25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2018 14
އަންނަ އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފަށާނީ ޖޫން މަހު؟

އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ޖޫން މަހު ފަށަން އެފްއޭއެމުން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ގިނަ ކްލަބްތަކުން ތާއީދުކޮށްފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2018 6
މިނިސްޓްރީގެ ކޮމިޓީއާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ: މާޒިޔާ

ދިވެހި ފުޓްބޯޅައާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުޅިވަރާ ބެހޭ މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު އުފައްދަވާފައިވާ ފެކްޓް ފައިންޑިން ކޮމިޓީގެ މަގުސަދާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ގަދަބާރު މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018 2
މާޒިޔާގައި އިންމަ އަށް އަމާޒަށް ވާސިލެއްނުވެވުނު

މާޒިޔާ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް އައުމާ އެކު އެ ޓީމާ ހަވާލުވި އިސްމާއިލް މަހަފޫޒް (އިންމަ) އަށް އެ ޓީމާ އެކު ފުރަތަމަ ހޭދަކުރި ހަޔެއްކަ އަހަރު ހޯދައިދެވުނީ އެންމެ ތަށްޓެކެވެ. އެކަމަކު އޭރު އެއީ މާބޮޑު މައްސަލަ އަކަށް ނުވެދާނެ އެވެ. ސަބަބަކީ މާޒިޔާ އަކީ ބިނާކުރަމުން އައި ޓީމަކަށް ވާތީ އެވެ. އެކަމަކު ދެ ވަނަ ފަހަރަށް މިދިޔަ އަހަރު އިންމަ...

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2018 6
މާޒިޔާ-ނިއު އެއްވަރުވެ، ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ޓީސީ އަށް

މިއަދު ހަވީރު ނިއު ރޭޑިއަންޓާ 4-4 އިން މާޒިޔާ އެއްވަރުވުމާ އެކު، ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ލިބި، އެ ޓީމުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ތަށްޓެއް ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018 1
ފަހަތުގައި ވިއްދާފައި އޮވެ މާޒިޔާ ދެއްކީ ހިތްވަރު!

މިދިޔަ އަހަރުގެ އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ކާމިޔާބީ އަށް ފަހު މާޒިޔާ އަށް ތަފާތު ސަބަބުތަކާ ހުރެ، އެ ޓީމު ބޭނުންވާ މިސްރާބަށް ނުދެވުނެވެ. އަހަރުގެ ފަހު ތިން މުބާރާތުގެ ރޭހުން މާޒިޔާ ބޭރުވީ ޓީމުގެ މުހިއްމު ކުޅުންތެރިންނަށް އަނިޔާވެ، ދެން ތިބި ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިންގެ ފޯމު ގެއްލިފައިވުމުންނެވެ. މެސެޑޯނިއާގެ ކޯޗު މަރްޖާން ސެކުލޮސްކީ...

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2018 2
މާޒިޔާ އިން ޓީސީ ބުރަކި ޖައްސުވައިފި

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ދެ ލަނޑު ޖަހައި، ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކާމިޔާބުކުރުމާ ދާދި ގާތުގައި އޮއްވާ މާޒިޔާ އިން ފަހަތުން އަރައި ހަތަރު ގޯލް ޖަހައި 4-2 އިން އެ...

November 25, 2018 4
ލީގު ކަށަވަރުކުރަން ޓީސީން މިއަދު މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުން ލީގު ޗެމްޕިއަން ކަށަވަރުކޮށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ފުރަތަމަ ތަށި ހޯދަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް...

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2018 1
އަސަދުﷲގެ ހެޓްރިކުން މާޒިޔާ މަގާމް ދަމަހައްޓައިފި

އަސަދުﷲ އަބްދުﷲގެ ހެޓްރިކާ އެކު ށ. ފޯކައިދޫ އަތުން 5-0 އިން މޮޅުވެ މާޒިޔާ އިން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ޕްރެޝަރުކޮށްފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018
މާޒިޔާ އަލުން ދެ ވަނަ އަށް

ވިކްޓްރީ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ މާޒިޔާ އިން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ މަގާމަށް އަލުން އަރައިފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2018 5
މާޒިޔާ އިން ފަހު ވަގުތާ ހަމައަށް ހިތްވަރުކުރާނެ: ކޯޗު

