03 އެޕްރީލް

April 03, 2017 4
"ބެންގަލޫރު ވަރުގަދަ، މާޒިޔާ އަށް ނަތީޖާ ނެރެވޭނެ"

އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރު އެފްސީ އަކީ ވަރުގަދަ ޓީމެއްކަން އެނގޭ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އޭއެފްސީ ކަޕުގައި މާދަމާ އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް މާޒިޔާ ނުކުންނާނީ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެގެން ނަތީޖާ ނެރެން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މެސެޑޯނިއާގެ މަރްޔާން ސެކުލޮސްކީ ބުނެފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2017 1
މާޒިޔާ މެޗުގެ ކުރިން ބެންގަލޫރަށް ބޮޑު ބައްޔެއް

އޭއެފްސީ ކަޕުގައި އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު މާލޭގައި މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ކުރިން އިންޑިއަން އައި ލީގުގައި ރޭ ބެންގަލޫރު އެފްސީ ކުޅުނު މެޗުން މޯހަން ބަގާން އަތުން 3-0 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2017 5
"ގައުމީ ޓީމާ" ދެކޮޅަށް ދެއްކީ ރަނގަޅު ކުޅުމެއް

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން އިއްޔެ ހަވީރު ރާއްޖޭގެ މާޒިޔާ އަތުން 2-0 އިން ބަލިވި ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމުގެ މައްޗަށް އެކުލެވިފައިވާ ޓީމަކާ ދެކޮޅަށް ދެއްކި...

March 15, 2017 4
އުއްމީދީ ފެށުމަކާ އެކު މާޒިޔާ ކޯޗަށް ބޮޑު އުފަލެއް

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ރަށުން ބޭރުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ބަންގްލަދޭޝްގެ ލީގު ޗެމްޕިއަން ޑާކާ އަބަހާނީ ލިމިޓެޑް އަތުން މޮޅުވެ ބޭނުންވި ކަންތައް ހާސިލްވެއްޖެކަމަށާއި މިއީ...

14 މާޗް

March 14, 2017 11
އަބަހާނީ ބަލިކޮށް މާޒިޔާ އަށް ވަރުގަދަ ފެށުމެއް

މުހައްމަދު އުމެއިރާއި އަސަދުﷲ އަބްދުﷲގެ ލަނޑުތަކާ އެކު ބަންގްލަދޭޝްގެ ލީގު ޗެމްޕިއަން ޑާކާ އަބަހާނީ ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް 2-0 އިން ކުރި ހޯދައި ރާއްޖޭގެ މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް...

March 14, 2017 8
މާޒިޔާއާ ކުޅޭއިރު މަމިޗަށް ބޮޑު އެޑްވާންޓޭޖެއް

އޭއެފްސީ ކަޕުގައި މިއަދު ހަވީރު ރާއްޖޭގެ މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު އެންމެ ބޮޑު އެއް އެޑްވާންޓޭޖަކީ މާޒިޔާގައި އޭނާ އިރުޝާދުދިން ކުޅުންތެރިންތަކެއް ތިބުން ކަމަށް...

13 މާޗް

March 13, 2017 1
"އެއް ސަރަހައްދެއްގެ ޓީމުތަކެއް ވިޔަސް ފަސޭހަނުވާނެ"

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި މި ފަހަރު މި ސަރަހައްދުގެ ޓީމުތައް ހިމެނުނަސް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ފަސޭހަނުވާނެ ކަމަށް މާޒިޔާގެ ކެޕްޓަން އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ ބުނެފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2017 2
މިހާރުގެ ފޯމެޓް އުނދަގޫ، އެކަމަކު މާޒިޔާ އިތުބާރާއެކު

ޕްލޭއޮފް ބުރުން ކްލަބް ވެލެންސިއާ ކެޓުމާ އެކު މި ފަހަރު އޭއެފްސީ ކަޕްގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލްކުރާނެ ހަމައެކަނި ޓީމަކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ލީގު ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން އެވެ. އެ ޓީމުގެ ތާރީހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ގެނައި ބިދޭސީ ކޯޗު މަރްޔާން ސެކުލޮސްކީގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އޭއެފްސީ ކަޕަށް ނުކުންނައިރު، އެންމެ ބޮޑު...

