23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2016 38
އަސްކަރީ ބޯޓުތައް ނުގެނެވެނީ ބަހައްޓާނެ ތަން ނުހެދޭތީ

ރާއްޖޭގައި ވައިގެ އަސްކަރީ ހިދުމަތް ފެށުމަށް ބޭނުންވާ އަސްކަރީ މަތިންދާބޯޓުތައް ނުގެނެވި ލަސްވަނީ ބަހައްޓާނެ ތަން ނުހެދޭތީ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2016 23
އިއްތިހާދުގެ ހަރަކާތްތައް އިންޑިއާގައި ވަރުގަދަ ކުރަނީ

މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން (އެމްޔޫއޯ) ގެ ހަރަކާތްތައް އިންޑިއާގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހިންގުމަށް ހާއްސަ ވަފްދެއް އެ ގައުމަށް ދިއުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2016 1
ފަޒީލް އިތުރު ފަރުވާއަށް އިންޑިއާ އަށް ފުރުވާލައިފި

ޑިންގީގެ އިންޖީނު ގޮވައި ބަނޑު ކަފައިގެން ދިޔަ އަބްދުﷲ ފަޒީލް، އިތުރު ފަރުވާ އަށް ރޭގެ ވަގުތެއްގައި އިންޑިއާ އަށް ފުރުވާލާފައިވާ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2016 3
އިންޑިއާ މީހުންނަށް ކަމުދާ އެއް މަންޒިލަކަށް ރާއްޖެ

ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން ދާ އިންޑިއާ މީހުންގެ މެދުގައި އެންމެ މަގުބޫލް އެއް ގައުމަކަށް އަންނަ ވެސް އަހަރު ރާއްޖެ ވާނެ ކަމަށް ސާވޭއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2016 6
މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓް ތޫފާނާ ހެދި ޓްރިވެންޑްރަމަށް

ދެކުނު އިންޑިއާ އަށް އެރި ބާރު ގަދަ ތޫފާނަކާ ގުޅިގެން ޗެންނާއީގައި ބޯޓު ނުޖެއްސޭތީ، މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓް ޓްރިވެންޑްރަމްގައި ޖައްސައި، ދަތުރުވެރިންނަށް އެއްގަމު މަގުން ޗެންނާއީ އަށް ދެވޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2016 4
މަހްލޫފް ބޭސްފަރުވާ އަށް މިރޭ އިންޑިއާ އަށް ފުރަނީ

ޖަލަށް ލާފައިވާ، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހުލޫފްގެ ބޭސްފަރުވާ އަށް މިރޭ އިންޑިއާ އަށް ފުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާއިން ބުނެފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2016 7
މަލިކުގައި ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީކުރަނީ

މަލިކުގައި ސިނާއަތެއްގެ ގޮތުގައި ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީ ކުރުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016 6
އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ހިމާޔަތަށް އިންޑިއާ އިން އެދިއްޖެ

އިންވެސްޓްމަންޓް ހިމާޔަތް ކުރެވޭނެ މުއާހަދާއެއް ރާއްޖެއާ އެކު އެކުލަވާލަން އިންޑިއާގެ ވިޔަފާރިވެރިން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016 3
ޖިހާދުގެ މެސެޖު: އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ފައިދާ ލިބޭނެ

ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓް ކުރަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އަބަދު ވެސް އެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ ފަރާތްތަކުން ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓުތަކުގެ ފައިދާ ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިއަދު ދެއްވައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016 1
އިންޑިއާގެ ނައިބު ރައީސާ ޖިހާދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރާއްޖޭގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު، އިންޑިއާގެ ނައިބު ރައީސް އެމް ހާމިދު އަންސާރީއާ މިރޭ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2016 3
އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމަށް ނައިބު ރައީސް އިންޑިއާ އަށް

އިންޑިއާގައި ބާއްވާ ރާއްޖޭގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވުމަށް ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިއަދު އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016
މެގަ އިން އިންޑިއާ އަށް ދަތުރުތައް ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއާލައިން ކަމަށްވާ މެގަ މޯލްޑިވްސް އިން މިއަދު އިންޑިއާ އަށް ދަތުރުތައް ފަށައިފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2016
ދިއްލީ ފުރަތަމަ ފްލައިޓުގެ ދެކޮޅު ޓިކެޓް 98 ޑޮލަރަށް

ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ އެއާލައިނެއް ކަމަށްވާ މެގަ މޯލްޑިވްސް އިން މާދަމާ އިންޑިއާ އަށް ފަށާ ދަތުރުތަކުގައި ފުރަތަމަ ފްލައިޓުގެ ދެކޮޅު ޓިކެޓް 98 ޑޮލަރަށް ގަތުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި...

November 16, 2016 54
މޫސަގެ ކޮލަމް: ޖީއެމްއާރުގެ ވާހަކަ ނިމިއްޖެ!

އެންމެ ފުރަތަމަ ބުނެލަން އޮތީ ޖީއެމްއާރުގެ މައްސަލާގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށާއި އެމްޑީޕީގެ އިސް ވެރިންނަށް ދެއްކެވޭނެ ގައުމަށް ފައިދާ ހުރި ވާހަކައެއް ނެތް ކަމެވެ. ދެ...

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2016 154
ޖީއެމްއާރަށް 271 މިލިއަން ޑޮލަރު އެއްކޮށް ދައްކައިފި

ރާއްޖޭގެ މައި އެއާޕޯޓް ހިންގަން އިންޑިއާގެ ޖީއެމްއާރު ކުންފުންޏާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުން އުވާލުމުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އެ ކުންފުންޏަށް ދައްކަން ޖެހުނު 271 މިލިއަން ޑޮލަރު (4.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ) ރާއްޖޭން މިއަދު އެއްކޮށް ދައްކައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2016
ތާޖު މަހަލް ބަލަން މޯލްޑިވިއަން އިން ހާއްސަ ޕެކޭޖެއް

އިންޑިއާގައި ބާއްވާ ރާއްޖޭގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމާ ދިމާކޮށް، ތާޖު މަހަލް ބަލައިލަން ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ގައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަނުން ހާއްސަ ޕެކޭޖެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2016 15

04 ނޮވެމްބަރ

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2016 16
ނޮވެމްބަރު 3ގެ އަނެއް ފަރާތް: އޮޕަރޭޝަން ކެކްޓަސް 1

މީގެ 28 އަހަރު ކުރިން ވެސް ނޮވެމްބަރު 3 ވަނަ ދުވަހަކީ ހަމަ ބުރާސްފަތި ދުވަހެކެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ނާމާންކަމާއި ބިރުވެރިކަމުގެ ދުވަހެކެވެ. ވެރިރަށް މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ އެހެން ހުރިހާ ރަށްތަކެއް 24 ގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނަ ވަގުތަށް ގުޅުން ކެނޑިގެން ދިޔަ އެވެ. މާލެ އާއި ރަށްރަށާ ދެމެދު ދަތުރުފަތުރު ހުއްޓުމަކަށް އައެވެ. ރޭޑިއޯ އާއި ޓީވީގެ...

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016
މެގަ އިން މުމްބާއީ އަށް ވެސް ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއާލައިން، މެގަ މޯލްޑިވްސް އިން އިންޑިއާގެ މުމްބާއީ އަށް ވެސް މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދަތުރުތައް ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2016 3
މެގައިގެ ދިއްލީ ދަތުރުތައް ނޮވެމްބަރު 14 ގައި ފަށަނީ

ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ އެއާލައިނެއް ކަމަށްވާ މެގަ މޯލްޑިވްސް އިން އަންނަ މަހުގެ 14 ގައި އިންޑިއާ އަށް ދަތުރު ފަށަން ނިންމައި ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.