10 ޖޫން

June 10, 2020 1
ދެމަފިރިންގެ އިސްކޮޅުގައި ވެސް ތިން ފޫޓް

އިސްކޮޅުން ކުރުކަމުން ފީރޯޒް ނިންމައިގެން ހުރީ ކައިވެނިކުރާނެ މީހަކު ދުވަހަކު ވެސް ނުލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު 25 އަހަރުގެ ޒުވާނާގެ ހަޔާތް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވަނީ އަލަތު ކައިވެންޏާ އެކީ ބަދަލުކޮށްލައިފަ އެވެ. މި ކައިވެނީގެ ހާއްސަ ކަމަކީ އިސްކޮޅުގައި އެންމެ ތިން ފޫޓް ހުރި ފީރޯޒަށް ހަމަ އެ އިސްކޮޅުގެ އަންބަކު ލިބުމެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2020 1
ސައޫދީ ލޮކްޑައުންގައި ސިއްރު ކައިވެންޏާއި ވަރި އިތުރު

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ސަބަބުން ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގައި އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ފިރިހެނުން އެ މީހުންގެ އަނބިންނަށް ނޭނގި އެހެން މީހުންނާއި ކައިވެނިކުރުމާއި މިފަދަ މައްސަލަތަކާ ހުރެ...

June 04, 2020 1
ވަރީގެ ބަދަލުން އަންހެނަކު އޭޝިއާގެ ބިލިއަނަރަކަށް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާ އަދި އެމެޒޯންގެ ވެރިޔާ ޖެފް ބެޒޯސް އާއި އަންހެނުން މެކެންޒީގެ ކައިވެނި މިދިޔަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ރޫޅައިލުމާ ގުޅިގެން ލިބުނު ބަދަލާ އެކީ މެކެންޒީ އޭރު...

02 ޖޫން

June 02, 2020 2
އަދި އެއް ފަހަރު ކައިވެނިކުރަން ބޭނުން: ޕަމެލާ

މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ކުރި ކައިވެނި އެންމެ 12 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރޫޅުނު ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނި ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޕަމެލާ އެންޑަސަން، އަދި އެއް ފަހަރު ކައިވެނިކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެ، އެންމެ ފަހުން ކުރި ކަމަށް ބުނާ ކައިވެންޏާ އިންކާރުކޮށްފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2020 2
މި މީހާ އަށް ފުރާނާ އަށް ވުރެ މުހިންމުވީ ފޯނެއް

އިންޑިއާގެ އަންހެނަކު އޭނާގެ ފިރިމީހާ ސްމާޓް ފޯނެއް ގަނެ ނުދީގެން އަމިއްލަ ގައިގައި ރޯކޮށްލުމުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2020 1
ޑޮކްޓަރަކާއި ނަރުހެއްގެ ކައިވެނި ހޮސްޕިޓަލްގައި

ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް މި އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި ކައިވެނީގެ ހަފުލާ ބާއްވަން ރޭވި ޑޮކްޓަރަކާއި ނަރުހަކު އެ މީހުން ކައިވެނީގެ ހަފުލާ ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ކެންސަލްކޮށް، މަސައްކަތްކުރާ ހޮސްޕިޓަލްގައި ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2020 3
ގޫގުލްއާ ހެދި އަނބިމީހާއާ މައްސަލަޖެހޭތީ ކޯޓަށް

ގޫގުލް މެޕްސްގެ އެހީގައި އަނބިމީހާ ފާރަލަމުންދާ ކަމަށާއި މިކަމަކާ ހެދި ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް އެތައް ބައިވަރު ސުވާލުތަކަކާ ކުރިމިތިލާން ޖެހި އަރައިވުންވެ، ކައިވެނީގެ ގުޅުން ހަރާބުވެފައިވާ ކަމަށް ގޫގުލް މެޕްސް ހިންގާ މައި ކުންފުނި އަލްފަބެޓާއި ގޫގުލް ދައުވާކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ އިންޑިއާގެ މީހަކު އެ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ވެސް...

19 މެއި

May 19, 2020 2
ނަވާޒުއްދީންގެ އަންހެނުން ވަރިވާން ކޯޓަށް

ކައިވެނީގައި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ޖެހިފައިވާތީ އެ ގުޅުން ދެމަހެއްޓޭނެ ގޮތެއް ނެތް ކަމަށް ބުނެ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ނަވާޒުއްދީން ސިއްދީގީގެ އަންހެނުން އާލިޔާ (އަންޖަލީ) ވަރިވާން...

May 19, 2020 2
ކައިވެންޏަށް ރައްކާކުރި ފައިސާކޮޅު ފަގީރުންނަށް

ކޮވިޑް-19 ގެ މި ވަގުތަކީ އެންމެންނަށް އެހީ ބޭނުންވެފައިވާ ވަގުތެކެވެ. ކިރިޔާ ވެސް މީހަކަށް އެހީއެއް ވެވެން އޮތް ނަމަ އެ ނަމޫނާ ދައްކާ މީހުން ވެސް މިހާރު ގިނަ އެވެ. އިންޑިއާގެ ޕޫނޭގައި...

