03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2018
ޓީސީ އަށް ކުޅުުނު ސްޓެވާޓް މާޒިޔާ އަށް

މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ސެއިން ވިންސެންޓްގެ ފޯވާޑް ކޮނޭލިއަސް ސްޓެވާޓް މާޒިޔާއާ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2018 1
މާޒިޔާ އަށް އިޓަލީ ގޯލްކީޕަރެއް

މާޒިޔާގެ ގޯލު ބަލަހައްޓަން އެ ޓީމުން އިޓަލީގެ ގޯލްކީޕަރެއް ކަމަށްވާ މައުރޯ ބޮއެޗިއޯ ގެނެސްފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2018 3
މާޒިޔާގައި މަޑުކުރަން ނިންމައި އަސަދުﷲ ޕްރެކްޓިހަށް

މި ސީޒަނުގައި ވެސް މާޒިޔާގައި މަޑުކުރަން ނިންމައި ގައުމީ ޓީމުގެ ފޯވާޑް އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ (އަސައްކޮ) އަނިޔާ އިން ފިޓްވުމަށްޓަކައި އެ ކްލަބާ އެކު މިއަދު ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2018 5
މާޒިޔާ އިން އީސަ ފެންނާނެ، އަޑޭއާ މެދު ސުވާލުތަކެއް

މިދިޔަ ސީޒަނުގެ މެދުތެރެއިން މާޒިޔާއާ ގުޅުނު ހުނަރުވެރި މިޑްފީލްޑަރު އިސްމާއިލް އީސާ އެ ކްލަބާ އެކު ދެ އަހަރާއި ބައިގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާކަން ހާމަކުރިއިރު އަސްހަދު އަލީ (އަޑުބަރޭ) މިހާތަނަށް ކޮންޓްރެކްޓެއް އާކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 5
ނިޒާމާއި މުޖޭ ވެސް މާޒިޔާ އަށް

ކްލަބް އީގަލްސްގެ ޑިފެންޑަރު މުޖްތާޒް މުހައްމަދު (މުޖޭ) އާއި ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ މިޑްފީލްޑަރު އަހުމަދު ނިޒާމް އަންނަ ސީޒަނުގައި މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަނަށް ކުޅެން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2018 1
ގްރީންގެ އައްމަޑޭ މާޒިޔާ އަށް ސޮއިކޮށްފި

ނިމުނު ސީޒަނުގައި ގްރީން ސްޓްރީޓްސް މެދުތެރެއިން މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި އަހުމަދު ހަސަން (އައްމަޑޭ) ގެނެސް، މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނުން އެ ޓީމުގެ ޒުވާން ގޯލްކީޕަރު ހުސެއިން ޝަރީފަށް ދިގު މުއްދަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއް ދީފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2017 12
ޓީސީ ދޫކޮށް ދާދު މާޒިޔާ އަށް

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ގައުމީ ޓީމުގެ އުއްމީދީ މިޑްފީލްޑަރު ނާއިޒު ހަސަން (ދާދު) މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

December 30, 2017 8
ޔޫތު މުބާރާތް ތިން ވަނަ ފަހަރަށް އީގަލްސް އަށް

ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 8-7 އިން މާޒިޔާ ބަލިކޮށް ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ޖެހިޖެހިގެން ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ކްލަބް އީގަލްސް މިއަދު ހަވީރު ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2017
މާޒިޔާ އާއި އީގަލްސް ފައިނަލަށް

ޔޫތު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން މާޒިޔާ އާއި ކްލަބް އީގަލްސް ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2017
މާޒިޔާ އާއި އީގަލްސް ފައިނަލާ ގާތަށް

އެފްއޭއެމުން 21 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ޔޫތު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިއްޔެ މާޒިޔާ އާއި ކްލަބް އީގަލްސް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވި އިރު އެ ދެ ޓީމު ފައިނަލާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2017 2
މާޒިޔާގެ ކޮންޓްރެކްޓް ޔާމްބެ އާކޮށްފި

މާޒިޔާ އަށް ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި މޫސާ ޔާމީން (ޔާމްބެ) އަންނަ ސީޒަނުގައި ވެސް އެ ޓީމަށް ކުޅެން ނިންމައި، އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

December 24, 2017 4
ޔޫވީ ބަލިކޮށް މާޒިޔާ އަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

އެފްއޭއެމުން 21 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ޔޫތު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިއްޔެ 3-0 އިން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އަތުން ހޯދި ފަސޭހަ މޮޅާ އެކު މާޒިޔާ އިން ފެށުން...

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2017 7
އިރޭ އަންނަ އަހަރު ވެސް ފެންނާނީ މާޒިޔާ އިން

މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަނުގެ ޒުވާން މިޑްފީލްޑަރު މުހައްމަދު އިރުފާން (އިރޭ) އަންނަ ސީޒަނުގައި ވެސް އެ ކްލަބުގައި މަޑުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 10
މާޒިޔާ ބަލިކޮށް ޓީސީ ގައުމީ ފައިނަލަށް

މާޒިޔާ 2-0 އިން ބަލިކޮށް ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މިރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2017 6
ފަހު ވަގުތު ތިނަދޫ ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ފައިނަލާ ގާތަށް

ފަހު ވަގުތު ޔަސްފާދު ހަބީބް (މުލަކޭ) ޖެހި ލަނޑާ އެކު ފަހަތުން އަރައި 3-2 އިން ގދ. ތިނަދޫ ބަލިކޮށް ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތިން ވަނަ ސެމީ ފައިނަލުން މާޒިޔާ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017
އެފްއޭ ކަޕް ތިން ވަނަ މަގާމު މާޒިޔާ ހޯދައިފި

ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ މައްޗަށް 2-0 އިން ކުރިހޯދައި، އެފްއޭ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތިން ވަނަ މަގާމު މާޒިޔާ އިން މިއަދު ހޯދައިފި އެވެ.

