24 މެއި

May 24, 2018 19
އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކަށް ބިރުދައްކާތީ ސަފީރު ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ) ން އިދިކޮޅު ޕާޓީތައް އުވާލާނެ ކަމުގެ ބިރުދައްކާ ކަމަށް ބުނެ އެ މައްސަލަ، އެ ގައުމުން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޖޭމްސް ޑައުރިސް ލަންޑަނަށް ވަޑައިގެން ޔޫކޭ މޯލްޑިވްސް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕާ ހިއްސާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

May 24, 2018 21
ޑިމޮކްރެސީ އަކީ ހުދުމުހުތާރުގެ ދެ ވަނަ މާނަތޯ؟

ޒަމާނީ ޑިމޮކްރެސީގެ ސިފަތަކާ އެއްގޮތަށް ދުސްތޫރީ އޮނިގަނޑު ބިނާކޮށް ގާނޫނީ ނިޒާމު އެކަށައަޅާފައިވާ، އޭޝިޔާގެ މަދު ގައުމުތަކުގެ ވެސް އެންމެ ކުރީގައި ރާއްޖޭގެ ނަން ގުނިގެންދާނެ...

May 24, 2018 6
ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ބަންދަށް 5 ދުވަސް

ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ހާޝިމްގެ އިތުރު ފަސް ދުވަހު ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2018 17
ނަޝީދަށް އީސީން ހުރަސްއަޅަނީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް: އެމްޑީޕީ

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ވާދަނުކުރެއްވޭނެ ކަމަށް އަންގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ހުރަސްއަޅަމުން ދަނީ ގާނޫނުއަސާސީ އާއި...

May 23, 2018 36
އެމްޑީޕީ އުވާލެވޭނެ ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ހަސަން

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވާދަކުރެއްވުމަކީ އެ ޕާޓީ އުވާލެވިދާނެ ސަބަބެއް ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފް...

22 މެއި

May 22, 2018 139
ނަޝީދަށް ފުރުސަތު ދީފި ނަމަ ޕާޓީ އުވާލަން ހުށަހަޅާނަން

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ފުރުސަތު ދީފި ނަމަ، އެ ޕްރައިމަރީ ބާތިލްކޮށް، ޕާޓީ އުވާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު އެމްޑީޕީ އަށް ދީފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2018 58
ތަރައްގީގެ ނަމުގައި ދެއްކީ ކޮމްޕިއުޓަ ގްރެފިކްސްތަކެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާފާއި ހަމަހަމަކަން ނިގުޅައިގަނެ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ތަރައްގީގެ ނަމުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދެއްކީ ކޮމްޕިއުޓަ ގްރެފިކްސްގެ މަންޒަރުތަކެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2018 79
އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގެ ކެންޑިޑޭޓަކީ ނަޝީދު އެކަނި

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން ނުކުންނާނެ ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އެ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ މުއްދަތު މިއަދު ހަމަވިއިރު، ކުރިމަތިލެއްވި ހަމައެކަނި ބޭފުޅަކީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކަމަށް އެމްޑީޕީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

May 19, 2018 51
ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރަން ނަޝީދު ފޯމު ހުށަހަޅުއްވައިފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ފޯމު ހުށަހަޅުއްވައިފި...

May 19, 2018 54
ރާއްޖެ އޮތީ ރޭޒަރު ތިލައެއްގެ މިޔަމަތީގައި: ނަޝީދު

ރާއްޖެ މިހާރު އޮތީ "ރޭޒަރު ތިލައެއްގެ މިޔަމަތީގައި" ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ އިގްތިސޯދު އެތައް ގޮތަކުން ހީނަރުވަމުން ދާއިރު މިހާރު އޮތީ "ކަޅުބަނދަރެއްގެ އަނދަވަޅަކަށް ވެއްޓިފައި" ކަމަށް...

18 މެއި

May 18, 2018 72
އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނެތިއްޔާ ދެ ސަރުކާރު އުފެދިދާނެ

އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓާ ނުލައި ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބާއްވައިފި ނަމަ ރާއްޖޭގައި ދެ ސަރުކާރެއް އުފެދިދާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 18, 2018 30
ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއް ގެންނަން ވާނީ ހުށަހަޅާފައި: ނަޝީދު

ރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތް ރިޔާސީ ނިޒާމުގެ ބަދަލުގައި ވެރިކަން ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ބަދަލު ކުރުމަށް، އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ އަށް، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރާތްޕުޅުން...

15 މެއި

May 15, 2018 26
އެމްޑީޕީން ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ އަށް ހުޅުވާލައިފި

ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން ވާދަކުރާނެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވަން ބާއްވާ ޕްރައިމަރީ އަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2018 16
އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓު ފޮށި ހަތަރު ގައުމެއްގައި

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީން ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ހަތަރު ގައުމެއްގައި ބަހައްޓަން ނިންމައިފި އެވެ.

May 13, 2018 40
ހަމަޖެހުން އޮތީ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކޮށްގެން:ނަޝީދު

ރިޔާސީ ނިޒާމާ ރާއްޖެއާ ނުގުޅޭކަން ކަށަވަރުވެފައިވާ ކަމަށާއި ސިޔާސީ ހަމަޖެހުން އޮތީ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކޮށްގެން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2018 48
މަޖިލީހުން ވެރިކަން ކުރަން އުޅުމަކީ ހައްލެއްނޫން:ޖަމީލް

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއް ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވުމުން ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު އެކަމަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2018 88
ހަ އަހަރަށް އެއްބައިވަންތަ ސަރުކާރެއް ހަދާނަން: ނަޝީދު

ހަ އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލައި މިހާރު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދައުރު އިތުރު އެއް އަހަރަށް އިތުރުކޮށް ރަނގަޅު، ހަރުދަނާ ޝަރުއީ...

