18 އޯގަސްޓް

August 18, 2018 7
ގައުމީ ޓީމުގައި ސާމިރު: އުއްމީދެއް ހާސިލްވުން!

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕަށް ތައްޔާރުވުމަށް ގައުމީ ޓީމު ގަތަރުގައި ކުޅުނު މެޗުގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި ވާތު ބެކަކަށް މުހައްމަދު ސާމިރު ހިމެނުން ވެގެންދިޔައީ ހައިރާންކަމަކަށެވެ. ގައުމީ ކޯޗު ކްރޮއޭޝިއާގެ ޕީޓަ ސެގާޓްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން މީގެ ކުރިން ކުޅުނު ދެ މެޗުގެ ސްކޮޑުގައި ވެސް ސާމިރު ހިމެނިފައިނުވާއިރު، އަމުދުން މީގެ ކުރިން އުމުރުފުރާ...

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018 9
ސާފް ސުޒުކީ ކަޕާ މެދު ބަކާ އުއްމީދުގައި

މި ފަހަރުގެ ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމަށް ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެރެވޭނެ ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް މިޑްފީލްޑަރު މުހައްމަދު އާރިފް (ބަކާ) ބުނެފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018 10
ޓީމު ބައްޓަންކުރަނީ އެޓޭކިން ފުޓްބޯޅައަކަށް: ސެގާޓް

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ރޭ ރާއްޖެ ކުޅުނު މެޗުން ގަތަރުގެ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ އަލް-މަރްޚިޔާ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން 4-3 އިން މޮޅުވިއިރު، އެންމެ ހިތްހަމަ ޖެހުނީ ބުރަ ބޮޑު...

August 15, 2018 17
ފުރަތަމަ މެޗުން ގައުމީ ޓީމު މޮޅުވެއްޖެ

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕަށް ތައްޔާރުވުމަށް ގަތަރުގައި ކޭމްޕްކޮށްފައިވާ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅުނު ފުރަތަމަ ޕްރެކްޓިސް މެޗުން ގަތަރުގެ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ އަލް-މަރްޚިޔާ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް...

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 7
ރާއްޖޭން ޕާކިސްތާނާ ދެކޮޅަށް މެޗެއް ކުޅެނީ

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ޕާކިސްތާން ގައުމީ ޓީމާ އެކު މެޗެއް ކުޅެން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2018 6
އަކްރަމް އަންނަނީ ފިޓްވަމުން: ސެގާޓް

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަކްރަމް އަބްދުލް ގަނީ (އަކޫ)ގެ ކަކުލަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާ ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ކްރޮއޭޝިއާގެ ޕީޓަ ސެގާޓް ބުނެފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2018 2
ގޯލްކީޕަރުންނަށް ސާފްގެ މުހިއްމުކަން ބޮޑު!

ސަތާރަ އަހަރަށް ފަހު ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލުމުން ދެން ރާއްޖޭގެ ގޯލު ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާއާ ހަވާލުވާނީ ކޮން ކީޕަރެއްތޯ އުފެދުނު ސުވާލާ ގުޅޭގޮތުން މިއަދާ ހަމައަށް ގިނަ ބަހުސްތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފަ އެވެ. ކީޕަރުން އުފެއްދުމަށް އެފްއޭއެމުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2018
ރިޒޭ އަށް ފުރުސަތެއް ނެތް: ހިތްވަރަށް ބަދަލެއް ނާދޭ

ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމާ ކްރޮއޭޝިއާގެ ޕީޓާ ސެގާޓް ހަވާލުވި ފަހުން އަދި މިހާތަނަށް ގައުމީ ޓީމުން ޖާގަ ލިބިފައިނުވި ނަމަވެސް ހިތްވަރާ އެކު ކުރިއަށްދާން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ކްލަބް އީގަލްސްގެ ޒުވާން ފޯވާޑް އަހުމަދު ރިޒުވާން (ރިޒޭ) ބުނެފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2018 1
ޔާމްބެ، އައްޒާމް އަދި މިފްދާދު ބާކީކޮށް ޓީމު ކޭމްޕަށް

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕަށް ނެގި ސްކޮޑުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިއާ އައްޒާމް އަބްދުުﷲ (އެޑޫ) އާއި މާޒިޔާގެ މޫސާ ޔާމީން (ޔާމްބެ) އަދި އީގަލްސްގެ ޒުވާން ގޯލްކީޕަރު މިފްދާދު...

