23 އޯގަސްޓް

August 23, 2017
މަޖިލީހުގައި އޮތީ އަވަގުރާނަ ގޮވުމާއި ތަޅާފޮޅުން!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމާއި އިދިކޮޅު މެމްބަރުންނާ ދެމެދު ހޫނު ޒުވާބުތަކެއް ހިނގައި، އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބައެއްގެ ގަޔަށް އަތްލައި ތަޅާފޮޅައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2017 8
ޑީޖޭއޭގެ ނަމުގައި ބިރުދެއްކުން ހުއްޓާލަން ގޮވާލައިފި

ފަނޑިޔާރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތަށް ހުރަސްއަޅާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ބުނެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ)ގެ ނަމުގައި ރައްޔިތުންނަށް ބިރުދެއްކުން ހުއްޓާލުމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިރޭ ގޮވާލައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2017 61
ކަމަދޫ ކައުންސިލް ގޮނޑި އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓަށް

ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވި ގޮނޑި، އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ އަހުމަދު ސާޖިދު ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

August 19, 2017 35
އެމްޑީޕީ 60،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓު ނައީމާ މުހައްމަދު (ނައީމާއްތަ) ފުލުސް އޮފީހަށް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރާތީ "ފުލުސް އޮފީސް ކައިރިއަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދި" އެމްޑީޕީން ކުރި ޓްވީޓަކާ ގުޅިގެން...

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2017 18
މަޖިލިސް ހުއްޓުވާފައި އޮތީ ސަރުކާރު ދިފާއުކުރަން:އިންތި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ހުއްޓުވައި، އެތަނުގައި "ތަޅު އަޅުވާފައި" ވަނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރު ދިފާއު ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017 9
މެމްބަރުން ފިއްތާތީ ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ނާޒުކު: ޕީޖީއޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންނަށް ތަަފާތު ފިއްތުންތައް ކުރިމަތިކުރާތީ ރާއްޖެ ނާޒުކު ހާލަތަކަށް ވެއްޓިފައިވާ ކަމަށް ޕާލަމެންޓޭރިއަންސް ފޯ ގްލޯބަލް އެކްޝަން (ޕީޖީއޭ) އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2017 9
ޝިފާޒާ ދެކޮޅަށް އަބުރުގެ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަނީ

އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒާ ދެކޮޅަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ހުށަހެޅި އަބުރުގެ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

August 16, 2017 11
މެޖޯރިޓީ ގެއްލޭނެތީ އުޅެނީ ކޮރަޕްޝަން ބަލާނެތީ:ރޮޒައިނާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ގެއްލިދާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ކަންބޮޑުވަނީ ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ބަލާނެތީ ކަމަށް މީދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ...

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017 15
ދައުވާ ކުރިޔަސް، ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނެ: އިއްތިހާދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިދިކޮޅު 12 މެމްބަރެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރިޔަސް، މެމްބަރުން ތިއްބެވީ ފަހަތަށް ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ނޫން ކަމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

August 14, 2017 49
އިދިކޮޅު ޖަލްސާއަށް ފުލުހުން މަގު ބަންދެއް ނުކޮށްދިން

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއް މާލޭގައި ހުޅުވުމަށްޓަކައި ރޭ ބޭއްވި ހަފުލާ އަށް މަގެއް ބަންދުކޮށްދީ، އެތަނުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓި ގޮތަށް، އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީ އަށް ވެސް...

August 14, 2017 14
އިދިކޮޅު ޖަލްސާއަށް ފަނޑިޔާރުމަގު ބަންދުކޮށްދޭން އެދެފި

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ޖަލްސާ ބާއްވަން، މ. ކޫނޫޒް ހުންނަ ފަނޑިޔާރު މަގު ބަންދުކޮށް، އެ ސަރަހައްދުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭން އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން ފުލުހުންގެ ކިބައިން މިއަދު...

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 13
ނައީމައްތައާ މެދު އަމަލުކުރި ގޮތް ބަލަން ގޮވާލައިފި

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި އެއްވުމުގެ ތެރެއިން ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނު އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓް ނައިމާ މުހައްމަދު (ނައީމައްތަ)...