May 11, 2018 76
ރައްޔިތުން ބޭނުމީ ނަޝީދު ވެރިކަމަށް ގެންނަން: އަސްލަމް

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ވާދަ ނުކުރެއްވޭނެ ކަމަށް ބުނެ ބަޔަކު ސުވާލު އުފެއްދިޔަސް އެ ފުރުސަތު އެ މަނިކުނާނަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ...

10 މެއި

May 10, 2018 36
ކޮރަޕްޝަނާ މެލޭޝިއާ ދެކޮޅު، ދިވެހިން ވެސް އެގޮތުގައި

މެލޭޝިއާގައި އިއްޔެ ބޭއްވި އާއްމު އިންތިހާބުގައި، ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން ނޫނެކޭ ބުނި ގޮތަށް، މި އަހަރު ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ދިވެހިން ވެެސް ނޫނެކޭ ބުނާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2018 6
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް ކުރީ ނުހައްގު ހުކުމެއް: އިދިކޮޅު

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު ޖަލަށް ލާން މިއަދު އިއްވީ ނުހައްގު ހުކުމެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

May 08, 2018 24
"ވަކި ދައުލަތެއްގެ މަޝްވަރާއަކީ ބަޣާވާތުގެ ރޭވުމެއް"

އައްޑޫގައި ވަކި ދައުލަތެއް އުފައްދުމަށް މަޝްވަރާ ކުރުމަކީ ބަޣާވާތުގެ ރޭވުމެއް ކަމަށާއި އެކަމަކީ ދިވެހި ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ހިންގި ވަރަށް ނުރައްކާތެރި އަމަލެއް ކަމަށް ހޯމް...

May 08, 2018 19
އިންތިހާބުގައި ނަޝީދަށް ގާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތް: ޝާހިދު

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވާދަކުރައްވަން ގާނޫނީ އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށާއި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ތާއީދު ކުރައްވާނީ އެމަނިކުފާނަށް...

07 މެއި

May 07, 2018 88
ފަސްޓް ލޭޑީ، މާލޭގެ މީހުންގެ ހާލު ބައްލަވަނީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހީމް މާލޭގެ ގޭގެ އަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި އާންމުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބައްލަވަން ފައްޓަވައިފި އެވެ.

May 07, 2018 59
ވަކި ދައުލަތެއްގެ ވާހަކައާ އެކު ނަޝީދަށް ފާޑުކިޔުން

ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން ނަގާލަން ކުރީގެ ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދު މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ބުނެ، އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އެމަނިކުފާނަށް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ....

06 މެއި

May 06, 2018 72
އައްޑޫގައި ވަކި ދައުލަތެއް ހަދަން ނަޝީދު މަޝްވަރާކޮށްފި

އައްޑޫގައި ވަކި ދައުލަތެއް އުފައްދަން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މަޝްވަރާ ކުރައްވާ އޯޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ލީކުކޮށްލައިފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2018 23
ރައީސް ޔާމީން ސިޔާސީ ގޮތުން ވިސްނުން ތޫނު: މަސީހް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން "ޕޮލިޓިކަލް ޖީނިއަސް" ނުވަތަ ސިޔާސީ ގޮތުން އާދަޔާ ޚިލާފަށް ވިސްނުން ތޫނު ބޭފުޅެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 04, 2018 9
ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނު މާނަ ކުރަނީ ނުބައިކޮށް: އިންތި

ރައްޔިތުންނަށް އަދަބު ދެނީ ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނު "ރޯ ނުބައިކޮށް" މާނަކޮށްގެން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ...

May 04, 2018 15
ސަރުކާރުން ދެނީ ނުފެންނަ ގެއްލުންތަކެއް: ރޮޒެއިނާ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ގެނެސް ދީފައި ވަނީ ނުފެންނަ ތަރައްގީއެއް ނޫން ކަމަށާއި އޭގެ ބަދަލުގައި ދެމުން ދަނީ ނުފެންނަ ގެއްލުންތަކެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ...

03 މެއި

May 03, 2018 23
އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ މި މަހުގެ 30 ގައި

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީން ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ މި މަހުގެ 30 ގައި ބާއްވަން އެ ޕާޓީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2018 63
ޕްރައިމަރީގައި އަޅުގަނޑުގެ މެނޭޖަރަކީ އަސްލަމް: ނަޝީދު

ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ހޮވަން ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާނެ ކަމަށާއި ކެމްޕޭން މެނޭޖަރަކީ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު...

April 29, 2018 2
އެމްޑީޕީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އީސީ އަށް ހުށަހަޅައިފި

އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2018 128
ރިޔާސީ އިންތިހާބުން ފަހުވަގުތު ފުރުސަތު ލިބޭނެ: ނަޝީދު

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވަން ފަހު ވަގުތު ފުރުސަތު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2018 2
"ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުން ހުއްޓައެއް ނުލާނަން"

ދިވެހިން އަބަދުވެސް ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވާނެ ކަމަށާއި ހަށިފުރާނަ ހުރިހާ ދުވަހަކު އެކަމެއް ހުއްޓާ ނުލައްވާނެ ކަމަށް މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ (އިންތި) މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.