13 ޖުލައި

July 13, 2016 12
ދަގަނޑޭ މާޒިޔާ އަށް ސޮއިކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަނަށް ކުޅެން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2016 3
ފުރަތަމަ ބުރުން އެއް ވަނަ މާޒިޔާ އަށް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ކްލަބް އީގަލްސްއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ މާޒިޔާ އަށް ލީގު އެއް ވަނައިގައި ލީޑު ފުޅާކުރަން ލިބުނު ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2016 10
ދަގަނޑޭ ގެންދަން މާޒިޔާ އިން މަސައްކަތްކުރަނީ

މެލޭޝިއާގެ ޕީޑީއާރްއެމް ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު މި ވަގުތު މާލޭގައި ހުރި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) ގެންދަން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަނުން ވާހަކަތައް ފަށައިފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2016 2
މާޒިޔާ ވަރުގަދަ އެކަމަކު ދުލެއް ނުދޭނަން: ސާންތީ

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މާދަމާރޭ މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު އެ ޓީމު ވަރުގަދަ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އީގަލްސް އިން ދުލެއް ނުދޭނެ ކަަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އިހުސާން އަބްދުލް ގަނީ (ސާންތި) ބުނެފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2016 2
ނިއު ބަލިކޮށް އީގަލްސް އިން މާޒިޔާއާ ޕޮއިންޓަކާ ގާތަށް

ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ މައްޗަށް 1-0 އިން ކުރި ހޯދައި އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް އަރައި، އެއް ވަނައިގައި އޮތް މާޒިޔާއާ ޕޮއިންޓަކާ ގާތަށް ކްލަބް އީގަލްސް މިރޭ ޖެހިލައިފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2016
މާޒިޔާ ބަލިކޮށް ވެލެންސިއާ ފައިނަލަށް

ވެޓެރަންސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅުނު ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން މާޒިޔާ އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެ ކްލަބް ވެލެންސިއާ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

June 29, 2016 6
ވަރުގަދަ މާޒިޔާ ބަލިކޮށް ޓީސީ ދެ ވަނަ އަށް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ވަރުގަދަ މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އަތުން 3-2 އިން މޮޅުވެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ލީގު ދެ ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2016
ވެޓެރަންސް ކަޕް: ނިއު އާއި މާޒިޔާ ސެމީ އަށް

ވެޓެރަންސް ކަޕްގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެ ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2016
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ސެމީއާ ގާތަށް

ވެޓެރަންސް ކަޕް ދެ ވަނަ ބުރުގައި މިއަދު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީގެ މައްޗަށް 3-0 އިން ކުރިހޯދައި މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2016
މާޒިޔާ އަތުން ނިއު އަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

ވެޓެރަންސް ކަޕްގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން އަތުން 5-1 އިން ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ފަސޭހަ މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2016 2
ރޯދަމަހު ފައިދާ ބޮޑީ ބޭރު ކުޅުންތެރިން ގިނަ ޓީމުތަކަށް

ރޯދަ މަހު މެޗުތައް ކުޅޭއިރު އެޑްވާންޓޭޖް ބޮޑީ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިން ގިނަ ޓީމުތަކަށް ކަމަށް މާޒިޔާގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

June 20, 2016 3
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އަތުން މާޒިޔާ އަށް ޕޮއިންޓެއް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ، ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި އަލަށް ވާދަކުރާ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އާއި ގަދަފަދަ މާޒިޔާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2016 2
މާޒިޔާ ދެ ވަނަ ބުރަށް، ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ ޕްލޭއޮފަށް

ވެޓެރަންސް ކަޕްގައި މިއަދު ހަވީރު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީގެ މައްޗަށް 1-0 އިން ކުރި ހޯދައި މާޒިޔާ ދެ ވަނަ ބުުރުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2016 5
ދެބެން ކޯޗުންގެ ގޮތުގައި، ހާއްސަ މެހެމާނަކީ ބައްޕަ

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ވިކްޓަރީ އަތުން 2-1 އިން މާޒިޔާ މޮޅުވި މެޗު ތާރީހުގެ ތެރެއަށް ވަދެގެން ދިޔައީ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ދެބެން ދެ ދެ ޓީމުގެ ކޯޗުންގެ ގޮތުގައި ތިބި ފުރަތަމަ...

