17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2018 36
ކުޅުންތެރިން ނިސްބަތްވާ ރަށްރަށަށް ތަށި ގެންދަނީ

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް ކާމިޔާބުކުރި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ނިސްބަތްވާ ރަށްތަކަށް ތަށި ގެންދާނެ އިންތިޒާމް އެފްއޭއެމުން ހަމަޖައްސާނެ ކަމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސް ބައްސާމް...

September 17, 2018 12
ހަގީގަތަކަށްވީ ހުވަފެނާއި ނިޒާމްބެ ދިން ހިތްވަރު

"އަޅުގަނޑު ފައިނަލުގައި ލަނޑެއް ޖެހުން އެއީ ކުޑަ އިރުއްސުރެން ދެކެމުން އައި ހުވަފެނެއް،"

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018 11
ރަން ކާމިޔާބީއާ އެކު މާޒީގެ ހަނދާންތަކުގެ ތެރެއަށް

އިންޑިއާ އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ސާފް ސުޒުކީ ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރޭ ދިވެހިރާއްޖެ ހޯދި މެޗު، ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގެ 68 އަހަރުގެ ތާރީހުގެ ތެރެއަށް ވަދެގެން ދިޔައީ ރަނުން ޖަރީވެގެންނެވެ....

September 16, 2018 18
އަކްރަމް އޭނާގެ ބޭބެގެ މަގާމަށް: ބޮޑު ފަހުރެއް!

ރާއްޖޭން 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކުރިއިރު ކެޕްޓަންގެ ގޮތުން އައްސަދު އަބްދުލްގަނީ ތަށި އުފުލާލިއިރު އޭނާގެ ކޮއްކޮ އަކްރަމް އަބްދުލްގަނީ ވެސް ޓީމުގައި...

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2018 12
"މުޅި ގައުމު ކުޅުންތެރިންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރަންޖެހޭ"

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގެ ފައިނަލުގައި އިންޑިއާގެ މައްޗަށް 2-1 އިން ކުރިހޯދައި 10 އަހަރު ފަހުން މި މުބާރާތުގެ ތަށި އުފުލާލި ގައުމީ ޓީމުގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކަށް މުޅި ގައުމު ޝުކުރު...

September 15, 2018 89
ރާއްޖެ ސަރަހައްދީ ޗެމްޕިއަން! ސާބަސް!

އިންޑިއާ އަތުން މޮޅުވެ ސަރަހައްދުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރާއްޖޭން ހޯދިތާ 10 އަހަރު ފަހުން އަނެއްކާވެސް އިންޑިއާގެ މައްޗަށް 2-1 އިން ކުރި ހޯދައި ސާފް ސުޒުކީ ކަޕުގެ ތަށި މިއަދު އުފުލާލައިފި...

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2018 9
ގައުމީ ރޫހުގައި ކުޅެފިއްޔާ ކާމިޔާބު ލިބޭނެ: ކޯޗު

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގެ ފައިނަލުގައި މާދަމާ އިންޑިއާ 23 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު ގައުމީ ރޫހުގައި ނުކުމެ ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ ރާއްޖެ އަށް ކާމިޔާބު ލިބޭނެ...

September 14, 2018 4
"ޓީމަށް އިތުބާރު ހޯދައިދެނީ ފައިސަލް"

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގައި މިހާތަނަށް ރާއްޖެ ކުޅުނު ތިން މެޗުގެ ތެރެއިން ދެ މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކީ ގޯލްކީޕަރު މުހައްމަދު ފައިސަލެވެ. މި މުބާރާތުގައި މިހާތަނަށް ރާއްޖޭން ނެރެފައިވާ...

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018 7
މުހިއްމު ދެ ގޯލާ އެކު އިއްބެ އަށް ހާއްސަ އުފަލެއް

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ސެމީ ފައިމަލުން ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ނޭޕާލް އަތުން ބަލިވީ ހިތްދަތި ގޮތަކަށް ފަހު ވަގުތު ދެ ދެ ގޯލު ވަނުމުންނެވެ. ފަހަތުން އަރައި ރާއްޖޭގެ މައްޗަށް ނޭޕާލުން ކުރި ހޯދުމުން 1991 ވަނަ އަހަރަށް ފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެ އަށް...

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2018 16
ސިޔާސީ ފާޑުކިޔުމަކަށް ވެދާނެ، ބައްސާމް ދިފާއުކުރާނަން

ގައުމީ ޓީމަށް ކުރިމަތިވާ ފާޑުކިޔުންތަކަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލަށް އަންނަ ފާޑުކިޔުުމަކަށް ވެދާނެ ކަމަށާއި އޭނާ މިހުރީ ބައްސާމުގެ ދިފާއުގައި...

September 11, 2018 16
ގުރުން ސެމީ އަށް: ސެގާޓް ވަރަށް ފަހުރުވެރިވެފައި!

