21 މެއި

May 21, 2017 23
މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމަށް ޝިފާ ކުރިމަތިލައްވަނީ

ނިމިދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ޝިފާ މުހައްމަދު، މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލައްވަން...

May 21, 2017 24
ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާތަކުގެ ބޮޑު މަންޒަރު

ނިމިދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އެކި ފަރާތްތަކުން މާނަކުރަމުން ދަނީ އެކި ގޮތްގޮތަށެވެ. ނަތީޖާތައް މުޅިން ސާފުނުވަނީސް، މައި ދެ ޕާޓީން ވެސް އިންތިޚާބު...

18 މެއި

May 18, 2017 8
ކުނޫޒުގެ ޖަލްސާތައް މިރޭ ފަށަނީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ކުރިމަތިކުރި ޝަރުތުތަކާ ގުޅިގެން، އެ ޕާޓީގެ ޖަގަހަ މ. ކުނޫޒްގައި ބާއްވަމުން އައި...

May 18, 2017 48
ފާރިސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެމްޑީޕީ ހަރުގެ އަށް!

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމާ...

17 މެއި

May 17, 2017 13
ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ބާރު ހޯދަން ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ބާރު އަނބުރާ ހޯދުމަށް، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް އިންތިހާބުވި ބޭފުޅުންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

May 17, 2017 18
ތަރައްގީއޭ އެ ކިޔަނީ ކޮރަޕްޝަނަށް: ހަސަން ލަތީފް

ސަރުކާރުން ތަރައްގީއޭ ކިޔަނީ ކޮރަޕްޝަނާއި ޚިޔާނާތަށް ކަމަށާއި އެކަންކަން ރައްޔިތުން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2017 18
ތަރައްގީ އަކީ ގަދަބާރުން ގެނެވޭ އެއްޗެއް ނޫން: ނަޝީދު

ތަރައްގީ އަކީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކާ އިދިކޮޅަށް، ގަދަބާރުން ގެނެވޭ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.

May 16, 2017 46
އިދިކޮޅުގައި ތިބީ ވެރިކަމުގެ ތަހުތު ފެންނަ ބައެއް:ޝުޖާ

ސަރުކާރާ ދެކޮޅަަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ލީޑަރުންގެ ތެރޭގައި ތިއްބެވީ ވެރިކަމުގެ "ތަހުތު" މާބޮޑަށް ފެންނަ ބައެއް ކަމަށް ބާރަށު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝުޖާއު ރޭ...

May 16, 2017 26
ސަރުކާރު ބަލިވީ ރައްޔިތުންނަށް ބިރު ދައްކާތީ: ރޮޒައިނާ

ސިވިލް ސާވިސްގެ މުވައްޒަފުން ސަރުކާރަށް ވޯޓް ދޭން ނުޖެހޭ ކަމަށާއި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ސަރުކާރު ބަލިވީ ރައްޔިތުންނަށް ބިރު ދައްކާތީ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ...

15 މެއި

May 15, 2017 67
ކޮރަޕްޝަން ފޮހެލަން އުޅުއްވަނީ ރައީސް ޔާމީން: ޝިފާގް

ރާއްޖެ އިން ކޮރަޕްޝަން ފޮހެލުމަށް މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވަނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކަމަށާއި ކޮރަޕްޝަން އަށަގަންނުވަން އުޅުއްވީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކަމަށް، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް) ގެ މެމްބަރުކަމުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވި ޝިފާގް މުފީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 15, 2017 11
ފާރިސް އަށް ހުރަސް ނާޅަން އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން އަދި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓައި، އޭނާގެ އާއިލާގެ ބޭފުޅުންގެ އަރިހަށް ރާއްޖެ...

May 15, 2017 19
ދައުރުގެ ހުރިހާ ޖަލްސާއަކަށް ހާޒިރުވީ 35 މެންބަރުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގައި ބާއްވާފައި ވަނީ 14 ޖަލްސާއެކެވެ. ހާޒިރީއަށް ބަލާއިރު އެ ޖަލްސާތަކުގެ ތެރެއިން ހުރިހާ ޖަލްސާއަކަށް ހާޒިރުވެ ވަޑައިގަތީ 85...

14 މެއި

May 14, 2017 110
އެ އުޅެނީ ދައުލަތް ހުއްޓުވާލަން، ސަމާލުވޭ: ނިހާން

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެ އިން ދިވެހި ދައުލަތް ހުއްޓުވާލަން ކަމަށާއި މިއީ ރައްޔިތުން ސަމާލުވެ، އަދި ކުށްވެރި ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް...

May 14, 2017 12
ކުރިނބީ ވޯޓުފޮށި އަލުން ގުނުމުން ކާމިޔާބުކުރީ އެމްޑީޕީ

މި މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ހދ. ކުރިނބީ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލެއްވި ތިން ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ވޯޓު އެއްވަރުވެ ވޯޓު އަލުން ގުނުމުން، އެ މަގާމަށް...

