25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2020
ކައިވެންޏަށް ހިތްވަރުދޭން 600،000 ޔެންގެ އެލަވަންސެއް

އެލަވަންސް ދޭން ފަށާނީ އަންނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލުޖް ފެށިގެން ކައިވެނިކުރާ މީހުންނަށް

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020 3
ދަރިއަކު ލިބިގެން ޖަޕާނު ވަޒީރަކު އަލަށް ޗުއްޓީ އަށް

ހުކުރު ދުވަހު އަލަތު ދަރިކަލުން ލިބިވަޑައިގަތް ޖަޕާނުގެ އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރު ޝިންޖީރޯ ކޮއިމޫރީ ދެ ހަފުތާގެ ޕެޓާނިޓީ ލީވެއް ނަންގަވައިފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2017 7
އަނބިމީހާއާ ވާހަކަ ނުދައްކާ 20 އަހަރު ހޭދަކޮށްފި

ޖަޕާނު މީހަކު އޭނާގެ އަނބިމީހާއާ ވާހަކަ ނުދައްކާތާ 20 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ހޭދަކޮށްފި އެވެ. ނަމަވެސް މި ދެމަފިރިން މިހާ ދުވަހު ވެސް އުޅެފައި ވަނީ އެކީގައި އެއް ގެއެއްގަ އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2016 4
ޖަޕާން މީހުން ރޮމެންޓިކެއް ނޫން، އެކަން މައްސަލައަކަށް

ޖަޕާން މީހުން އުޅޭލެއް ބިޒީކަމުން ލޯބީގެ މާ ފޮޅުވާކަށް ވަގުތެއް ނުލިބެ އެވެ. ލޯބިގެން ގިނަ ދުވަހު އުޅުމަކީ އެމީހުންގެ ނަޒަރުގައި ބޭކާރު ކަމެކެވެ. އެހެންވެ ކޮންމެހެން ކައިވެނި ކުރަން ވެއްޖެ ނަމަ ގިނަ ފަހަރަށް ޚިޔާރުކުރަނީ ކޮންމެވެސް ރައްޓެއްސެކެވެ.