28 އޯގަސްޓް

August 28, 2019 1
ޖޯންސަން އެންޑް ޖޯންސަނުން ބޮޑު ބަދަލެއް ދޭން ޖެހިއްޖެ

ތަދު ކަނޑުވާ ބައެއް ބޭހުގައި ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ ދެވި ހިފާ މާއްދާއެއް ކަމަށްވާ އޮޕިއޮއިޑަށް އެމެރިކާގެ އޮކްލަހޯމާގައި އެތައް ލައްކަ ބަޔަކު އެޑިކްޓުވެ އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު މަރުވި މައްސަލާގައި، އޭގެ ބޭސް އުފައްދާ ޖޯންސަން އެންޑް ޖޯންސަންގެ ވެސް އިހުމާލު އޮތް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އެ ކުންފުނިން 572 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން...

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2016 1
ބޭސްކާއިރު ޖޫސް ބޯ ނަމަ ބޭހުގެ އަސަރު ކުޑަވާނެ

ބޭސް ކާއިރު ފެނުގެ ބަދަލުގައި ބައެއް މީހުން ބޮނީ ޖޫހެވެ. ނަމަވެސް ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރުން ވިދާޅުވަނީ ބޭސް ކާއިރު ބޯންޖެހޭނީ ފެން ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް، ހުތް މޭވާގެ ޖޫސް ބުއިމުން ބޭހުގެ އަސަރު ކުޑަވާނެ ކަމަށް ވެސް އިންޑިއަން މެޑިކަލް އެސޯސިއޭޝަން (އައި.އެމް.އޭ) އިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.