10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2016
ސީރިއާގެ ސުލްހައިގެ ޕްލޭނަށް އެމެރިކާ، ރަޝިޔާ އެއްބަސް

ޖެނީވާ (ސެޕްޓެމްބަރު 10) - ސީރިއާ އަށް ސުލްހަ ގެނައުމުގެ ޕްލޭނަށް އެމެރިކާ އާ ރަޝިޔާ އިން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2016 15
ސައުދީ އަށް މުސްލިމުން އަދަބު ދިނުމަށް އީރާނުން ގޮވާލައިފި

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 8) - ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ހިންގަމުންދާ ޖަރީމާތަކަށް ދުނިޔޭގެ އެންމެހާ މުސްލިމުން އެކަތިގަނޑަކަށްވެ ސައުދީ އަށް އަދަބު ދިނުމަށް އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2016 1
ބަހުރޭނު އެކްޓިވިސްޓް ދޫކޮށްލަން އެމެރިކާއިން ގޮވާލައިފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 7) - ބަހުރޭނުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ އެކްޓިވިސްޓް ނަބީލް ރަޖަބު ވަގުތުން ދޫކޮށްލުމަށް ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ގޮވާލައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2016
ޚާއްސަ ރެޕަޓުއާއާ އީރާން އަބަދުވެސް ދެކޮޅު: ތަރުޖަމާން

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 6) - އީރާނުގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް އދ. އިން ޚާއްސަ ރެޕަޓުއާ އިން ކަނޑައެޅުމަށް އީރާނުން އަބަދުވެސް ދެކޮޅު ހަދާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާގެ ތަރުޖަމާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2016 12
ސަލްމާންގެ ޚަރަދުގައި 1،400 މީހުން ހައްޖަށް

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ރަސްގެފާން ސަލްމާންގެ ދައުވަތަށް މި އަހަރު ހައްޖަށް ދާ 60 ގައުމެއްގެ 1،400 މީހުންގެ ތެރޭން 645 މީހުން މިހާތަނަށް ސައުދީ އަށް ހިނގައްޖެ ކަމަށް...

September 05, 2016 1
ސީރިއާ-ތުރުކީ ސަރަހައްދީ ރޮނގުން އައިއެސް ފައްސާލައިފި

އަންކާރާ (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - ސީރިއާ އާއި ތުރުކީ ގުޅޭ ސަރަހައްދީ ރޮނގުގެ ސަރަހައްދުން އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ފައްސާލެވިއްޖެ ކަމަށް ތުރުކީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބިނާލީ ޔިލްދިރިމް...

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2016 7
ޝައްކު ކުރެވޭ އެކަކަށް ވެސް ސައުދީއަކަށް ނުވަދެވޭނެ

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - ޝައްކު ކުރެވޭ ބެކްގްރައުންޑް ހުރި އެކަކަށް ވެސް މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް އެތެރެ ނުވެވޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2016 4
އައިއެސްގެ ހަމަލާތަކުގެ އިސް ރޭވުންތެރިޔާ މަރާލައިފި

ދިމިޝްގު (އޮގަސްޓް 31) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ހަމަލާތައް ރޭވުމުގައި އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރާ ލީޑަރު ސީރިއާގައި މަރާލަފައިވާ ކަމަށް އައިއެސްއާ ގުޅުން އޮންނަ ނިއުސް އެޖެންސީއަކުން ބުނެފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2016
ސައުދީ ސަފީރު ބަދަލުކޮށްދޭން އިރާގުން އެދިއްޖެ

ބަޣުދާދު (އޮގަސްޓް 29) - އިރާގަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސައުދީ އަރަބިއާގެ ސަފީރު ބަދަލުކޮށްދޭން އެ ގައުމުން ސައުދީގައި އެދިއްޖެ އެވެ.

