12 މެއި

May 12, 2018 8
ތަމްރީނެއްގައި ބައިވެރިވާން އިންޑިއާ މަނަވަރު ރާއްޖޭގައި

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ ސިފައިން ގުޅިގެން ބާއްވާ ތަމްރީނުތަކެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ މަނަވަރެއް ރާއްޖެ އައިސްފައިވާ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2018 36
ފައިސާ ހޯދަން ޖީއެމްއާރަށް ދެން ދައުވާއެއް ނުކުރެވޭނެ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ހިންގަން އިންޑިއާގެ ޖީއެމްއާރު ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރި އެއްބަސްވުން ސަރުކާރުން އުވާލުމުން ދައްކަން ޖެހުނު 271 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިތުރުން، 15 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަން ޖީއެމްއާރުން ސިންގަޕޫރުގެ އާބިޓްރޭޝަނަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް އެ ކުންފުންޏާ ދެކޮޅަށް ނިންމައިފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2018
ޓްރިވެންޑްރަމުން ނާދެވި ތިބި 80 މީހުން ގެނެސްފި

މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓަކަށް ދިމާވި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމުން އިއްޔެ ނާދެވި ތިބި މީހުން މިއަދު މާލެ ގެނެސްފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2018 14
މޯލްޑިވިއަންގެ ބޯޓަށް މައްސަލަޖެހި 80މީހުން ނާދެވިފައި

އިންޑިއާގެ، ޓްރިވަންޑްރަމުން މިއަދު މާލެ އައުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތް، މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓަކަށް ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ދިމާވެ، އެ ފްލައިޓުން ދަތުރުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ 80 މީހުންނަށް މާލެ ނާދެވި މަޑުކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018 13
ސީއެޗްއެސްއީގެ ޕްރިންސިޕަލަށް އިންޑިއާއިން އެވޯޑެއް ދެނީ

ސީއެޗްއެސްއީގެ ޕްރިންސިޕަލް އައިޝަތު ސޮފޫރާ އަށް އިންޑިއަން ކައުންސިލް ފޯ ކަލްޗަރަލް ރިލޭޝަންސް (އައިސީސީއާރު) އިން އެވޯޑެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2018 69
އިންޑިއާއިން ހެލިކޮޕްޓަރެއް ހަދިޔާ ނުކުރާ ކަމަށް ބުނެފި

ރާއްޖޭގައި އޮޕަރޭޓް ކުރަނީ އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ހަދިޔާކުރި ދެ ހެލިކޮޕްޓަރު ކަމަށް ކުރިން ބުނަމުން އައި ނަމަވެސް އެއީ ހަދިޔާކޮށްފައިވާ އެއްޗެހިކަން އެނގެން ނެތް ކަމަށް ދިވެހި...

April 09, 2018 25
މަތިންދާބޯޓު ހަވާލު ނުކުރެވެނީ ލިޔުން ބަލައިނުގަންނާތީ

އިންޑިއާގެ ޑޯނިއާ މެރިޓައިމް ސަވަޔަލެންސް މަތިންދާބޯޓު ރާއްޖެ ނުގެނެވިގެން އުޅެނީ އެކަމާ ގުޅޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ރާއްޖެ އިން ބަލައިނުގަންނާތީ ކަމަށް އިންޑިއާ އިން މިއަދު ބުނެފި...

05 އެޕްރީލް

April 05, 2018 31
މަތިންދާބޯޓެއް ދޭން އިންޑިއާ ވަނީ އެއްބަސްވެފައި

ރާއްޖޭގައި ދުއްވާ އިންޑިއާގެ ހެލިކޮޕްޓަރު ފޮނުވާލާފައި ޑޯނިއާ މެރިޓައިމް ސަވަޔަލެންސް މަތިންދާބޯޓެއް ދިނުމަށް އެ ގައުމުން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލަކު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 80
އިންޑިއާއިން އެކަނި އޮޕަރޭޝަން ހިންގާތީ ހިތްހަމަނުޖެހުން

ރާއްޖޭގައި ދުއްވާ އިންޑިއާގެ ހެލިކޮޕްޓަރު ފޮނުވާލަން ދިވެހި ސަރުކާރުން ބޭނުން ވަނީ، ދިވެހި ސިފައިން ނުބައްސައި އިންޑިއާ ސިފައިން އެކަނި އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގާތީ ކަން "މިހާރު" އަށް...

April 04, 2018 60
އައްޑޫގައި އޮތް އިންޑިއާގެ ހެލިކޮޕްޓަރު ގެންދަން އެދެފި

އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ހަދިޔާކުރި ދެ ހެލިކޮޕްޓަރުގެ ތެރެއިން އެކަތި އަނބުރާ ގެންދަން ދިވެހި ސަރުކާރުން އެދިފައިވާ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ބައެއް ނޫސްތަކުގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2018 11
ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުގެ އެއްބަސްވުން އުވާލަނީ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކޮށް ހިންގަން، އިންޑިއާގެ ނޫރުލް އިސްލާމް އިންޓަނޭޝަނަލް (އެންއައިއައިއާ) އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލުމަށް ގާނޫނީ ގޮތުން ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2018 36
އިންޑިއާ އިން ދިވެހިންނަށް މެޑިކަލް ވިސާ ދޭން ފަށައިފި

ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން ކަމަށް ބުނެ ދިވެހިންނަށް މެޑިކަލް ވިސާ ދިނުން މަޑުޖައްސާލުމަށް ފަހު އިންޑިއަން ހައި ކޮމިޝަނުން އަލުން އެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2018 46
"ރާއްޖެއާ ނުބެހޭނަން، އިންޑިއާއަށް ނުރައްކާ ނުކުރާތި"

ބޭރު ގައުމުތަކުން ރާއްޖޭގައި ކުރަމުން އަންނަ ކަންކަމާ ނުބެހޭނެ ކަމަށް ބުނެ، އިންޑިއާ އަށް ނުރައްކާވެދާނެ ފަދަ ކަމެއް ޗައިނާ އިން ވެސް ނުކުރުމަށް އިންޑިޔާ އިން މިއަދު އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2018 46
"އިންޑިއާ- ޗައިނާ ދޫކޮށްލައިގެން ދެކޮޅެއް ނުޖެއްސޭނެ"

އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާ އަކީ ރާއްޖެ އަށް އެއްވަރަކަށް މުހިންމު ދެ ގައުމު ކަމަށާއި އެއިން އެއްވެސް ގައުމެއް ދޫކޮށްލައިގެން ދެކޮޅު ނުޖެއްސޭނެ ކަމަށް ޗައިނާގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު މުހައްމަދު ފައިސަލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2018 29
ރާއްޖެ-އިންޑިއާގެ އިތުބާރު އުފައްދަންޖެހޭ: ސަފީރު

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު އިތުބާރު އުފައްދައި ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ރަނގަޅު ކުރަން ވެއްޖެ ކަމަށް އިންޑިއާ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު އަހުމަދު މުހައްމަދު (އަންޑޭ) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2018 24
ރާއްޖޭގެ ސިޔާސަތަށް ގައުމުތަކުން ފަޚުރުވެރި ވާންޖެހޭ

ރާއްޖޭގެ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތާއި ރާއްޖޭން ހޯދަމުން އަންނަ ކުރިއެރުންތަކާ މެދު ސަރަހައްދުގެ އެހެން ގައުމުތަކުން ވެސް ފަޚުރުވެރިވާން ޖެހޭ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018 10
"ތަމްރީނުތަކުގައި ބައިވެރިނުވީ ރާއްޖޭގެ ހާލަތާ ހެދި"

އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކުގައި ބައިވެރިވާން އިންޑިއާ އިން ދިން ދައުވަތު ރާއްޖޭން ގަބޫލުނުކުރީ ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އުފެދިފައިވާ މައްސަލަތަކާ ހެދި ކަމަށް މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓްކުރި ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށް، އިންޑިއާގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީން ރޭ ބަޔާނެއް ނެރެފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 18
ހަގީގަތް އޮޅުން ފިލުވަން، އިންޑިއާ އަށް ދައުވަތު ދީފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި މަހު 1ގައި ނެރުނު އަމުރު ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒުކޮށް، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލަން އިންޑިއާ އިން ގޮވާލީ ހަގީގަތް ނެނގި ތިބެ ކަމަށާއި ހާލަތު އޮޅުންފިލުވަން ބޭނުން ނަމަ، އެ ގައުމުން ދިވެހި ސަރުކާރާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ދައުވަތު ދީފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018 19
ސަރީރު އަނެއްކާވެސް އިންޑިއާގެ ސަފީރާ ބައްދަލުކޮށްފި

ސިޔާސީ ލީޑަރުން ދޫކޮށްލުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި މަހު 1 ގައި ނެރުނު އަމުރު ވަގުތުން ތަންފީޒުކުރަން އިންޑިއާ އިން ހަރުކަށިކޮށް އިއްޔެ ގޮވާލާފައި ވަނިކޮށް، ރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ އަހްމަދު ސަރީރު، ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ އިންޑިއާގެ ސަފީރު އަކިލޭޝް މިޝްރާއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ. މިއީ ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި އެ ދެ ބޭފުޅުން...

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2018 28
ރާއްޖޭގައި ހުރި ރާޑަރުތައް މަސައްކަތެއްނުކުރޭ: އިންޑިއާ

ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާ އިން ބަހައްޓާފައި ހުރި ރާޑަރުތައް މަސައްކަތް ނުކުރާ ނުކުރާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ނޫހަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2018 44
އިންޑިއާއަކީ އެންމެ ގާތް ރަހުމަތްތެރިޔާ: ރައީސް

އިންޑިއާގެ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހުރެދާނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ ގައުމަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 15, 2018 7
ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް އިންޑިއާ ސަފީރު މަޝްވަރާކޮށްފި

އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮތް ގުުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ފޮރިން ސެކެޓްރީ އަހުމަދު ސަރީރާއި ރާއްޖެއަށް އިންޑިއާ އިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަކިލޭޝް...

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018 178
އިންޑިޔާގައި ވިސާ ނުލިބި، އާއިލާތައް އެނބުރި އަންނަނީ

އިންޑިޔާގައި ކިޔަވާ ދިވެހި ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ވިސާ ނުދިނުމުން ގިނަ އާއިލާތަކެއް ރާއްޖެ ބަދަލުވާން ނިންމައިފި އެވެ.