08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2016 5
ސީރިއާގެ 150 ކުއްޖަކަށް ސައުދީ ރަސްގެފާން އެހީވަނީ

ރިޔާޒް (އޮކްޓޯބަރު 8) - ސީރިއާގެ ހަލަބު ސިޓީގައި މިހާރު ހިންގާ ހަނގުރާމައިގައި އަނިޔާ ލިބުނު 150 ކުއްޖަކަށް ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ ޚަރަދުގައި ބޭސްކޮށްދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރަސްމީ ނޫސް އެޖެންސީން ބުނެފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016 1
ހަލަބުގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދު ވަނީ ސުންނާފަތިކޮށްލާފައި

ޖެނީވާ (އޮކްޓޯބަރު 6) - ސީރިއާގެ ހަލަބު ސިޓީގެ އިރުމަތީގެ ހިސާބުތަކަށް ވޭތުވެދިޔަ ދެ މަސް ދުވަހު ދިން ވައިގެ ހަމަލާތަކުގައި އެ ސަރަހައްދު އެކުގައި ސުންނާފަތިވެފައިވާ ކަމަށް ސީރިއާ އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އދ.ގެ ޚާއްސަ މަންދޫބު ސްޓެފަން ޑި މިސްތުރާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 06, 2016 8
އީރާނުގެ ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑުން ސައުދީއަށް އިންޒާރު ދީފި

ތެހެރާން (އޮކްޓޯބަރު 6) - ސައުދީ އަރަބިއާ އިން މިހާރު ފަށާފައިވާ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކުގައި އީރާނުގެ ކަނޑު ސަރަހައްދު ބޭނުން ނުކުރުމަށް އެ ގައުމުގެ ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑުން އިންޒާރު ދީފި...

October 06, 2016 10
ޔަހޫދީންނަށް ގެ އަޅައިދިނުން އެމެރިކާއިން ކުށްވެރިކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 6) - ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ޔަހޫދީންނަށް ގެދޮރު އަޅައިދިނުމަށް އިޒްރޭލު ސަރުކާރުން ހިންގާ އާ މަޝްރޫއު އެމެރިކާ އިން ކުށްވެރިކޮށްފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016 1
ހަލަބުގައި ސަރުކާރު ސިފައިން ކުރި ހޯދަން ފަށައިފި

ދިމިޝްގު (އޮކްޓޯބަރު 4) - ސީރިއާގެ ހަލަބު ސިޓީގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ހިސާބުން އިދިކޮޅު ހަނގުރާމަވެރިންގެ މައްޗަށް ސަރުކާރު ސިފައިން ކުރި އަރަމުން އަންނަ ކަމަށް މޮނިޓާރިން ގްރޫޕަކުން ބުނެފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2016 1
ސައުދީން ވިސާއަށް ގެނައި ބަދަލަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި

ރިޔާޒް (އޮކްޓޯބަރު 3) - ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ވިސާ ފީ އަށް ގެނައި ބަދަލަށް އިއްޔެ އިން ފެށިގެން އަމަލު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2016 3
ރަޝިޔާގެ ހަމަލާތަކުގައި ސީރިއާއިން 9300 މީހުން މަރު

ދިމިޝްގު (އޮކްޓޯބަރު 2) - މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު 30 އިން ފެށިގެން ރަޝިޔާ އިން ވައިގެ ހަމަލާތައް ދޭން ފެށި ފަހުން މިވީ އަހަރު ދުވަހުތެރޭ ސީރިއާ އިން 9،300 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް...

October 02, 2016 2
ހަލަބުގެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ބޮން އަޅައިފި

ދިމިޝްގު (އޮކްޓޯބަރު 2) - ސީރިއާގެ ހަލަބު ސިޓީގެ އިރުމަތީގައިވާ އިދިކޮޅު ހަނގުރާމަވެރިންގެ ބާރު އޮތް ސަރަހައްދުގައި ހުރި އެންމެ ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލަށް ބޮން އަޅާ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް...

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2016 1
ސައުދީގައި ޑްރަައިވަރުން ޑްރަގަށް ޓެސްޓް ކުރަނީ

ރިޔާޒް (އޮކްޓޯބަރު 1) - ސައުދީ އަރަބިއާގައި ޑްރައިވަރުންނަށް ލައިސަންސް ދޭ އިރު ޑްރަގު ޓެސްޓް ހަދަންޖެހޭ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2016 7
ސައުދީ ވަޒީރުންގެ މުސާރަ އިން އުނިކުރީ ކިހާވަރެއް؟

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - ތެލުގެ އަގު ދަށްވެ ގައުމަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ދަށަށް ދާން ފެށުމުން ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވަނީ ވަޒީރުންނާއި ޝޫރާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރަން ނިންމައިފަ އެވެ.

September 30, 2016 2
އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސްގެ ބިލާމެދު ސައުދީން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - ސެޕްޓެމްބަރު 11، 2001 ގައި އެމެރިކާ އަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ގެއްލުން ލިބުނު މީހުންގެ އާއިލާތަކުން ސައުދީ އަރަބިއާއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރެވޭ ގޮތަށް...