December 06, 2017 4
ތިން ވަނަ މެޗުން ވެސް ސީލައިފް ބަލިވެއްޖެ

ސީލައިފް ގްލޯބަލް ގައުމީ ވޮލީ ލީގުގެ ފިރިހެން ބައިގައި ސީލައިފް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ކުޅުނު ތިން ވަނަ މެޗުން މާޒިޔާ އަތުން ބަލިވެއްޖެ އެވެ. މިއާ އެކު ސީލައިފް ވަނީ މިހާތަނަށް މި...

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017 6
މާޒިޔާ ވަރުގަދަކޮށް އެނބުރި އަންނާނެ: އިންމަ

ސީޒަނުގެ ފަހުކޮޅުގައި މާޒިޔާ އާއި ހަވާލުވިއިރު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު ގެއްލިފައި އޮތުމުން އިސްމާއިލް މަހަފޫޒް (އިންމަ) ޓާގެޓްކުރީ އެފްއޭ ކަޕާއި ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕަށެވެ. އެފްއޭ ކަޕް ސެމީ ފައިނަލުގައި ރޭ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން 2-0 އިން ބަލިވެ ފަސް އަހަރަށް ފަހު މާޒިޔާ އަށް އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޖާގައެއް ގެއްލިފައިވާއިރު، އިންމަ ހުރީ...

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2017 12
ޓީސީ ފައިނަލަށް، މާޒިޔާ އަށް އޭއެފްސީ ކަޕް ގެއްލިއްޖެ

ދެ ވަނަ ހާފްގެ ގޯލުތަކާ އެކު 2-0 އިން މާޒިޔާ ބަލިކޮށް، އެފްއޭ ކަޕްގެ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މިރޭ ހޯދައިފި އެވެ. މި މޮޅާއެކު، އަންނަ އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޖާގައަކާ ގާތަށް ޓީސީ އަށް ދެވުނީ އެވެ. އަނެއްކޮޅުން މާޒިޔާ އަށް ވަނީ ފަސް އަހަރު ތެރޭ އޭއެފްސީގެ ޖާގައެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ގެއްލިފަ އެވެ.

December 02, 2017 4
މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް ޓީސީ ބޮޑު މެޗަކަށް މިރޭ ނުކުންނަނީ

އެފްއޭ ކަޕް ސެމީ ފައިނަލުގައި މާޒިޔާ އާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މިރޭ ވާދަކުރާއިރު މިއީ މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ޖާގައިގެ އިތުރުން އަންނަ އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޖާގައަކަށް ވެސް...

December 02, 2017
ގައުމީ ވޮލީ ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ޕޮލިހަށް

ރޭ ފެށި ސީލައިފް ގްލޯބަލް ގައުމީ ވޮލީ ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޕޮލިސް ކްލަބުން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ބަލިކޮށް ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2017 4
ނިއު އާއި މާޒިޔާ މެޗުގެ މައްސަލަތަކެއް ބަލަން ފަށައިފި

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފަހު މެޗުގައި މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ މާޒިޔާ އަތުން 2-0 އިން ނިއު ރޭޑިއަންޓް މޮޅުވި މެޗުގައި ހިނގާދިޔަ ކަންތައްތަކެއްގެ މައްސަލަތަކެއް އެފްއޭއެމްގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2017 3
ސެމީގައި ޓީސީ އާއި މާޒިޔާގެ ކުރިމަތިލުމެއް

އެފްއޭ ކަޕް ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި މިއަދު ހަވީރު މުއިވެޔޮ ފްރެންޑްސް އަތުން 3-0 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ޓީސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭނެ ޓީމަކަށް މާޒިޔާ ވެއްޖެ އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2017 11
މާޒިޔާ ބަލިކޮށް ނިއު އައްޑަަނަ އުފުލާލައިފި

އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ 2-0 އިން ބަލިކޮށް އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އައްޑަނަ ނިއު ރޭޑިއަންޓުން މިރޭ އުފުލާލައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2017 5
ނިއު އާއި މާޒިޔާ މެޗު: ދެ ކޯޗުންނަށް ޗެލެންޖެއް!

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ލީގު ކަށަވަރުކޮށްފައިވާ ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ މިރޭ ވާދަކުރާއިރު، މިއީ މަގާމެއްގެ ވާދަވެރިކަމެއް ނެތް ނަމަވެސް ނިއުގެ ކޯޗު އޮސްކާ ބްރުޒޮން އާއި މާޒިޔާގެ ކޯޗު އިސްމާއިލް މަހަފޫޒް (އިންމަ) އަށް ވަރަށް މުހިއްމު މެޗެކެވެ.