August 29, 2016 3
އަންހެނުން ހިތާނުކުރާ މީހުންނަށް ދޭ އަދަބު ބޮޑުކުރަނީ

ގާހިރާ (އޮގަސްޓް 29) - މިސްރުގައި އަންހެން ކުދިން ހިތާނުކުރާ މީހުންނަށް ދޭ އަދަބު ބޮޑު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

August 29, 2016
ތުރުކީގެ ވައިގެ ހަމަލާތަކުގައި 25 މީހުން މަރާލައިފި

އަންކާރާ (އޮގަސްޓް 29) - ސީރިއާގެ ސަރަހައްދުގެ ތެރެއަށް ތުރުކީން އިއްޔެ ދިން ވައިގެ ހަމަލާތަކުގައި 25 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2016
ފަލަސްތީނުގެ ގައިދީގެ ހައިހޫނުކަން ނިމުމަކަށް

ގުދުސް (އޮގަސްޓް 28) - އެއްވެސް ޝަރީއަތަކާ ނުލައި އިޒްރޭލުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ ގައިދީ ބިލާލް ކާއިދު 71 ދުވަހަށް ފަހު ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގެ ހަޅުތާލު ނިންމާލާފައިވާ ކަމަށް...

August 28, 2016
ތުރުކީން އިތުރު ޓޭންކުތައް ސީރިއާ އަށް ފޮނުވައިފި

އަންކާރާ (އޮގަސްޓް 28) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ބާރުގެ ދަށުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހިފި ސީރިއާގެ އަވަށުގައި ހުރި މައިންތައް ނަގާ ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް އެހީވުމަށް އިތުރު ހަ...

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2016
އެއްހަށިގަނޑުން ގުޅިފައިވާ ސީރިއާ ދެ ކުދިން މަރުވެއްޖެ

ދިމިޝްގު (އޮގަސްޓް 25) - ސީރިއާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ ވަރުގަދަ އަށް ހިނގަމުންދާ ސަރަހައްދަކަށް އުފަންވި އެއް ހަށިގަނޑުން ގުޅިފައިވާ އެއް މާބަނޑު ދެ ކުދިންނަށް ގައުމުން ބޭރަށް ފަރުވާ ދޭން...

August 25, 2016 1
ސީރިއާގެ މުހިންމު ޓައުނެއް އައިއެސްގެ އަތުން ހިފައިފި

ދިމިޝްގު (އޮގަސްޓް 25) - ތުރުކީގެ އެއްގަމު ސިފައިންނާއި އެމެރިކާގެ ވައިގެ ހަމަލާތަކުގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އޮތް ޖަރާބްލުސް ސީރިއާގެ...

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2016
ހައްޖުގެ ތައްޔާރީތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ސައުދީން ދީފި

ރިޔާޒް (އޮގަސްޓް 24) - މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ސައުދީންވެފައިވާ ތައްޔާރީތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު އެ ގައުމުގެ ހައްޖު މިނިސްޓްރީން އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2016
ސީރިއާގެ އައިއެސްގެ އަމާޒުތަކަށް ތުރުކީން ބޮން އަޅައިފި

އަންކާރާ (އޮގަސްޓް 23) - ސީރިއާގެ އުތުރުގައިވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ އަމާޒުތަކަށް ތުރުކީން ބޮން އަޅައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016 3
ހުއްދަ ނެތި މައްކާ އަށް ވަންނަން އުޅުނު 70،000 މީހުން ބޭރުކޮށްފި

މައްކާ (އޮގަސްޓް 22) - ހައްޖު ހުއްދަ ނެތި މައްކާ އަށް ވަންނަން އުޅުނު 70،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހާ ހަމައަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލާފައިވާ ކަމަށް ރޯޑް ސެކިއުރިޓީ ފޯސަސް...

August 22, 2016 2
ގަތުލްއާއްމު ހިންގި އައިއެސްގެ 36 މީހަކު ދަންޖައްސައިފި

ބަޣުދާދު (އޮގަސްޓް 21) - އެމެރިކާގެ ކުރީގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒެއްގައި ސިފައިންގެ ރެކްރޫޓުންގެ 1،700 މީހުން މެރި އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ 36 މީހަކު އިރާގުން ދަންޖައްސައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2016
ސީރިއާގެ ކުޑަ ކުއްޖާ އުމްރާންގެ ބޭބެ މަރުވެއްޖެ

