17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2016 5
އިނގިރޭސިން އެންމެ ގިނައިން ގޫގްލް ކުރަނީ ރާއްޖެ

އިނގިރޭސިން ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން ދިއުމަށް ގޫގްލް އިން އެންމެ ގިނައިން ހޯދަނީ ރާއްޖެއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ކަމަށް ދައްކައިފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2016 15
ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވުމުން ރާއްޖެ ހިތާމަކުރާނެ ސަބަބުތައް

މިނިވަންކަމާއި އިންސާފުވެރިކަން، ހަމަޖެހުމާއި ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކޮމަންވެލްތުގެ ޖަމާއަތުން ދިވެހިރާއްޖެ ވަކިވުމަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ވޭތުވެދިޔަ އޮކްޓޫބަރު...

December 07, 2016 29
ރާއްޖެ ކޮމަންވެލްތުގައި ނެތުމަކީ ފަޅުކަމެއް: ޑޯރިސް

ރާއްޖެ ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވުމަކީ ބޮޑު ހިތާމައެއް ކަމަށާއި ކޮމަންވެލްތުގައި ރާއްޖެ ނެތް ކަމުގެ ފަޅުކަން އެ ޖަމާއަތުގެ ހުރިހާ ގައުމަކަށް ވެސް އިހުސާސް ކުރެވޭ ކަމަށް...

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2016 13
އިންތިހާބު ފަސްކުރުމުގެ ކަންބޮޑުވުން އެބައޮތް: ޔޫކޭ

ކުރިއަށް އޮތް ރާއްޖޭގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ފަސްކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމުގެ ކަންބޮޑުވުން އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ މެދުގައި އެބަ އޮތް ކަމަށާއި އެ ކަންބޮޑުވުން ހަމަ ހަގީގަތުގައި ވެސް އެބަ އޮތް ކަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2016 58
ހީތުރޯ އެއާޕޯޓު ބޮޑުކުރުމާ ދެކޮޅު މުޒާހަރާގައި ނަޝީދު!

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ލަންޑަންގެ ހީތުރޯ އެއާޕޯޓް ބޮޑުކުރުމާ ދެކޮޅަށް، އެ ގައުމުގައި އިއްޔެ ކުރި މުޒާހަރާއެއްގައި ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެން އަޑު އުފުއްލަަވައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016 1
ފްރީޓްރޭޑަށް ރާއްޖޭގެ ދައުވަތު ޔޫއެސް، ޔޫކޭ، ޖަޕާނަށް

އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސިވިލާތް އަދި ޖަޕާނާ އެކު ވެސް މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުންތަކެއް އެކުލަވާލަން ރާއްޖޭން ދައުވަތު ދީފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2016
ވޯލްޑް ޓްރެވަލް މާކެޓުގައި ރާއްޖެއިން 168 މަންދޫބުން

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ޓޫރިޒަމް ފެއާ ކަމަށްވާ ވޯލްޑް ޓްރެވަލް މާކެޓް (ޑަބްލިއުޓީއެމް) ގައި ރާއްޖޭގެ 168 މަންދޫބުން ހިމެނޭ ބޮޑު ވަފުދެއް ބައިވެރިވާން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2016 33
ޑިމޮކްރަސީ ހަރުދަނާކުރަން މަސައްކަތްކުރާނަން: ޔޫކޭ

ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެ ވަކިވި ނަމަވެސް، ޑިމޮކްރަސީ ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކުގައި ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016 6
މަޝްވަރާތަކާ މެދު އުއްމީދު އާވެއްޖެ: އިނގިރޭސި ސަފީރު

ސަރުކާރާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ މެދު ބާއްވަން މަސައަކަތް ކުރާ މަޝްވަރާތަކާ އުއްމީދު އާވެފައިވާ ކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޖޭމްސް ޑޯރިސް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2016 25
އިނގިރޭސި އިސް ސިޔާސީ މީހެއްގެ ލަފާ ދިވެހި ސަރުކާރަށް

ދިވެހި ސަރުކާރާ ގުޅޭ ގޮތުން ރަނގަޅު ތަސައްވުރެއް ބޭރު ދުނިޔެ އަށް ދައްކައި ދިނުމަށް، އިނގިރޭސި ލޭބާ ޕާޓީގެ ކުރީގެ އިސް ސިޔާސީ ބޭފުޅަކު ލަފާ ދެއްވިކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016 32
ޖަމީލް، އަލީ ވަހީދު، އަމީނަށް ވެސް ހިމާޔަތް ލިބިއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ރައްކާތެރިކަން ނެތުމުން އަމިއްލަ އަށް އަރުވާލެއްވިގެން އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ދިރިއުޅުއްވާ އިދިކޮޅު ތިން ލީޑަރަކަށް އިނގިރޭސި ސަރުކާރުން ހިމާޔަތް ދީފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2016 1
މިނިވަންކަން، ހައްގު ކަށަވަރުކުރަން ޔޫކޭން ގޮވާލައިފި