މިދިޔަ 10 އަހަރު ތެރޭގައި މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިންނާ އެކު ވެސް ރާއްޖެ އަށް ދެވުނީ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ކަމަށާއި މިހާރު ތިބި ކުޅުންތެރިންނާ އެކު ވެސް އޭނާ މިހިރީ ސެމީ...

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018 39
ދިވެހިންގެ ނަސީބު ގަދަކަން ފެނިއްޖެ: ގައުމީ ކޯޗު

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގައި މިރޭ އިންޑިއާގެ 23 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމު އަތުން 2-0 އިން ބަލިވެ، ސްރީ ލަންކާއާ ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުންނާއި ލަނޑުގެ ގޮތުން ރާއްޖެ އެއްވަރުވުމުން ސެމީ ފައިނަލަށް ދާނެ ޓީމެއް ކަނޑައެޅުމަށް ނެގި ގުރު ކާމިޔާބުވެ، ސެމީ އަށް ދިއުމުން އެނގިގެންދިޔައީ ދިވެހިންނަކީ ނަސީބުގަދަ ބައެއް ކަމަށާއި މިއީ ވެސް ވަރަށް މަސައްކަތް ކަމަށް...

September 09, 2018 72
ގުރު ކާމިޔާބުވެ ރާއްޖެ ސެމީ އަށް

އިންޑިއާގެ 23 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމު އަތުން 2-0 އިން ބަލިވެ، ސްރީ ލަންކާއާ ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުންނާއި ލަނޑުގެ ގޮތުން ރާއްޖެ އެއްވަރުވުމުން ސެމީ ފައިނަލަށް ދާނެ ޓީމެއް ކަނޑައެޅުމަށް ނެގި ގުރު...

September 09, 2018 21
އިންޑިއާ ވަރުގަދަވިޔަސް ނަތީޖާ ނެރެވޭނެ: ގައުމީ ކޯޗު

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގައި މިއަދު އިންޑިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ނުކުންނައިރު އެ ޓީމު ވަރުގަދަ ކަމަށް ގަބޫލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެކަމަކު ސެމީ ފައިނަލަށްދާން ރާއްޖޭން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ...

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2018 7
ފައިސަލްގެ ކުޅުމަށް ކޯޗު ތައުރީފްކޮށްފި

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގައި އިއްޔެ ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާ ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވި މެޗުގައި ރާއްޖޭގެ ގޯލްކީޕަރު މުހައްމަދު ފައިސަލް ދެއްކި މޮޅު ކުޅުމަށް ކޯޗު ޕީޓާ ސެގާޓް ތައުރީފްކޮށްފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2018 21
އަމިއްލަ ބާރު އޮތުމުން ހިތްހަމަޖެހޭ: ގައުމީ ކޯޗު

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގައި ރާއްޖެ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ސްރީ ލަންކާއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި 0-0 އިން އެއްވަރުވިޔަސް އެހާ ބޮޑަށް މާޔޫސްނުވާ ކަމަށާއި ދެން ކުޅޭ މެޗުން ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެރެ...

September 07, 2018 53
ލަންކާ އާއި ރާއްޖެ އެއްވަރު، އިންޑިއާ ސެމީ އަށް

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގައި ރާއްޖެ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން މިރޭ ސްރީ ލަންކާއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެ ނުވަ އަހަރު ތެރޭ ލަންކާ އަތުން މޮޅެއް ނުލިބި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭން މެޗެއް...

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2018 14
ތަށި މުހިއްމު، ޓީމު އޮތީ ތައްޔާރަށް: އަކްރަމް

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕުގެ ތަށި އަބަދުވެސް ރާއްޖެ އަށް މުހިއްމު ކަމަށާއި ޓީމު އޮތީ އެކަމަށް ތައްޔާރަށް ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަކްރަމް އަބްދުލް ގަނީ (އަކޫ) ބުނެފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2018 4
"މާޒީގެ ވާހަކަ ނުދައްކާނަން، އަމާޒަކީ މުސްތަގުބަލް"

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގައި ރާއްޖޭގެ ޓީމު މީގެ ކުރިން ނެރެފައިވާ ނަތީޖާތަކުގެ ވާހަކަ އާއި އޭނާ އަފްގާނިސްތާން ޓީމާ އެކު ނުކުމެ ކުރި މަސައްކަތާ ބެހޭގޮތުން މި ވަގުތު ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ބޭނުން...

September 03, 2018 19
ދަގަނޑޭ މައްސަލައިގައި ކޯޗުގެ ރާގު ތަފާތުވެއްޖެ

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕުގެ ސްކޮޑުން އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) އަށް ފުރުސަތު ނުލިބުނީ، މާޗު މަހު ބޫޓާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ކުރިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުނުވި...

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2018 5
އުމެއިރަށް ފުރުސަތު ނެތީ އަނިޔާގައި ހުރުމުން: ކޯޗު

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕަށް ނެގި 22 ކުޅުންތެރިންގެ ފައިނަލް ސްކޮޑުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓްގެ ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު މުހައްމަދު އުމެއިރު ނުހިމެނީ އަނިޔާގައި ހުރުމުން ކަމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު...

