09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018 40
ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީނުވާ ނަމެއް ބޭނުންނުކުރެވޭ

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިނުވާ ނަންތައް ބޭނުންކޮށްގެން، އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ހޯދަން ހަރަކާތްތައް ހިންގައިގެން ނުވާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މި ރޭ ބުނެފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018 34
"މައުމޫން ހުންނެވީ އާދަޔާ ހިލާފް ހިތްވަރެއްގައި"

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ޖަލުގައި ހުންނަވާތާ މިއަދަށް 180 ދުވަސް ވެފައި ވިޔަސް އެމަނިކުފާނު ހުންނެވީ އާދަޔާ ހިލާފް ހިތްވަރާއި އަޒުމެއްގައި ކަމަށް ވަކީލު ހުސެއިން...

August 05, 2018 24
އިބޫ އަށް ތ. ގުރައިދޫން ބޮޑު ތަރުހީބެއް!

އެމްޑީޕީ އަށް އެންމެ މަދުން ވޯޓު ލިބެމުން އައި އެއް ރަށް ކަމަށް ވާ ތ. ގުރައިދޫ ރައްޔިތުން އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް މިއަދު...

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018 11
އެޗްއާރުސީއެމްގެ މަސައްކަތްތަކަށް އިދިކޮޅުގެ ތައުރީފް

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން އިސް ނަގައިގެން ވެސް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެ، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެ ކޮމިޝަނަށް މިއަދު ތައުރީފް ކޮށްފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2018 30
ރިފޯމް އުފެއްދިޔަސް ޕީޕީއެމެއް ނުލިބޭނެ: އަބްދުއްރަހީމް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ފެއްޓެވި އިސްލާހީ ހަރަކާތުގެ ސަޕޯޓަރުން "މައުމޫން ރިފޯމް މޫވްމަންޓް" (އެމްއާރުއެމް) ގެ ނަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާން ފެށިޔަސް، ޕީޕީއެމް ނުލިބޭނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2018 32
ޕީޕީއެމް ރިފޯމް ކުރަން އެއްޗެއް ނޯންނާނެ: ރައީސް ޔާމީން

ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގައި ރިފޯމް ކުރާނެ އެއްޗެއް ނޯންނާނެ ކަމަށާއި އެ ޕާޓީން ރިފޯމް ގެންނަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ފަލްސަފާގައި ލިޔެފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2018 11
މައުމޫންގެ އިސްލާހީ ހަރަކާތުގެ ނަމަކަށް އެމްއާރުއެމް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ފެއްޓެވި އިސްލާހީ ހަރަކާތުގެ ސަޕޯޓަރުން، ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި، މައުމޫން ރިފޯމް މޫވްމަންޓު (އެމްއާރުއެމް)ގެ ނަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާން ނިންމައިފި އެވެ.