ފަރުދީ މިނިވަންކަމާއި ގާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކޮށް ދޭން އިނގިރޭސިވިލާތުން މިއަދު ރާއްޖެ އަށް ގޮވާލައިފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2016 21
އަބުރުގެ ބިލު: ދުނިޔެ ބަދަލަކަށް، ރާއްޖެ ފަހަތަށް

އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމަށް ބުނެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލުގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހަނިކުރުމެވެ. ރާއްޖެ އާއި މުޅި ދުނިޔޭގެ ފަރާތްތަކުން ވެސް ދައްކަމުން މި ދަނީ އެ ވާހަކަ އެވެ. މި ބިލުގެ ސަބަބުން ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ އެންމެ އަސާސީ އެއް ހައްގު ގެއްލިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ރާއްޖޭގެ ކަންކަމަށް ޝައުގުވެރިކަން...

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016 20
އަބުރުގެ ބިލަށް ބޭރުން ކިޔާ ފާޑު ބަލައެއް ނުގަންނަން

ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހަނިކުރަން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަބުރުގެ ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ފާޅުކުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ގަބޫލު ނުކޮށް، އެ ބިލު ސަރުކާރުން މިއަދު ދިފާއުކޮށްފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2016 7
ޔޫރަޕް އެދެނީ މިނިވަންކަމާއި ހައްގުތަކަށް ޖާގަ ދޭން

މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަމުން އަންނައިރު، ރާއްޖޭގައި އަސާސީ ހައްގުތަކާއި މިނިވަންކަމަށް ފުރުސަތު ދޭން ޔޫރަޕުން ބާރުއަޅައިފި އެވެ.

July 26, 2016 29
ރައީސްގެ ހޫނު ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދަށް

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އުފައްދާފައިވާ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދަށް ނުސީދާ ގޮތެއްގައި އެމަނިކުފާނު ރޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2016 21
ބާރުތައް ރައީސްގެ މުށުތެރޭ، ހައްގުތައް ދަނީ ގެއްލެމުން

ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި އެ މަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުގެ މުށުތެރެ އަށް ލައި އަސާސީ އެތައް ހައްގެއް ނިގުޅައިގެންފައިވާ ކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން ބުނެފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2016 10
އޮފިޝަލުންނަށް ބޭރުން ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ: އެމްޑީޕީ

ދިވެހި ސަރުކާރާއި ޝަރުއީ ދާއިރާގެ އިސް ފަރާތްތަކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން އިނގިރޭސިވިލާތުން ވިސްނަމުން ދާތީ އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން އެ ކަމަށް މިއަދު ތާއީދުކޮށް، މަރުހަބާ ކިޔައިފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2016 79
އިސް އޮފިޝަލުން ޔޫކޭ އަށް ދިއުން މަނާކުރަން ވިސްނަނީ

ދިވެހި ސަރުކާރާއި ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ބައެއް އިސް ފަރާތްތަކަށް އިނގިރޭސިވިލާތަށް ދަތުރުނުކުރެވޭ ގޮތް ހަދަން ވިސްނަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ގައުމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2016 45
އިނގިރޭސިންގެ ނިންމުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ތައުރީފު

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ވަކިވުމަށް އިނގިރޭސި ރައްޔިތުން ވޯޓު ދިނުމަކީ އެ ގައުމުގެ ކުރިމަގު ބައްޓަންކޮށް، ގައުމުގެ އިސްތިގުލާލު ދަމަހައްޓަން ބޭނުންވާ މިންވަރު ހާމަކޮށްދިން ކަމެއް ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2016 16
އިއްތިހާދުން ދަނީ ރާއްޖެ ބަދުނާމުކުރަމުން: މިނިސްޓަރު

ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އިއްތިހާދެއް ހަދައިގެން ހަގީގަތާ ހިލާފު ވާހަކަތައް ދައްކައި ރާއްޖެ ބަދުނާމުކުރަމުންދާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 23, 2016 20
ނަޝީދަށް ހިމާޔަތް ދިން ކަން ޔަގީންކޮށްދީފި: ދުންޔާ

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ސިޔާސީ ހިމާޔަތް ދީފައިވާ ކަން އިނގިރޭސި ވިލާތުން ދިވެހި ސަރުކާރަށް ޔަގީން ކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫން މިއަދު...

June 23, 2016 18
ނާޒިމް "ފިއްލެވީ" ސަރުކާރުގެ ލިއުމެއްގައި، ހިމާޔަތަށް އެދެފި

ޖަލަށް ލާފައިވާ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ނާޒިމް އިނގިރޭސިވިލާތަށް ވަޑައިގަތީ ދިވެހި ސަރުކާރުން ދޫކުރި ކަމަށް ބުނާ ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓެއްގައިކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2016 26
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރަކަށް ޖަމީލު ވަޑައިގެންފާނެ

ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދެއް އެކުލަވާލައިފިނަމަ، އެ އިއްތިހާދުގެ ލީޑަރަކަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލް ވަޑައިގަތުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.