13 މެއި

May 13, 2017 20
އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ ހޯދަން ޖެހެނީ ގަދަބާރުން: ނިޔާޒު

މިދިޔަ ހަފުތާގެ ހޮނިހިރުދުވަހު ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ބާއްވައި އަދި ނަތީޖާ ހޯދަން ޖެހުނީ ވެސް ގަދަ ބާރުން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕަސަންގެ ނައިބު އަލީ ނިޔާޒް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 13, 2017 29
އަންހެނުންނަށް ބާރު ދީ، ކެލާ ވޯޓު ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް

ރާއްޖޭގައި ލާ ވޯޓުތަކުގައި ހއ. ކެލާ ރައްޔިތުން ބައެއް ފަހަރަށް އެހެން މީހުން ހައިރާންކޮށްލަ އެވެ. ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އެ ރަށުން ދައްކައިދިނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެނުންނަށް...

May 13, 2017 31
އަމިއްލަ ގޮތުން އިންތިހާބުވި ކެންޑިޑޭޓެއް އެމްޑީޕީއަށް

އަމިއްލަ ގޮތުން ގދ. ވާދޫ ރަށު ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލައްވައި އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓަކު އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2017 16
"ދިގު މުއްދަތަކަށް ލީޑަރުން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ"

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުން ގައުމުގެ އިސްލާހަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަންވީ ދިގު މުއްދަތުގެ ޕްލޭނަކާ އެކުގައި ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަލީ ޒާހިރު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ...

May 12, 2017 160
ރައީސް ޔާމީނަށް ނަޝީދުގެ ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް

އަންނަ އަހަރު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބަކީ މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިހާބަކަށް ހެއްދެވުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރައްވާ ނަމަ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މަގާމުން ވަކިކުރައްވަން މަސައްކަތް...

11 މެއި

May 11, 2017 26
ސިޔާސީ ހަރަކާތް ނުހިންގޭ ކަމަށް ބުނެ އީޔޫ އަށް

ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގެ ޖާގަ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކަށް ނެތް ކަމަށް ބުނެ، އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ އިސް ބޭފުޅުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ)ގެ ބައެއް...

May 11, 2017 12
ކުނޫޒުގައި ބާއްވާ ޖަލްސާތައް އެމްޑީޕީ ހަރުގެއަށް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ޝަރުތުތަކާ އެކު، އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މ. ކުނޫޒުގައި ބާއްވަމުން އައި ސިލްސިލާ ޖަލްސާތައް...

10 މެއި

May 10, 2017 9
ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރުން ލަސްވާތީ އެމްޑީޕީން ފާޑު ކިޔައިފި

މިދިޔަ ހޮނިހިރުދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރުން ލަސްވާ މައްސަލާގައި އެމްޑީޕީން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

May 10, 2017 121
ހިންނަވަރުގެ ބަދަލު މުޅި ރާއްޖެ އިން ފެންނާނެ: ނާޒިމް

ޅ. ހިންނަވަރުގެ ސިޔާސީ މަސްރަހަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު، މިދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި މި ބަދަލު ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި މުޅި ރާއްޖެ އިން ވެސް...

May 10, 2017 26
ބާރެއް ނެތް، މެޖޯރިޓީ ލިބިގެން ކަމެއް ވާނެތަ؟

އެތައް ފަހަރަކު ފަސްވުމަށް ފަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައ އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މިވަނީ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދައިފަ އެވެ. ހުރިހާ ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާއި ބޮޑެތި ރަށްރަށުގެ...

09 މެއި

May 09, 2017 173
އިންތިހާބުން ބަލިވިކަން ނިހާން ގަބޫލު ކުރައްވައިފި

ނިމިގެން ދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ގިނަ ގޮނޑިތަކެއް ޕީޕީއެމަށް ގެއްލި، އެ ޕާޓީ އަށް ނާކާމިޔާބުވިކަން، އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕްގެ ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން ގަބޫލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

May 09, 2017 55
"މަންމަގެ އެދުމަށް ފުރަގަސްދިނީ އިންސާފު ބޭނުންވާތީ"

ރާއްޖޭގެ ހާލަތު އޮތް ގޮތުން، އިންސާފަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ޖަލު ގޮޅިއަށް ދާން ޖެހިދާނެތީ އެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލަން މަންމަ ދިން ނަސޭހަތަށް ފުރަސްގަސްދެއްވީ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި،...

May 09, 2017 84
ޕީޕީއެމްގެ އެތައް ދާއިރާއެއް އިދިކޮޅަށް، ބޮޑު މެސެޖެއް

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުމަތު އިބްރާހިމް އަމަލީ ގޮތުން އެންމެ ބޮޑަށް ކެމްޕެއިން ކުރެއްވީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ޕީޕީއެމުން...

08 މެއި

May 08, 2017 21
ނަތީޖާ ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ، ފާރަވެރިވާނަން: ޝިފާޒް

ހޮނިހިރުދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ ބަދަލުކުރަން ސަރުކާރުން ކިތަންމެ މަސައްކަތެއް ކުރިއަސް ދެން ބަދަލު ނުވާނެ ކަމަށާއި ވަގުތީ ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިލެކްޝަންސް...

