07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2016 8
މަސް ބަންދުކުރާ ހަތަރު ކާރުހާނާއެއް ގާއިމުކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ހަތަރު ރަށެއްގައި ދަޅުގައި މަސް ބަންދު ކުރާ ކާރުހާނާތަކެއް ހެދުމަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އިން އެހީވާން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016 72
ސައުދީން ރާއްޖެ އަށް 150 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން ރާއްޖެ އަށް 150 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ނިންމައިފި ކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016 35
ސައުދީން ކުރިން ދިން ކޯހަށް އަދިވެސް ކުދިން ނުފޮނުވޭ

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ރާއްޖެ އަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އިން ދިން މަތީ ތައުލީމުގެ ސްކޮލަޝިޕްތަކުގައި ކިޔަވަން ދަރިވަރުން އަދިވެސް އެ ގައުމަށް ނުފޮނުވޭ ކަމަށް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން ޑިޕާޓްމެންޓުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016 21
ރާއްޖެ-ސައޫދީގެ ރަސްމީ ވާހަކަތައް ބާއްވައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އެ ގައުމުގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒްއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައި ދެ...

October 04, 2016 43
ސައޫދީން ދޭ ސްކޮލަޝިޕްގެ އަދަދު 300އަށް އިތުރުކުރަނީ

ރާއްޖެ އަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އިން ދެމުން އަންނަ ސްކޮލަޝިޕްގެ އަދަދު 300 އަށް އިތުރު ކުރުމަށް އެ ގައުމުން ނިންމައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2016 65
ރަސްގެފާނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ރައީސް ސައުދީ އަށް

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2016 27
އެއާޕޯޓްގެ 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ ޕެސެންޖަ ޓާމިނަލް ތަރައްގީކުރުމަށް ސައޫދީ ފަންޑް ފޯ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިން ދޭ 375 މިލިއަން ރިޔާޟް (100 މިލިއަން ޑޮލަރު)ގެ ލޯނު...

September 25, 2016 26
އާންމުންނާ އެކު ދިވެހި ސަފީރުގެ ތަފާތު ހައްޖު ދަތުރު!

މީގެ ކުރިން ވެސް ރާއްޖޭގެ މަތީ ފެންވަރުގެ އެކި ބޭފުޅުން ހައްޖަށް ވަޑައިގެންފައިވެ އެވެ. ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސް ވެރިންނާއި ސަފީރުންނާއި ވަޒީރުންނާއި ފަނޑިޔާރުންނާއި މަޖިލީހުގެ...

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 3
ކޯމާއެއްގައި އޮތް ހައްޖުވެރިޔާ ނިޔާވެއްޖެ

މި އަހަރު ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން ހާލު ސީރިއަސްވެގެން ފަރުވާދެމުން އައި ފިރިހެން މީހާ ރޭ ނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2016
ދިވެހި ހައްޖުވެރިންގެ ފުރަތަމަ ގްރޫޕް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

މި އަހަރު ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ގްރޫޕް މިއަދު މާލެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2016
ހައްޖުވެރިންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕު މާދަމާ އަންނާނެ

މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ދިޔަ ދިވެހިންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕު މާދަމާ އެނބުރި މާލެ އަންނާނެ ކަމަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2016 9
ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހި ހައްޖަށް ދިޔަ ދިވެއްސަކު މަރުވެއްޖެ

ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ގޮސް އުޅުނު ދިވެއްސަކު ރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2016 35
ފިނިފެންމާ ގޮވުން: ތަޖުރިބާކާރުންގެ ނިންމުން ތަފާތު

ރިޔާސީ ލޯންޗުކޮޅުގައި ކުރިމަތިވި ގޮވުމަކީ ގޭސް ލީކެއްގެ ސަބަބުން ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއް ކަމަށް އެމެރިކާގެ އިތުރުން ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ތަޖުރިބާކާރުން ބުރަވާ އިރު ލަންކާ ޓީމުގެ ނިންމުންތައް ތަފާތެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2016 16
ދިވެހި ހާޖީންނަށް މަބްރޫރު ހައްޖަކަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވާ ދިވެހި ހުރިހާ ހައްޖުވެރިންނަށް މަބްރޫރު ހައްޖަކަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 10
ސައުދީ ރަސްގެފާނުުގެ ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރު ރާއްޖޭގައި

