16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2018 7
ގިނަ ކަންކަމުގައި މައުމޫނާއެކު މަޝްވަރާކުރަން: ނަޝީދު

ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ހަރަކާތާ ގުޅޭ އެކި ކަންކަމުގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާ ވަރަށް ގިނައިން މަޝްވަރާ ކުރައްވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2018 30
ކެންޑިޑޭޓްގެ މަޝްވަރާ ނަޝީދާއި ޖަމީލް ކުރައްވައިފި

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު އިއްޔެ ކުރައްވައިފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2018 21
އެމްޑީޕީ ހަރުގެއަށް ޕެޓްރޯލް އުކައިފި

އެމްޑީޕީގެ ހަރުގެތެރެއަށް، ޕެޓްރޯލް އަޅާފައި ހުރި ކޮތަޅުތަކެއް މިއަދު ހަވީރު ބަޔަކު މީހުން އުކާފައިވާ ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެފި އެވެ.

January 12, 2018 38
އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯ ހަދާނީ އައްޑޫގައި

މި އަހަރު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، އެމްޑީީޕީގެ މެނިފެސްޓޯ އެކުލަވައިލުމަށްޓަކައި، އެކަމަށް ހާއްސަ މައި އޮފީސް އައްޑޫގައި ވަރަށް އަވަހަށް ހުޅުވާނެ...

January 12, 2018 26
ރައީސް ޔާމީން އުޅެނީ ގާސިމް ނެތިކޮށްލަން: ޝާހިދު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އުޅުއްވަނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ނެތިކޮށްލަން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު އުތުރު...

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 14
ޖަރުމަނު ސަފީރު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޖަރުމަނުން ރާއްޖެ ކަނޑައަޅާފައި ހުންނެވި ސަފީރު ޖެން ރޮޑާ، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

January 10, 2018 6
ގާސިމްގެ ރަށުގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ބޮޑު ޖަލްސާއެއް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ އުފަން ރަށް، އދ. މާމިގިލީގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ބޮޑު ޖަލްސާއެއް މާދަމާ ރޭ ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 50
ވެރިކަން ނުލިބޭ ފޯމިއުލާއެއް ނަޝީދު ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ

އެމްޑީޕީން ސިޔާސީ އެހެން ޕާޓީތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަން ނިންމި ނަމަވެސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ވެރިކަން ނުލިބޭ "ފޯމިއުލާ" އެއް އެމަނިކުފާނު ގަބޫލު ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒު ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2018 51
ލީޑަރުންނަށް އެއްބަސް ނުވެވޭ ވަރުގެ ކަމެއް ނެތް: އިބޫ

އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ސަރުކާރެއް ގާއިމުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އިދިކޮޅު ލީޑަރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު އެއްބަސް ނުވެވޭ ވަރުގެ ހުށަހެޅުމެއް ނެތް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު ހިންވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 7
400 ޓީޗަރުން ހޯދަނީ ގިނަ ދިވެހިންނަށް ފުރުސަތު ދޭން

ސްކޫލްތަކަށް 400 އެއްހާ ޓީޗަރުން ހޯދަން އިއުލާންކުރީ ވީހާވެސް ގިނަ ދިވެހިންނަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

January 07, 2018 13
ކުށްވެރިންނަށް އަދަބުދޭން މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ: އެމްޑީޕީ

ރޭޕް ކުރުން ފަދަ ބޮޑެތި ކުށްތައް ކުރާ މީހުންނަށް ހައްގު އަދަބު ދިނުމާއި އެ ކަންކަން ހުއްޓުވަން ފުލުހުންނާއި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ނުކުރާ ކަމަށް...

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2018 29
އެއް ކެންޑިޑޭޓު ކަނޑައެޅުމުގެ މަޝްވަރާތައް "ސިއްރު"!

ސިޔާސީ މަސްރަހުގެ ޝައުގުވެރިކަން މިހާރު ހުއްޓިފައި ވަނީ، އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ނިންމާނެ ނިންމުމަކަށެވެ. އެއީ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަލިކުރަން ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ނެރޭނީ އެއް...

January 04, 2018 53
އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓެއް ދައްކާނީ ކޮން އިރަކުން؟

ގާނޫނުއަސާސީގެ 110 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ގޮތުން ހިނގަމުންދާ ރިއާސީ ދައުރު ހަމަވުމުގެ 30-120 ދުވަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްގައި ރިއާސީ އިންތިހާބު ބާއްވަން ޖެހޭނެ އެވެ. އެ މުއްދަތަށް ބަލާއިރު،...

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 43
އެއް ކެންޑިޑޭޓާ ގުޅޭ މަޝްވަރާ ކޮމެޓީގެ ޗެއާމަނަކަށް އިބޫ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓަކު ކަނޑައެޅުމުގެ މަޝްވަރާ ކޮމެޓީގެ ޗެއާމަނަކަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަދި ވައިސް ޗެއާމަނަކަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިއްޔެ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2017 91
"ނަޝީދަށް ވާދަކުރެވޭނެ، ޔާމީނަށް ދޫދިނުމެއް ނެތް"

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުގެ ގޮތުގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ވާދަކުރެއްވޭނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށާއި އިންތިހާބުގެ...

December 31, 2017 40
ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމުގެ މަޝްވަރާއަށް މަންދޫބުން ނަގައިފި

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމުގެ މަޝްވަރާއަށް، ކޮންމެ ޕާޓީއަކުން ދެ މަންދޫބަކު ކަނޑައަޅައި ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރުންނަށް އެ...

