05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019 8
ސީސީ ވެރިކަމުގައި ބަހައްޓަން ގާނޫނުއަސާސީ ބަދަލުކުރަނީ

ގާހިރާ- މިސްރުގެ ރައީސް އަބްދުލް ފައްތާހު އައް ސީސީއަށް 2034 ވަނަ އަހަރާ ހަަމައަށް ވެރިކަމުގައި ހުންނެވޭ ގޮތަށް އެ ގައުމުގެ ގާނޫނު އަސާސީ ބަދަލުކުރަން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2016 1
ސީސީއަށް ކުރެއްވި "މަލާމާތާ" އެކު މަގާމުން ވަކިވެއްޖެ

ރިޔާޒް (ނޮވެމްބަރު 1) - ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އިސްލާމީ ޖަމާއަތް ކަމަށްވާ އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޮންފަރެންސް (އޯއައިސީ) ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އިޔާދު މަދާނީ މިސްރުގެ ރައީސް އަބްދުލް ފައްތާހު އަލް ސީސީ އަށް ކުރެއްވި މަލާމާތަކާ ގުޅިގެން މިސްރުން ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައި ވަނިކޮށް މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016
ރައީސްގެ ނުބައި ވީޑިއޯއެއް ދެއްކުމުން ވަޒީފާ ގެއްލިއްޖެ

ގާހިރާ (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - މިސްރުގެ ރައީސް އަބްދުލް ފައްތާހު ސީސީގެ ކުރީގެ އިންޓަވިއުއެއް އޮޅުމަކުން ދެއްކުމުން ސަރުކާރު ޓީވީ ސްޓޭޝަނުގެ ނިއުސް ހެޑް މުސްތަފާ ޝެހަތާ ވަޒީފާ އިން...

September 22, 2016
ރެފިއުޖީންގެ ބޯޓެއް ފެތި 42 މީހުން ކަނޑުވެއްޖެ

ގާހިރާ (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - މިސްރުގެ އައްސޭރިން ބޭރުން ރެފިއުޖީންގެ ބޯޓެއް ފެތި 42 މީހުން ކަނޑުވެގެން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016
އިންސާނީ ހައްގަށް މަސައްކަތް ކުރާތީ މުދާ ހިފަހައްޓައިފި

ގާހިރާ (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - މިސްރުގައި އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ މަޝްހޫރު ފަސް މީހަކާއި އަމިއްލަ ތިން ޖަމާއަތެއްގެ އެކައުންޓްތަކާއި މުދާތައް ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2016 3
އަންހެނުން ހިތާނުކުރާ މީހުންނަށް ދޭ އަދަބު ބޮޑުކުރަނީ

ގާހިރާ (އޮގަސްޓް 29) - މިސްރުގައި އަންހެން ކުދިން ހިތާނުކުރާ މީހުންނަށް ދޭ އަދަބު ބޮޑު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2016 2
މިސްރު ޓީވީގެ ބައެއް ޕްރެޒެންޓަރުން ހިކެން އަންގައިފި

ގާހިރާ (އޮގަސްޓް 18) - މިސްރު ޓީވީގެ ފަލަ އަންހެން އަށް ޕްރެޒެންޓަރަކު ސަސްޕެންޑްކޮށް އެ މީހުން ޑައެޓް ކުރަން އަންގައިފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2016 11
މިސްރު ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޓް ވާހަކަ ބުނި އޮޑިޓަރު ޖަލަށް

ގާހިރާ (ޖުލައި 29) - މިސްރު ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުން މަގާމުން ވަކިކުރި އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް، ސަރުކާރާ ބެހޭ ގޮތުން ދޮގު މަައުލޫމާތު ފެތުރި ކަމަށް ބުނެ ޖަލަށް ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2016
އަވިން ދުއްވާ ބޯޓުގެ ފަހު މަރުހަލާގެ ދަތުރަށް ފަށައިފި

ގާހިރާ (ޖުލައި 24) - އަވިން ދުއްވާ މަތިންދާ ބޯޓު ސޯލާ އިމްޕަލްސް 2 ދުނިޔެ ވަށާ ކުރާ ދަތުރުގެ ފަހު މަރުހަލާ އަށް މިސްރުގެ ގާހިރާ އިން މިއަދު ފުރައިފި އެވެ.