16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016 8
ރަޝިއާގެ ހެކަރު ހައްޔަރުކުރީ ރާއްޖޭން އެދިގެން: ޔޫއެސް

ހެކަރެއް ކަމަށް ބުނާ ރަޝިއާގެ ރޯމަން ސެލެޒްނޯވް ރާއްޖޭގައި ހުއްޓާ ހައްޔަރު ކުރީ ދިވެހި ސަރުކާރުން އެ ކަމުގައި އެހީ އަށް އެދުމުން ކަމަށް ޝަރީއަތުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2016 21
ބިލުން ހިޔާލު ފާޅުކުރުން ފުނޑާލާނެ: އދ.، އެމެރިކާ

މަޖިލީހުން އިއްޔެ ފާސް ކުރި ބިލަކީ ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ފުނޑާލަން ކުރި ކަމެއް ކަމަށް ބުނެ އދ. އާއި އެމެރިކާ އިން ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016 20
އަބުރުގެ ބިލަށް ބޭރުން ކިޔާ ފާޑު ބަލައެއް ނުގަންނަން

ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހަނިކުރަން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަބުރުގެ ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ފާޅުކުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ގަބޫލު ނުކޮށް، އެ ބިލު ސަރުކާރުން މިއަދު ދިފާއުކޮށްފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2016 55
ޔޫއެސް ރުއްސަން ރާއްޖެއިން ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަނީ!

އެމެރިކާގެ ރުހުން ހޯދައި އެ ގައުމުގައި ރާއްޖޭން ބޭނުންވާ ކަންކަން ހާސިލް ކުރަން، މަހަކު 55،000 ޑޮލަރު (848،100 ރުފިޔާ) ދައްކާ ގޮތަށް އެމެރިކާގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ލޯ ފާމް އަދި ލޮބީ ގްރޫޕާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2016
އދ. އަށް ނަސީރު އައްޔަން ކުރަން ރުހުން ދީފި

އދ.ގެ ދާއިމީ މަންދޫބު ކަމަށާއި އެމެރިކާއަށާއި ކެނަޑާއަށް ކަނޑައަޅާ ސަފީރު ކަމަށް، މިހާރުގެ ފޮރިން ސެކެރެޓަރީ ޑރ.އަލީ ނަސީރު އައްޔަންކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު...

June 28, 2016 27
ބޯޑަރު ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމް ދެ ފަޅި ކޮށްލައިފި

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުން ކުރަމުން ގެންދިޔަ އެމެރިކާގެ ސިސްޓަމްގެ ދައުރު ހަނިކޮށް، ޖަރުމަނުން އާ ސިސްޓަމެއް ގެނެސް ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި އެވެ. މިކަމާ އެމެރިކާ އިން...

25 ޖޫން

June 25, 2016 3
އދ. އަށް ނަސީރު އައްޔަން ކުރަން ރުހުން ދީފި

އދ.ގެ ދާއިމީ މަންދޫބު ކަމަށާއި އެމެރިކާ އާއި ކެނަޑާއަށް ކަނޑައަޅާ ސަފީރު ކަމަށް، މިހާރުގެ ފޮރިން ސެކެރެޓަރީ ޑރ. އަލީ ނަސީރު އައްޔަން ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމެޓީން ނިންމައިފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2016 10
"ވާދަވެރިކަން، ފާޑުކިއުން ސަރުކާރަށް ހަޖަމެއް ނުވޭ"

ސަރުކާރަށް އަމާޒުވާ ފާޑުކިއުންތަކާއި ވާދަވެރި ހަރަކާތްތައް ހަޖަމު ނުކުރެވޭ ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރެސީގެ ހާލަތާ މެދު އެމެރިކާ އިން އިއްޔެ ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.