21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2017
ސިޓީތަކުގައި އުޅޭ މީހުން ސްޓްރެސްއާ ދުރުވާނެ ގޮތެއް

ސިޓީތަކުގައި ފެހި ހުސް ޖާގަތައް ހުންނަ ނަމަ އެ ތަންތަނުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ޖަރުމަނުގެ ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2017 48
ޑރ. ނާޒު ރާއްޖޭގައި އަލުން މަސައްކަތް ފައްޓަވައިފި

މީގެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ސްރީ ލަންކާއަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރެއްވި މަޝްހޫރު ނަފްސާނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ނާޒު އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގެން، އޭނާގެ މަސައްކަތް އަލުން ފައްޓަވައިފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2017 2
ނަފްސާނީ ގެއްލުން އެންމެ ބޮޑު އެޕަކީ އިންސްޓަގްރާމް

ޒުވާނުންނަށް ނަފްސާނީ ގޮތުން އެންމެ ގެއްލުން ބޮޑު ސޯޝަލް މީޑިއާ އެޕްލިކޭޝަނަކީ އިންސްޓަގްރާމް ކަމަށް ރޯޔަލް ސޮސައިޓީ ފޯ ޕަބްލިކް ހެލްތުން އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ކުރި ދިރާސާއަކަށް ފަހު ބުނެފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2017
ހަކުރު ބަލިން ސިކުނޑިއަށް ގެއްލުން ވެދާނެ

ކުރީގެ ދިރާސާއެއްގައި ބުނަނީ ޓައިޕް 2 ޑައެބެޓީސްގެ ސަަބަބުން ހަނދާން ނެތުމުގެ މައްސަަލަތައް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ ފަހުން ކުރި އާ ދިރާސާއެއްގައި، މިއީ ކިހިނެއް ދިމާވާ ކަމެއްކަން ދެނެގަތުމުގައި ވަނީ ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދައިފަ އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2017 6
އުމުރުން 12 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަނދާން ވެސް ހުރި މީހެއް

ރެބެކާ ޝެރޮކްގެ އެންމެ ދުރު ހަނދާންތަކުގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ އުމުރުން އެންމެ 12 ދުވަހު ވީ ކަންތައް ހިމެނެ އެވެ. އޮސްޓްރޭލިއާގެ މި އަންހެންމީހާ ބުނި ގޮތުގައި ތުއްތު ކުއްޖެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް އިރުން ފެށިގެން އޭނާގެ ހަޔާތުގައި ދިމާވި ކޮންމެ ކަމެއްގެ ހަނދާން މިހާތަނަށް ވެސް އެބަހުއްޓެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2017
"ސްޓްރެސް" އޭ ނުކިޔާ! ސްޓްރެސް ވެދާނެ

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ގިނަކަމުން ނުވަތަ ދިމާވާ ކަމަކާ ހެދި ސްޓެރެސް ވެގެން އުޅޭ ކަމަށް އެހެން މީހުން ގާތު ބުނަންހެއްޔެވެ؟ ތިޔައީ އަބަދު ސްޓްރެސްގެ ވާހަކަ ދައްކާ މީހެއް ނަމަ އެ ވާހަކަ ދެއްކުން މަދުކޮށްލުން ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެ އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2017 3
ޑިޕްރެޝަނާ ބެހޭ އާ ވާހަކައެއް

ޑިޕްރެޝަނާ ބެހޭ ގޮތުން ތަފާތު މައުލޫމާތަކަށް ވާހަކަ ދެކެވެމުންދާ މި ދުވަސްވަރު އަނެއްކާވެސް އެހެން ވާހަކައެކެވެ. އާ ދިރާސާއެއްގެ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން މާބޮޑަށް ހިކުމަކީ ޑިޕްރެޝަނާ ގުޅުން ހުރި ކަމެކެވެ. މިއީ މި ދެ ކަންތަކުގައި ގުޅުމެއް ހުރި ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދެއްކި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2017 1
މަންމަގެ ހަނދާންތަކުން ދުރުވާން ފަރުވާ ހޯދިން: ހެރީ

މަންމާފުޅު ޕްރިންސަސް ޑަޔަނާގެ ހަނދާންތަކުން ދުރު ނުވެވި، ނަފްސާނީ މައްސަލައަކަށް ވުމުން، މަންމާފުޅު އަވަހާރަވިތާ 20 އަހަރު ފަހުން ފަރުވާ ހޯއްދަވާފައިވާ ކަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޕްރިންސް ހެރީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2017 14
ދަރިވަރުންނަށް ނަފްސާނީ ބަލީގެ މައުލޫމާތު ދެނީ

ނަފްސާނީ ބައްޔާއި ދިމާވާ އެކި ކަންކަމާ ކުރިމަތިލާނެ ގޮތް ދަރިވަރުންނަށް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2017 3
ޑިޕްރެޝަނާ މެދު ކުރެވޭ ކުށް ހީތައް

ޑިޕްރެޝަނަކީ ވަރަށް އާންމު ނަފްސާނީ މައްސަލައެކެވެ. އަދި މިއީ ދެނެގަންނަން އުނދަގޫ، ވަރަށް ބޮޑަށް އޮޅިފައި އޮންނަ އާންމު މައްސަލައެކެވެ. ފަހުގެ ދިރާސާއަކުން އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އަމިއްލައަށް މަރުވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ތިން ބައިކުޅަ ދެ ބައި މީހުންނަކީ ޑިޕްރެޝަންގެ މައްސަލަ ހުންނަ މީހުންނެވެ. އެއީ ޑިޕްރެޝަން ހުރިކަން އެނގި ފަރުވާ...