ދިމިޝްގު (އޮގަސްޓް 21) - ސީރިއާ އަށް ދިން ވައިގެ ހަމަލާތަކެއްގައި ވެއްޓުނު އިމާރާތެއްގެ ދަށުން ނެރުނު ލެ އާއި ހިރަފުހުން ތަތްތެޅިފައިވާ ކުޑަ ކުއްޖާ އުމްރާން ދަގްނީޝްގެ ބޭބެ އަލީ ދަގްނީޝް މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އެކްޓިވިސްޓުން ބުނެފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2016 3
އިންސާނުން އައްޑަނައަކަށް، މަންބިޖުން އައިއެސް ފިލަނީ

ދިމިޝްގު (އޮގަސްޓް 19) - ސީރިއާގެ އުތުރުގެ މަންބިޖު ޓައުނުން އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ހަނގުރާމަވެރިން ފިލުމަށް އިންސާނުން އައްޑަނައެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ އޭރިއަލް...

August 19, 2016
ގަތަރު އެއާވޭސްގެ ބޯޓު ޖެއްސީ ދޫންޏެއް ޖެހިގެން

ދޯހާ (އޮގަސްޓް 19) - ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގެ އަތާތުރުކް އެއާޕޯޓުން ފުރި ގަތަރު އެއާވޭސްގެ މަތިންދާ ބޯޓު އިމަޖެންސީގައި އަނބުރާ ޖެއްސީ އިންޖީނުގައި ދޫންޏެއް ޖެހި އެ އިންޖީނުގައި...

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2016
އީރާނުގެ ވައިގެ މަރުކަޒަކުން ސީރިއާ އަށް ބޮން އަޅައިފި

މޮސްކޯ (އޮގަސްޓް 17) - ސީރިއާ އަށް ވައިގެ ހަމަލާ ދިނުމަށް އީރާނުގެ ހުޅަނގުގެ ވައިގެ މަރުކަޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރަޝިޔާގެ ދިފާއީ ވުޒާރާ އިން ބުނެފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2016 1
އިރާގުގެ މޮސޫލްއާ ކައިރީގައިވާ އަވަށްތައް ހިފައިފި

ބަޣުދާދު (އޮގަސްޓް 15) - އިރާގުގެ މޮސޫލްއާ ކައިރީގައިވާ އަވަށްތައް އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ބާރުގެ ދަށުން ކުރުދީ ހަނގުރާމަވެރިން ހިފާފައިވާ ކަމަށް ކުރުދީން ބުނެފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016
ހައިހޫނުކަމުގެ ހަޅުތާލުކުރާ މީހުން ދޫކޮށްލާ: އެމްނެސްޓީ

ގުދުސް (އޮގަސްޓް 14) - އިޒްރޭލުގެ ޖަލުގައި ބަންޑުހައިހޫނުކަމުގެ ހަޅުތާލު ކުރަމުންދާ ފަލަސްތީނުގެ ގައިދީ ބިލާލް ކާއިދު މިނިވަން ކުރުމަށް ނޫނީ އޭނާ ދުކޮށްލުމަށް އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަނަލް އިން އިޒްރޭލް ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2016
ސީރިއާގައި އެއް ހަށިގަނޑުން ގުޅިފައިވާ ދެ ކުދިންނަށް ފަރުވާ ބޭނުންވެފައި

ދިމިޝްގު (އޮގަސްޓް 13) - ސީރިއާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ ވަރުގަދަ އަށް ހިނގަމުންދާ ސަރަހައްދަކަށް އުފަންވި އެއް ހަށިގަނޑުން ގުޅިފައިވާ އެއް މާބަނޑު ދެ ކުދިންނަށް އަވަސް ފަރުވާ ބޭނުންވާ...

August 13, 2016 5
އައިއެސްގެ ކިބައިން މިނިވަންވުމާ އެކު ތުނބުޅި ބާލައިފި

ދިމިޝްގު (އޮގަސްޓް 13) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ އަތް ދަށުން މިނިވަންވުމާ އެކު ސީރިއާގެ އުތުރުގައި އޮންނަ މަންބިޖުގެ ރައްޔިތުން އުފާ ފާޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން ފިރިހެނުން ތުނބުޅި...