May 08, 2017 10
އާސަންދަ ކަނޑާލި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަނީ

ރައްޔިތުންގެ ސިއްހީ ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް ނިޒާމް، އާސަންދަ އަށް ވަކި ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އަމިއްލަ ތަންތަނުން އާސަންދަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ނިންމި މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ...

07 މެއި

May 07, 2017 26
"ސަރުކާރަށް އިންތިހާބު ކާމިޔާބެއް ނުވޭ"

އިއްޔެ ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ކާމިޔާބު ލިބުނީ ސަރުކާރަށް ކަމަށް ބުންޏަސް އެއީ ހަގީގަތެއް ނޫން ކަމަށާއި އެމްޑީޕީއަށް މިހާތަނަށް ވެސް ވަނީ ޕީޕީއެމަށް ވުރެ އިތުރަށް 100 ގޮނޑި ލިބިފައި ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ބުނެފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2017 6
އިންތިހާބުގެ ބޮޑު މައްސަލަ: ވަގުތު އިތުރުކުރުން

އިންތިހާބުތަކާ ބެހޭ އާންމު ގާނޫނާ ހިލާފަށް، ވޯޓުލުން ހަތަރު ގަޑި އިރަށް ލަސްކުރުން، މިއަދުގެ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެންމެ ހޫނުވި މައްސަލަ އަށް ވެއްޖެ އެވެ.

May 06, 2017 1
ޝަކުވާތަކާ އެކު ދެފަރާތް ވެސް ކާމިޔާބީގެ އުއްމީދުގައި

ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބުނު ފަހުން، ހަފީޒާ އިބްރާހީމް މިހާތަނަށް ހުރިހާ އިންތިހާބެއްގައި ވެސް ވޯޓު ލަމުން އައީ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ އަށެވެ. އެކަމަކު މި އިންތިހާބުގައި އޭނާ ވޯޓުލާން...

05 މެއި

May 05, 2017 10
ލޮރީބުރު ހުއްޓުވިން، ހުއްދައެއް ނުދެން: ޕޮލިސް

މާދަމާ ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް މިއަދު ހަވީރު މާލޭގައި ބޭއްވި ލޮރީބުރު ހުއްޓުވާފައިވާ ކަމަށާއި އެފަދަ ކަމެއް ކުރުމަށް އެއްވެސް ބަޔަކަށް ހުއްދަ...

May 05, 2017 2
އެމްޑީޕީއަށް ހުއްދަ ނުދިނަސް ޕީޕީއެމުން ލޮރީ ބުރެއް

މާދަމާ ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ހޯދަން މިއަދު ލޮރީ ބުރެއް ބާއްވަން އެ ޕާޓީއަށް ހުއްދަ ނުދިން ނަމަވެސް ޕީޕީއެމުން ލޮރީ ބުރެއް...

04 މެއި

May 04, 2017 26
ބާރުތައް އެއްކުރުމަށް ހުރަސް އަޅުއްވާ: ނަޝީދު

ވެރިކަމުގެ ބާރުތައް އެއްކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސް އަޅައި، ވެރިކަން ޚުދުމުހުތާރުވެ ތަޣައްޔަރުވިޔަ ނުދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2017 49
ރައީސް ތަރައްގީ މިންކުރަނީ ކޮންކްރީޓުން: އަލީ ހުސެއިން

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ތަރައްގީ މިނެކިރުއްވަނީ ކޮންކްރީޓުން ކަމަށާއި ނިގުޅައިގަންނަމުންދާ ހައްގުތަކާއި ކޮރަޕްޝަނާއި ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންދާ އަނިޔާތައް އެ ތަރައްގީން ކަނޑައި ނިމޭއިރު ރައްޔިތުންނަށް އެކައްޗެއް ވެސް ނެތް ކަމަށް ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސެއިން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2017 43
ހެންވޭރުއުތުރުގެ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓްގެ ތާއީދު ސަރުކާރަށް

އަންނަ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓް، ސަރުކާރުގެ ކެންޑިޑޭޓަށް ތާއީދު ކުރައްވަން މިރޭ ނިންމަވައިފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2017 7
ވިލުފުށީ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ކެންޑިޑެސީ ބާތިލް

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ތ. ވިލުފުށީ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓެއް ކަމަށްވާ ހުސައިން ޖަބީން ގޭ ބަންދު ކުރަން ހުކުމް ކޮށްފައިވާތީ، އޭނާގެ ކެންޑިޑެސީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިއްޔެ ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2017 3
ޔާމީންގެ މަރުގެ ތަހުގީގު މިނިވަންވާން ޖެހޭ: އެމްޑީޕީ

މަރުގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް މިނިވަންކަމާ އެކު ބެލުމުގައި ދިވެހި ފުލުހުން ގާބިލް ނޫން ކަމަށާއި، އެހެންވެ ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ ތަހުގީގުގައި ބޭރުގެ ފަރާތްތައް ވެސް ބައިވެރިކުރަން އެމްޑީޕީން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ. އަދި އެ ތަހުގީގު ދެ ފުށް ފެންނަ ގޮތަކަށް މިނިވަންކަމާ އެކު ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް ތަހުގީގުކޮށްދޭން ވެސް އެ ޕާޓީން ވަނީ...