07 އެޕްރީލް

April 07, 2017 23
ޑިޕްރެޝަނަކީ ތަރައްގީއަށް ހުރަސް އަޅާ ބައްޔެއް: ނާޒިމް

ޑިޕްރެޝަނަކީ ގައުމުތަކުގެ ތަރައްގީއަށް ހުރަސް އަޅާ ބައްޔެއް ކަމަށާއި އެ ބައްޔާ މެދު ވާހަކަ ދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2017 41
ޑިޕްރެޝަނުން އެންމެން ބަލިވަނީ، ވާހަކަ ދައްކަމާ!

އިންސާނުންނަށް މިއަދު ތަހަންމަލްކުރަންޖެހޭ ބަލިތަކުގެ މައިގަނޑު އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކަށް ޑިޕްރެޝަން ވެއްޖެ ކަމަށާއި ކޮންމެ މީހަކު ވެސް މިކަމާ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށުމަކީ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯ) އިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2017 9
އައިސީޕީ: ނަފްސާނީ ބަލިތަކުގެ ފަރުވާ

އަހަރެންގެ އުމުރަކީ 35 އަހަރެވެ. އަހަރެން ހަނދާން ހުންނަން ފެށީއްސުރެ ތަޖުރިބާ ކުރަމުން އައީ ވަރަށް ތަފާތު ހަޔާތެކެވެ. ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ގޮތުގައި މައިންބަފައިންނާ އެކު އަހަރެން ދިރިއުޅުނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ތޮއްޖެހިފައިވާ އެއް ސިޓީގެ ވަކި އެޕާޓްމަންޓެއްގަ އެވެ. އެ ދެ މީހުންނަކީ ވެސް ވަރަށް އަވަދިނެތި އުޅޭ ދެ މީހުންނެވެ. އަދި...

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2016
އަފަންޓޭޝާ: އަމިއްލަ ދަރީގެ ސިފަ ވެސް ނޭނގޭނެ

އަހެއް އޮންނާނީ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟ ހަތަރެސްފައި ޖަހާފައި އޮންނަ ރީތި ޖަނަވާރެއް ކަމަށް ސިކުނޑި އަށް ސިފަވާނެ އެވެ. ސިކުނޑިން އޭގެ "ފޮޓޯއެއް" ދައްކާނެ އެވެ. އެކަމަކު ސިކުނޑި އަށް މަންޒަރުތައް ސިފަ ނުކުރެވުމަށް މެދުވެރިވާ މައްސަލައެއް ކަމަށްވާ "އަފަންޓޭޝާ" ހުންނަ މީހެއް ނަމަ ސިކުނޑިއަށް އެއްވެސް މަންޒަރެއް ސިފައެއް ނުވާނެ އެވެ....

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2016
އިއްދައިން ކެނޑުމާ އެކު އަންހެނުންގެ ހަނދާން ބަލިވޭ

މެދުއުމުރުގެ އަންހެނެއްގެ ހަނދާން، އެ އުމުރުގެ ފިރިހެނަކަށް ވުރެ ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު އަންހެނުން އިއްދައިން ކެނޑުމަށް ފަހު ހަނދާންތައް ފަނޑުވެގެން ދާންފަށާ ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ. ދިރާސާގައި ބުނެފައި ވަނީ މިގޮތަށް ދިމާވަނީ އިއްދައިންކެނޑުމުގެ މަރުހަލާގައި އެސްޓްރޮޖެން ލެވަލް ދަށަށް ދާތީ ކަމަށެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2016
ލޭމައްޗަށް ދާ ނަމަ ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކެއް ޖެހިދާނެ

ލޭމައްޗަށް ދިއުމުން، ހަނދާނާ ގުޅުން ހުރި ކަންކަން އޮޅުންބޮޅުން ވުމާއި މީހާގެ މިޒާޖު އަވަސް އަވަހަށް ބަދަލުވުމާއި ކަންކަމުގައި ގޮތް ކަނޑައެޅުމުގައި އެކަށީގެން ނުވާ ސަބަބުތަކަށް ބެލުން ފަދަ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް މީހާ ގެންދާ ނަފްސާނީ ބައްޔެއް ކަމަށްވާ ޑިމެންޝާ އަށް މަގު ފަހިކުރުވާ ކަމަށް އެމެރިކަން ހާޓް އެސޯސިއޭޝަން އިން އިންޒާރު...

22 ޖޫން

June 22, 2016 4
ނުފެންނަ، އެކަމަކު އެ ހަގީގީ ކުލަތަކާއި އިހުސާސްތައް

އިމާރާތުގައި އަލިފާން ރޯވެ، މުޅި ތަނުގައި ވަނީ ހުޅު ހިފާފަ އެވެ. އަލިފާން ނިއްވަން ކިތަންމެ ގިނަ މަސައްކަތެއް ކުރިޔަސް، ހުޅުގަނޑު ބޮޑުވެ، އެކި ދިމަދިމާ އަށް ފެތުރެނީ އެވެ. އޭރު އަހަންނަށް ހުރެވުނީ އެ އިމާރާތުގެ ތެރޭގަ އެވެ. އެ ގޭގެ ހަތް ވަނަ ބުރީގެ އެޕާޓްމަންޓެއްގަ އެވެ. އެ ތަނުގައި ވެސް ވަނީ އަލިފާން ރޯވެފަ އެވެ. ސަލާމަތް ވާނެ...