August 31, 2018 10
ސާފްގެ ފައިނަލް ސްކޮޑުން އުމެއިރަށް ޖާގައެއް ނެތް

އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ބަންގްލަދޭޝްގައި ފަށާ ސާފް ސުުޒުކީ ކަޕަށް ނެގި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ 22 ކުޅުންތެރިންގެ ފައިނަލް ސްކޮޑުން ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިއާ މުހައްމަދު...

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2018 3
ގޯލްކީޕަރުން މި ފަހަރު ތަފާތު ދައްކާނެ: އަސްލަމް

އަންނަ މަހު އޮންނަ ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގައި ވާދަކުރާ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގައި ހިމެނޭ ތިން ގޯލްކީޕަރުންނަށް ވެސް އިތުބާރު އެބައޮތް ކަމަށާއި އެ ކުޅުންތެރިންނަށް ލިބޭ ފުރުސަތުގައި ތަފާތު ދައްކާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އެބައޮތް ކަމަށް ގޯލްކީޕަރު ޓްރެއިނަރު އަސްލަމް އަބްދުއްރަހީމް ބުނެފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018 10
ޕާކިސްތާން މެޗު ކެންސަލްވުމުން ކޯޗު ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ޕާކިސްތާނާ ދެކޮޅަށް މިރޭ ގަތަރުގައި ކުޅެން އޮތް އެކުވެރިކަމުގެ މެޗު ކެންސަލްކުރަން ޖެހުމުން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕީޓާ ސެގާޓް ޕާކިސްތާނަށް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

August 27, 2018 7
ޕާކިސްތާނާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ކުޅެން އޮތް މެޗު ކެންސަލް

ޕާކިސްތާން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ގަތަރަށް ދެވޭ ގޮތް ނުވުމުން، އެ ގައުމާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭން މިރޭ ކުޅެން ރޭވި އެކުވެރިކަމުގެ މެޗު ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2018 9
އެންމެ މުހިއްމީ މުޅި ޓީމުގެ އިތުބާރު: ކޯޗު

ޓްރެއިނިން ކޭމްޕް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު އަންނަ މަހުގެ ސާފް ސުޒުކީ ކަޕާ ކުރިމަތިލާއިރު އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ މުޅި ޓީމު ވެސް އިތުބާރާ އެކު އޮތުން ކަމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕީޓަ ސެގާޓް ބުނެފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2018 16
"ގިނަ ބައެއްގެ އުއްމީދެއް ނެތް، އެކަމަކު ހިތްވަރުދީ"

ގައުމީ ޓީމާ ދޭތެރޭ މާ ގިނަ ބައެއްގެ އުއްމީދެއް ނެތް ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ހުރިހާ އެންމެން ޓީމަށް ހިތްވަރު ދިނުމަށް އެދޭ ކަމަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަކްރަމް އަބްދުލް ގަނީ (އަކޫ) ބުނެފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2018 4
އަސަދުﷲ ފައިނަލް ސްކޮޑުގެ ޖާގައެއްގެ އުއްމީދުގައި

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު ކަކުލަށް ލިބުނު އަނިޔާއިން ރަނގަޅުވެ، މާޒިޔާގެ ފޯވާޑް އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ (އަސައްކޮ) ކުޅުމަށް އެނބުރި އައީ މިދިޔަ މޭ މަހު އެވެ. ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމާ ކްރޮއޭޝިއާގެ ޕީޓަ ސެގާޓް ހަވާލުވުމަށް ފަހު ކުޅުނު ފުރަތަމަ ދެ މެޗުގައި އަސަދުﷲ ހުރީ ކުޅި ބަލާށެވެ. އޭރު އޭނާ ދިޔައީ ރިކަވަރީ ކުރިއަށްގެންދަމުންނެވެ....

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2018 7
ގައުމީ ޓީމުގައި ސާމިރު: އުއްމީދެއް ހާސިލްވުން!

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕަށް ތައްޔާރުވުމަށް ގައުމީ ޓީމު ގަތަރުގައި ކުޅުނު މެޗުގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި ވާތު ބެކަކަށް މުހައްމަދު ސާމިރު ހިމެނުން ވެގެންދިޔައީ ހައިރާންކަމަކަށެވެ. ގައުމީ ކޯޗު ކްރޮއޭޝިއާގެ ޕީޓަ ސެގާޓްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން މީގެ ކުރިން ކުޅުނު ދެ މެޗުގެ ސްކޮޑުގައި ވެސް ސާމިރު ހިމެނިފައިނުވާއިރު، އަމުދުން މީގެ ކުރިން އުމުރުފުރާ...

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018 9
ސާފް ސުޒުކީ ކަޕާ މެދު ބަކާ އުއްމީދުގައި

މި ފަހަރުގެ ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމަށް ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެރެވޭނެ ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް މިޑްފީލްޑަރު މުހައްމަދު އާރިފް (ބަކާ) ބުނެފި އެވެ.