19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2020
ލޯބިވެރިޔާ ކައިވެންޏާމެދު ސީރިއަސްކަން އެނގޭނީ ކިހިނެއް

ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭތާ އެތައް ދުވަހެއްވީ އިރު ވެސް ބައިވެރިޔާ ކައިވެންޏާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކާ ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ އެފަދަ އިޝާރާތެއް ދޭ ހެއްޔެވެ؟ ބައެއް މީހުންގެ ގުޅުން އަހަރުތަކަކަށް ދެމިގެންދާ އިރު ވެސް ކައިވެނީގެ ވާހަކަ ނުދެއްކުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ކަމަކަށްވެ އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019
އަނބިމީހާގެ އާމްދަނީ ކުޑަވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ނުދެކޭތި

މި ޒަމާނަކީ ފިރިހެނުންނާ އެއްވަރަށް ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ބުރަކޮށް އަންހެނުން މަސައްކަތްކޮށްގެން އާމްދަނީ ހޯދާ ޒަމާނެކެވެ. އެހެންވެ ކުރިއާ ހިލާފަށް އެހެން މީހުންނަށް ބަރޯސާވެގެން ދިރިއުޅޭ އަންހެނުންގެ އަދަދު މިހާރު އަންނަނީ މަދުވަމުންނެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2019 6
ސައުދީގައި 5 މިލިއަން މީހުން ހުސްހަށިބަޔަށް

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ 33 މިލިއަނަށް ވުރެ ބޮޑު އާބާދީގައި ފަސް މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ތިބީ ކައިވެނި ނުކޮށް، ހުސްހަށިބަޔަށް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޖެނެރެލް އޮތޯރިޓީ އޮފް ސްޓެޓިކްސް އިން ދައްކައިފި އެވެ.