September 30, 2016 3
ފްރާންސުން އައިއެސް އަށް ވައިގެ ހަމަލާދޭން ފަށައިފި

ޕެރިސް (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - އިރާގުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ދެކޮޅަށް ފްރާންސުން ވައިގެ ހަމަލާތައް މިއަދު ފަށައިފި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016
ހަމާސް އިން ބުނަނީ ޕެރޭޒަކީ މުޖްރިމެއް ކަމަށް

ގުދުސް (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - އަވަހާރަވި އިޒްރޭލުގެ ކުރީގެ ރައީސް ޝިމޮން ޕެރޭޒަކީ މުޖްރިމެއް ކަމަށް ހަމާސް ޖަމާއަތުން ބުނިއިރު ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް ވަނީ ޕެރޭޒަކީ ހިތްވަރުގަދަ ލީޑަރެއް ކަމަށް ސިފަ ކުރައްވައިފަ އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016
ޑްރޯންއާ ހެދި ދުބާއީ އެއާޕޯޓުގެ ފްލައިޓްތައް ގްރައުންޑް

ދުބާއީ (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - ދުބާއީ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި ޑްރޯން އެރުވުމުގެ ސަބަބުން ފްލައިޓްތައް މިއަދު ބައިގަޑިއެއްހާ އިރަށް ގްރައުންޑް ކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

September 28, 2016 10
އިޒްރޭލުގެ ކުރީގެ ރައީސް ޕެރޭޒް އަވަހާރަވެއްޖެ

ތެލް އަވީވް (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - އިޒްރޭލުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް ޝިމޮން ޕެރޭޒް މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016 4
ސައުދީގެ ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަ ކުރަނީ

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 27) - ތެލުގެ އަގު ދަށްވެ ގައުމަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ދަށަށް ދާން ފެށުމުން ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަ ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

September 27, 2016 1
އަހުމަދީނިޖާދު އިންތިޚާބުގައި ވާދަނުކުރަން އިންޒާރު ދީފި

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 27) - އީރާނުގައި އަންނަ އަހަރު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކުރީގެ ރައީސް މަހްމޫދު އަހުމަދީނިޖާދު ވާދަ ނުކުރެއްވުމަށް އެ ގައުމުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ...

September 27, 2016 17
"ފިރިހެން ބެލެނިވެރިއެއްގެ ނިޒާމް" ނިމުމަކަށް ގެންނަނީ

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 27) - ކައިވެނި ހެޔޮނުވާ ވަރުގެ ފެރިހެން ބެލެނިވެރިއަކާ އެކު ނޫނީ ސައުދީ އަރަބިއާގެ އަންހެނުންނަށް ބައެއް ކަންކަން ނުކުރެވޭ ގޮތަށް އޮންނަ ނިޒާމު ނިމުމަކަށް...

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2016 1
ހަ މަސްތެރޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސީރިއާއަށް އެހީ ލިބިއްޖެ

ދިމިޝްގު (ސެޕްޓެމްބަރު 26) - ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑަށް ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ސީރިއާގެ ހަތަރު ޓައުނަކަށް ހަ ދުވަސް ދުވަހު ތެރޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެހީގެ ތަކެތި ލިބިއްޖެ އެވެ.

September 26, 2016 2
ސީރިއާ މައްސަލާގައި ރަޝިޔާ އިން ދަނީ ދޮގު ހަދަމުން

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ސެޕްޓެމްބަރު 26) - ސީރިއާ މައްސަލާގައި ރަޝިޔާ އިން ހަދަނީ މުޅިން ދޮގު ކަމަށާއި އެ ގައުމުން ދަނީ ސީރިއާގައި ވަރަށް "ނާތަހުޒީބު" އަމަލުތައް ހިންގަމުން ކަމަށް...

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2016 8
ދީނާ ދެކޮޅު ކާޓޫނުކުރެހި މީހާ ކޯޓު ބޭރުގައި މަރާލައިފި

އައްމާން (ސެޕްޓެމްބަރު 25) - އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ކާޓޫނު ކުރެހި ޖޯޑަންގެ ލިޔުންތެރިއެއް ކަމަށްވާ ނާހިދު ހައްތާރު ގަޔަށް ކޯޓު ބޭރުގައި ބަޑިން ހަމަލާދީ މިއަދު މަރާލައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016
ރައީސްގެ ނުބައި ވީޑިއޯއެއް ދެއްކުމުން ވަޒީފާ ގެއްލިއްޖެ

ގާހިރާ (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - މިސްރުގެ ރައީސް އަބްދުލް ފައްތާހު ސީސީގެ ކުރީގެ އިންޓަވިއުއެއް އޮޅުމަކުން ދެއްކުމުން ސަރުކާރު ޓީވީ ސްޓޭޝަނުގެ ނިއުސް ހެޑް މުސްތަފާ ޝެހަތާ ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

September 22, 2016 3
ފަތުވާ އަށް ގޮންޖަހާ އީރާނުގެ އަންހެނުން ބައިސްކަލަށް

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - އަންހެނުން އާއްމު ތަންތަނުގައި ބައިސްކަލް ދުއްވުން މަނާ ކަމަށް އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރު ނެރުއްވާފައިވާ ފަތުވާ އަށް ގޮންޖަހާ އެ ގައުމުގެ އަންހެނުން ސައިކަލާއި...