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި މި ވަގުތު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކާ އެކު އޮތް ނަމަވެސް އެންމެ ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ލީގު ހޯދަން މާޒިޔާ ހިތްވަރުކުރާނެ ކުރާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އިސްމާއިލް މަހަފޫޒް (އިންމަ) ބުނެފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2018 3
މާޒިޔާ މޮޅުވެ، ޓީސީއާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި

ކެޕްޓަން އަސަދުﷲ އަބްދުﷲގެ ހެޓްރިކާ އެކު ފ. ނިލަންދޫ 6-1 އިން ބަލިކޮށް ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ޓީސީއާ ދެމެދު އޮތް ފަރަގު މާޒިޔާ އިން މިރޭ ދެ ޕޮއިންޓަށް ކުޑަކޮށްފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2018 2
ރިޒޭގެ ހަތަރު ގޯލާ އެކު އީގަލްސް އަށް ބޮޑު މޮޅެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކްލަބް އީގަލްސްގެ ފޯވާޑް އަހުމަދު ރިޒުވާން (ރިޒޭ)ގެ ހަތަރު ގޯލާ އެކު އެ ޓީމުން 7-0 އިން ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ މައްޗަށް ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2018 5
ފަހު ވަގުތު އީގަލްސް ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ދެ ވަނަ އަށް

ފަހު ވަގުތު އަހުމަދު އިމާޒް (އާއްކޮ) ޖެހި ގޯލުން ކްލަބް އީގަލްސް 1-0 އިން ބަލިކޮށް މާޒިޔާ އިން އެ ޓީމު ފަހަތަށް ޖައްސާލައި ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ މަގާމަށް އަރައިފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2018 1
މާޒިޔާ އިން ފަހަތުން އަރައި ގްރީން ބަލިކޮށްފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިއަދު ހަވީރު މާޒިޔާ އިން ފަހަތުން އަރައި 4-2 އިން ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ބަލިކޮށްފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2018
ފެހެންދޫ ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ދެ ވަނަ އަށް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ބ. ފެހެންދޫ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ މާޒިޔާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2018 1
ފޯކައިދޫ ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ތިން ވަނަ އަށް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗުން ށ. ފޯކައިދޫ އަތުން 2-1 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު މާޒިޔާ ލީގުގެ ތިން ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2018
ތިމަރަފުށި އަތުން މާޒިޔާ އަށް އުނދަގޫ މޮޅެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ދެ ވަނަ ހާފުގެ ލަނޑުތަކާ އެކު ތ. ތިމަރަފުށި އަތުން 2-0 އިން މާޒިޔާ އިން އުނދަގޫ މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2018 7
"އުފާކުރެވެން ނެތް، ފުޓްބޯޅައިގެ ހާލަތު މާ ދެރަ"

މާޒިޔާ އަށް މި ވަގުތު މާލީ މައްސަލަތަކެއް ނެތުމުން އެކަމާ އުފާކުރެވެން ނެތް ކަމަށާއި އެއީ އެހެން ޓީމުތައް އޮތް ހާލަތުގެ ސަބަބުން ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އޮތީ މާ ދެރަކޮށް ކަމަށްވާތީ ކަމަށް މާޒިޔާގެ ކޯޗު އިސްމާއިލް މަހަފޫޒް (އިންމަ) ބުނެފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018 1
ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ހަތަރު ވަނަ އަށް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ނާއިޒު ހަސަން (ދާދު)ގެ ހެޓްރިކާ އެކު މާޒިޔާ އިން 4-1 އިން ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ބަލިކޮށް ލީގުގެ ހަތަރު ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2018
މާޒިޔާ އަށް ފަސް ލަނޑުގެ ފެށުމެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ކުޅުން މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ފަށައި މާޒިޔާ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ވިކްޓަރީ އަތުން މިރޭ މޮޅު ކުޅުމަކާ އެކު 5-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2018
އަނިޔާއިން ރަނގަޅުވެ އެންޑީގެ މިސްރާބު އަލުން ދަނޑަށް

މިދިޔަ އަހަރު ނޮވެމްބަރު މަހު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފަހު މެޗުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓާ ދެކޮޅަށް ކުޅެނިކޮށް މާޒިޔާގެ ޑިފެންޑަރު އަމްދާން އަލީ (އެންޑީ)ގެ ކަކުލަށް ލިބުނު ސީރިއަސް އަނިޔާއިން ރަނގަޅުވެ، ކުޅުމަށް އެނބުރި އަންނަން ތައްޔާރަށް ހުރި ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.