19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017 17
އޯޓިޒަމް ހުރި ނަބީހު އަށް ސައުދީ ސަފީރުގެ ހަދިޔާއެއް

އޯޓިޒަމް ހުންނަ ނަބީހު އަހުމަދު ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރުމުން އޭނާ އަށް ސައުދީ ސަފީރު ބަދްރް އަލް ހަލައިލް ހާއްސަ ހަދިޔާއެއް މިއަދު ދެއްވައިފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2017 31
ފ. އަތޮޅަށް ހަދަން އުޅޭ ގޮތް ސާފުކޮށްދޭން ގޮވާލައިފި

ފ. އަތޮޅާ މެދު ސަރުކާރުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅޭ ގޮތް ސާފުކޮށްދޭން ޓްރާންސްޕޭރަންސީން ގޮވާލައިފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017 4
17،500 އަރަބި ފޮތް ސައުދީން ހަދިޔާކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި އަރަބި ބަސް ކިޔަވައިދޭން ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން 17،500 ފޮތް މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017 21
ސައުދީ ރަސްގެފާނު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާކަމުގެ އިޝާރާތެއް

ސައުދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް ވަރަށް އަވަހަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ދެއްވައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2017 13
އަރަބި ބަހަށް މޮޅު ކުއްޖަކަށް ސައުދީ ސަފީރު ހަދިޔާއެއް

އަރަބި ބަހުން ފުރިހަމަ އަށް ވާހަކަދެއްކި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރަކަށް، ސައޫދީން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ބަދުރުލް ކުޙައިލް 1،000 ޑޮލަރު މިއަދު ދެއްވައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 12
އަރަބިބަސް ފުޅާކުރަން ސައޫދީން ރާއްޖެއަށް 17 ޓީޗަރުން

ރާއްޖޭގައި އަރަބި ބަސް ފުޅާކޮށް ޔުނިވާސިޓީތަކާއިި ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒާއި ބައެއް ސްކޫލުތަކުގައި އަރަބި ބަސް ކިޔަވައިދިނުމަށް، ސައޫދީން ރާއްޖެއަށް 17 ޓީޗަރުން ފޮނުވައިފި އެވެ.

January 15, 2017 13
އަރަބިބަސް ކިޔަވައިދޭ ސެންޓަރެއް ރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރަނީ

އަރަބި ބަސް ކިޔަވައިދޭ ސެންޓަރެއް ރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރަން ސައުދީ ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016 24
އުމުރާއަށް ދާ ދިވެހިންތަކެއް އެއާޕޯޓުގައި ތާށިވެފައި

އަލްމަނާސިކް ގުރޫޕުގެ ހަވާލުގައި އުމުރާ އަށް ފުރަން ދިޔަ 46 ދިވެއްސަކު ނުފުރި އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއޭ) ގައި ތާށިވެއްޖެ އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2016 8
މަސް ބަންދުކުރާ ހަތަރު ކާރުހާނާއެއް ގާއިމުކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ހަތަރު ރަށެއްގައި ދަޅުގައި މަސް ބަންދު ކުރާ ކާރުހާނާތަކެއް ހެދުމަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އިން އެހީވާން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016 72
ސައުދީން ރާއްޖެ އަށް 150 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން ރާއްޖެ އަށް 150 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ނިންމައިފި ކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016 35
ސައުދީން ކުރިން ދިން ކޯހަށް އަދިވެސް ކުދިން ނުފޮނުވޭ

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ރާއްޖެ އަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އިން ދިން މަތީ ތައުލީމުގެ ސްކޮލަޝިޕްތަކުގައި ކިޔަވަން ދަރިވަރުން އަދިވެސް އެ ގައުމަށް ނުފޮނުވޭ ކަމަށް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން ޑިޕާޓްމެންޓުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016 21
ރާއްޖެ-ސައޫދީގެ ރަސްމީ ވާހަކަތައް ބާއްވައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އެ ގައުމުގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒްއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައި ދެ...

October 04, 2016 43
ސައޫދީން ދޭ ސްކޮލަޝިޕްގެ އަދަދު 300އަށް އިތުރުކުރަނީ

ރާއްޖެ އަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އިން ދެމުން އަންނަ ސްކޮލަޝިޕްގެ އަދަދު 300 އަށް އިތުރު ކުރުމަށް އެ ގައުމުން ނިންމައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2016 65
ރަސްގެފާނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ރައީސް ސައުދީ އަށް

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2016 27
އެއާޕޯޓްގެ 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ ޕެސެންޖަ ޓާމިނަލް ތަރައްގީކުރުމަށް ސައޫދީ ފަންޑް ފޯ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިން ދޭ 375 މިލިއަން ރިޔާޟް (100 މިލިއަން ޑޮލަރު)ގެ ލޯނު...

September 25, 2016 26
އާންމުންނާ އެކު ދިވެހި ސަފީރުގެ ތަފާތު ހައްޖު ދަތުރު!

މީގެ ކުރިން ވެސް ރާއްޖޭގެ މަތީ ފެންވަރުގެ އެކި ބޭފުޅުން ހައްޖަށް ވަޑައިގެންފައިވެ އެވެ. ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސް ވެރިންނާއި ސަފީރުންނާއި ވަޒީރުންނާއި ފަނޑިޔާރުންނާއި މަޖިލީހުގެ...

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 3
ކޯމާއެއްގައި އޮތް ހައްޖުވެރިޔާ ނިޔާވެއްޖެ

މި އަހަރު ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން ހާލު ސީރިއަސްވެގެން ފަރުވާދެމުން އައި ފިރިހެން މީހާ ރޭ ނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2016
ދިވެހި ހައްޖުވެރިންގެ ފުރަތަމަ ގްރޫޕް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

މި އަހަރު ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ގްރޫޕް މިއަދު މާލެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2016
ހައްޖުވެރިންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕު މާދަމާ އަންނާނެ

މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ދިޔަ ދިވެހިންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕު މާދަމާ އެނބުރި މާލެ އަންނާނެ ކަމަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2016 9
ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހި ހައްޖަށް ދިޔަ ދިވެއްސަކު މަރުވެއްޖެ

ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ގޮސް އުޅުނު ދިވެއްސަކު ރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2016 35
ފިނިފެންމާ ގޮވުން: ތަޖުރިބާކާރުންގެ ނިންމުން ތަފާތު

ރިޔާސީ ލޯންޗުކޮޅުގައި ކުރިމަތިވި ގޮވުމަކީ ގޭސް ލީކެއްގެ ސަބަބުން ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއް ކަމަށް އެމެރިކާގެ އިތުރުން ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ތަޖުރިބާކާރުން ބުރަވާ އިރު ލަންކާ ޓީމުގެ ނިންމުންތައް ތަފާތެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2016 16
ދިވެހި ހާޖީންނަށް މަބްރޫރު ހައްޖަކަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވާ ދިވެހި ހުރިހާ ހައްޖުވެރިންނަށް މަބްރޫރު ހައްޖަކަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 10
ސައުދީ ރަސްގެފާނުުގެ ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރު ރާއްޖޭގައި

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން އަބްދުލްއަޒީޒްގެ ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރު ޑރ.ފާއިޒް އަލް އަބީދީ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.