24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2017 13
ޕީޕީއެމަށް މަޖުބޫރުން ސޮއިކުރުވާ މައްސަލަ ނުބެލި

މަޖުބޫރުކޮށްގެން ޕީޕީއެމަށް މެމްބަރުން ވައްދާ ކަމަށް ބުނެ އެމްޑީޕީން ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނުބެލި ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2017 70
މައުމޫންގެ ތަރައްގީ ރައީސް ބޭނުމެއް ނުވޭ: ޝައިނީ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ތަރައްގީކުރެއްވި ގޮތަށް ގައުމު ތަރައްގީ ކުރައްވަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބޭނުންފުޅު ނުވާ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު އަދި އިކޮނޮމިކް...

February 23, 2017 63
ބިން މިލްކުކުރެވޭ އިސްލާހު ބަދަލުކުރަން ހުށަހަޅަނީ

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ރާއްޖޭގެ ބިން މިލްކުކުރެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނުއަސާސީ އަށް ގެނައި އިސްލާހު ބަދަލުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން...

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2017 62
ބަންދުކުރީ ބަންގަލޯއެއްގައި، އެއީ ހައްޔަރެއް: ރައީސް

އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި މިހާރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކ. އާރަށުގައި ބެހެއްޓީ ބަންގަލޯއެއްގައި ކަމަށާއި އެކަމަކު އެއީ ވެސް ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުރި...

February 22, 2017 33
ބޭރުގެ ފަރާތަކަށް ބިން ވިއްކައިގެން ނުވާނެ: އެމްޑީޕީ، އަދާލަތު

ސައުދީ އަރަބިޔާގެ އިސް ފަރާތްތަކަށް ފ. އަތޮޅު "ވިއްކާލަން" އުޅޭ ކަމަށް އަޑު ފެތުރިފައިވާތީ، ރާއްޖޭގެ ބިންތައް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ވިއްކުމަކީ ކުރެވިގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ...

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 18
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަރާ ނަޝީދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އދ. ގެ ހައިކޮމިޝަނާ ފޯ ހިއުމަން ރައިޓްސް ޒައިދު ރައާދު އަލް ހުސައިންއާ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

February 21, 2017 17
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖޭއެސްސީއަށް

ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ މަރިޔަމް ވަހީދަށް ފަނޑިޔާރުކަން ކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމާ ގުޅިގެން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ...

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017 20
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފިޔަވަޅަކީ ފަނޑިޔާރުންނަށް އިންޒާރެއް

ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ގާޒީ މަރިޔަމް ވަހީދު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން ދުރުކޮށް، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރަކީ ފަނޑިޔާރުންނަށް ދިން އިންޒާރެއް ކަމަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު...

February 19, 2017 5
ވޯޓުލާ ތަން ބަދަލުވާ ނަމަ ރީރަޖިސްޓްރީވާން ހުޅުވާލައިފި

ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ފަސްކޮށްފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ލާ ތަން ބަދަލުވާ މީހުން ރީރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017 109
"ހިތްވަރުގަދަ ލީޑަރު"ގެ އެވޯޑު ނަޝީިދަށް

އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ދުނިޔޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަމިޓުގައި ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް "ހިތްވަރުގަދަ ލީޑަރު"ގެ އެވޯޑު ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

February 16, 2017 150
ނަޝީދަށް ކުޑަ ވެސް ފުރުސަތެއް އެބަ އޮތްތަ؟

އަންނަ އަހަރުގެ ރިއާސީ އިންތިޚާބާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެންމެ ފަހުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި އެމަނިކުފާނަށް ވާދަނުކުރެއްވޭ ނަމަ، އެ ޕާޓީގެ...

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2017 15
މަޖުބޫރުން ޕީޕީއެމަށް ވައްދާ ކަމަށް ބުނެ ގަރާރެއް

މަޖުބޫރުކޮށްގެން ޕީޕީއެމަށް މެމްބަރުން ވައްދާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރައްވައި، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު މުހައްމަދު ފަލާހު މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް...

