19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2020
ލޯބިވެރިޔާ ކައިވެންޏާމެދު ސީރިއަސްކަން އެނގޭނީ ކިހިނެއް

ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭތާ އެތައް ދުވަހެއްވީ އިރު ވެސް ބައިވެރިޔާ ކައިވެންޏާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކާ ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ އެފަދަ އިޝާރާތެއް ދޭ ހެއްޔެވެ؟ ބައެއް މީހުންގެ ގުޅުން އަހަރުތަކަކަށް ދެމިގެންދާ އިރު ވެސް ކައިވެނީގެ ވާހަކަ ނުދެއްކުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ކަމަކަށްވެ އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 3
ލޯބިވެރިޔާ ގެއްލުމުން ޑްރައިވަރުންގެ ފޯނު ވަގަށްނަގަނީ!

ހިންގަމުން އައި ރެސްޓޯރަންޓް ވިއްކާލައި އާއިލާގެ މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ލޯބިވެރިޔާއާ ކައިވެނިކުރަން އިންޑިއާގެ އެހުމްދުއާބާދު ދޫކޮށް ޕޫނޭ އަށް ދިޔަތާ ތިން ވަނަ އަށްވީ ދުވަހު އޮޓޯ ރިކްޝޯ ޑްރައިވަރަކާ ލޯބިވެރިޔާ ކައިވެނިކުުރުމުން އެކަމާ ރުޅިގަދަވެ ބަދަލު ހިފުމުގެ ގޮތުން ޑްރައިވަރުންގެ މޮބައިލް ފޯނުތ ވަގަށް ނަގަމުން ދިޔަ މީހަކު...

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020 3
އަނބިމީހާ މަރުވުމުން ސްޓެޗޫއެއް ހަދައި އާ ގެޔަކަށް

އިންޑިއާގެ ކަރްނާޓަކާގެ ވިޔަފާރިވެރިއަކު އޭނާގެ އަނބިމީހާގެ އެދުމަކަށް ބިނާކުރި ރީތި ގެ ނިމުމުގެ ކުރިން އަނބިމީހާ މަރުވެފައި ވާތީ، ގެ ނިންމުމަށް ފަހު އަނބިމީހާގެ ސްޓެޗޫއެއް ހަދައި އެ ގޭގައި "ގެންގުޅެން" ފަށައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2020 1
ސައޫދީ ލޮކްޑައުންގައި ސިއްރު ކައިވެންޏާއި ވަރި އިތުރު

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ސަބަބުން ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގައި އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ފިރިހެނުން އެ މީހުންގެ އަނބިންނަށް ނޭނގި އެހެން މީހުންނާއި ކައިވެނިކުރުމާއި މިފަދަ މައްސަލަތަކާ ހުރެ ވަރިވާ އަންހެނުންނާއި ވަރިކުރާ ފިރިހެނުންގެ އަދަދު ވެސް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2020 2
މި މީހާ އަށް ފުރާނާ އަށް ވުރެ މުހިންމުވީ ފޯނެއް

އިންޑިއާގެ އަންހެނަކު އޭނާގެ ފިރިމީހާ ސްމާޓް ފޯނެއް ގަނެ ނުދީގެން އަމިއްލަ ގައިގައި ރޯކޮށްލުމުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2020 2
އަނބީގެ މުދާ ހޯދަން މަހުޖަނަކު އަނިޔާކުރާތީ ޕޮލިހަށް

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު އޮންލައިން ފިހާރަ ފްލިކްޕާޓްގެ އެއް ބާނީ އަދި ބިލިއަނަރު ސަޗިން ބަންސަލް، އަނބިމީހާގެ ފަރާތުން ކައިވެނީގެ ޑައުރީ އާއި މުދާ ނުދީގެން އަނިޔާކުރާ ކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ އަންހެނުން ޕްރިޔާ ބަންސާލް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބެންގަރޫލު ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2020 2
ބޭވަފާތެރިވުމުން ފިރިމީހާ 20 ޑޮލަރަށް ވިއްކާލައިފި

އަންބަކު ފިރިމީހާ ވިއްކާލި ވާހަކަ އެންމެ އަސަރު ގަދަކޮށް ދައްކުވައި ދީފައި ވަނީ 1997 ގައި ރިލީޒްކުރި ހިންދީ ފިލްމު "ޖުދާއީ" ގަ އެވެ. އެ ފިލްމުގައި ކުރީގެ ބަތަލާ ސްރީދޭވީ އޭނާގެ ދެ ކުދިންގެ ބައްޕަ އަދި އިންތިހާ އަށް އޭނާ ދެކެ ލޯބިވާ ފިރިމީހާ އަނިލް ކަޕޫރް، ތަނަވަސް ދިރިއުޅުމަކާއި ފައިސާގެ ދަހިވެތިކަމުގައި ވިއްކައިލަނީ މުއްސަނދި...