June 13, 2016
ހަނި މޮޅެއް، އެކަމަކު މާޒިޔާ އަށް ބޮޑު ލީޑެއް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފުލުގައި އޮތް ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން ހަނި ގޮތަކަށް 2-1 އިން މޮޅުވެ މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަނުން ތާވަލުގެ ކުރީގައި ފަސް ޕޮއިންޓުގެ...

12 ޖޫން

June 12, 2016
ފަހަތުން އަރައި ސިފައިން އަތުން މާޒިޔާ މޮޅުވެއްޖެ

ވެޓެރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް ލަނޑެއް ޖަހާފައިވަނިކޮށް ފަހަތުން އަރައި 2-1 އިން މާޒިޔާ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 12, 2016 2
މާޒިޔާ-ވިކްޓަރީ މެޗުން މިރޭ ލީގު އަލުން ފަށަނީ

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅުނު މެޗަށް މެދުކަނޑާލި އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކުޅުން މާޒިޔާ އާއި ވިކްޓަރީގެ މެޗުން މިރޭ އަލުން ފަށާނެ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2016
މާޒިޔާގެ ސްޕޮންސަރަކަށް މި އަހަރު ވެސް އޭޑީކޭ

މިއީ އޭޑީކޭ އިން މާޒިޔާގެ މެއިން ސްޕޮންސަރުކަން ކުރާ ތިން ވަނަ އަހަރު. އޭޑީކޭ އިން އަންނަނީ މާޒިޔާގެ ކޯ ސްޕޮންސަރެއްގެ ގޮތުގައި ފާއިތުވި ހަ އަހަރު ހަރަކާތްތެރިވަމުން. މާޒިޔާ އާއި އޭޑީކޭއާ ދެމެދު އޮންނަނީ ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް ކަމަށް އޭޑީކޭ އާއި މާޒިޔާ އިން ބުނޭ.

28 މެއި

May 28, 2016 1
މާޒިޔާއާ އެކު ސުޒޭނަށް ހުރިހާ މުބާރާތެއް ހޯދިދާނެތަ؟

ފާއިތުވި އަހަރު ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކޯޗުގެ މަގާމު ހޯދި މާޒިޔާގެ އަލީ ސުޒޭން އެ ޓީމާ އެކު މި ސީޒަނަށް ކުރިމަތިލީ ހާއްސަ ޓާގެޓަކާ އެކު އެވެ. އެއީ ސީޒަންގެ ހުރިހާ މުބާރާތެއް ކާމިޔާބު ކުރުމަށެވެ. މީގެ ކުރިން ވާދަވެރި ނިއު ރޭޑިއަންޓުން ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ހާސިލްކޮށްފައިވާ ކާމިޔާބީ މާޒިޔާ އަށް ހޯދައިދިނުމުގެ އަޒުމެވެ.

24 މެއި

May 24, 2016
އޭއެފްސީ ކަޕްގައި ނަތީޖާ ރަނގަޅު ކުރަން އެފްއޭއެމްގެ ކަލަންޑަރަށް ބަދަލު ގެންނަން ޖެހޭ!

އޭޝިއާގެ ދެ ވަނަ ފަންތީގެ ކްލަބް މުބާރާތް ކަމަށްވާ އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ރާއްޖޭގެ ކްލަބްތައް 2004 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ވާދަކުރަމުން އައި ނަމަވެސް މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖް ފަހަނައަޅައި ދެވުނީ އެންމެ ދެ އަހަރު އެވެ. ނިއު ރޭޑިއަންޓުން 2005 ވަނަ އަހަރު މުބާރާތުގެ ތިން ވަނަ ހޯދައި އަދި 2013 ވަނަ އަހަރު މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދި...

18 މެއި

May 18, 2016
ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ހަމަޖެހިލައިފި

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުގައި ފަހަތުން އަރައި ވެލެންސިއާ އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ މާޒިޔާ، ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ހަމަޖެހިލައިފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2016
ލީގުގައި ވާދަކުރާ ޓީމުތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވުމަކީ ބޮޑު ހިތްހަަމަ ޖެހުމެއް: ސުޒޭން

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރާ ޓީމުތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ވުމަކީ ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް ކަމަށް މާޒިޔާގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.