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2017 86
ކޯލިޝަން ކެންޑިޑޭޓުގެ ގޮތުގައި ނަޝީދަށް ވާދަކުރެވޭނެ

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި، ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓުގެ ގޮތުގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ވާދަކުރެއްވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އެބައޮތް ކަމަށް...

December 28, 2017 8
ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ގުޅޭގޮތުން އެމްޑީޕީން މަޝްވަރާކޮށްފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގައި ރޭ މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2017 28
"އަނެއް ދިވެހިރާއްޖެ" އަށް ދާން ބޭނުންވާ މީހަކު ނެތް

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ "އަނެއް ދިވެހިރާއްޖެ" ދިވެހިންނާ ބައްދަލު ކުރީ މިނިކާވަގެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށާއި އެތަނަށް ދާން ބޭނުންވާ މީހަކު މިހާރު ނެތް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ...

December 27, 2017 33
ނަޝީދަށް ފުރުސަތެއް ނެތް،ވަންނަން ޖެހޭނީ ޖަލަށް:ނިހާން

އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ބޭރުގެ ޕްރެޝަރާ އެކުގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތަސް، އެ މަނިކުފާނު ވަންނަވަން ޖެހޭނީ ޖަލަށް ކަމަށް...

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2017 58
ދިވެހީން ދަނީ ކަނުބަނދެގެން އަނދަވަޅަކަށް ވެއްޓެމުން

ދިވެހީން މިހާރު މިދަނީ ކަނުބަނދެގެން އަނދަވަޅަކަށް ވެއްޓެމުން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 26, 2017 17
އެމްޑީޕީ ފިކުރަށް ތާއީދުކުރަން ހެޔޮނުވާނެ:އަބްދުއްރަހީމް

އެމްޑީޕީގެ ފިކުރަކީ މުސްލިމުން ދިރިއުޅޭ ތަނެއްގައި ގެންގުޅެން ހެޔޮވާވަރުގެ ފިކުރެއް ނޫން ކަމަށް، ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ...

December 26, 2017 46
ރައީސްގެ ހަމަލާތަކެއް ޑރ. ޝަހީދާއި އެމްޑީޕީ އަށް

ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ މަސްލަހަތުގެ ތެރެއަށް ބޭރުގެ ނުފޫޒު ވައްދަން އަޑުއުފުލުމަކީ ގައުމަށް ގެއްލުން ދިނުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަދި އދ. އިން އީރާނަށް ކަނޑައަޅާފައި...

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2017 33
އިންސާފުވެރި ޕްރައިމަރީއަކަށް ދެވޭނީ ކިހިނެއް؟

ޖަރުމަނުގައި މިހާރު ހުންނެވި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން ނުކުންނަ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ހަދަން އެ ޕާޓީން ބޭނުންވާ ގާސިމް އިބްރާހީމާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ފަހު، އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން އަލީ ވަހީދު އެ ވިދާޅުވީ، އެއް ބަޔަކަށް، ވަރަށް މުހިންމު ވާހަކައެކެވެ. އެއީ އިދިކޮޅު...

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2017 27
ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީން ކެމްޕޭން އޮނިގަނޑެއް

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް، އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން ކެމްޕޭން އޮނިގަނޑެއް އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2017 78
ނަޝީދަށް ހަމަލާދީފާނެ ކަމަށް ބުނެ ބައްދަލުވުން ކެންސަލް

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ބަޔަކު ހަމަލާއެއް ދީފާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތުމުން، ނަޝީދު ލަންކާގައި ދިވެހިންނާ އެކު ބާއްވަން ހަމަޖެއްސި ބައްދަލުވުން ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2017 68
"އެއްބައިވަންތަ ސަރުކާރަށް އެންމެންގެ އެހީ ބޭނުންވޭ"

ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރެސީ ހަމަ މަގަށް ގެނުވައި، ރައްޔިތުން އެދޭ ފަދަ ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލަން ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ އެހީތެރިކަން ލިބުމަކީ ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދު ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2017 28
"ވަކި މީހަކު އައުމުން ގުޅުމަށް ބުރޫއަރައިގެން ނުވާނެ"

ވަކި ފަރުދަކު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)އާ ގުޅުމަކުން އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ގުޅުމަށް ބުރޫއަރައިގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި އެކަން ވިޔަކަ ވެސް ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް...

December 18, 2017 28
މިއީ އުމަރު އަންނަން ޖެހޭ ވަގުތެއް ނޫން: މުސްތަފާ

ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނާ ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް މިއީ އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތު ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ހުދުމުހުތާރު ބޭފުޅެއް ކަމަށް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)...

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2017 88
އުމަރު އެމްޑީޕީއާ ވައި އެޅުނަ ނުދޭނަން: ހަސަން ލަތީފް

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ގުޅިވަޑައިގެންނެވި އުމަރު ނަސީރު، އެމްޑީޕީއާ ވައިވެސް އެޅުނަ ނުދެއްވާނެ ކަމަށް އެ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އެންމެ...

December 17, 2017 31
އެއީ ފަނާކުރުވަނިވި ފިކުރެއް، އެމްޑީޕީ ދޫކޮށްލާ:ނިހާން

އެމްޑީޕީއަކީ ފަނާކުރުވަނިވި ފިކުރެއް ކަމަށާއި އެ ޕާޓީގައި ތިބި މެމްބަރުން އެމްޑީޕީން ވަކިވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާނު ރޭ...