08 އޯގަސްޓް

August 08, 2016
ހަލަބުގައި އިދިކޮޅު ސިފައިންނަށް ވަރުގަދަ ހަމައެއް ދީފި

ދިމިޝްގު (އޮގަސްޓް 8) - ސީރިއާގެ ހަލަބު ސިޓީގައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ހަނގުރާމަވެރިން ބޮޑު ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ސަރުކާރު ސިފައިން ވަރުގަދަ ބޮމުގެ ހަމަލާތަކެއް ދީފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016
ހަލަބު ސިޓީ ހިސާރުކޮށްފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް

ދިމިޝްގު (އޮގަސްޓް 7) - ސީރިއާގެ ހަލަބު ސިޓީ ސަރުކާރު ސިފައިންގެ ކޮންޓްރޯލްކޮށް އެ ސިޓީއާ އެހެން ހިސާބުތަކާ ގުޅުން ކަނޑާލާފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރާ...

August 07, 2016 2
އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ ސައެންސްވެރިއާ އަށް މަރުގެ އަދަބު

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 7) - ދެހާސް ދިހަ ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ ސައެންސްވެރިޔާ އަށް މަރުގެ އަދަބު ދީފައިވާ ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އިން ބުނެފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2016
ސީރިއާގެ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ވަރުގަދަ ހަމަލާއެއް ހަލަބަށް

ދިމިޝްގު (އޮގަސްޓް 6) - ސީރިއާގެ ހަލަބު ސިޓީގައި ސަރުކާރު ސިފައިންގެ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ ހަތިޔާރު ރައްކާކޮށްފައިވާ މަރުކަޒަކަށް ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ސިފައިންގެ ޖަމާއަތްތަކުން ވަރުގަދަ...

August 06, 2016 2
އީރާނުގައި ޕޮކެމޮން ގޭމް ކުޅުން މަނާކޮށްފި

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 6) - ސަލާމަތީ ގޮތުން ރައްކާތެރި ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ އީރާނުގައި ޕޮކެމޮން ގޯ ގޭމް ކުޅުން އެ ގައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2016 3
އެއް ދުވަސްތެރޭ އީރާނުން 20 "ޓެރަރިސްޓުން" ދަންޖައްސައިފި

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 4) - ހަތިޔާރުން ހަމަލާ ދިނުމުގެ ކުށުގައި ކުށްވެރިވެފައިވާ 20 "ޓެރަރިސްޓުން" އެއް ދުވަސްތެރޭ ދަންޖައްސާފައިވާ ކަމަށް އީރާނުން ބުނެފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2016 11
ސީރިއާގެ ހަލަބު ސިޓީގެ ހަނގުރާމަ ހޫނުވެއްޖެ

ދިމިޝްގު (އޮގަސްޓް 3) - ސީރިއާގެ ހަލަބު ސިޓީގައި ހަނގުރާމަ ހޫނުވެ ސަރުކާރު ސިފައިންގެ އަތް ދަށުގައިވާ ސަރަހައްދުތައް އަތުލުމަށް ބާޣީ ސިފައިން ދަނީ ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދެމުންނެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016 2
އައިއެސްގެ ވެރިން މުދާ ވިއްކާލާ މޮސޫލުން ފިލަނީީ

ބަޣުދާދު (އޮގަސްޓް 1) - އިރާގު ސިފައިން މޮސޫލްއާ ކައިރިވާ ވަރަކަށް އެ ސިޓީގައި ތިބި އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ލީޑަރުން މުދާކޮޅު ވިއްކާލުމަށް ފަހު އަނބިދަރިން ގޮވައިގެން ފިލަމުންދާ ކަމަށް އިރާގުގެ ދިފާއީ ވަޒީރު ޚާލިދު އަލް އުބައިދީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2016 11
މިސްރު ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޓް ވާހަކަ ބުނި އޮޑިޓަރު ޖަލަށް

