01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018 10
ޖުލައި މަހު ރާއްޖޭގައި ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވައިދޭން ފަށަނީ

އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި އެމްބީބީއެސް ނުވަތަ ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވައިދިނުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން މިއަދު...

February 01, 2018 8
ކޯސްތައް ހަރުދަނާކޮށް އެމްއެންޔޫގައި ނާސިން ސްކޫލެއް

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގައި ހިންގާ ނާސިންގެ ކޯސްތައް ހަރުދަނާކޮށް އިތުރަށް ތަރައްގީކުރަން، ނާސިން އަށް ހާއްސަ ސްކޫލެއް އެ ޔުނިވާސިޓީގައި މިއަދު ހުޅުވައިިފި...

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018 1
ވޯޓާ ސޮލިއުޝަންސް އިން އެމްއެންޔޫ އަށް ޖީޕީއެސްތަކެއް

ވޯޓާ ސޮލިއުޝަންސްގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ)ގެ އެންވަޔަރްމެންޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯހުގެ ޖިއޮގްރަފިކް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް (ޖީ.އައި.އެސް) މޮޑިއުލް އިތުރަށް...

January 31, 2018 2
އެމްއެންޔޫގެ ތިން ފެކަލްޓީއަކަށް ޑީނުން އައްޔަންކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ ތިން ފެކަލްޓީއަކަށް، ޑީނުން މިއަދު އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2018 3
އެމްއެންޔޫގެ އޯޕަންޑޭއެއް މާދަމާ ހަވީރު ބާއްވަނީ

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޯ ލެވެލް އާއި އޭ ލެވެލް ނިންމި ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަސިޓީ (އެމްއެންޔޫ)ގެ އޯޕަންޑޭއެއް މާދަމާ ހަވީރު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018 2
އެމްއެންޔޫގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ހަފުތާ ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ)ގެ މި އަހަރު ފަށާ ކޯސްތަކަށް އަލަށް ހޮވުނު ދަރިވަރުންނަށް ބާއްވާ އޮރިއެންޓޭޝަން ހަފުތާ އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2018
އެމްއެންޔޫގެ ހާއްސަ އޯޕަން ޑޭ މިއަދު ހަވީރު

މިދިޔަ އަހަރު އޯ ލެެވެލް ނިންމި ދަރިވަަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ)ގައި އޯޕަން ޑޭ އެއް މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2018 6
އެމްއެންޔޫގެ ގިނަ ކޯސްތަކުގެ ޖާގަ އިތުރުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން މި ޖެނުއަރީގައި ފަށާ 30 ކޯހެއްގެ ޖާގަ އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2018 86
ކުދިން ނުވެގެން ޔުނިވަސިޓީގެ 50 ކޯހެއް ހުއްޓާލައިފި

ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީން މި އަހަރު ހިންގަން އިއުލާން ކުރި 50 ކޯހެއް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ދަރިވަރުން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން، ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2017 15
ހުޅުމާލޭގައި ޔުނިވަސިޓީގެ ޓަވަރު އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ނުވި

ހުޅުމާލޭ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީން އިމާރާތް ކުރަން އިއުލާން ކުރި 15 ބުރީގެ ދެ ޓަވަރު އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ނުވުމުން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017 36
ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީގެ ދެ ޓަވަރު އަޅަން އިއުލާންކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހިއްކާފައިވާ ސަރަހައްދުގައި 15 ބުރީގެ ދެ ޓަވަރު އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގާ "ހިޔާ" މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީން ޓަވަރު އަޅަން ނިންމާފައިވަނީ، ކޮންމެ އިމާރާތެއް 10،000...