February 15, 2017 55
ނަޝީދަށް ވާދަކުރެވޭނެ މަގުތައް އެބަފެނޭ: ހަސަން ލަތީފް

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުގެ ގޮތުގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވޭނެ މަގުތައް ފެންނަން އެބަހުރި ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ އާ...

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017 14
ސަރުކާރުން އުޅެނީ ރައްޔިތުން ހާލުގައި ޖައްސަން: އިންތި

ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ރައްޔިތުންގެ އަތުން ޑަބަލް ޓެކްސް ނަގައިގެން ރައްޔިތުން ބިކަ ހާލުގައި ޖައްސަން ކަމަށް މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ (އިންތި) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017 11
އުކުޅަހުން ހައްޔަރުކުރި ހަ މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

އެމްޑީޕީގެ އިސް އެކްޓިވިސްޓަކު ޕީޕީއެމަށް ސޮއިކުރުމުން މަގުމަތީގައި "މަހާނަ" ހަދައިގެން ރައްޔިތުން ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެއްދި ކަމަށް ބުނެ އއ. އުކުޅަހުން ހައްޔަރުކުރި ހަ މީހުން މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

February 13, 2017 23
މަޖުބޫރުން ސޮއިކުރުވުމަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ މުޑުދާރު އަމަލެއް

ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޖުބޫރު ކުރުވައިގެން، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމަށް ސޮއިކުރުވާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެއީ އެ ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިން ހިންގާ...

February 13, 2017 24
ފެނަކަ އެމްޑީ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށްފި

މަގާމުގެ ނުފޫޒު ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރައްވައިގެން ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ ކަމަށް ބުނެ، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު...

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2017 22
އިންތިހާބުގައި 25،000 މީހުން ވޯޓުލި: އެމްޑީޕީ

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހޮވުމުގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުން ބާއްވަން އެއްވެސް އިމާރާތެއް ދޫކުރަން ސަރުކާރުން ދެކޮޅު ހަދައި އެ ކަމަށް ހުރަސް އަޅާފައި ވަނިކޮށް ވެސް އެ އިންތިހާބުގައި 25،000 މީހުން ވޯޓުލާފައިވާ ކަމަށް އެ ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2017 35
އަމާޒަކީ ނަޝީދަށް ވާދަކުރެވޭގޮތް ހެދުން: ހަސަން ލަތީފު

އެމްޑީޕީން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭނީ، 2018 ވަނަ އަހަރު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ވާދަކުރެއްވޭނެ ގޮތް...

February 11, 2017 29
ނަޝީދު ލަންކާގެ ރައީސްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތިރްޕާލާ ސިރިސޭނާއާ މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2017 21
ފުރަތަމަ ނަތީޖާއިން ހަސަނަށް 14،457 ވޯޓު

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ކަމަށް ހަސަން ލަތީފް ހޮވުމަށް މިއަދު ބޭއްވި އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ނަތީޖާއިން އޭނާއަށް 14،457 ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެންފި އެވެ.

February 10, 2017 12
އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން އިންތިހާބުކުރާ ވޯޓުލުން ފަށައިފި

އެމްޑީޕީން ހުސްވެފައިވާ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ އެ ޕާޓީގެ ގާނޫނީ ވަކީލު ހަސަން ލަތީފް އިންތިހާބުކުރަން ބާއްވާ ވޯޓު ލުން މިއަދު މާލެ އާއި ރަށްރަށުގެ އިތުރުން...

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2017 59
ނަޝީދުގެ ކުށަކީ ހުދުމުހުތާރުވުން: ރައީސް ޔާމީން

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ކުށަކީ ޑިމޮކްރަސީގެ ޗެމްޕިއަނެއް ކަމަށް ވަކާލާތު ކުރައްވައި ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން ޑިމޮކްރަސީ އާއި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތަކަކީ އޮތް އެއްޗެއް ކަމަށް...

February 09, 2017 117
ޔާމީނަށް ތާއީދު ނެތުމަކީ އަޅުގަނޑުގެ ކުށެއް ނޫން

ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތައް ހުރި ގޮތުން 2018 ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދެއްވާފައިވީ...

