17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017 2
އަމީތަށް އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ދިނުމަށް ގޮވާލައިފި

ދޫނިދޫގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތަށް ފުރިހަމަ ބޭސްފަރުވާއެއް ދިނުމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ސަރުކާރަށް މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2017 3
ގާސިމްގެ ވަކީލުންގެ ސިޓީއެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރިން ބާތިލްކޮށްފައި އޮތް މައްސަލައެއް އަލުން ބަލައިގަނެ، ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ ކޯޓުގެ އާންމު މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްގެ ކޮޕީ ހޯދުމަށް...

August 05, 2017 1
މުހުތާޒް ދެ ހަފުތާ ފަހުން އޭޑީކޭއިން ޖަލަށް ގެންގޮސްފި

ދިގު މުއްދަތުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) މުހުތާޒު މުހުސިން ދެ ހަފުތާ ވަންދެން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ...

28 ޖުލައި

July 28, 2017 1
އެންޓިބަޔޮޓިކް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ގޮތާ މެދު ބޮޑު ބަހުސެއް

އެންޓިބަޔޮޓިކް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި ޑޮކްޓަރު ދޭ ޑޯޒް އެއްކޮށް ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނަމުން އަޔަސް އެއީ މުހިންމު ކަމަކަށް ނުވެދާނެ ކަމަށް ބްރިޓިޝް މެޑިކަލް ޖާނަލް (ބީއެމްޖޭ)ގެ ތަޖުރިބާކާރުން ބުނުމާ އެކު ބޮޑު ބަހުސެއް އުފެދިއްޖެ އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2017 1
މުހުތާޒުގެ ހާލު ރަނގަޅު، އަދިވެސް ހޮސްޕިޓަލުގައި

ދިގު މުއްދަތެއްގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) މުހުތާޒު މުހުސިން އަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން އަންނައިރު، އޭނާގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2017 4
އަދީބުގެ ބޭސްފަރުވާގެ މައްސަލަ ބަލައި ނުނިމޭ

ދިގު މުއްދަތުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ބޭސްފަރުވާ އިން މަހްރޫމް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރްސީއެމް) އިން ބަލައި ނުނިމޭ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2017 22
އަދީބު އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅޭ ވާހަކަ ފުލުހުން ދޮގުކޮށްފި

ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަކީ ހަގީގަތެއް އޮތް ވާހަކަތަކެއް ނޫން ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2017 9
އަދީބުގެ ސިއްހީ ހާލަތާމެދު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުދެއްކި

ތަފާތު ތިން ކުށެއްގައި 33 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ ސިއްހީ ހާލަތާ މެދު ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުދެއްކި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2017 11
ޖަލުގައި ހުންނެވި އަދީބާ އެޗްއާރުސީއެމުން ބައްދަލުކޮށްފި

ދިގު މުއްދަތުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުއާ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން މިއަދު ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ.

June 19, 2017 26
ނަޝީދުގެ ފަރާތްޕުޅުން އަދީބާ ބައްދަލުކުރައްވަން އެދިއްޖެ

ދިގު މުއްދަތުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރާތްޕުޅުން އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2017 14
އަދީބުގެ އާއިލާއިން ޕީޕީއެމްއާ ބައްދަލުކުރަން އެދިއްޖެ

އެކި ކުށްތަކާ ގުޅިގެން ކޮށްފައިވާ ދިގު މުއްދަތުގެ ޖަލު ހުކުމެއްގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ ސިއްހީ ހާލަތާ މެދު ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ހިއްސާކުރުމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެމްބަރުންނާ ބައްދަލު ކުރުމަށް އެދި އަދީބުގެ މަންމަ ޕީޖީ ގްރޫޕަށް މިއަދު ސިޓީއެއް ފޮނުއްވައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2017 29
އަދީބަށް އެކަށީގެންވާ ބޭސްފަރުވާ ލިބެން ޖެހޭ: މައުމޫން

ދިގު މުއްދަތުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބަށް އެކަށީގެންވާ ބޭސްފަރުވާ ލިބެން ޖެހޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2017 9
އަދީބަށް ފަރުވާ ނުދޭން އަންގާފައެއް ނެތް: ކަރެކްޝަންސް

ދިގު މުއްދަތުގެ އެތައް ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ ކަންކަން ހަމަނުޖައްސަން އެއްވެސް ފަރާތަކުން...

June 07, 2017 1
ކަދުރު: ގުދުރަތީ ބޭސް ގުޅައެއް

ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި 3،000 ބާވަތުގެ ކަދުރު ހެދޭ އިރު، ކަދުރުގެ ދަނޑުވެރިކަމުން ބާޒާރަށް ނެރެވެނީ އޭގެ ތެރެއިން މަދު ވައްތަރެކެވެ. ކޮންމެ ވައްތަރެއްގެ ކަދުރަކުން ވެސް...

