31 އޯގަސްޓް

August 31, 2016 8
އެމްއެންޔޫގެ ސްކޮލަޝިޕް 16 ލެކްޗަރާއަކަށް ދީފި

މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު މަތިކުރަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން އެ ޔުނިވާސިޓީގެ 16 ލެކްޗަރާއަކަށް މިއަދު ސްކޮލަޝިޕް ދީފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2016 43
"މިނިވަންކަން ގެއްލުނީ ހިޔާނާތްތެރި ދިވެހިންނާ ހެދި"

ދިވެހި ގައުމުގެ މިނިވަންކަން މިހާތަނަށް ގެއްލިގެން ގޮސްފައި ވަނީ ދިވެހިންތަކެއް ވީ ހިޔާނާތުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މުއިއްޒު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2016 10
3000 ޓީޗަރުންގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

ޑިގްރީ ފެންވަރަށް 3000 ޓީޗަރުން ތަމްރީނުކުރަން، ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީއާ ގުޅިގެން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށް ގެންދާ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2016 2
އެމްއެންޔޫއިން ދެ ދާއިރާއަކުން ޕީއެޗްޑީއަށް ހުޅުވާލައިފި

ތައުލީމީ ދާއިރާ އާއި އާޓްސްގެ ދާއިރާއިން ޕީއެޗްޑީއަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

August 18, 2016 1
މާސްޓާޒް ކޯހަށް ހޮވުނު ޓީޗަރުންނަށް ލިއުން ހަވާލުކޮށްފި

ސްކޫލުތައް ވަޒަންކުރުމުގެ ދާއިރާއިން މާސްޓާސް ޑިގްރީ ފެންވަރަށް ޓީޗަރުން ތަމްރީނުކުރަން ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ އާއި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ފެށި ސްކޮލަޝިޕަށް ހޮވުނު ޓީޗަރުންނަށް ރޭ...

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2016 6
އެމްއެންޔޫން މެލޭޝިޔާ ޔުނިވާސިޓީގެ ޕީއެޗްޑީ އިތުރުކުރަނީ

މެލޭޝިޔާގެ މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ސައިންސް ޔުނިވާސިޓީ އާއި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ޕީއެޗްޑީއަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތުތައް އިތުރުކުމުގެ...

August 02, 2016 51
އެމްއެންޔޫ މުވައްޒަފުންނަށް "ސިޔާސީ ނުވެވޭތީ" ކޯޓަށް

ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި ސިޔާސީ ފިކުރު ހާމަކުރުން މަނާކޮށް ޔުނިވާސިިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓްގައި...

19 ޖުލައި

July 19, 2016 7
ޓިވެޓާއި އެމްއެންޔޫ އިން 500 ނަރުހުން ތަމްރީނުކުރަނީ

ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް އެޑިއުކޭޝަން ޓްރެއިނިން އޮތޯރިޓީ (ޓިވެޓް) އާއި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ ގުޅިގެން 500 ނަރުހުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2016 3
އައްޑޫ "ސިޓީ ބާޒާރު"ގެ ފިހާރަތައް ކުއްޔަށް ދެނީ

ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީ އާއި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ހިތަދޫގައި ހަދާފައިވާ "ސިޓީ ބާޒާރު" ގެ ފިހާރަތައް ކުއްޔަށް ނަގަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިި އެވެ.