11 މެއި

May 11, 2020
ބަތަލާ އެމާ ސްޓޯން ކައިވެނިކުރީ؟

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އެންގޭޖްމަންޓް އިއުލާންކުރި ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ އެމާ ސްޓޯން ކައިވެނިކޮށްފި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2020 13
ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ކައިވެނިކޮށްފި

ފެމިލީ ކޯޓުން ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކައިވެނިކޮށްދޭން ފެށުމާ އެކު މިއަދު ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކައިވެންޏެއް ކޮށްފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2020 11
ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ފެމިލީ ކޯޓުން ކައިވެނިކޮށްދެނީ

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކައިވެނިކޮށްދޭން ފެމިލީ ކޯޓުން ފަށައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2020 9
ލޮކްޑައުންގައި ނުކުތީ ބާޒާރުކުރަން، ގެނައީ އަންބެއް

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި އިންޑިއާ ލޮކްޑައުންކޮށްފައި ވަނިކޮށް ބާޒާރުކުރަން ދިޔަ މީހަކު އަނބުރާ ގެއަށް ދިޔަ އިރު، އަންބަކު ގެންދިއުމުން އާއިލާއެއްގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެ އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020 1
ލޮކްޑައުންގައި ކައިވެނި ޕާޓީ ބޭއްވުމުން ދައުވާކޮށްފި

ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ލޮކްޑައުން އިއުލާންކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެކަމާ ހިލާފުވެ ކައިވެނި ޕާޓީ ބޭއްވި މައްސަލައެއްގައި ދެކުނު އެފްރިކާގެ ދެމަފިރިއަކު ޕާޓީގެ ތެރެއިން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2020 5
ހަނީމޫނަށް އައިސް ރާއްޖޭގައި ތާށިވެ އިތުރުވީ ލޯބި!

ދުނިޔެމަތީގެ ސުވަރުގޭގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރު ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ މިހާރު އޮތީ ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފަ އެވެ. މުޅި އިގުތިސާދު ޓޫރިޒަމަށް ބަރޯސާވާ ރާއްޖެ މިހާރު އޮތީ ވަރަށް ވެސް ނާޒުކު ހާލަތެއްގަ އެވެ. ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދ ދުނިޔެ ހުއްޓުމަކަށް އައިމަ އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2020 3
ފެމިލީ ކޯޓުން މާދަމާ ކައިވެނިކޮށްދޭން ފަށަނީ

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ކައިވެނި ކޮށްދިނުން މެދުކަނޑައިލުމަށް ފަހު، ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިތުރުން ހުރިހާ ކޯޓެއްގައި ވެސް މާދަމާ އިން ފެށިގެން އަލުން ކައިވެނިކޮށްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2020 9
ކޮވިޑް-19 އާ އެކު ޗައިނާގައި ވަރި ގިނަވަނީ

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ސަބަބުން ޗައިނާގައި މިހާރު ވަރި ގިނަވަމުންދާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2020 3
ކޯޓުން ބޭރުގަައި ކައިވެނިކޮށް ދިނުން މަޑުޖައްސާލައިފި

ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ކޯޓުން ބޭރުގައި ކައިވެނިކޮށް ދިނުން މަޑުޖައްސާލުމަށާއި ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ނުރަސްމީ ގަޑިތަކުގަައި ވެސް އާންމު އުސޫލުން ކައިވެނިކޮށް ނުދޭން ފެމިލީ ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2020 5
ވިޓްނީ ހިއުސްޓަންގެ ވެޑިން ޑްރެސް ނީލަމަށް

މީގެ އަށް އަހަރު ކުރިން މަރުވެފައިވާ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ވިޓްނީ ހިއުސްޓަންގެ މެޑިން ޑްރެސް ނީލަމެއްގައި ވިއްކައިލަން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2020 22
އުމުރުގެ ތަފާތު ބޮޑު ކައިވެންޏަކާ އެކު ފާޑުކިޔުން

އުމުރުން 103 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު 27 އަހަރުގެ އަންހެނަކާ ކައިވެނިކުރުމުން ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2020 2
އަނބީގެ މުދާ ހޯދަން މަހުޖަނަކު އަނިޔާކުރާތީ ޕޮލިހަށް

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު އޮންލައިން ފިހާރަ ފްލިކްޕާޓްގެ އެއް ބާނީ އަދި ބިލިއަނަރު ސަޗިން ބަންސަލް، އަނބިމީހާގެ ފަރާތުން ކައިވެނީގެ ޑައުރީ އާއި މުދާ ނުދީގެން އަނިޔާކުރާ ކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ އަންހެނުން ޕްރިޔާ ބަންސާލް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބެންގަރޫލު ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2020 11
އައްޒަ އާއި މުއާ ކައިވެނިކޮށްފި

މި މަހުގެ ދެ ވަނަ ދުވަހު އެންގޭޖްވި ދެ ފިލްމީ ތަރިން ކަމަށްވާ މަރިޔަމް އައްޒަ އާއި އަބްދުﷲ މުއާޒް (މުއާ) މިއަދު ކައިވެނިކޮށްފަ އެވެ.

February 20, 2020 27
މިއަދުގެ ރީތި ތާރީޚުގައި މާލޭގައި 64 ކައިވެނި

މި އަހަރުގެ ރީތި ތާރީހު ތަކުގެ ތެރޭގައި މިއަދު ހިމެނޭ އިރު މާލޭގައި އެކަނިވެސް މިއަދު 64 ކައިވެނިކުރާ ކަމަށް ފެމެލީ ކޯޓުން ބުނެފި އެވެ.