11 މެއި

May 11, 2017 1
ސިއްހީ ދާއިރާގެ ވަރަށް ބޮޑު ހަތަރު ކަމެއް

ޓެކްނޮލޮޖީއާ އެކު ޖައްވު ފަހަތަކުރަނީ އެވެ. މާ ދުރުގައިވާ ޕްލެނެޓްތައް ހޯދައި، އަވަށްޓެރި ޕްލެނެޓްތަކުން ޝައުގުވެރި ފޮޓޯ އާއި މައުލޫމާތު ގެނެސްދެނީ އެވެ. އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑާ ގުޅޭ ގޮތުން ވެސް އާ ކަންތައްތައް އެބަ ހޯދަ އެވެ. އެކަމަކު އެހާ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް އެ ކަންކަމަށް މިހާރު ނުލިބެ އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2017 2
ދިރާސާތަކުގައި މީދާ ގުރުބާންކުރަނީ ކީއްވެ؟

ސައިންސް ލެބޯޓަރީތަކުގައި މީދާ ބޭނުންކޮށްގެން ނުކުރާކަށް ދިރާސާއެއް ނެތެވެ. މިއީ އިންސާނުންނަށްޓަކައި މީދަލާއި ހިކަނދި ގުރުބާންކުރެވޭ ގޮތުގެ ވާހަކަ އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2017 20
ފޭކު ބޭސް ދެނެގަންނާނީ ކިހިނެއް؟

ރައްޓެއްސަކާ އެކު ކޮފީއަކަށް އެރި ދުވަހެކެވެ. ގޮނޑީގައި ރަނގަޅަށް ހަމަޖެހި ނުލެވެނީސް، އޭނާގެ ހިތުގައި އުފެދިފައިވާ ސުވާލުތައް ކުރަން ފެށި އެވެ. ކޮންމެ ޑޮކްޓަރަކަށް ދެއްކިޔަސް ލިޔެދެއްވަނީ "އެއްބޭހެއް ކަމަށާއި" އެއަކުން ވާކަމެއް ނެތޭ ބުނެ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރި އެވެ. އެވެނި ބުރޭންޑެއްގެ މިވެނި ބޭހެއް ކެއުމުން އެއްވެސް...

13 އެޕްރީލް

April 13, 2017 1
އާއިލާގެ ނުރުހުމުގައި ލައިފްސަޕޯޓް ނައްޓާލަން ހުއްދަދީފި

ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ ޖެނެޓިކް ބައްޔެއްގައި ސިކުނޑި އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުން ލިބި ހަރަކާތް ހުއްޓިފައި އޮތް ތުއްތުކުއްޖެއްގެ ލައިފް ސަޕޯޓް ނައްޓާލަން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހައި ކޯޓުން ހުއްދަ ދީފި އެވެ. އަށް މަހުގެ ޗާލީ ގާޑްގެ ބައްޔަށް ފަރުވާ ނުދީ ދޫކޮށްލުގެ ހުއްދަ ލަންޑަންގެ ގްރޭޓް އޯމަންޑް ސްޓްރީޓް ހޮސްޕިޓަލަށް ފަނޑިޔާރަކު...

05 އެޕްރީލް

April 05, 2017 16
ލެބެން ލެބްރެޓޮރީސްގެ ހުރިހާ ބޭހެއް ރާއްޖޭގައި މަނާ

އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށް ލެބެން ލެބްރެޓޮރީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އުފައްދާ ހުރިހާ ބޭހެއް ރާއްޖެ އެތެރެކުރުމާއި ވިއްކުމާއި ބޭނުން ކުރުން މިއަދުން ފެށިގެން މަނާކޮށްފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2017 1
ބެނެޑްރިލް ސިރަޕްގެ ބެޗެއްގައި މައްސަލަ ހުރެގެން މަނާކޮށްފި

ކެއްސުމުގެ ފަރުވާ އަށް ބޭނުންކުރާ ބޭހެއް ކަމަށްވާ ބެނެޑްރިލް ސީއާރް ސިރަޕްގެ ބެޗެއްގައި މައްސަލަ ހުރުމުން، އެ ބޭހުގެ އެ ބެޗް ވިއްކުމާއި ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2017 9
ހުމަށް ދޭނެ ބޭސް ހުސްނުވެ ލިބެން ހުންނާނެ: އެސްޓީއޯ

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ހުމާއި ރޯގާއަށް ބޭނުންވާ ބޭސްތައް ރަށްރަށުން ހުސްނުވެ ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް އެސްޓީއޯއިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

March 18, 2017 96
ބޭސް ބަހަނީ އެސްޓީއޯއިން ގަނެގެން: ރިފާއު

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ރޯގާއާ ގުޅިގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމް ބައްސަވާ ބޭހަކީ އެސްޓީއޯގެ ބޭސް ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ އަކީ ދޮގެއް ކަމަށާއި...

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2017 6
އަޖުމަ ބަލަން ދިން ބޭހަކުން ބޮޑު ބިރުވެރިކަމެއް

ހޮސްޕިޓަލުގެ ވޯޑެއްގެ ތެރޭގައި ތިބި ބަލި މީހުންތަކެއް އެމީހުންގެ ގައިގައި އަޅާ ވޭނުން ހަޅޭއްލަވައި ރޮމުން ދިޔަ އެވެ. އެމީހުންގެ ގުނަވަންތައް ފޭލް ވަނީ އެވެ. އެމީހުންގެ ބޯ ވަނީ ދުޅަވެފަ އެވެ. ދިފާއީ ނިޒާމް ހުއްޓުމަކަށް އަންނާތީ މެދުކެނޑުމެއްނެތި ހޮޑުލެވެމުން ދިޔަ އެވެ. ސިފަވަނީ ބިރުވެރި ފިލްމެއްގެ މަންޒަރެކެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2017 2
އެންޓިބަޔޮޓިކް ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން ޖާގަ ނުދީ

ނަހަމަ ގޮތުގައި އެންޓިބަޔޮޓިކް ބޭނުންކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ޖާގަ ނުދިނުމަށް ބޭރުގެ ތަޖުރިބާކާރަކު މިރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.