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން އަބްދުލްއަޒީޒްގެ ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރު ޑރ.ފާއިޒް އަލް އަބީދީ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2016 18
މެހްމާނުންގެ ގޮތުގައި ހައްޖަށްދާ މީހުންނަށް އިހްރާމްދީފި

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒްގެ މެހްމާނުންގެ ގޮތުގައި މި އަހަރު ރާއްޖޭން ހައްޖަށްދާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އަށް މެމްބަރެއްގެ އިތުރުން އެހެން ހަތް މީހަކާ މިއަދު އިހްރާމް ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2016 15
އާ ޓާމިނަލަށް ސައުދީން ދޭ ލޯނުގައި މި މަހު ސޮއިކުރަނީ

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ)ގެ އާ ޓާމިނަލް އަޅަން ސައުދީ ފަންޑު ފޯ ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އެސްއެފްޑީ) އިން ދޭ 100 މިލިއަން ޑޮލަރު (1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ ލޯނު އެއްބަސްވުމުގައި މި މަހު ފަހުކޮޅު ސޮއިކުރެވޭނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2016 35
2،000 މީހުންނަށް ހައްޖު ކޯޓާ ޔަގީންވެއްޖެ

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް މި އަހަރަށް ދިން 2،000 މީހުންގެ ކޯޓާގެ ތެރެއިން 1،000 ކޯޓާ ނުލިބިދާނެ ކަމަށް ބެލެވުނު ނަމަވެސް އެކަން ހަމަޖެހި މި އަހަރު 2،000 މީހުންނަށް ހައްޖަށް ދެވޭ ގޮތް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2016
ކޯޕަރޭޝަނުން އުމްރާއަށް ދާ ދެވަނަ ގްރޫޕް ފުރައިފި

މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި މި އަހަރު އުމްރާއަށް ދާ ދެވަނަ ގްރޫޕްގައި ހިމެނޭ 100 މީހަކު މިރޭ ފުރައިފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2016 48
"ސައުދީއާ މެދު ދިވެހިން ދެކޭގޮތް ކިލަނބުވެދާނެ"

ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކުރި ކަދުރު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމް ހިންގަވާ ޖަމިއްޔާއަކުން އާއްމުންނަށް ބެހުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން...

June 15, 2016 62
ދިން ކަދުރު ފަސްޓް ލޭޑީ ބަހާތީ ފަހުރުވެރިވޭ: ސައުދީ

ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމް ހިންގަވާ ޖަމިއްޔާއަކުން އާއްމުންނަށް ބަހަނީ ސައުދީ އަރައްބިޔާ އިން ދިވެހިންނަށް ހަދިޔާ ކުރި ކަދުރު ކަމަށާއި އެކަމާ ފަހުރުވެރިވާ ކަމަށް...

29 މެއި

May 29, 2016 29
ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް އަޅަން ކަޑަތައް ހުސްކުރަނީ

މިއީ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް އަޅާ އެންމެ ބޮޑު އެންމެ ރީތި މިސްކިތް. ހަ ބުރީގެ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ޖުލައި މަހު ތެރޭގައި ފަށާނެ

18 މެއި

May 18, 2016
ރާއްޖޭން ގުޅުން ކަނޑާލި ފުރަތަމަ ގައުމަކަށް އީރާން

އީރާނާ އެކު އޮތް ހާރިޖީ ގުޅުން ރާއްޖޭން އިއްޔެ ކަނޑާާލައިފި އެވެ. މިއީ ގައުމަކާ އެކު ހާރިޖީ ގުޅުން ގާއިމުކުރި ފަހުން އެ ގުޅުން ރާއްޖޭން އިސްވެ ކަނޑާލި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.