13 ޖުލައި

July 13, 2016 79
އިސް އޮފިޝަލުން ޔޫކޭ އަށް ދިއުން މަނާކުރަން ވިސްނަނީ

ދިވެހި ސަރުކާރާއި ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ބައެއް އިސް ފަރާތްތަކަށް އިނގިރޭސިވިލާތަށް ދަތުރުނުކުރެވޭ ގޮތް ހަދަން ވިސްނަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ގައުމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2016 45
އިނގިރޭސިންގެ ނިންމުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ތައުރީފު

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ވަކިވުމަށް އިނގިރޭސި ރައްޔިތުން ވޯޓު ދިނުމަކީ އެ ގައުމުގެ ކުރިމަގު ބައްޓަންކޮށް، ގައުމުގެ އިސްތިގުލާލު ދަމަހައްޓަން ބޭނުންވާ މިންވަރު ހާމަކޮށްދިން ކަމެއް ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2016 16
އިއްތިހާދުން ދަނީ ރާއްޖެ ބަދުނާމުކުރަމުން: މިނިސްޓަރު

ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އިއްތިހާދެއް ހަދައިގެން ހަގީގަތާ ހިލާފު ވާހަކަތައް ދައްކައި ރާއްޖެ ބަދުނާމުކުރަމުންދާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 23, 2016 20
ނަޝީދަށް ހިމާޔަތް ދިން ކަން ޔަގީންކޮށްދީފި: ދުންޔާ

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ސިޔާސީ ހިމާޔަތް ދީފައިވާ ކަން އިނގިރޭސި ވިލާތުން ދިވެހި ސަރުކާރަށް ޔަގީން ކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫން މިއަދު...

June 23, 2016 18
ނާޒިމް "ފިއްލެވީ" ސަރުކާރުގެ ލިއުމެއްގައި، ހިމާޔަތަށް އެދެފި

ޖަލަށް ލާފައިވާ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ނާޒިމް އިނގިރޭސިވިލާތަށް ވަޑައިގަތީ ދިވެހި ސަރުކާރުން ދޫކުރި ކަމަށް ބުނާ ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓެއްގައިކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2016 26
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރަކަށް ޖަމީލު ވަޑައިގެންފާނެ

ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދެއް އެކުލަވާލައިފިނަމަ، އެ އިއްތިހާދުގެ ލީޑަރަކަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލް ވަޑައިގަތުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2016 8
"ފިލި" ނާޒިމް ގެނެވޭނެ ގޮތެއް ސަރުކާރަށް އަދި ނެތް!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ނާޒިމް އިނގިރޭސި ވިލާތަށް "ފިއްލެވުމަށް" ބޭރުގެ ގައުމަކުން އެހީތެރިވެ ދިން ކަމަށާއި އޭނާ ރާއްޖެ ގެނެވޭނެ މަގެއް އަދި ނުފެންނަ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2016 5
ނަޝީދު "ހިމާޔަތް" ހޯއްދެވުމަކީ ސަރުކާރަށް ލިބުނު ލަދުވެތިކަމެއް: އެމްޑީޕީ

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިނގިރޭސި ވިލާތުން ސިޔާސީ ހިމާޔަތް ހޯއްދެވުމަކީ ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ކުރިމަތީގައި ސަރުކާރަށް ލިބޭ ބޮޑު ލަދުވެތިކަމެއް ކަމަށާއި އެމްޑީޕީ އަށް ލިބޭ ކާމިޔާބެއް ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.