31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2019 50
ޓީޗަރުން ހޯދުމުގެ ކަންކަން އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏަކަށް

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކަށް އަންނަ އަހަރަށް ބޭނުންވާ ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ހޯދުމާ ގުޅޭ ކަންކަން ދިވެހި ސަރުކާރުން އިންޑިއާގެ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2019 14
ދިވެހިންނަށް ކެރަލާއިން މަތީ ތައުލީމުގެ ފުރުސަތުތަކެއް

މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރަން އިންޑިއާގެ ކެރަލާ ސްޓޭޓުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުރުސަތުތައް އެބަހުރި ކަމަށް އެ ސްޓޭޓްގެ ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ކޭޓީ ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2019
އިންޑިއާއިން ދޭ ސްކޮލަޝިޕްތަކަކަށް ހުޅުވާލައިފި

އިންޑިއާގެ ކައުންސިލް ފޯ ކަލްޗަރަލް ރިލޭޝަންސް (އައިސީސީއާރް) އިން ރާއްޖެ އަށް ދޭ ސްކޮލަޝިޕްތަކަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2019 65
ފެހެންދޫ ސްކޫލް ކުދިންގެ ފެރީ ވެސް އިންޑިއާގެ އެހީގައި

ބ. ފެހެންދޫ ސްކޫލް ކުދިން ކޮންމެ ދުވަހަކު ޑިންގީއެއްގައި ދަތުރުކުރަން ޖެހޭތީ އެކަން ހައްލު ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެ ސްކޫލަށް ޚާއްސަ ފެރީއެއް އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ދިނުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2017 123
އިންޑިއާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް ވިސާގެ ދަތިތަކެއް!

އިންޑިއާގެ ބައެއް ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވާ ދިވެހި ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ވިސާ ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެ ޝަކުވާ ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2017 2
އިތުރު ތަމްރީނު ހޯދުމަށް 106 ނަރުހަކު އިންޑިޔާއަށް

އިތުރު ތަމްރީނު ހޯދުމަށް 106 ނަރުހަކު މާދަމާ އިންޑިއާ އަށް ފުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 14
އިންޑިޔާއިން ދިވެހި ހަތަރު ދަރިވަަރަކަށް ސްކޮލަޝިޕް ދީފި

ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔެވުމަށްޓަކައި އިންޑިޔާ ސަރުކާރުން ދިވެހި ހަތަރު ދަރިވަރަކަށް މިއަދު ސްކޮލަޝިޕް ދީފި އެވެ.