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2017 15
އެމްއެންޔޫގެ މުހިއްމު ދެ ފެކަލްޓީއެއް އެއްކޮށްލައިފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ އާއި ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް އެއްކޮށްލަން އެ ޔުނިވަސިޓީން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2017 14
އައިޔޫއެމް އާއި އެމްއެންޔޫ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަނީ

އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް) އާއި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2017 3
ހާރިޖީ ދާއިރާއަށް އެމްއެންޔޫއިން މީހުން ތަމްރީން ކުރަނީ

ޚާރިޖީ ދާއިރާ އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް އެ ދާއިރާ އަށް މީހުން ތަމްރީނު ކުރަން ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އާއި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން މިއަދު އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2017 28
ރާއްޖޭގައި އެމްބީބީއެސް އަށް ކިޔަވައިދޭން ފަށަނީ

އަންނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި އެމްބީބީއެސް އަށް ކިޔަވައިދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2017
ކަނޑޫމާ އިން ދިވެހި ޝެފުންނަށް ރަނުގެ ފުރުސަތެއް

ދިވެހި ޝެފުންގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޝަކުވާ އަކީ އެކަށީގެންވާ ފުރުސަތުތަކެއް ފަހިވެފައި ނެތުމެވެ. ކެއްކުމުގެ ދާއިރާއިން އެތައް އެވޯޑްތަކެއް ހޯދަމުން އަންނަ މަޝްހޫރު ރިސޯޓެއް ކަމަށްވާ ހޮލިޑޭ އިން ކަނޑޫމާ ރިސޯޓުން ބުނަނީ ދިވެހި ޝެފުންނަށް ރަނުގެ ފުރުސަތުތަކެއް ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ދިވެހި ޝެފުން ހޯދަން ދަތިވެފައިވާ ވާހަކަ...

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 4
އެމްއެންޔޫގެ ދަރިވަރުންނަށް ދިރާގުގެ ޔުނިފްލެކްސް ޕެކޭޖު

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ ދަރިވަރުންނަށް ދިރާގުގެ ޔުނިފްލެކްސް ޕެކޭޖު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2017 5
ދަރިވަރަކާ ބެހުނު ކަމަށް ބުނާ ލެކްޗަރާއަށް ދައުވާކޮށްފި

އަންހެން ދަރިވަރަކާ ބެހުނު ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިގެން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީގެ ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފައި ހުރި ލެކްޗަރާގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2017 23
ދަރިވަރާ ބެހެން އުޅުނު އެމްއެންޔޫގެ ލެކްޗަރާ ވަކިކޮށްފި

އަންހެން ދަރިވަރަކާ ގަދަކަމުން ބެހުނު ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ، މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ)ގެ ފިރިހެން ލެކްޗަރާ މަގާމުން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

May 22, 2017 27
އެމްއެންޔޫ ދަރިވަރަކާ ބެހެން އުޅުނު މައްސަލަ ފުލުހަށް

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަސިޓީ (އެމްއެންޔޫ)ގެ ފިރިހެން ލެކްޗަރާއެއް، އަންހެން ދަރިވަރަކާ ގަދަކަމުން ބެހުނުކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު...

03 މެއި

May 03, 2017 3
ބީއެމްއެލްއިން ދަރިވަރުންނަށް މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ދެނީ

ރާއްޖޭގައި މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ ފަސް ކޮލެޖަކާ އެކު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން އެމްއޯޔޫއެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017 64
ޕީއެޗްޑީ ފެންވަރުގެ ވަޒީފާއަކަށް 10،000 ރުފިޔާ!

ދިވެހި ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން އިއުލާންކުރި ވަޒީފާއަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުސާރަ އެ ވަޒީފާ އަށް ބޭނުންވާ ފެންވަރާއި ޝަރުތާ ނުބައްދަލުކަމުން މީހުން ހައިރާންކޮށްލައިފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2017 8
ރާއްޖޭގައި އަލަށް މައިކަށީގެ ބަދައެއް ބަދަލުކޮށްފި

ތަޖުރިބާކާރު ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑޮކްޓަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ، ސްޕައިން ނުވަތަ މައިބަދައިގެ ކޮންފަރެންސް ރޭ ފަށައި އެ ކޮންފަރެންސްގައި ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ މައިބަދައިގެ ބޮޑު ސާޖަރީ މިއަދު ކޮށްފި އެވެ.