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2019 4
ދެ ފިރިން ގެންގުޅުނު މީހަކު 7 އަހަރަށް ޖަލަށް

ކުވައިތުގެ އަންހެނަކު ދެ ނަމެއްގައި އައިޑީ ކާޑު ހަދައިގެން ދެ މީހަކާ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅުނު މައްސަލައެއް ފަޅާއަރައި، އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށް 7 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ކުވައިތުގެ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި އިއްވައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019 4
މި ދެމަފިރިން 22 ވަނަ ދަރިފުޅަށް މަރުހަބާ ކިޔަނީ

ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ގިނަ ދަރިން ހޯދުން އޮންނަނީ ލަދުވެތި ކަމަކަށްވެފަ އެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް، ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުގައި މި ވިސްނުން މާ ބޮޑެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2019 1
ފިރިހެނަކު ރުއިން ބޮޑު ކަމަކަށް ހެދުމުން މާފަށް އެދެފި

ދައްތަގެ ކައިވެނީގެ ހަފުލާގައި ޖަޒުބާތީވެގެން ގޮސް ރޮވުމުން އެއީ ފިރިހެނުންނަށް ކުރިމަތިވި ހުތުރެއް ކަމަށް ބުނެ އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވުމުން ޗެޗްނިއާގެ ޒުވާން...

October 11, 2019 2
ތަށިން އިސްތައްޓެއް ފެނުނަސް މިހާ އަނިޔާވެރިވާކަށްނުވާނެ

ބަންގްލަދޭޝްގައި އަންހުންނަށް އަނިޔާކުރާ މައްސަަލަތައް ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައި ވަނިކޮށް، ފިރިމީހާ އަށް ދިން ނާސްތާގައި އިސްތައްޓެއް އޮވެގެން ކަމަށް ބުނެ އަނބިމީހާގެ ބޯ ބޭލުވި...

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2019 5
ފިރިމީހާ އަބަދު ކިޔަވާތީ އަނބިމީހާ ބޭނުމީ ވަރިވާން

ވަގުތު ނުދީ، ފިރިއެއްގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ އުފާތަކުން މަހުރޫމުކޮށް، ފިރިމީހާ އަބަދު ކިޔަވާތީ އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އިންޑިއާގެ އަންހެނަކު ވަރިވާން ނިންމައިފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2019
ދަހި ކަމަށް ބުނެ އަނބީިމީހާ އަނިޔާކުރާތީ ދައުވާކޮށްފި

ދަހިކަމުން، އާއިލާ އަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ހަރަދު ނުކުރާ ކަމަށް ބުނެ ތަކުރާރުކޮށް އަނިޔާކުރާތީ ޔޫއޭއީ މީހަކު އަނބިމީހާ އަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2019 48
ބައްޕަގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ދާން އަންހެނަކަށް ހުކުމްކޮށްފި

އަމިއްލަ ރަށް ދޫކޮށް އެހެން ރަށެއްގައި އުޅުނު ޒުވާން އަންހެނަކު އޭނާގެ ބައްޕަގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ދާން ފެމިލީ ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2018 9
ފިރިމީހާގެ ފޯނު ބެލުމުން ތިން މަހަށް ޖަލަށް

ޔޫއޭއީގައި އަންހެނަކު އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ ފޯނު ހުޅުވައިގެން ބެލި މައްސަލައެއްގައި، ފިރިމީހާ ދައުވާ ކުރުމުން އަނބިމީހާ ތިން މަހަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018 5
"ފުރިހަމަ" އަންބަކަށް ވާނެ ގޮތް ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް!

"ފުރިހަމަ" އަދި "ރަނގަޅު" އަންބަކަށް ވާނެ ގޮތް ދަސްކޮށްދޭ ކޯސްތަކެއް އިންޑިއާގެ ޔުނިވަސިޓީއަކުން ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017 15
ހަދިޔާ: އިސްލާމްވެ ކައިވެނިކުރުމުން އަނިޔާގައި

ހަދިޔާ އާއި ޝާފިން ޖަހާންގެ ކައިވެނީގެ ވާހަކަ އާއި އިންޑިޔާގެ ކޯޓަކުން އެ ދެ މީހުންގެ ނުރުހުމުގައި އެ ކައިވެނި ރޫޅާލި ވާހަކަ އިންޑިއާގައި ވަރަށް ގަދަޔަށް އެބަ ދެކެވެ އެވެ. ހަދިޔާ އާއި ޝާފިންގެ ކައިވެނި ރޫޅާލީ ހަދިޔާގެ ބައްޕަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކޯޓުން އެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ފަހުގަ އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2016 28
ރާއްޖޭގައި ކައިވެނި ކުރާ އުމުރުފުރާ މަތިވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި މީހުން އަލަތު ކައިވެނި ކުރާ އުމުރު މަތި ވެފައިވާ ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.