29 ޖޫން

June 29, 2020
މައިކްރޮސޮފްޓުގެ ފިހާރަތައް ބަންދުކޮށް އޮންލައިންވަނީ

ހަތަރު ފިހާރައެއް ފިޔަވައި، ދުނިޔޭގެ އެކި ތަންތަނުގައި ހިންގާ މައިކްރޮސޮފްޓްގެ ފިހާރަތައް ބަންދުކޮށް، އޮންލައިން ވިޔަފާރި ފުޅާކުރަން އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020
މައިކްރޮސޮފްޓް "މިކްސާ" ފޭސްބުކް ގޭމިންއާ ގުޅިއްޖެ

ވީޑިއޯ ގޭމްތަކަށް ހާއްސަ މައިކްސޮފްޓްގެ ލައިވްސްޓްރީމިން ސާވިސް "މިކްސާ" ބަންދުކުރުމަށް ފަހު، ފޭސްބުކް ގޭމިންއާ ގުޅެން ނިންމައިފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2020 3
ޓީމްސްގެ ވީޑިއޯ ކޯލްގެ ބެކްގްރައުންޑް ބަދަލުކޮށްލެވިދާނެ

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިން އަށް ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު ބޭނުންކުރާ އެޕެއް ކަމަށްވާ މައިކްރޮސޮފްޓް ޓީމްސް އަށް އަމިއްލަ އަށް ފޮޓޯ ލައިގެން ނުވަތަ ޓީމްސްގައި ހިމެނޭ ބެކްގްރައުންޑް އިފެކްޓްތަކުން ކަސްޓަމައިޒްކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2020 1
ޕްރައިވެޓް ބްރައުޒިން އަކީ ފޭކެއް ކަމަށް ބުނެ ދައުވާ

ކްރޯމް ބްރައުޒާގެ "އިންކަގްނީޓޯ މޯޑް"އާ މެދު އަހަރެމެން ކުރިން ލިޔުނީ މިހެންނެވެ. އަދި މާނަކޮށް، ހީކޮށްގެން ވެސް މި ތިބީ މިހެންނެވެ.

31 މެއި

May 31, 2020
މައިކްރޮފްސޮފްޓަށް ނޫސްވެރިންގެ ބަދަލުގައި "ރޮބޮޓް"

މައިކްރޮސޮފްޓްގެ އެމްއެސްއެން ވެބްސައިޓްގެ ހިންގުމަށް ގެންނަ ބަދަލާ އެކު ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން އިނގިރޭސިވިލާތާއި އެމެރިކާގައި މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް ނޫސްވެރިން ދޫކޮށްލައި، އެ މީހުންގެ ބަދަލުގައި ރޮބޮޓް ބޭނުންކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2020
މައިކްރޮސޮފްޓުން އިޓަލީ އަށް 1.5 ބިލިއަންގެ އިންވެސްޓްމަންޓެއް

ކްލައުޑް ކޮމްޕިއުޓިންގެ ދާއިރާ ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ފުޅާކުރުމަށް މައިކްރޮސޮފްޓުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ދަށުން އިޓަލީގައި 1.5 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓެއް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2020
ވިންޑޯޒް 10 މާކެޓްގައި ހިއްސާކުރާ މިންވަރު ދަށަށް

މުޅި ދުނިޔެ އަށް ބަލައި "ނެޓްމާކެޓްޝެއާ" އިން ބުނާ ގޮތުގައި، ވިންޑޯޒް 10 އަށް ގުޑުންއަރައިފި އެވެ. ޑެސްކްޓޮޕް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމްތަކަށް ބަލާއިރު، މާކެޓްގައި ވިންޑޯޒް 10 ހިއްސާކުރާ މިންވަރު ވަނީ ދަށަށްޖެހިފަ އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2020 3
ދެ ޖުމްލަ ދޭތެރެއަށް ދެ ސްޕޭސް ނުދޭތި: މައިކްރޮސޮފްޓް

މައިކްރޮސޮފްޓް އޮފީހަކީ ލިޔެކުޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމަށް އެންމެ އާންމުކޮށް މިހާރު ބޭނުންކުރެވޭ އެއް ވަސީލަތެވެ. ނަމަވެސް މިއަށް މިހާރު ވަނީ ހާއްސަ ބަދަލެއް ގެނެސްފަ އެވެ. އެ ބަދަލަކީ މައިކްރޮފްޓް ވޯޑްގެ އެންމެ ފަހުގެ ވާޝަނުގައި އިބާރާތްތަކުގެ ޖުމްލަތަކުގެ ދޭތެރެ އަށް ދޫކޮށްލާ ސްޕޭސް ނުވަތަ ހުސް ތަން ދެ ފަހަރަށް ބޭނުންކުރުން...

