07 ޖޫން

June 07, 2018 20
ރާއްޖެ-އިންޑިއާގެ ގުޅުން ހީނަރު، ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ހީނަރުވެފައިވާ ކަމަށާއި އެކަން ހައްލު ކުރަން ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުން މުހިންމު ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2018 69
އިންޑިއާއިން ހެލިކޮޕްޓަރެއް ހަދިޔާ ނުކުރާ ކަމަށް ބުނެފި

ރާއްޖޭގައި އޮޕަރޭޓް ކުރަނީ އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ހަދިޔާކުރި ދެ ހެލިކޮޕްޓަރު ކަމަށް ކުރިން ބުނަމުން އައި ނަމަވެސް އެއީ ހަދިޔާކޮށްފައިވާ އެއްޗެހިކަން އެނގެން ނެތް ކަމަށް ދިވެހި...

April 09, 2018 25
މަތިންދާބޯޓު ހަވާލު ނުކުރެވެނީ ލިޔުން ބަލައިނުގަންނާތީ

އިންޑިއާގެ ޑޯނިއާ މެރިޓައިމް ސަވަޔަލެންސް މަތިންދާބޯޓު ރާއްޖެ ނުގެނެވިގެން އުޅެނީ އެކަމާ ގުޅޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ރާއްޖެ އިން ބަލައިނުގަންނާތީ ކަމަށް އިންޑިއާ އިން މިއަދު ބުނެފި...

05 އެޕްރީލް

April 05, 2018 31
މަތިންދާބޯޓެއް ދޭން އިންޑިއާ ވަނީ އެއްބަސްވެފައި

ރާއްޖޭގައި ދުއްވާ އިންޑިއާގެ ހެލިކޮޕްޓަރު ފޮނުވާލާފައި ޑޯނިއާ މެރިޓައިމް ސަވަޔަލެންސް މަތިންދާބޯޓެއް ދިނުމަށް އެ ގައުމުން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލަކު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2018 46
"ރާއްޖެއާ ނުބެހޭނަން، އިންޑިއާއަށް ނުރައްކާ ނުކުރާތި"

ބޭރު ގައުމުތަކުން ރާއްޖޭގައި ކުރަމުން އަންނަ ކަންކަމާ ނުބެހޭނެ ކަމަށް ބުނެ، އިންޑިއާ އަށް ނުރައްކާވެދާނެ ފަދަ ކަމެއް ޗައިނާ އިން ވެސް ނުކުރުމަށް އިންޑިޔާ އިން މިއަދު އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2018 46
"އިންޑިއާ- ޗައިނާ ދޫކޮށްލައިގެން ދެކޮޅެއް ނުޖެއްސޭނެ"

އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާ އަކީ ރާއްޖެ އަށް އެއްވަރަކަށް މުހިންމު ދެ ގައުމު ކަމަށާއި އެއިން އެއްވެސް ގައުމެއް ދޫކޮށްލައިގެން ދެކޮޅު ނުޖެއްސޭނެ ކަމަށް ޗައިނާގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު މުހައްމަދު ފައިސަލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2018 34
މިއީ އިންޑިއާ އިސްވެ ފިޔަވަޅު އަޅަންވީ ވަގުތު: ޖަމީލް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނާ މެދު އަމަލުކުރަމުން ދާ ގޮތުން، މިއީ އަވައްޓެރި އިންޑިއާ އިސްވެ އޮވެ، ރާއްޖެއާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަންވީ ވަގުތު ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2018 28
ރާއްޖެ ސަރަހައްދުގައި ބޭރުގެ މަނަވަރެއް ނެތް: ޑިފެންސް

ރާއްޖޭ ސަރަހައްދުގައި ބޭރު ގައުމެއްގެ މަނަވަރެއް ނޫޅޭ ކަމަށާއި ސިފައިން އަންނަނީ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ބަލަހައްޓަމުން ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

February 20, 2018 29
ޗައިނާގެ މަނަވަރުތަކެއް އިންޑިއާ ކަނޑުގައި!

މި ސަރުކާރު އައި ފަހުން ރާއްޖެއާ ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް އުފެދިފައިވާ ޗައިނާގެ ހަނގުރާމަމަތީ މަނަވަރުތަކެއް އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ކަމަށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ...