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2017 4
މަހްލޫފްގެ މައްސަލާގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އައިޕީޔޫއަށް

ޖަލަށްލާފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފްގެ މައްސަލާގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން އިންޓަ ޕާލިމެންޓްރީ ޔޫނިއަން...

February 08, 2017 5
އިންތިހާބުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތުތައް ބަދަލުކުރުން ގާތް

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ މެދުތެރެ އިން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޝަރުތުތައް ބަދަލުކުރުމަކީ، ކުރިއަށް އޮތް އިންތިހާބުތަކުގެ މެދުތެރެ އިން ވެސް ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޝަރުތުތައް ބަދަލުކުރުމުގެ...

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2017 42
ކުށްވެރިންނަށް ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތާއެކު ކަންބޮޑުވުން!

ލޯކަލް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ މީހުންނަށް ގާނޫނުގައި މިހާރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުތުތައް ލުއިކޮށް، ބޮޑެތި ކުށްތައް ކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް ވެސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެވޭ ގޮތަށް...

February 07, 2017 55
މޫނު ބުރުގާގެ މައްސަލައިގައި އިހްތިޖާޖުކޮށްްދޭން އެދެފި

މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ސިވިލް ސާވިސްގެ ވަޒީފާ އަދާ ނުކުރެވޭތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް އެމްޑީޕީން އިހްތިޖާޖު ކޮށްދޭން ސަލަފު ޖަމިއްޔާ އިން އެދެފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017 39
ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވާ ޖަލްސާ އެމްޑީޕީން ބޮއިކޮޓްކޮށްފި

ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމަށް މާދަމާ އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ބޮއިކޮޓް ކުރަން އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިންމައިފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2017 90
ޕާޓީން އަޅުގަނޑު ނޫން ކެންޑިޑޭޓެއް ނުނެރޭނެ: ނަޝީދު

އެމްޑީޕީގެ އާއްމު މެމްބަރުންގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ އެ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުގެ މައްސަލަ އެވެ؛ މި ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދޭން، ސްރީ ލަންކާގައި މިވަނީ...

February 03, 2017 110
ނަޝީދުގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ގަބޫލުކުރަން ދަތިވި ވަގުތުކޮޅު

ސަޕޯޓަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަން ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮތް ހޯލަށް، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަޑައިގަތުމާ އެކު އެއްބަޔަކަށް އުފަލުން ރޮވުނީ އެވެ. އަނެއް ބަޔަކު ތިބީ، ހޯލުގައި...

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017 44
ޖަލަށް ލިއަސް ވަގުތު ޖެހުމުން ރާއްޖެ ދާނަން: ނަޝީދު

ރާއްޖެ އަށް އެނބުރި ވަޑައިގެންފި ނަމަ އަނެއްކާވެސް ޖަލަށް ގެންދާނެ ކަމަށާއި އެހެންވިއަސް ވަގުތު ޖެހުމުން ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ސްރީ...

February 02, 2017 51
ބަނދެފައި ވާދަކުރިއަސް ޕީޕީއެމް ބަލިވާނެ: ނަޝީދު

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ބާއްވަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ކެރިވަޑައިނުގެން ލަސްކުރައްވަނީ، އެމްޑީޕީގެ ހަތަރެސްފައި ބަނދެފައި ވާދަކުރިއަސް ޕީޕީއެމް ބަލިވާނެ ކަން...

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017 42
ވެރިން ނަޝީދު ފަހަތުން، އާންމުންނަށް އެހެން މަންޒަރެއް

ސިޔާސީ ގޮތުން ވައި ހިނދިފައި އޮތް މި ދުވަސްވަރު ދެއްކެން އޮތް ހަމައެކަނި ވާހަކަ އަކީ، އެޕްރީލް 8ގައި އޮންނަ ލާމަރުކަޒީ އިންތިހާބުގެ ވާހަކަ އެވެ. ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ ރަށާއި އަތޮޅުގެ ތަރައްގީގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށް ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ކަމަށް ވިޔަސް، މިހާރު އެއީ މުޅިން ސިޔާސީ ނިޒާމެކެވެ. ވަކި...