13 ޖުލައި

July 13, 2020 39
ހައުސިން މާކެޓާ ބެހޭ ދިރާސާއެއް ހަދަނީ

ގޯތިގެދޮރުގެ މާކެޓު ހުރި ގޮތް ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާއެއް ހެދުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީީސީ) އާއި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2019 28
ބަދަލު ހޯދަން ޔުނިވަސިޓީން އެޗްޑީސީ އަށް ދައުވާކޮށްފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އިއުލާންކުރި ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީން ދެ ޓަވަރު އިމާރާތް ކުރަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ބިން ދޭން އެއްބަސްވުމަށް ފަހު އެގޮތަށް އަމަލުނުކުރި މައްސަލާގައި ބަދަލު ހޯދަން ޔުނިވާސިޓީން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2017 15
ހުޅުމާލޭގައި ޔުނިވަސިޓީގެ ޓަވަރު އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ނުވި

ހުޅުމާލޭ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީން އިމާރާތް ކުރަން އިއުލާން ކުރި 15 ބުރީގެ ދެ ޓަވަރު އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ނުވުމުން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.