25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2018 62
ޕީޕީއެމްގެ ގައުމީ ޖަލްސާ ހުއްޓުވައި ޕާޓީ ހޯދާނަން

އަންނަ ހުކުރާއި ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ޕީޕީއެމްގެ ގައުމީ ޖަލްސާ ހުއްޓުވާނެ ކަމަށް ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2018 54
އިބޫއަށް ވޯޓު ދިނުމަށް ނަސްރީނާ އެދިވަޑައިގެންފި

ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ލީޑަރުން މިނިވަންވެ، ގައުމު އަނިޔާވެރިކަމުން ސަލާމަތް ވާނީ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަށް ވޯޓު ދީގެން ކަމަށާއި އެހެންވެ އެކަން އެގޮތަށް ކޮށްދިނުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާ އިބްރާހިމް މިއަދު...

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018 30
ޕީޕީއެމް ހިންގަނީ އަސްލު ވެރިން: އަބްދުއްރަހީމް

ޕީޕީއެމް އެ ޕާޓީގެ އަސްލު ވެރިންނާ ހަވާލުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެކަމަކީ ރިޔާސީ ވައުދަކަށް ހައްދަވައިގެން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ވާހަކަ ދައްކަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޕީޕީއެމްގެ ނައިބް ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2018 41
އިބޫއަށް ތާއީދުހޯދަން މައުމޫން އަރިސްބޭފުޅުން ރަށްރަށަށް

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އަށް ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށް، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމުގެ އަރިސް ބޭފުޅުން ރަށްރަށަށް ވަޑައިގެން ކެމްޕޭން ކުރައްވަން މިއަދު ފައްޓަވައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018 33
"ހުރަސް ކުރިމަތިވިޔަސް، އަނިޔާއަށް ފުރުސަތެއް ނެތް"

މިމަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން، އެތައް ހުރަސްތަކެއް ސަރުކާރުން ކުރިމަތި ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ރައްޔިތުން ތިބީ އެއިން އެއްވެސް ކަމަކަށް ފުރުސަތު ދޭ ގޮތަކަށް ނޫން ކަމަށް އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 09, 2018 26
ނަތީޖާ ލިބިއްޖެ، ބޭނުންވާ ގޮތް އެނގިއްޖެ: ފައިސަލް

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މާލޭގެ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި މިރޭ ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާގައި ފެނިވަޑައިގެންނެވި މަންޒަރުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ "ނަތީޖާ ލިބިއްޖެ" ކަމަށާއި "ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތް...

September 09, 2018 131
ސިވިލް ސާވިސްގެ މުސާރަ ބޮޑު ކުރާނަން: އިބޫ

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ވެރިކަމެއްގައި ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށް ދިނުމުގެ ވައުދުގެ އިތުރުން، އެހެން ގިނަ ވައުދުތަކެއް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު...

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2018 49
ރައްޔިތުންގެ ބޮލުގައި ދަރަނި އަޅުވާނެ މީހަކަށް ނުވާނަން

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ވެރިކަމެއްގައި ރައްޔިތުންގެ ބޮލުގައި ދަރަނި އަޅުވާނެ ބޭފުޅަކަށް ވެވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ލޯ ލާރިއެއްގައި ވެސް ޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018 14
އީސީން މައުލޫމާތު ލީކުވުން ތަހުގީގުކުރަން ގޮވާލައިފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ރައްކާކޮށްގެން ގެންގުޅޭ މައުލޫމާތުތަކެއް ވެރިކަން ހިންގާ ޕީޕީއެމަށް ލީކުވެފައި ހުރެދާނެ ކަމަށް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް އިއްޔެ ވިދާޅުވުމުން އެ މައްސަލައިގެ މިނިވަން ތަހުގީގެއް ކުރުމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ގޮވާލައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2018 62
ފިޔާތޮށި ކުލަ ބޭނުން ނުކުރަން ޕީޕީއެމުން ގޮވާލައިފި

އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް، ޕީޕީއެމުން ހިންގާ ކެމްޕެއިން ފިޔަވައި އެހެން ސިޔާސީ ކެމްޕެއިންތަކުގައި މެޖެންޓާ ނުވަތަ ފިޔާތޮށި ކުލަ ބޭނުން ނުކުރަން އެ ޕާޓީން އެދިއްޖެ އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 9
"މުޅި އާއިލާ ޖަލަށް ލިއަސް ފާރިސް ދުލެއް ނުދެއްވާނެ"

މުޅި އާއިލާ ޖަލަށް ލިޔަސް ދޫ ދެއްވުމެއް ނެތި، އިސްލާހީ މަސައްކަތުގައި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު، އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ދެމިހުންނަވާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ އެގްޒެކްޓިވް ކޯޑިނޭޓަރު ތަޒްމީލް އަބްދުއް ސަމަދު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018 40
ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީނުވާ ނަމެއް ބޭނުންނުކުރެވޭ

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިނުވާ ނަންތައް ބޭނުންކޮށްގެން، އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ހޯދަން ހަރަކާތްތައް ހިންގައިގެން ނުވާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މި ރޭ ބުނެފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018 34
"މައުމޫން ހުންނެވީ އާދަޔާ ހިލާފް ހިތްވަރެއްގައި"

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ޖަލުގައި ހުންނަވާތާ މިއަދަށް 180 ދުވަސް ވެފައި ވިޔަސް އެމަނިކުފާނު ހުންނެވީ އާދަޔާ ހިލާފް ހިތްވަރާއި އަޒުމެއްގައި ކަމަށް ވަކީލު ހުސެއިން...

August 05, 2018 24
އިބޫ އަށް ތ. ގުރައިދޫން ބޮޑު ތަރުހީބެއް!

އެމްޑީޕީ އަށް އެންމެ މަދުން ވޯޓު ލިބެމުން އައި އެއް ރަށް ކަމަށް ވާ ތ. ގުރައިދޫ ރައްޔިތުން އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް މިއަދު...

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018 11
އެޗްއާރުސީއެމްގެ މަސައްކަތްތަކަށް އިދިކޮޅުގެ ތައުރީފް

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން އިސް ނަގައިގެން ވެސް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެ، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެ ކޮމިޝަނަށް މިއަދު ތައުރީފް ކޮށްފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2018 30
ރިފޯމް އުފެއްދިޔަސް ޕީޕީއެމެއް ނުލިބޭނެ: އަބްދުއްރަހީމް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ފެއްޓެވި އިސްލާހީ ހަރަކާތުގެ ސަޕޯޓަރުން "މައުމޫން ރިފޯމް މޫވްމަންޓް" (އެމްއާރުއެމް) ގެ ނަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާން ފެށިޔަސް، ޕީޕީއެމް ނުލިބޭނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2018 32
ޕީޕީއެމް ރިފޯމް ކުރަން އެއްޗެއް ނޯންނާނެ: ރައީސް ޔާމީން

ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގައި ރިފޯމް ކުރާނެ އެއްޗެއް ނޯންނާނެ ކަމަށާއި އެ ޕާޓީން ރިފޯމް ގެންނަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ފަލްސަފާގައި ލިޔެފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2018 11
މައުމޫންގެ އިސްލާހީ ހަރަކާތުގެ ނަމަކަށް އެމްއާރުއެމް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ފެއްޓެވި އިސްލާހީ ހަރަކާތުގެ ސަޕޯޓަރުން، ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި، މައުމޫން ރިފޯމް މޫވްމަންޓު (އެމްއާރުއެމް)ގެ ނަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާން ނިންމައިފި އެވެ.