August 06, 2018 20
މި ޖީލަށް ފުރުސަތުދީ: ގައުމީ ކޯޗު

މިހާރުގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން ވަނީ ބޫޓާން އަތުން 7-0 އިން މޮޅުވެފައި ކަމަށާއި، މި ޖީލަށް ފުރުސަތު ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ކޯޗު ޕީޓާ ސެގާޓް ބުނެފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2018 5
ގައުމީ ޓީމަށް ތަޖުރިބާކާރު ޓްރެއިނަރެއް ގެެނެސްފި

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ޓްރެއިނަރަކަށް ޔޫރަޕްގެ ގިނަ ގައުމުތަކުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މޮންޓަނެގްރޯގެ ކްރުނިޗް ލަޑިމީރް ގެނެސްފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018 44
"ދަގަނޑޭ އަށް ފުރުސަތުދީ": އެތައް ބަޔެއްގެ އަޑު!

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ވާދަކުރަން ނެގި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ސްކޮޑުން، މި ސީޒަނުގައި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހާފައިވާ ފޯވާޑް އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) އަށް ފުރުސަތު ދީފައިނުވާތީ ގިނަ އަދަދެއްގެ އާއްމުންނާއި އަދި ބައެއް ކުޅުންތެރިން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2018 8
ގައުމީ ޓީމަށް ބެލްޖިއަމްގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗެއް

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗަކަށް ކުރިން އަފްގާނިސްތާނު ޓީމުގައި މަސައްކަތްކުރި ގެލާ ޝެކިލާޒޭ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2018 7
އާ ޖީލަށް ޗެމްޕިއަނުންގެ އެހީ ބޭނުންވާނެ: މާއްޓޭ

ފުޓްބޯޅައިގައި ޒުވާން ޖީލެއް ބިނާކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި، ކުރިން ކާމިޔާބު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިންގެ ބޭނުން ހިފަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު އެއް ކޯޗު މައުރޫފް އަހުމަދު (މާއްޓޭ) ބުނެފި އެވެ.

July 31, 2018 17
ކޯޗު ނެގި ސްކޮޑަށް ތާއީދުކުރަން: ބައްސާމް

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕީޓާ ސެގާޓް ނެގި ސްކޮޑަށް އިހުތިރާމްކޮށް ފުރިހަމަ އަށް ތާއީދުކުރާ ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ...

July 31, 2018 17
ވޯލްޑް ކަޕުގެ ހުވަފެނަށް ރާއްޖެ ތައްޔާރުތަ؟

"މިއީ އަހަރެންގެ ކޯޗިން ކެރިއަރުގައި ހަވާލުވި އެންމެ އެންމެ އުނދަގޫ މަސައްކަތް. މިތާގައި (ރާއްޖޭގައި) ހުނަރު އެބައޮތް. އެކަމަކު މީގެ ބޭނުން ހިފޭނެ ގޮތްތަކެއް ނެތް،"

30 ޖުލައި

July 30, 2018 19
ކޯޗުގެ އުއްމީދުތައް ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕަށް

ކުރިއަށް އޮތް ވޯލްޑް ކަޕަށް ރާއްޖެ ކޮލިފައިވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕީޓާ ސެގާޓް ބުނެފި އެވެ.

July 30, 2018 18
ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ކުޅެން ބޭނުންވި: ދަގަނޑޭ

މި އަހަރުގެ ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް (ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް) ވާދަކުރާ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ކުޅެން ބޭނުންވި ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭނާ ނުނަގަން ކޯޗު ޕީޓާ ސެގާޓް ނިންމި ނިންމުމަށް އިހުތިރާމްކުރާ...

July 30, 2018 35
ދަގަނޑޭއާ މެދު ގައުމީ ކޯޗުގެ ބަދަލުވި ވިސްނުން

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާ ކްރޮއޭޝިއާގެ ޕީޓާ ސެގާޓް މާޗު މަހު ހަވާލުވެ މީޑިއާ އަށް ފޮނުވި މެސެޖުގައި ބުނީ ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގެ އާ ޖީލުގެ ކުޅުންތެރިން އުފައްދަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އަލީ...

29 ޖުލައި

July 29, 2018 29
ދަގަނޑޭގެ މައްސަލާގައި ކޯޗުގެ އެހެން ވާހަކަތަކެއް!

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕަށް ނެގި ސްކޮޑުގައި، ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) ނުހިމެނީ އާ ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ދޭންވީ ވަގުތު ކަމަށް ވާތީ ކަމަށް...