September 22, 2016
ރެފިއުޖީންގެ ބޯޓެއް ފެތި 42 މީހުން ކަނޑުވެއްޖެ

ގާހިރާ (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - މިސްރުގެ އައްސޭރިން ބޭރުން ރެފިއުޖީންގެ ބޯޓެއް ފެތި 42 މީހުން ކަނޑުވެގެން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016 3
ސީރިއާގެ އެހީގެ ވެހިކަލްތަކަށް ހަމަލާ ދިނީ ރަޝިޔާ

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - ސީރިއާގައި އެހީ ހިފައިގެން ދިޔަ އދ. ގެ ވެހިކަލްތަކަށް ހަލަބު ސިޓީއާ ކައިރިން ދިން ހަމަލާގެ ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭނީ ރަޝިޔާ އިން ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބުނެފި...

September 21, 2016 3
މުސާރަ ނުދީގެން ސައުދީ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ މުވައްޒަފުން މުޒާހަރާ އަށް

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - މުސާރަ ނުލިބިގެން ސައުދީ އަރަބިއާގެ އިރުމަތީ ހިސާބެއްގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ މުވައްޒަފުން މުޒާހަރާކޮށްފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016
ސައުދީގައި ހަމަލާ ދޭން އުޅުނު އައިއެސް ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ސިފައިންގެ މަރުކަޒުތަކާއި އެނޫން ވެސް ތަންތަނަށް ހަމަލާ ދޭން ރާވަމުން ދިޔަ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ގުޅުން އޮތް 17 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 1
30 ފަހަރު ހައްޖުވި އިނގިރޭސި ރައްޔިތެއްގެ ވާހަކަ

މައްކާ (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ރައްޔިތަކު 30 ފަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކޮށްފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016
އިންސާނީ ހައްގަށް މަސައްކަތް ކުރާތީ މުދާ ހިފަހައްޓައިފި

ގާހިރާ (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - މިސްރުގައި އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ މަޝްހޫރު ފަސް މީހަކާއި އަމިއްލަ ތިން ޖަމާއަތެއްގެ އެކައުންޓްތަކާއި މުދާތައް ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން...

September 18, 2016 3
އެމެރިކާގެ ހަމަލާތަކުގައި ސީރިއާއިން އެތައް ބަޔަކު މަރު

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - ސީރިއާގެ އިރުމަތީގެ ހިސާބުތަކަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ދީފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާ އިން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ. އަދި މި ހަމަލާތަކުގައި ވަނީ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް...

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2016 2
ނަތަންޔާހޫގެ ވާހަކަތައް ބާންކީ މޫން ކުށްވެރި ކޮށްފި

ގުދުސް (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - ފަލަސްތީނުން ބޭނުން ވަނީ ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި އުޅޭ ޔަހޫދީންގެ ނަސްލު ނައްތާލަން ކަމަށް އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ވިދާޅުވުމުން އދ.ގެ...

September 17, 2016 4
އައިއެސްގެ މައުލޫމާތު ފަތުރާ ވަޒީރު މަރާލައިފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - އެމެރިކާގެ ވައިގެ ހަމަލާތަކެއްގައި އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ޕްރޮޕެގެންޑާ ފެތުރުމުގައި އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރާ އެ ޖަމާއަތުގެ އިންފޮމޭޝަން...

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2016 7
އިނގިރޭސި ސަފީރު އިސްލާމްވެ ހައްޖު ވެސް ކޮށްފި

މައްކާ (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ އިނގިރޭސި ސަފީރު އިސްލާމްވެ މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކޮށްފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2016 2
ސްޓްރޯކެެއް ޖެހުނު ޕެރޭޒްގެ ހާލު ކުޑަތަންކޮޅެއް ރަނގަޅު

ތެލް އަވީވް (ސެޕްޓެމްބަރު 15) - ސްޓްރޯކެއް ޖެހިގެން އައިސީޔޫގައި މިހާރު ފަރުވާ ދެމުންދާ އިޒްރޭލުގެ ކުރީގެ ރައީސް ޝިމޮން ޕެރޭޒުގެ ހާލު ވަރަށް ކުޑަ ތަންކޮޅެއް ރަނގަޅު ކަމަށް އޭނާ އަށް...

September 15, 2016 3
1.8 މިލިއަން ހައްޖުވެރިން 5000 ކެމެރާ އިން ބެލި

މައްކާ (ސެޕްޓެމްބަރު 14) - މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވި ގާތްގަނޑަކަށް 1.8 މިލިއަން މީހުންގެ ހަރަކާތްތައް 5،000 ކެމެރާ މެދުވެރިކޮށް މޮނިޓާ ކުރަމުން ދިޔަ ކަމށް ސައުދީގެ...