09 މާޗް

March 09, 2017 5
އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ކުރިން މާޒިޔާ މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި

ކެޕްޓަން އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ ޖެހި ދެ ލަނޑާ އެކު އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިރޭ ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ މާޒިޔާ އިން އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ކުރިން ހިތްވަރު ހޯދައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2017 8
މާޒިޔާ މެޗު، ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަށް ބޮޑު ޓެސްޓެއް!

މާލޭ ލީގުގައި މާދަމާ ރޭގެ މެޗަށް ނުކުންނައިރު ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއާ މެދު ސަމާލުވާނެ ކަމަށް އެންމެ ފަހުގެ ލީގު ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާގެ ކޯޗު މަރްޔާން ސެކުލޮސްކީ ބުނެފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2017 8
ކްލަބްތަކަށް ސަތޭކަ ޕަސެންޓް ފަސޭހައެއް

ކުންފުނިތައް މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރާއި އެފްއޭއެމުން ފުޓްބޯޅަ ކްލަބްތަކަށް މާލީ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދޭތީ ކްލަބްތަކުން އެކަމަށް މަރުހަބާ ކިޔައި އަދި މީގެ ސަބަބުން ފުޓްބޯޅައަށް ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ފައިދާކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2017 2
ސެކުލޮސްކީ އަށް މޮޅެއް، ސާންތީ އަށް ހިތްވަރެއް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން އިއްޔެ 1-0 އިން މޮޅުވުމުން މާޒިޔާގެ ކޯޗު މަރްޔާން ސެކުލޮސްކީ އަށް ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް ލިބުނުއިރު، ބަލިވިޔަސް އީގަލްސް އިން ދެއްކި ކުޅުމުގެ ސަބަބުން ކުރިއަށް ހުރި މެޗުތަކަށްދާއިރު ހިތްވަރެއް ލިބިގެން ގޮސްފިކަމަށް އީގަލްސްގެ ކޯޗު އިހުސާން އަބްދުލް ގަނީ (ސާންތީ) ބުނެފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2017 7
ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ އަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ކްލަބް އީގަލްސް އަތުން 1-0 އިން ހޯދި އުނދަގޫ މޮޅާ އެކު އެންމެ ފަހުގެ ލީގު ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2017 1
މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުން: އީގަލްސް އަށް ޗެލެންޖެއް

މާޒިޔާ އަކީ މި ސީޒަނުގެ ފޭވަރިޓް ކަމަށާއި އެ ޓީމުގެ އޯގަނައިޒް ކުޅުމާ އެކު، މާލޭ ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މާދަމާ ހަވީރު އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ޗެލެންޖެއް ކަމަށް ކްލަބް އީގަލްސްގެ ކޯޗު އިހުސާން އަބްދުލްގަނީ (ސާންތީ) ބުނެފި އެވެެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 9
ފައިސާ ލިބުން ލަސްވާތީ ކްލަބްތަކަށް އުނދަގޫތަކެއް

އެފްއޭއެމާއި ރާއްޖޭގެ ބައެއް ކުންފުނިތައް ގުޅިގެން ކްލަބްތަކަށް ދޭން ނިންމާފައިވާ ފައިސާ ލިބުން ލަސްވާތީ ކްލަބްތަކަށް މާލީ ގޮތުން ގޮންޖެހުންތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2017
އިތުރު ކާމިޔާބީ ހޯދަން ހިތްވަރު ލިބިއްޖެ: ސެކުލޮސްކީ