14 އެޕްރީލް

April 14, 2020 1
މައިކްރޮސޮފްޓްގެ "ޓީމްސް" ގެ މަގުބޫލުކަން ބޮޑުވަނީ

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ނުރައްކަލާ އެކު، ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިން އެޕް "ޒޫމް" ގެ މަގުބޫލުކަން ވަރަށް ބޮޑަށް އުފެލެމުން ދަނިކޮށް، އޭގެ ރައްކާތެރިކަމާ ދޭތެރޭ ސުވާލު އުފެދި، ގައުމުތަކުން އެ އެޕް މަނާކުރަން ފެށުމުން މައިކްރޮސޮފްޓް "ޓީމްސް" ގެ މަގުބޫލުކަން އިތުރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2020
ސްކައިޕް ބޭނުންކުރާ އަދަދު 40 މިލިއަނަށް

ވަޓްސްއެޕް އަދި ފޭސްޓައިމް ފަދަ އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ މަޝްހޫރުކަމާ އެކު ވެސް، ސްކައިޕަށް ފަނޑުކަމެއް ނާންނަ ކަމަށް މައިކްރޮސޮފްޓުން ބުނެފި އެވެ. މައިކްރޮސޮފްޓުން ހާމަކުރި ގޮތުގައި، ސްކައިޕް ބޭނުންުރާ އަދަދު ދުވާލަކު 40 މިލިއަނަށް އަރަ އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2020
މައިކްރޮސޮފްޓް 5ޖީ މާކެޓަށް

މައިކްރޮސޮފްޓަކީ މިހާރު ފޯނު އުފައްދާ ކުންފުންޏެއް ނޫނެވެ. އެހެންވެ، ސްމާޓްފޯނުތައް 5ޖީ އަށް ބަދަލުކުރާނެ ފުރުސަތެއް ނެތެވެ. ސާފަސް މަރުކާގެ ލެޕްޓޮޕްތައް އަދި ޓެބްލެޓްތައް، 5ޖީ ނެޓްވޯކަށް ފައްކާކުރި ނަމަވެސް، މައިކްރޮސޮފްޓުން ބޭނުންވާ ދަރަޖަ 5ޖީ މާކެޓުން ލިބޭކަށް ނެތެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2020 55
މައިކްރޮސޮފްޓާއި ގޫގުލް ވެސް ރާއްޖެ ގެންނަނީ

މައިކްރޮސޮފްޓާއި ގޫގުލްގެ ޚިދުމަތްތައް ރާއްޖެ ގެންނަން މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2020 1
ވިންޑޯޒް 10: އެއް ބިލިއަން ކޮމްޕިއުޓަރުގައި

މައިކްރޮސޮފްޓް ވިންޑޯޒް 10 ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އަދަދު އެއް ބިލިއަން ފަހަނައަޅައިފި އެވެ. މިއީ، ކުންފުނި ކިތަންމެ ބާރުގަދަ ނަމަވެސް، ފާހަގަނުކޮށް ދޫކޮށްލެވެން ނެތް ވަރުގެ ބޮޑު އަދަދެކެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2020
ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅޭ ދޮގު މައުލޫމާތާ ދެކޮޅަށް ޓްވިޓާ

ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެކި ފްލެޓްފޯމްތައް މެދުވެރިކޮށް ކޮރޯނާވައިރަހާ ބެހޭ ގޮތުން ސައްހަ ނޫން މައުލޫމާތު ދައުރުކުރާ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައިވާތީ މިކަމާ ދެކޮޅަށް ޓްވިޓާ އިން ވެސް ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2020 6
ގޭޓްސް މައިކްރޮސޮފްޓްގެ ބޯޑުން ވަކިވަނީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ކުންފުނި މައިކްރޮފްސޮފްޓްގެ ބާނީ ބިލް ގޭޓްސް އެ ކުންފުނީގެ ބޯޑުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނިންމާފައިވާކަން ހުކުރު ދުވަހު އިއުލާންކުރައްވައިފި އެވެ.

