10 ޖުލައި

July 10, 2019 5
ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރާއްޖެ ކުޅޭނީ ބޫޓާނާ ދެކޮޅަށް

އައްޑޫގައި މި މަހު ބާއްވާ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބޫޓާނާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ކުޅެން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2019 3
އައިއޯއައިޖީ އިން ކުޅުންތެރިން ވަޒަންކުރެވޭނެ: ކޯޗު

މި މަހު 18-29 އަށް މޮރިޝަސްގައި ބާއްވާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ ފުޓްބޯޅަ އިވެންޓުގައި ރާއްޖޭން އެންމެ ބޮޑަށް ބަލާނީ 2022 ގައި ގަތަރުގައި ބާއްވާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕާއި އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގެ ކުރިން ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރަން ކަމަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕީޓަ ސެގާޓް ބުނެފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2019 9
އައިއޯއައިޖީގައި ފުޓްބޯޅައިން ވާދަކުރާނީ ސީނިއާ ޓީމު

މި މަހު 19 އިން 29 އަށް މޮރިޝަސްގައި ބާއްވާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) ގެ ފިރިހެނުންގެ ފުޓްބޯޅަ އިވެންޓުގައި ރާއްޖޭން ވާދަކުރާނީ ސީނިއާ ޓީމު ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2019 4
ގޯލްކީޕާސް އެކެޑަމީ: އަސްލަމްގެ ބޮޑު މަސައްކަތް

މުސްތަގުބަލަށް ޒުވާން ކީީޕަރުން ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ވާހަކަތައް މިދިޔަ ދޮޅު އަހަރުތެރޭގައި އެފްއޭއެމުން ގިނަ ފަހަރުތަކެއްގެ މަތިން ވަނީ ދައްކައިފަ އެވެ. އެކަން ކަމަށް ތަފާތު މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވި ދިވެހި ގޯލްކީޕަރުންނަށް ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދޭން އެކި ހިޔާލުތައް އެކި ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި އެވެ. އެފްއޭއެމް...

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019 4
ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން: ރާއްޖެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި

ގަތަރުގައި 2022 ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ އޭޝިއާގެ ކޮލިފައިން ބުރުގައި މި ފަހަރު ވެސް ރާއްޖެއަށް ދެ ވަނަ ބުރުން ސީދާ ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2019 3
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ މެނޭޖަރު އިސްތިއުފާ ދީފި

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ މެނޭޖަރުކަމުން މުހައްމަދު އީސާ (މޯ) އިސްތިއުފާ ދީފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2019 10
ފަހު މެޗުން ޒުވާން ޓީމު ލެބަނަން އަތުން ބަލިވެއްޖެ

އޭއެފްސީ 23 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ގައުމީ ޓީމު ކުޅުނު ފަހު މެޗުން މިރޭ ލެބަނަންގެ ޒުވާން ޓީމު އަތުން 6-0 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

March 26, 2019 1
ކޮލިފައިންގެ ފައިދާ ކުޅުންތެރިންނަށް ބޮޑު: ގައުމީ ކޯޗު

އޭއެފްސީ 23 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިންގައި ކުޅޭ ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ގައުމީ ޓީމަށް މެޗުތަކުގައި އެންމެ ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ނުނެރެވުނަސް މެޗުތަކުން ލިބޭ ތަޖުރިބާގެ ބޭނުން ރަނގަޅު...

24 މާޗް

March 24, 2019 11
ޒުވާން ޓީމު ޔޫއޭއީ އަތުން ބަލިވެއްޖެ

އޭއެފްސީ 23 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިންގައި މިރޭ ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅުނު މެޗުން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އަތުން 3-0 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2019 15
ފުރަތަމަ މެޗުން ސައުދީ އަތުން ޒުވާން ޓީމު ބަލިވެއްޖެ

އޭއެފްސީ 23 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ސައުދީ އަރަބިއާ އަތުން 6-0 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2019 1
ކޮލިފިކޭޝަން: ޒުވާން ޓީމަށް މުހިއްމު ފުރުސަތެއް!

މިިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ 23 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ބައިވެރިނުވުމަކީ ފަހަތަށް އެޅި ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ސިފަކުރި އެވެ. އެފްއޭއެމުން އޭރު އެ ގޮތަށް ނިންމީ ސާފް ސުޒުކީ ކަޕާއި އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި އެއް ކުޅުންތެރިންތަކަކަށް އެހާ ގާތްގާތުގައި ނުކުޅެވޭނެތީ ކަމަށް ބުނެ އެވެ. އެ ނިންމުމާ އެކު...