August 13, 2017 7
ހައްޔަރުކުރި ނައީމާއްތަ އާއި އެހެން މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ހައްޔަރުކުރިި އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓު ނައީމާ މުހައްމަދު (ނައީމާއްތަ) އާއި އެހެން މީހުން ރޭ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2017 22
މަޖިލިސް ނުހުޅުވާނަމަ ހަރަކާތްތަކެއް ނުހުއްޓޭނެ: ޝަރީފް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މަސައްކަތްތައް އަލުން ފަށަންދެން، އިދިކޮޅު ހަރަކާތްތައް މިހާރެކޭ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް (އައްޑޫ ޝަރީފް) މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2017 20
ބޮޑެތި ކުށްތަކުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ތަހުގީގަކަށް އެދެފި

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ އަވަހާރަކޮށްލުމާއި ނޫސްވެރިޔާ ރިލްވާން އަހުމަދު ވަގަށް ނެގި މައްސަލަ އަލުން ތަހުގީގުކުރާއިރު ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2017 5
މަޖިލީހަކީ މިހާރު ވާވެފައިވާ ތަނެއް: ބައެއް މެމްބަރުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމަށް އެތަނުގެ އިސްވެރިން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށާއި މަޖިލީހަކީ މިހާރު "ވާވެފައި" އޮތް ތަނެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު ބައެއް މެމްބަރުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2017 34
"ގާނޫނުއަސާސީ ދަންތުރައަކަށް ވަނީ ހުދުމުހުތާރުވުމުން"

ދިވެހިންނަށް އެތައް ހައްގުތަކެއް ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވާ ގާނޫނުއަސާސީ ދަންތުރައަކަށްވެ، އެއަށް އަމަލުކުރަން ޖެހުމުން ބޯގޮވަނީ ޚުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެއް ކުރަން ނިޔަތްގަންނަ ވެރިންނަށް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2017 51
ޕީޕީއެމްގެ މެޖޯރިޓީ "ގުޑުވައެއް ނުލެވޭނެ": ނިހާނު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އޮތް ޕީޕީއެމްގެ މެޖޯރިޓީ "ހިލާ ގުޑުވާ ނުލެވޭނެ" ކަމަށް ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޕީޕީއެމް ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާނު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2017 43
ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ސަރުކާރެއް ބޭނުން: ނަޝީދު

ސިޔާސީ މަސްރަހު ހަމައަކަށް އެޅުވުމަށް، ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ސަރުކާރެއް ރާއްޖޭގައި ގާއިމު ކުރަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2017 52
ހަމީދު ޒަކަރިއްޔާ އަށް ދައުވާ ކުރަންޖެހޭ: ހަސަން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އަމީން އާންމުގެ ނައިބު އަދި މަޖިލިހުގެ އިދާރާގެ ފޮރިން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ އަބްދުލްހަމީދު ޒަކަރިއްޔާ، މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން އަމަލު ކުރެއްވި މައްސަލާގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2017 2
މާރާމާރީ ހުއްޓުވަން މުއައްސަސާތައް ނުކުޅެދިފަ: އެމްޑީޕީ

މާލޭގައި ފަހަކަށް އައިސް ހިނގަމުން ދާ މާރާމާރީތައް ހުއްޓުވުމުގައި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތައް ފެއިލްވެފައިވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2017 21
މަސީހާ އެކު ޖަލްސާތަކަށް ފުރުސަތު ނުދޭނަން: މެމްބަރުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގައި އަބްދުﷲ މަސީހު އިންނަވައިގެން، ޖަލްސާތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ކުރިމަގުގައި ވެސް ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު މެމްބަރުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

July 31, 2017 14
އެ ދުވަހު ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ވެސް ގޯސް

އެއް ބަޔަކު ސިފަކުރާ ގޮތުގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހަކީ، ގާނޫނުއަސާސީ އަށް ފައިން އަރައި ވެއްޔާ މޮޑެލި ދުވަހެކެވެ. ސިފައިން ނުކުމެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތަޅު އަޅުވައި އެއްވެސް...

29 ޖުލައި

July 29, 2017 30
ދެ ފުލުހެއްގެ މައްސަލަ ބަލައިދޭން އެންއައިސީ އަށް

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކައިރީގައި މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި އެއްވުން ކަވަރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ބައެއް ނޫސްވެރިންނަށް އަނިޔާކޮށް، އެއްވުން ކަވަރު ކުރަން ގެންގުޅުނު ސާމާނުތަކަށް ގެއްލުން ދިން ކަމަށް ބުނެ ދެ ފުލުހުއްގެ މައްސަލަ ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) އަށް އެމްޑީޕީން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.