25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2020
އެމްއެންޔޫއާ ގުޅިގެން އެންޓި ބޮޑީ ޓެސްޓު ހަދަން ފަށަނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އާ ގުޅިގެން އަންނަ މަހު އެންޓި ބޮޑީ ޓެސްޓު ހަދަން ފަށާނެ ކަމަށް، ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2020 25
ލޮކްޑައުން ލުއިކުރަން ތާއީދުކުރަނީ 67 ޕަސެންޓު މީހުން

މާލެތެރެއަށް ކޮވިޑް-19 ފެތުރުމާ ގުޅިގެން، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، މާލެ ސަރަހައްދުގައި ތިން މަހެއްހާ ދުވަހަށް އިއުލާން ކުރި ލޮކްޑައުން އަށް ލުއިދިނުމަށް 67 ޕަސެންޓު މީހުން ބޭނުންވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އާއި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން ކުރި ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2020 5
އެމްއެންޔޫގެ ވެރިއަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒްގެ ވެރިއަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2020 21
ކޮންމެ 10މީހެއްގެ ތެރެއިން އެކެއްގެ އާމްދަނީ ހުއްޓުނު

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު، ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ 10 މީހެއްގެ ތެރެއިން އެކެއްގެ ހުރިހާ އާމްދަނީ އެއް މުޅިން ހުއްޓުނު ކަމަށް ސާވޭއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020 16
ކޮވިޑް-19 އަށް ދިވެހިންގެ ހޭލުންތެރިކަން ބޮޑު: ސާވޭ

ކޮވިޑް-19 އަށް ދިވެހިންގެ ހޭލުންތެރިކަން ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށާއި ބައްޔާ ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތައް ބަލައިގަންނަ ކަމަށް ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެންއެމްޔޫ) އިން ހެދި ސާވާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2020 19
ކޮވިޑް ފެތުރޭ ވަރު ބަލަން ދިރާސާއެއް ފަށައިފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ޓަކައި ރާއްޖޭގައި އެޅި ފިޔަވަޅުތައް ލުއިކުރުމުން މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި އެ ބަލި ފެތުރޭ މިންވަރު ބަލަަން ކުރާ ދިރާސާއެއްގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން ފަށައިފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2019 9
މެޑިކަލް ކޮލެޖާ މެދު ޑރ. ޝީޒާގެ އުއްމީދު ބޮޑު

ރާއްޖޭގައި ތިބެގެން ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔެވިދާނެ ކަމަކަށް، މީގެ ދެތިން އަހަރު ދުވަހު ކުރިއަށް ބެއްޔަސް، ދަރިވަރުންގެ ހިތަކަށް ނާރާނެ އެވެ. ނަމަވެސް ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް އަންނަ ބޮޑު ކުރިއެރުންތަކާ އެކު އެ ބިންގާ މިހާރު ވަނީ އަޅައިފަ އެވެ. ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި ވެސް ފެށި އެމްބީބީއެސްގެ ފުރަތަމަ ކޯސް، ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ހިޔާވަހިކަމުގައި...

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2018 32
ޑރ. ޝީޒާ، މެޑިސިން ސްކޫލުގެ ފުރަތަމަ ޑީނަކަށް

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން އަލަށް އުފެއްދި މެޑިސިން ސްކޫލުގެ ފުރަތަމަ ޑީނަކަށް ޑރ. ޝީޒާ އަލީ މިއަދު އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2018 8
ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވާ ފުރަތަމަ ބެޗުގައި 37 ދަރިވަރުން

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ މެޑިސިން ސްކޫލުގައި ފަށާ ޑޮކްޓަރުކަމުގެ ކޯހުގެ ފުރަތަމަ ބެޗުން 37 ދަރިވަރަކަށް ޖާގަ ދީފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2018 10
އެމްއެންޔޫ މެޑިސިން ސްކޫލްގައި މެލޭޝިއާގެ ސިލަބަސް

މެލޭޝިޔާގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ސިލަބަސް ބޭނުންކޮށްގެން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ)ގެ މެޑިސިން ސްކޫލުގެ ފުރަތަމަ އެމްބީބީއެސް ކޯސް މި މަހު ފަށާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައި، މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018 13
ވަޒީފާގައި ތިބެގެން ނަރުހުންނަށް ކިޔެވޭނެމަގު ހޯދައިދެނީ

ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ނަރުހުންނަށް ކިޔެވޭނެ ފުރުސަތު ހޯދައި ދިނުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ އެކު މިއަދު މަޝްވަރާ ކޮށްފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018 22
ރާއްޖޭގައި ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވަން ހުޅުވާލައިފި

ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔެވުމަށް ރާއްޖޭގައި އަލަށް ފަށާ ކޯހުގައި ބައިވެރިވާން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018 10
ޖުލައި މަހު ރާއްޖޭގައި ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވައިދޭން ފަށަނީ

އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި އެމްބީބީއެސް ނުވަތަ ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވައިދިނުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން މިއަދު...

February 01, 2018 8
ކޯސްތައް ހަރުދަނާކޮށް އެމްއެންޔޫގައި ނާސިން ސްކޫލެއް

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގައި ހިންގާ ނާސިންގެ ކޯސްތައް ހަރުދަނާކޮށް އިތުރަށް ތަރައްގީކުރަން، ނާސިން އަށް ހާއްސަ ސްކޫލެއް އެ ޔުނިވާސިޓީގައި މިއަދު ހުޅުވައިިފި...

15 އެޕްރީލް

April 15, 2017 8
ރާއްޖޭގައި އަލަށް މައިކަށީގެ ބަދައެއް ބަދަލުކޮށްފި

ތަޖުރިބާކާރު ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑޮކްޓަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ، ސްޕައިން ނުވަތަ މައިބަދައިގެ ކޮންފަރެންސް ރޭ ފަށައި އެ ކޮންފަރެންސްގައި ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ މައިބަދައިގެ ބޮޑު ސާޖަރީ މިއަދު ކޮށްފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2017 8
މައިބަދައިގެ އޮޕަރޭޝަނެއް އޭޑީކޭއިން ލައިވްކުރަނީ

އޭޑީކޭގައި އަންނަ ހުކުރުދުވަހު ކުރާ މައިބަދައިގެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ލައިވްކުރާ ގޮތަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2017 4
ސްވައިން ފްލޫ ފެތުރޭތީ ޔުނިވާސިޓީތައްވެސް ބަންދުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި މިދުވަސްވަރު ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ހުމާއި ރޯގާއާ އެކު ސްވައިން ފްލޫ ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ގިނަވަމުންދާތީ ޔުނިވާސިޓީތަކުގެ ކިޔެވުން ވެސް ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017 9
3،000 ނަރުހުން ތަމްރީން ކުރުމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ

ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި 3،000 ނަރުހުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ހެލްތް މިނިސްޓްރީ އާއި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.