17 މާޗް

March 17, 2019 2
ކޮލިފިކޭޝަނަށް ޒުވާން ގައުމީ ޓީމު ފައިނަލްކޮށްފި

ސައުދީ އަރަބިއާގައި މި މަހު ބާއްވާ އޭއެފްސީ 23 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިން ބުރުގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ގައުމީ ޓީމުގެ ސްކޮޑު ފައިނަލްކޮށްފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2019 1
ފިލިޕީންސްގެ މެންޑިއޯލާ އަތުން ޒުވާން ޓީމަށް މޮޅެއް

ސައުދީ އަރަބިއާގައި މި މަހު އޮންނަ އޭއެފްސީ 23 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިންގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު މިއަދު ފިލިޕީންސްގެ ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޓީމު މެންޑިއޯލާ އެފްސީ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2019 2
ގައުމީ ޖާޒީގެ ޑިޒައިނަރަށް ބީއެމްއެލުން އިނާމު ދީފި

ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުތަކުގެ އާ ޖާޒީ ފަރުމާކުރި ފަންނުވެރިޔާއަށް އިނާމެއްގެ ގޮތުން ބީއެމްއެލުން 25،000ރ މިއަދު ދީފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2019 4
ޒުވާން ގައުމީ ޓީމު ސްޓެލިއޯންއާ އެއްވަރުކޮށްފި

ސައުދީ އަރަބިއާގައި މި މަހު އޮންނަ އޭއެފްސީ 23 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިންގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ފިލިޕީންސްގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ސްޓެލިއޯން ލެގޫނާ އެފްސީއާ އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2019 4
ޒުވާން ޓީމު ލީޑުކުރަން ޝާކިއްޓެ އަށް ފުރުސަތު ދެނީ

ސައުދީ އަރަބިއާގައި މި މަހު ބާއްވާ އޭއެފްސީ 23 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިން ބުރުގައި ޓީމު ލީޑުކުރުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާނީ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު އަހުމަދު ޝާކިރު (ޝާކިއްޓެ) ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ މަތީ ފަންތީގެ ކޯޗިން އިން ދިވެހިންނަށް ފުރުސަތު ދިނުން ކަމަށް ހެޑްކޯޗު ކްރޮއޭޝިއާގެ ޕީޓާ ސެގާޓް ބުނެފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2019
ކުރިއަށް ދިއުމަށް ލަބާނަށް މުހިއްމު ފުރުސަތެއް

މި މަހު އޮންނަ އޭއެފްސީގެ 23 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިން ބުރުގައި ކުޅޭ ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ގައުމީ ޓީމުގައި ސީނިއާ ކުޅުންތެރިން ހިމެނުމުގެ ފުރުސަތު ނެތް ނަމަވެސް ޒުވާން ގޯލްކީޕަރު ލަބާން ޝަރީފް ޓީމާ އެކު ފަރިތަކުރަމުން އަންނަނީ އޭނާ އަށް ކުރިއަށް ދިއުމަށް ފުރުސަތުތަކެއް ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ގައުމީ ކޯޗު...

02 މާޗް

March 02, 2019 7
އަނެއް ހަރުފަތަށް ދާން ގައުމީ ކޯޗުގެ ހާއްސަ އަމާޒެއް

ރާއްޖެ އަށް ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް ކާމިޔާބުކުރެވުމާ އެކު ދެން ވިސްނަންވީ ފުޓްބޯޅައިގައި ދެވެން އޮތް އަނެއް ހަރުފަތަށް ދިއުމަށް ކަމަށާއި އެކަން ހާސިލްކުރެވޭނީ ފުޓްބޯޅައިގައި ޝާމިލުވާ އެންމެންގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނޭ ގޮތަށް އެއްބައިވަންތަކަމާ އެކު މަސައްކަތް ކޮށްގެން ކަމަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕީޓަ ސެގާޓް ބުނެފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019 2
އައިއޯއައިޖީގައި ރާއްޖެ ވަރުގަދަ ގްރޫޕަކަށް

ޖުލައި މަހު މޮރިޝަސްގައި ބާއްވާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ ފިރިހެނުންގެ ފުޓްބޯޅަ އިވެންޓުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ރިޔޫނިއަން އާއި ރަނަރަޕް މެޔޯޓް އަދި ކޮމޮރޯސްއާ އެއް ގްރޫޕެއްގައި ރާއްޖެ ލައްވާލައިފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019 3
ޓްރެއިނަރާއި އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު އަލުން ގެނެސްފި

މިދިޔަ އަހަރު ސާފް ސުުޒުކީ ކަޕް ކާމިޔާބުކުރިއިރު ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގައި މަސައްކަތްކުރި ބެލްޖިއަމްގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު ގެލާ ޝެކިލާޒޭ އާއި ތަޖުރިބާކާރު ޓްރެއިނަރު މޮންޓަނެގްރޯގެ ކްރުނިޗް ލަޑިމީރް އަލުން ގެނެސްފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019 4
ލަބާން ޒުވާން ގައުމީ ޓީމުގެ ޕްރެކްޓިހަށް

އަންނަ މާޗް މަހު އޮންނަ އޭއެފްސީގެ 23 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިން ބުރުގައި ކުޅޭ ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ގައުމީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ޒުވާން ގޯލްކީޕަރު އިބްރާހިމް ލަބާން ޝަރީފް ބައިވެރިވާން ފަށައިފި އެވެ.