09 އެޕްރީލް

April 09, 2017 8
މައިބަދައިގެ އޮޕަރޭޝަނެއް އޭޑީކޭއިން ލައިވްކުރަނީ

އޭޑީކޭގައި އަންނަ ހުކުރުދުވަހު ކުރާ މައިބަދައިގެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ލައިވްކުރާ ގޮތަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2017 2
އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު އެމްއެންޔޫގެ ކިޔެވުން ފަށަނީ

މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ރޯގާތަކާ ގުޅިގެން ކިޔެވުން މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު، އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ކިޔެވުން އަލުން ފަށަން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2017 4
ސްވައިން ފްލޫ ފެތުރޭތީ ޔުނިވާސިޓީތައްވެސް ބަންދުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި މިދުވަސްވަރު ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ހުމާއި ރޯގާއާ އެކު ސްވައިން ފްލޫ ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ގިނަވަމުންދާތީ ޔުނިވާސިޓީތަކުގެ ކިޔެވުން ވެސް ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2017 55
ޑިގްރީއަށް ޓީޗަރުން ތަމްރީން ކުރުމުގައި އޮޅުންތަކެއް!

ޑިގްރީ ފެންވަރަށް ޓީޗަރުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ތެރޭގައި އޮޅުންތަކެއް އަރާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ބައެއް ޓީޗަރުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2017 19
ނީލަމުގައި ބޯކިބާއެއް 2000ރ. އަށް!

ފޮނި ބޯކިބާއެއް ނީލަމުގައި 2000ރ. އަށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގައި އިއްޔެ ވިއްކާލައިފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 7
ތައުލީމާ ބެހޭ ބިލަށް އިދާރާތަކުގެ ހިޔާލު ހޯދަނީ

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ތައުލީމާ ބެހޭ ބިލަށް ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކުގެ ލަފާ ހޯދުމަށް މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ތަރައްގީ ކޮމެޓީން އިއްޔެ ނިންމައިފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017 9
3،000 ނަރުހުން ތަމްރީން ކުރުމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ

ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި 3،000 ނަރުހުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ހެލްތް މިނިސްޓްރީ އާއި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2017 1
އެމްއެންޔޫގެ އާ ދެ ކޯހަކަށް ފުރުސަަތު ހުޅުވާލައިފި

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގައި އާ ދެ ކޯހެއް ތައާރަފްކޮށް އެ ދެ ކޯހަށް ކުރިމަތިލާން ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2016 26
ކިޔަވަން ބޫޓާނުން ރާއްޖެއަށް: ނިޑުޕްގެ ވާހަކަ

ތައުލީމް ހޯދަން ދިވެހިން ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ދަނީ އެވެ؛ އެހެން ގައުމުތަކުގެ މީހުން ކިޔަވަން މި ތަނަކަށް ނާދެ އެވެ؛ ނިޑުޕް ގެލްސެން ފިޔަވަ އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2016 3
އެމްއެންޔޫގެ އާކިޓެކްޗަ ކޯސް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރަނީ

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީގައި ހިންގާ އާކިޓެކްޗަ ކޯހުގެ ޑިގްރީ އަދި މާސްޓާސް ކޯސް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2016 2
އެމްއެންޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލުގައި ޕީއެޗްޑީއަށް ކިޔަވައިދެނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ބިޒްނަސް ސްކޫލުގައި މެލޭޝިޔާ ޔުނިވާސިޓީގެ ޕީއެޗްޑީ ކޯސްތައް ފެށުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް މިއަދު ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2016 3
ބުރޫނާއީގެ ޔުނިވާސިޓީއަކާ އައިއެމްޔޫ ގުޅިއްޖެ

ބުރުނާއިދާރުއްސަލާމުގެ ޔުނިވާސިޓީއަކާއި ރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި އިއްޔެ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 3
ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީގެ ސްކޮލަޝިޕް 24 ދަރިވަރަކަށް ދީފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީގެ ސްކޮލަޝިޕް ލިިބުނު 24 ދަރިވަރަކަށް އެކަމުގެ ލިޔުން މިއަދު ދީފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2016
މަޝްހޫރު ސައިންސްވެރިޔާ ވޮރިކްގެ ދެ ލެކްޗާއެއް މާލޭގައި

އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސާއި ސައިބަނެޓިކްސްގެ ދާއިރާ ފަދަ އިލްމީ ރޮނގުތަކުން ދުނިޔޭގައި މަޝްހޫރު ސައިންސްވެރިއެއް ކަމަށްވާ ޕްރޮފެސަރު ކެވިން ވޮރިކް ރާއްޖޭގައި ހާއްސަ ދެ ލެކްޗާއެއް ދެއްވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 6
އެމްއެންޔޫގައި ހަތަރު މަގާމެއް އުފައްދައިފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީގައި އަލަށް ހަތަރު މަގާމެއް އުފައްދައި އެ މަގާމުތަކަށް މިއަދު ބޭފުޅުން އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2016 8
އެމްއެންޔޫގެ ސްކޮލަޝިޕް 16 ލެކްޗަރާއަކަށް ދީފި

މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު މަތިކުރަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން އެ ޔުނިވާސިޓީގެ 16 ލެކްޗަރާއަކަށް މިއަދު ސްކޮލަޝިޕް ދީފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2016 43
"މިނިވަންކަން ގެއްލުނީ ހިޔާނާތްތެރި ދިވެހިންނާ ހެދި"

ދިވެހި ގައުމުގެ މިނިވަންކަން މިހާތަނަށް ގެއްލިގެން ގޮސްފައި ވަނީ ދިވެހިންތަކެއް ވީ ހިޔާނާތުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މުއިއްޒު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2016 10
3000 ޓީޗަރުންގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

ޑިގްރީ ފެންވަރަށް 3000 ޓީޗަރުން ތަމްރީނުކުރަން، ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީއާ ގުޅިގެން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށް ގެންދާ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2016 2
އެމްއެންޔޫއިން ދެ ދާއިރާއަކުން ޕީއެޗްޑީއަށް ހުޅުވާލައިފި

ތައުލީމީ ދާއިރާ އާއި އާޓްސްގެ ދާއިރާއިން ޕީއެޗްޑީއަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

August 18, 2016 1
މާސްޓާޒް ކޯހަށް ހޮވުނު ޓީޗަރުންނަށް ލިއުން ހަވާލުކޮށްފި

ސްކޫލުތައް ވަޒަންކުރުމުގެ ދާއިރާއިން މާސްޓާސް ޑިގްރީ ފެންވަރަށް ޓީޗަރުން ތަމްރީނުކުރަން ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ އާއި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ފެށި ސްކޮލަޝިޕަށް ހޮވުނު ޓީޗަރުންނަށް ރޭ...

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2016 6
އެމްއެންޔޫން މެލޭޝިޔާ ޔުނިވާސިޓީގެ ޕީއެޗްޑީ އިތުރުކުރަނީ

މެލޭޝިޔާގެ މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ސައިންސް ޔުނިވާސިޓީ އާއި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ޕީއެޗްޑީއަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތުތައް އިތުރުކުމުގެ...

August 02, 2016 51
އެމްއެންޔޫ މުވައްޒަފުންނަށް "ސިޔާސީ ނުވެވޭތީ" ކޯޓަށް

ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި ސިޔާސީ ފިކުރު ހާމަކުރުން މަނާކޮށް ޔުނިވާސިިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓްގައި...