05 މާޗް

March 05, 2020 17
ކިންގްސަލްމާން މިސްކިތް ރޯދައިގެ ކުރިން ހުޅުވޭތޯ ބަލަނީ

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން އަބްދުލްއަޒީޒްގެ ޚަރަދުގައި މާލޭގައި އިމާރާތް ކުރި ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް މި ރޯދަ މަހުގެ ކުރިން ހުޅުވަން ރައީސް އޮފީހުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2019 7
އޯއައިސީ ސަމިޓަށް ރައީސް މާދަމާ ފުރާވަޑައިގަންނަވަނީ

އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޮންފަރެންސް (އޯއައިސީ) ގެ 14 ވަނަ ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މާދަމާ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2019 18
މަހުޖޫބު ޝުޖާއު، އެއާޕޯޓުގެ ތަރައްގީ ވިލަރެސްކުރަން

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ތަރައްގީގެ ކަންކަން ވިލަރެސް ކުރުމަށްޓަކައި ރައީސް އޮފީހުގެ ޚާއްސަ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުގައި މަހުޖޫބު ޝުޖާއު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2017 12
500 ހައްޖު ކޯޓާ އަށް ހަދާ ގޮތެއް އަދިވެސް ނޭނގެ!

ރާއްޖެ އަށް ސައޫދީ ސަރުކާރުން އެންމެ ފަހު ވަގުތު ހަމަޖައްސައިދިން 1،000 ކޯޓާގެ ތެރެއިން ރައީސް އޮފީހުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ 500 ކޯޓާ ބަހާނެ އުސޫލެއް ސަރުކާރުން އަދިވެސް އާއްމެއް ނުކުރެ އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2017 26
500 ހައްޖު ކޯޓާ ކޯޕަރޭޝަަނަށް، ބާކީ ރައީސް އޮފީހަށް

މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ރާއްޖެ އަށް ސައޫދީ ސަރުކާރުން އެންމެ ފަހު ވަގުތު ހަމަޖައްސައިިދިން އިތުރު 1،000 ކޯޓާ އިން 500 ކޯޓާ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނާ ހަވާލުކޮށް، ބާކީ ކޯޓާ ރައީސް އޮފީހުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2017 172
ސައޫދީ ރަސްގެފާނުގެ ދަތުރުފުޅު ފަސްކުރައްވައިފި

ސައުދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒު މާދަމާ ރާއްޖެ އަށް ކުރައްވަން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ދަތުރުފުޅު މިއަދު ފަސް ކުރައްވައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2017 45
ރަސްގެފާނު ވަޑައިގަންނަވަނީ އަންނަ ހޮނިހިރުދުވަހު

އޭޝިއާގެ ފަސް ގައުމަކަށް، ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި، މިހާރު ޝެޑިއުލްކޮށްފައިވާ ގޮތުން ރާއްޖެ އަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ އަންނަ ހޮނިހިރުދުވަހު ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.