21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020 5
އެމްއެންޔޫ އަށް "ސިސްކޯ"ގެ ދަރަޖަ ލިބިއްޖެ

ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ)ގެ އިންޖިނިއަރިން އާއި ސައެންސް ފެކަލްޓީ އަށް "ސިސްކޯ ޓްރެއިނިން ސެންޓަރު"ގެ ދަރަޖަ މިއަދު ލިބިއްޖެ އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2020 4
އެމްއެންޔޫގެ "ވާޗުއަލް އޯޕަންޑޭ" މާދަމާ ރޭ ބާއްވަނީ

މަތީ ތައުލީމުގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން މާދަމާ ރޭ "ވާޗުއަލް އޯޕަންޑޭ" އެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2020
އެމްއެންޔޫގެ ކޯސްތަކަށް ހުޅުވާލައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން އަންނަ އޮގަސްޓް މަހު ފަށަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޯސްތަކަށް ހުށަހަޅަން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2020 2
އެމްއެންޔޫގެ ދަނާލުތަކުގެ ފީ މާފުކޮށްދީފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ)ގެ ދަނާލުތަކުގައި ތިބި ދަރިވަރުންގެ ފީ މާފުކޮށްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2019 9
ދަސްވެނި ހުނަރުތައް ހާސިލްވަނީ ކިހާ ވަރަކަށް؟

މި ޒަމާނުގެ މަތީ ތައުލީމު ދޭ މުއައްސަސާތަކަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުންތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ކަމަކީ މަސައްކަތު މާހައުލަށް ބޭނުންވާ ހުނަރުތައް ލިބިފައިވާ ގާބިލް ދަސްވެނިން އުފެއްދުމާއި މަސައްކަތު ހުނަރު އެ މީހުންނަށް ލިބިފައިވާކަން ކަށަވަރު ކުރުމެވެ. މި މައުލޫއުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބަލައިލެވޭނީ މަތީ ތައުލީމު ދޭ...

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2019 5
އެމްއެންޔޫގެ ކޯސްތަކާގުޅޭ މައުލޫމާތު ދޭން ހަރަކާތްތަކެއް

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން އަންނަ އަހަރު ފަށާ ކޯސްތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް މާދަމާ މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ޓީމުތައް ހަރަކާތްތެރިވާނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2019 18
އެމްއެންޔޫއަށް ތިން ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރުން

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އަށް ޑެޕިއުޓީ ތިން ވައިސް ޗާންސެލަރުން މިއަދު އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2019 2
މެޑިކަލް ކޮލެޖު އަޅަން 35 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނައިފި

ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވައިދިނުމަށް ހާއްސަކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި އަޅާ މެޑިކަލް ކޮލެޖަށް އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން 35 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2019 6
ދިރާސާކުރަން އެމްއެންޔޫން ނުވަ މީހަކަށް ފައިސާގެ އެހީ

ދިރާސާތައް ކުރުމަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި އެކަމަށް ކުރިމަތިލި މީހުންގެ ތެރެއިން ނުވަ މީހަކު ހޮވައި އެ ދިރާސާތަކަށް ބޭނުންވާ ގްރާންޓް އެމްއެންޔޫ އިން މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2019 13
ދެ ޔުނިވާސިޓީގެ ކައުންސިލަށް މެމްބަރުން އައްޔަންކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ ކައުންސިލް އަދި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް) ގެ މަޖިލީހަށް، ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން މެމްބަރުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2019 6
އެމްއެންޔޫ އިން 868 ދަރިވަރުން ގްރެޖުއޭޓުވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން 800 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ރޭ ދަސްވެނިވެއްޖެ އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019 1
އެމްއެންޔޫގެ ސްކޮލަޝިޕް 27 ދަރިވަރަކަށް ދީފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ ސްކޮލަޝިޕް ލިބުނު 27 ދަރިވަރަކަށް މިއަދު ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2019 5
އެމްއެންޔޫގެ އާ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ އާ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2019 32
އެމްއެންޔޫގެ ޑެޕިއުޓީ ވީސީން މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވި އައިޝަތު ޝާހިނާއި ޑރ. މުއާވިޔާތު މުހައްމަދު މަގާމުން މިއަދު ވަކިކޮށްފި އެވެ.

August 21, 2019 21
ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާ މެދު ހިތްހަމަޖެހޭ: ޑރ. ފަވާޒު

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކާއި އަދި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާ މެދު ހިތްހަމަަޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް، އެތަނުގެ ވައިސް ޗާންސެލާގެ މަގާމުން...

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019 24
ވައިސް ޗާންސެލަރުންނަށް ޝަރީފާއި ޒަކަރިއްޔާ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ ވައިސް ޗާންސެލާގެ މަގާމަށް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަރީފް އަދި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލަރަކަށް ޑރ. އިބްރާހިމް ޒަކަރިއްޔާ މޫސާ...

August 20, 2019 51
ފަވާޒު ވަކިކޮށް އެމްއެންޔޫއަށް އާ ވައިސް ޗާންސެލާއެއް

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ ވައިސް ޗާންސެލާގެ މަގާމުން ޑރ. އަލީ ފަވާޒު ޝަރީފު ވަކިކޮށް އެ މަގާމަށް އާ ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019 17
މިހާރު އޮތް ޔުނިވާސިޓީ ކައުންސިލް އަދި ދެމި އޮންނާނެ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އަދި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް) ގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ތަސްދީގުކުރެއްވި ނަމަވެސް އާ ކައުންސިލް އުފެއްދުމާ ހަމައަށް މިހާރު އޮތް ދެ ކައުންސިލް ދެމި އޮންނާނެ އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2019 6
އިންޖިނިއަރިންއާ ގުޅޭ މަހާސިންތާ އެމްއެންޔޫން ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން އިންޖީނިއަރިންއާ ގުޅޭ މަހާސިންތާއެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. މިއީ އިންޖީނިއަރިންއާ ގުޅޭގޮތުން ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީން ބާއްވާ ފުރަމަ މަހާސިންތާ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2019 2
ސައުދީ ޔުނިވާސިޓީއެއްގެ ސްކޮލަޝިޕްތަކަކަށް ހުޅުވާލައިފި

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ޔުނިވާސިޓީއަކުން ދިން ސްކޮލަޝިޕްތަކަކަށް ކުރިމަތިލާން ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް އިން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2019 6
އެމްއެންޔޫ އިން "ވަން ސްޓޮޕް އެޑްމިޝަން" ހަރަކާތެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރަން ހުރި ފުރުސަތުތައް އަންގައިދޭ "ވަން ސްޓޮޕް އެޑްމިޝަން" ހަރަކާތެއް އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދަން އެ ޔުނިވާސިޓީން ނިންމައިފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2019 50
ނެތީ އިލްމާ އެއްވަރަށް ކަންކަން ކުރާނެ މީހުން: ރައީސް

އެކި ދާއިރާތަކުން ސެޓްފިކެޓް ހާސިލްކޮށްފައި ތިބި މީހުން ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ގިނަ ކަމަށާއި ނެތިގެން މި އުޅެނީ ލިބިފައިވާ އިލްމާ އެއްވަރަށް ހިކުމަތްތެރިކަމާ އެކު ކަންކަން ކުރާނެ މީހުން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.