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2018 7
ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް އިންޑިއާ ސަފީރު މަޝްވަރާކޮށްފި

އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮތް ގުުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ފޮރިން ސެކެޓްރީ އަހުމަދު ސަރީރާއި ރާއްޖެއަށް އިންޑިއާ އިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަކިލޭޝް މިޝްރާމިއަދު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018 159
ރާއްޖެއަށް ސިފައިން ފޮނުވުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް:ބީޖޭޕީ

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ހަލަބޮލިވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެ އަށް ފޮނުވުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް އެބައޮތް ކަމަށް އިންޑިޔާގެ ވެރިކަން ކުރާ، ބާރަތިޔާ ޖަނަތާ ޕާޓީ (ބީޖޭޕީ)ގެ ލީޑަރު ޔަޝްވަންތު ސިންހަ އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2018 17
އިންޑިއާގެ ލާބަ އާއި މަންފާއަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ ލާބަ އާއި މަންފާއަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައި އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 10
ފޮރިން މިނިސްޓަރު އާސިމް އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގެންފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މަންދޫބެެއްގެ ގޮތުން ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް މިއަދު އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 12
ރައީސް ޔާމީންގެ މަންދޫބެއް އިންޑިއާއަށް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ޚާއްސަ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުން ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް މާދަމާ އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ނިންމަވައިފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2017 30
"އިންޑިއާ އޮންނާނީ ރާއްޖޭގެ އެކުވެރިޔާގެ ގޮތުގައި"

އިންޑިއާ އަބަދުވެސް އޮންނާނީ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އެކުވެރިޔާގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ސުޝްމާ ސްވަރާޖް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 27, 2017 15
ރާއްޖެ-އިންޑިއާގެ ގުޅުން ހީނަރުވިޔަ ނުދޭނަން: ސަފީރު

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ މީޑިއާގައި، ދެ ގައުމުގެ ގުޅުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ނޭދެވޭ ތަފާތު ވާހަކަތަކެއް ފެތުރި ނަމަވެސް ރާއްޖެ-އިންޑިއާ ދެމެދު އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށާއި ހަގީގަތެއް...

December 27, 2017 10
އިންޑިއާ މީހުންނަށް ވިސާދޫކުރުން ހުއްޓައެއް ނުލާ

ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ އިންޑިއާ ރައްޔިތުންގެ އާއިލާތަކަށް ޑިޕެންޑެންޓް ވިސާ އާއި ސްޓޫޑެންޓް ވިސާ ދޫކުރުން ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ދައްކާ ވާހަކަތައް މޯލްޑިވްސް...

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2017 27
އިންޑިއާގެ އިސް ވަފުދެއް ރާއްޖެ އަންނަނީ

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ ދެމެދު އުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސްކަން ހައްލު ކުރަން އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އިސް ވަފުދެއް ރާއްޖެ އަންނަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ނޫހަކުން ބުނެފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2017 66
އެމެރިކާ-އިންޑިއާ އެއްކޮޅުގައި، އަނެއް ކޮޅުގައި ޗައިނާ

ރާއްޖެ ކިތަންމެ ކުޑަ ނަމަވެސް ބޮޑެތި ގައުމުތަކަށް ރާއްޖެ މުހިންމު ވާ ސަބަބުތަކެއް އެބަ ހުއްޓެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ ރާއްޖެ އޮތް ސަރަހައްދެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކަށް ކަނޑު ދަތުރުކުރަން ބޭނުންކުރާ މުހިންމު ޕޮއިންޓެކެވެ. އެހެންކަމުން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ގައުމުތަކުގެ މަސްލަހަތު ރާއްޖެއާ އޮތީ...

28 ޖުލައި

July 28, 2017 56
އެދެނީ ދިވެހިންގެ އުންމީދުތައް ހާސިލްވާން: އިންޑިއާ

އިންޑިއާއިން އެދެނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ސުލްހަވެރިކަމާއި ފާގަތިކަން ލިބި ރައްޔިތުންގެ އުންމީދުތައް ހާސިލްވާ ގައުމަކަށް ވާން ކަމަށް އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2017 27
ފޭދޫފިނޮޅު މައްސަލާގައި އިންޑިއާއަށް ޗައިނާ ރައްދު ދީފި

ކ. ފޭދޫފިނޮޅު ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމުން އިންޑިއާ އިން ކަންބޮޑުވާތީ ހައިރާންވާ ކަމަށް ޗައިނާ އިން ބުނެފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2017 59
ފޭދޫފިނޮޅު ދިނުމުން އިންޑިއާ ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ކ. ފޭދޫފިނޮޅު ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކަށް ވިއްކާލުމުން އިންޑިއާ އިން ކަންބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016 7
ސީމެގާ ގުޅޭ ގޮތުން ރާއްޖޭން އިންޑިއާއާ ވާހަކަދައްކައިފި

ކުރިއަށް އޮތް ކޮމަންވެލްތު މިނިސްޓީރިއަލް އެކްޝަން ގްރޫޕު (ސީމެގް)ގެ ބައްދަލުވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ރާއްޖެއިން އިންޑިއާ ސަރުކާރާ އެކު މިއަދު މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

August 16, 2016
އާ ފޮރިން މިނިސްޓަރުގެ ފުރަތަމަ ދަތުރު އިންޑިއާ އަށް

ފޮރިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އާސިމް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ރަސްމީ ދަތުރުގައި އިންޑިއާ އަށް އިއްޔެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.