March 15, 2020
އެޕަލްގެ އަހަރީ ކޮންފަރެންސް އޮންލައިންކުރަނީ

ޓެކްނޮލޮޖީ ސިނާއަތުގައި ބާރުގަދަ ކުންފުނިތަކުން، މުޅި އަހަރަށް ބަހާލައިގެން ބޭއްވުމަށް ތާވަލުކޮށްފައި ހުރި ހަފުލާތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އެބަ ގެނެ އެވެ. އެޕަލް އިން ކޮޮންމެ...

10 މާޗް

March 10, 2020
މައިކްރޮސޮފްޓްގެ މުވައްޒަފުން ވެސް ގެޔަށް

މުވައްޒަފުން ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތްކުރެވޭ ގޮތް މައިކްރޮސޮފްޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. އެއީ ގައުމުތަކުގައި، ކަންބޮޑުވާ ދަރަޖަ އަށް، ކޮވިޑް-19 ފެތުރިގެންފައި ވާތީ އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2020
ވިންޑޯޒް "ލައިވް ޓައިލްސް": ބޭނުމެއް ނެތް ފީޗާއެއް

މައިކްރޮސޮފްޓް ވިންޑޯޒް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް އުނދަގޫކުރާ ފީޗާތަކެއް ވިންޑޯޒްގައި އެބަ ހުއްޓެވެ. އެ ފީޗާތައް ވިންޑޯޒް އިން ބޭރުނުކުރާހާ ހިނދަކު އެއާ ނުލައި ވިންޑޯޒް ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތެއް ވެސް ނެތެވެ. ހަމަ ގައިވު ވެސް، އެއީ އާދައިގެ މީހަކަށް ކުރެވެން ނެތް ކަމެކެވެ. ވިންޑޯޒް "ލައިވް ޓައިލްސް" އަކީ މި ބުނި ކަހަލަ ފީޗާއެކެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2020 1
ގޫގުލް އަށް ވާވޭ މުހިންމުވެއްޖެ

ވާވޭއާ އެކު ވިޔަފާރިކުރުމަށް ހުއްދަ އަށް އެދި އެމެރިކާ ސަރުކާރަށް ގޫގުލް އިން ހުށަހަޅައިފި އެވެ. ގޫގުލުން މިކަން ކުރަންޖެހުނީ، ވާވޭއާ އެކު ވިޔަފާރިކުރުން އެމެރިކާގެ ކުންފުނިތަކަށް މަނާކޮށްފައި އޮތުމުންނެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2020 2
މައިކްރޮސޮފްޓް އެޖް ރައްކާތެރިއެއް ނޫން

މައިކްރޮސޮފްޓުން އިންޓަނެޓް އެކްސްޕްލޯރާ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ. އިންޓަނެޓް އެކްސްޕްލޯރާ ދޫކޮށްލައި، މައިކްރޮސޮފްޓް އެޖް ބްރައުޒާ އަށް ބަދަލުވުމަށް، އެ ކުންފުނީގެ އުފެއްދުންތައް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ކިބައިން ވަނީ އެދިފަ އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2020
ގޭޓްސް ޕޯޝާ ކާރެއް ގަތުމުން އީލޮން އަށް ކަމަކުނުދިޔަ

ޓެސްލާގެ އުފެއްދުންތަކަށް ތައުރީފުކުރެއްވުމަށް ފަހު، އަމިއްލަ އަށް ކާރެއް ބައްލަވައިގަތް އިރު ޕޯޝާ މަރުކާގެ ކާރެއް ބައްލަވައިގަތުމުން ޓެސްލާގެ ވެރިޔާ އީލޮން މަސްކް، ބިލް ގޭޓްސް އަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.