July 29, 2018 24
ސާފަށް ސްކޮޑް އިއުލާންކޮށްފި، ދަގަނޑޭ ނުހިމެނޭ

އެންމެ ފަހުން އެކުލަވާލި ގައުމީ ސްކޮޑުން ވަކި ހިސާބުން ވަކިކުރި ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) ނުހިމަނައި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން ކުރިއަށް އޮތް ސާފް ސުޒުކީ ކަޕަށް 30 ކުޅުންތެރިންގެ...

13 ޖުލައި

July 13, 2018 10
ގޭމްސް އަށް ނުދިއުން: ފަހަތަށް އެޅި ފިޔަވަޅެއް!

މުސްތަގުބަލަށް ފުޓްބޯޅަ ޓީމުތައް ބިިނާކުރުމަށް "ޓުވާޑްސް ފިއުޗާ" ގެ ނަމުގައި އެފްއޭއެމުން ބޮޑު ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުން ވެގެންދިޔައީ ފުޓްބޯޅައިގައި ޝާމިލްވެ އުޅޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ލިބެގެންދިޔަ އުފާވެރި ހަބަރަކަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ އެކެޑަމީގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، 13...

18 އެޕްރީލް

April 18, 2018 23
ސާފްގައި ރާއްޖެ، އިންޑިއާ އަދި ލަންކާ އެއް ގްރޫޕަކަށް

މި ފަހަރުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިންޑިއާ އާއި ސްރީ ލަންކާއާ އެކު ގްރޫޕް ބީ ގައި ދިވެހިރާއްޖެ ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2018 40
ދަގަނޑޭ ޓީމުން ބޭރުވާން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް: އިންމަ

އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) ގައުމީ ޓީމުން ބޭރުވާން ޖެހޭ ސަބަބެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރާ ކަމަށާއި އޭނާ އެހުރީ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ ވަރަށް ވުރެ ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި ކަމަށް މާޒިޔާގެ ކޯޗު އަދި ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު އިސްމާއިލް މަހަފޫޒް (އިންމަ) ބުނެފި އެވެ

05 އެޕްރީލް

April 05, 2018 58
މިއީ އަބަދުވެސް ކެރިއަރުގެ ފަހުކޮޅު ޖެހޭ ހާލު: ހީނާ

އޭނާ އަލަށް ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުނުއިރު މުހައްމަދު ކަލީމާއި މޫސާމަނިކު (ކުޑަމޫސަ) ފަދަ ކުޅުންތެރިން ތިބުމުން އާދަޔާހިލާފު ހިތްވަރެއް ލިބުނު ކަމަށާއި މިހާރުގެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް...

April 05, 2018 97
ގައުމީ ކޯޗާ ހަވާލުކުރީ ރަސްކަމެއް ނޫން: ސުޒޭން

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް އަންނަ މީހަކާ ހަވާލުކުރަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްކަން ނޫން ކަމަށާއި ހުރިހާ ކަމެއްގެ ތަރުތީބު އޮޅުވާލައި ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގެ ބަތަލުންނާ މެދު ހިތު ހުރި...

30 މާޗް

March 30, 2018 11
ބަކާގެ މުހިއްމުކަން އޭނާ ސާބިތުކޮށްދީފި

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ބޫޓާން އަތުން 7-0 އިން ރާއްޖެ މޮޅުވި މެޗުގައި، ދެ އަހަރަށް ފަހު ގައުމީ ޓީމަށް އެނބުރި އައި ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު މުހައްމަދު...

March 30, 2018 11
ގައުމީ ޓީމުގެ މުބާރާތް ސަރަހައްދުން ބޭރު ޓީމުތަކަށް

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ކުރިން އޮގަސްޓް މަހު ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ހާއްސަ މުބާރާތެއް ބާއްވާނެ ކަމަށާއި ވިސްނުން ހުރީ މި ސަރަހައްދުން ބޭރުގެ ޓީމުތަކަށް ދައުވަތު ދޭން ކަމަށް...

29 މާޗް

March 29, 2018 9
ގައުމީ ޖާޒީގައި އަލަށް ވިދާލި ތަރިން

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ތާރީހަށް ބަލާއިރު އެއް ޓީމެއް އަތުން ރާއްޖެ އެންމެ ގިނައިން މޮޅުވެފައިވަނީ ބޫޓާން އަތުންނެވެ. ބޫޓާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަކުން ކުޅުންތެރިންގެ ވަކިވަކި ހުނަރާއި ފެންވަރު ވަޒަންނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ބުނާ މީހުން ވެސް އުޅެ އެވެ. ޒުވާން ކުޅުންތެރިންތަކަކާ އެކު ނުކުމެ ގައުމީ ޓީމުން އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ބޫޓާން އަތުން 7-0 އިން...