ގާހިރާ (ޖުލައި 29) - މިސްރު ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުން މަގާމުން ވަކިކުރި އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް، ސަރުކާރާ ބެހޭ ގޮތުން ދޮގު މަައުލޫމާތު ފެތުރި ކަމަށް ބުނެ ޖަލަށް ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2016 3
ސީރިއާގައި އައިއެސް އިން ބޮމުގެ ހަމަލާދީ 44 މަރު

ދިމިޝްގު (ޖުލައި 27) - ސީރިއާގައި ކުރުދީން ގިނަ އަދަދަކަށް ދިރިއުޅޭ ގަމިޝްލީ ސިޓީގައި އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އިން މިއަދު ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްދީ 44 މީހުން މަރާލައިފި އެވެ.

July 27, 2016 7
އިނގިރޭސިންނާ ދެކޮޅަށް ފަލަސްތީނުން ދައުވާ ކުރަނީ

ގުދުސް (ޖުލައި 27) - ފަލަސްތީނުގެ ބިމުގައި ޔަހޫދީން ވަޒަންވެރިވުމުގެ ހުވަފެނަކަށްވި ބަލްފޯ ޑިކްލަރޭޝަނުގެ މައްސަލާގައި އިނގިރޭސި ވިލާތާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރަން ވިސްނާ ކަމަށް...

24 ޖުލައި

July 24, 2016
ފަލަސްތީނުގެ ބަޔަކު ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގެ ހަޅުތާލު ކުރަނީ

ގުދުސް (ޖުލައި 24) - އިޒްރޭލުގެ ޖަލުތަކުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ ގައިދީންގެ ގިނަ ބަޔަކު ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގެ ހަޅުތާލެއް ފަށައިފި އެވެ.

July 24, 2016
އަވިން ދުއްވާ ބޯޓުގެ ފަހު މަރުހަލާގެ ދަތުރަށް ފަށައިފި

ގާހިރާ (ޖުލައި 24) - އަވިން ދުއްވާ މަތިންދާ ބޯޓު ސޯލާ އިމްޕަލްސް 2 ދުނިޔެ ވަށާ ކުރާ ދަތުރުގެ ފަހު މަރުހަލާ އަށް މިސްރުގެ ގާހިރާ އިން މިއަދު ފުރައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2016 2
ސައިކަލް ދުއްވަމުން ޕޮކެމޮން ކުޅުމުން ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ

ރިޔާޒް (ޖުލައި 22) - ސައުދީ އަރަބިއާގައި ސައިކަލް ދުއްވަމުން ޕޮކެމޮން ގޯ ގޭމް ކުޅެފި ނަމަ 300 ރިޔާލުން ޖޫރިމަނާ ކުރާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޓްރެފިކް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނެފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2016 7
އައިއެސް ނައްތާލުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކޯލީޝަނުން ފަށައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 21) އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ބަލިކޮށްލުމާ ބެހޭ ގޮތުން އެމެރިކާ އާއި ކޯލީޝަނުގެ ބައިވެރިންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް އާ ސްޓްރެޓެޖީއެއް އެކުލަވާލުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ދިފާއީ ވަޒީރު އޭޝް ކާޓާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2016 6
ފުލުހަކަށް ހަމަލާދިން ފަލަސްތީނު މީހެއްގެ ގެ ތަޅާލައިފި

ގުދުސް (ޖުލައި 19) - ގުދުސްގައި ފެބްރުއަރީ މަހު ދިން ހަމަލާއެއްގައި އިޒްރޭލުގެ އަންހެން ފުލުހަކު މަރުވި ހާދިސާގައި ތުހުމަތު ކުރެވުނު ފަލަސްތީނުގެ ޒުވާނެއްގެ ގެ އިޒްރޭލުން ރޭ ތަޅާ ސުންނާފަތި ކޮށްލައިފި އެވެ

18 ޖުލައި

July 18, 2016 8
ބަހުރޭންގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީ ކޯޓުން އުވާލައިފި

މަނާމާ (ޖުލައި 17) - ބަހުރޭނުގެ އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާޓީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އުވާލާ އެ ޕާޓީގެ މުދާތައް ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.