ކްލަބް ވެލެންސިއާ އަކީ ވަރުގަދަ ޓީމެއް ކަމަށާއި އެ ޓީމު ބަލިކޮށް ޗެރިޓީ ޝީލްޑް ކާމިޔާބުކުރެވުމާ އެކު އިތުރު ކާމިޔާބީ ހޯދަން ހިތްވަރު ލިބިއްޖެ ކަމަށް މާޒިޔާގެ މެސެޑޯނިއާ ކޯޗު މަރްޔާން ސެކުލޮސްކީ އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017 4
މާޒިޔާ ތިން ވަަނަ ފަހަރަށް ޗެރިޓީ ޝީލްޑް އުފުލާލައިފި

ކްލަބް ވެލެންސިއާގެ މައްޗަށް 1-0 އިން ކުރިހޯދައި މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނުން ޖެހިޖެހިގެން ތިން ވަނަ ފަހަރަށް މައިލޯ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް އުފުލާލައިފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2017 4
މާޒިޔާ އިން ތަފާތު ފެންނާނެ: ސެކުލޮސްކީ

ސީޒަން ހުޅުވާ ޗެރިޓީ މެޗަށް މާދަމާ ހަވީރު ނުކުންނައިރު މި އަހަރު މާޒިޔާ އިން ތަފާތު ފެންނާނެ ކަމަށާއި އެކަން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހިތްވަރު ކުޅުންތެރިންގެ ކިބައިގައި އެބަހުރި ކަމަށް އެ...

February 15, 2017 2
"މިއީ ވެލެންސިއާގެ މުޅި ސީޒަނާ ގުޅިފައިވާ މެޗެއް"

އެފްއޭ ޗެރިޓީ ޝީލްޑްގައި މިިދިޔަ އަހަރުގެ ލީގު ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނާ ދެކޮޅަށް މާދަމާ ހަވީރު ކުޅޭ މެޗަކީ ވެލެންސިއާގެ މުޅި ސީޒަނުގެ ސަޕޯޓާ ވެސް ގުޅިފައިވާ...

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017
މާޒިޔާގެ ސްޕޮންސަރަކަށް މި ފަހަރު ވެސް އޭޑީކޭ

މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަނުގެ މި އަހަރުގެ މެއިން ސްޕޮންސަރަކަށް ވެސް އޭޑީކޭ ގްރޫޕް ހަމަޖައްސައި އެ ކުންފުންޏާ އެކު މިއަދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2017
އެންޖީއޯތައް އިތުރުކޮށް ޗެރިޓީ މެޗަށް ބަދަަލެއް

އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ކުޅޭ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް ފުޓްބޯޅަ މެޗުގައި ފައިސާ ހަދިޔާ ކުރާނެ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާތައް ނުވަތަ އެންޖީއޯތައް އިތުރުކުރަން އެފްއޭއެމުން ނިންމައިފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2017 12
ނިއު އާއި މާޒިޔާ: ވާދަވެރިކަން ދެ ގުނަ ބޮޑުވާނެ

އާ ސީޒަނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ތައްޔާރުވީ މިދިޔަ ހަތަރު ވަރަކަށް އަހަރު އެންމެ ވާދަވެރިކޮށް ފެނުނު ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި މާޒިޔާ އިންނެވެ. ދެ ޓީމުން ވެސް މި އަހަރު ފެންނާނެ އެއް ތަފާތަކީ ބިދޭސީ ކޯޗުންނެވެ. މާޒިޔާގެ ތާރީހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބިދޭސީ ކޯޗަކާ އެކު ނުކުންނައިރު، ނިއު ވެސް ރަސްމީ އާދައިގެ މަތިން ނުކުންނާނީ ބިދޭސީ ކޯޗަކާ އެކު...

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017 2
މާޒިޔާގެ ސާބިއާ ޑިފެންޑަރު ކޮވަސެވިޗް ޓީމާ ގުޅިއްޖެ

މާޒިޔާ އަށް ގެނައި ސާބިއާ ޑިފެންޑަރު މިލޯސް ކޮވަސެވިޗް މިއަދު ޓީމާ ގުޅި ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.