުހިމެނީ އަނިޔާގައި ހުރުމުން ކަމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު...

August 31, 2018 10
ސާފްގެ ފައިނަލް ސްކޮޑުން އުމެއިރަށް ޖާގައެއް ނެތް

އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ބަންގްލަދޭޝްގައި ފަށާ ސާފް ސުުޒުކީ ކަޕަށް ނެގި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ 22 ކުޅުންތެރިންގެ ފައިނަލް ސްކޮޑުން ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިއާ މުހައްމަދު...

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2018 3
ގޯލްކީޕަރުން މި ފަހަރު ތަފާތު ދައްކާނެ: އަސްލަމް

އަންނަ މަހު އޮންނަ ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގައި ވާދަކުރާ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގައި ހިމެނޭ ތިން ގޯލްކީޕަރުންނަށް ވެސް އިތުބާރު އެބައޮތް ކަމަށާއި އެ ކުޅުންތެރިންނަށް ލިބޭ ފުރުސަތުގައި ތަފާތު ދައްކާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އެބައޮތް ކަމަށް ގޯލްކީޕަރު ޓްރެއިނަރު އަސްލަމް އަބްދުއްރަހީމް ބުނެފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018 10
ޕާކިސްތާން މެޗު ކެންސަލްވުމުން ކޯޗު ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ޕާކިސްތާނާ ދެކޮޅަށް މިރޭ ގަތަރުގައި ކުޅެން އޮތް އެކުވެރިކަމުގެ މެޗު ކެންސަލްކުރަން ޖެހުމުން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕީޓާ ސެގާޓް ޕާކިސްތާނަށް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

August 27, 2018 7
ޕާކިސްތާނާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ކުޅެން އޮތް މެޗު ކެންސަލް

ޕާކިސްތާން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ގަތަރަށް ދެވޭ ގޮތް ނުވުމުން، އެ ގައުމާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭން މިރޭ ކުޅެން ރޭވި އެކުވެރިކަމުގެ މެޗު ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2018 9
އެންމެ މުހިއްމީ މުޅި ޓީމުގެ އިތުބާރު: ކޯޗު

ޓްރެއިނިން ކޭމްޕް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު އަންނަ މަހުގެ ސާފް ސުޒުކީ ކަޕާ ކުރިމަތިލާއިރު އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ މުޅި ޓީމު ވެސް އިތުބާރާ އެކު އޮތުން ކަމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕީޓަ ސެގާޓް ބުނެފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2018 16
"ގިނަ ބައެއްގެ އުއްމީދެއް ނެތް، އެކަމަކު ހިތްވަރުދީ"

ގައުމީ ޓީމާ ދޭތެރޭ މާ ގިނަ ބައެއްގެ އުއްމީދެއް ނެތް ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ހުރިހާ އެންމެން ޓީމަށް ހިތްވަރު ދިނުމަށް އެދޭ ކަމަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަކްރަމް އަބްދުލް ގަނީ (އަކޫ) ބުނެފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2018 4
އަސަދުﷲ ފައިނަލް ސްކޮޑުގެ ޖާގައެއްގެ އުއްމީދުގައި

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު ކަކުލަށް ލިބުނު އަނިޔާއިން ރަނގަޅުވެ، މާޒިޔާގެ ފޯވާޑް އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ (އަސައްކޮ) ކުޅުމަށް އެނބުރި އައީ މިދިޔަ މޭ މަހު އެވެ. ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމާ ކްރޮއޭޝިއާގެ ޕީޓަ ސެގާޓް ހަވާލުވުމަށް ފަހު ކުޅުނު ފުރަތަމަ ދެ މެޗުގައި އަސަދުﷲ ހުރީ ކުޅި ބަލާށެވެ. އޭރު އޭނާ ދިޔައީ ރިކަވަރީ ކުރިއަށްގެންދަމުންނެވެ....

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2018 7
ގައުމީ ޓީމުގައި ސާމިރު: އުއްމީދެއް ހާސިލްވުން!

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕަށް ތައްޔާރުވުމަށް ގައުމީ ޓީމު ގަތަރުގައި ކުޅުނު މެޗުގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި ވާތު ބެކަކަށް މުހައްމަދު ސާމިރު ހިމެނުން ވެގެންދިޔައީ ހައިރާންކަމަކަށެވެ. ގައުމީ ކޯޗު ކްރޮއޭޝިއާގެ ޕީޓަ ސެގާޓްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން މީގެ ކުރިން ކުޅުނު ދެ މެޗުގެ ސްކޮޑުގައި ވެސް ސާމިރު ހިމެނިފައިނުވާއިރު، އަމުދުން މީގެ ކުރިން އުމުރުފުރާ...

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018 9
ސާފް ސުޒުކީ ކަޕާ މެދު ބަކާ އުއްމީދުގައި

މި ފަހަރުގެ ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމަށް ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެރެވޭނެ ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް މިޑްފީލްޑަރު މުހައްމަދު އާރިފް (ބަކާ) ބުނެފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018 10
ޓީމު ބައްޓަންކުރަނީ އެޓޭކިން ފުޓްބޯޅައަކަށް: ސެގާޓް

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ރޭ ރާއްޖެ ކުޅުނު މެޗުން ގަތަރުގެ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ އަލް-މަރްޚިޔާ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން 4-3 އިން މޮޅުވިއިރު، އެންމެ ހިތްހަމަ ޖެހުނީ ބުރަ ބޮޑު...

August 15, 2018 17
ފުރަތަމަ މެޗުން ގައުމީ ޓީމު މޮޅުވެއްޖެ

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕަށް ތައްޔާރުވުމަށް ގަތަރުގައި ކޭމްޕްކޮށްފައިވާ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅުނު ފުރަތަމަ ޕްރެކްޓިސް މެޗުން ގަތަރުގެ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ އަލް-މަރްޚިޔާ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް...

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 7
ރާއްޖޭން ޕާކިސްތާނާ ދެކޮޅަށް މެޗެއް ކުޅެނީ

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ޕާކިސްތާން ގައުމީ ޓީމާ އެކު މެޗެއް ކުޅެން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2018 6
އަކްރަމް އަންނަނީ ފިޓްވަމުން: ސެގާޓް

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަކްރަމް އަބްދުލް ގަނީ (އަކޫ)ގެ ކަކުލަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާ ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ކްރޮއޭޝިއާގެ ޕީޓަ ސެގާޓް ބުނެފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2018 2
ގޯލްކީޕަރުންނަށް ސާފްގެ މުހިއްމުކަން ބޮޑު!

ސަތާރަ އަހަރަށް ފަހު ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލުމުން ދެން ރާއްޖޭގެ ގޯލު ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާއާ ހަވާލުވާނީ ކޮން ކީޕަރެއްތޯ އުފެދުނު ސުވާލާ ގުޅޭގޮތުން މިއަދާ ހަމައަށް ގިނަ ބަހުސްތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފަ އެވެ. ކީޕަރުން އުފެއްދުމަށް އެފްއޭއެމުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް...