29 އޯގަސްޓް

August 29, 2016
ސައުދީ ސަފީރު ބަދަލުކޮށްދޭން އިރާގުން އެދިއްޖެ

ބަޣުދާދު (އޮގަސްޓް 29) - އިރާގަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސައުދީ އަރަބިއާގެ ސަފީރު ބަދަލުކޮށްދޭން އެ ގައުމުން ސައުދީގައި އެދިއްޖެ އެވެ.

August 29, 2016 3
އަންހެނުން ހިތާނުކުރާ މީހުންނަށް ދޭ އަދަބު ބޮޑުކުރަނީ

ގާހިރާ (އޮގަސްޓް 29) - މިސްރުގައި އަންހެން ކުދިން ހިތާނުކުރާ މީހުންނަށް ދޭ އަދަބު ބޮޑު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

August 29, 2016
ތުރުކީގެ ވައިގެ ހަމަލާތަކުގައި 25 މީހުން މަރާލައިފި

އަންކާރާ (އޮގަސްޓް 29) - ސީރިއާގެ ސަރަހައްދުގެ ތެރެއަށް ތުރުކީން އިއްޔެ ދިން ވައިގެ ހަމަލާތަކުގައި 25 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2016
ފަލަސްތީނުގެ ގައިދީގެ ހައިހޫނުކަން ނިމުމަކަށް

ގުދުސް (އޮގަސްޓް 28) - އެއްވެސް ޝަރީއަތަކާ ނުލައި އިޒްރޭލުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ ގައިދީ ބިލާލް ކާއިދު 71 ދުވަހަށް ފަހު ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގެ ހަޅުތާލު ނިންމާލާފައިވާ ކަމަށް...

August 28, 2016
ތުރުކީން އިތުރު ޓޭންކުތައް ސީރިއާ އަށް ފޮނުވައިފި

އަންކާރާ (އޮގަސްޓް 28) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ބާރުގެ ދަށުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހިފި ސީރިއާގެ އަވަށުގައި ހުރި މައިންތައް ނަގާ ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް އެހީވުމަށް އިތުރު ހަ...

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2016
އެއްހަށިގަނޑުން ގުޅިފައިވާ ސީރިއާ ދެ ކުދިން މަރުވެއްޖެ

ދިމިޝްގު (އޮގަސްޓް 25) - ސީރިއާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ ވަރުގަދަ އަށް ހިނގަމުންދާ ސަރަހައްދަކަށް އުފަންވި އެއް ހަށިގަނޑުން ގުޅިފައިވާ އެއް މާބަނޑު ދެ ކުދިންނަށް ގައުމުން ބޭރަށް ފަރުވާ ދޭން...

August 25, 2016 1
ސީރިއާގެ މުހިންމު ޓައުނެއް އައިއެސްގެ އަތުން ހިފައިފި

ދިމިޝްގު (އޮގަސްޓް 25) - ތުރުކީގެ އެއްގަމު ސިފައިންނާއި އެމެރިކާގެ ވައިގެ ހަމަލާތަކުގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އޮތް ޖަރާބްލުސް ސީރިއާގެ...

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2016
ހައްޖުގެ ތައްޔާރީތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ސައުދީން ދީފި

ރިޔާޒް (އޮގަސްޓް 24) - މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ސައުދީންވެފައިވާ ތައްޔާރީތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު އެ ގައުމުގެ ހައްޖު މިނިސްޓްރީން އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2016
ސީރިއާގެ އައިއެސްގެ އަމާޒުތަކަށް ތުރުކީން ބޮން އަޅައިފި

އަންކާރާ (އޮގަސްޓް 23) - ސީރިއާގެ އުތުރުގައިވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ އަމާޒުތަކަށް ތުރުކީން ބޮން އަޅައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016 3
ހުއްދަ ނެތި މައްކާ އަށް ވަންނަން އުޅުނު 70،000 މީހުން ބޭރުކޮށްފި

މައްކާ (އޮގަސްޓް 22) - ހައްޖު ހުއްދަ ނެތި މައްކާ އަށް ވަންނަން އުޅުނު 70،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހާ ހަމައަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލާފައިވާ ކަމަށް ރޯޑް ސެކިއުރިޓީ ފޯސަސް...

August 22, 2016 2
ގަތުލްއާއްމު ހިންގި އައިއެސްގެ 36 މީހަކު ދަންޖައްސައިފި

ބަޣުދާދު (އޮގަސްޓް 21) - އެމެރިކާގެ ކުރީގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒެއްގައި ސިފައިންގެ ރެކްރޫޓުންގެ 1،700 މީހުން މެރި އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ 36 މީހަކު އިރާގުން ދަންޖައްސައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2016
ސީރިއާގެ ކުޑަ ކުއްޖާ އުމްރާންގެ ބޭބެ މަރުވެއްޖެ

ދިމިޝްގު (އޮގަސްޓް 21) - ސީރިއާ އަށް ދިން ވައިގެ ހަމަލާތަކެއްގައި ވެއްޓުނު އިމާރާތެއްގެ ދަށުން ނެރުނު ލެ އާއި ހިރަފުހުން ތަތްތެޅިފައިވާ ކުޑަ ކުއްޖާ އުމްރާން ދަގްނީޝްގެ ބޭބެ އަލީ ދަގްނީޝް މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އެކްޓިވިސްޓުން ބުނެފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2016 3
އިންސާނުން އައްޑަނައަކަށް، މަންބިޖުން އައިއެސް ފިލަނީ

ދިމިޝްގު (އޮގަސްޓް 19) - ސީރިއާގެ އުތުރުގެ މަންބިޖު ޓައުނުން އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ހަނގުރާމަވެރިން ފިލުމަށް އިންސާނުން އައްޑަނައެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ އޭރިއަލް...

August 19, 2016
ގަތަރު އެއާވޭސްގެ ބޯޓު ޖެއްސީ ދޫންޏެއް ޖެހިގެން

ދޯހާ (އޮގަސްޓް 19) - ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގެ އަތާތުރުކް އެއާޕޯޓުން ފުރި ގަތަރު އެއާވޭސްގެ މަތިންދާ ބޯޓު އިމަޖެންސީގައި އަނބުރާ ޖެއްސީ އިންޖީނުގައި ދޫންޏެއް ޖެހި އެ އިންޖީނުގައި...

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2016
އީރާނުގެ ވައިގެ މަރުކަޒަކުން ސީރިއާ އަށް ބޮން އަޅައިފި

މޮސްކޯ (އޮގަސްޓް 17) - ސީރިއާ އަށް ވައިގެ ހަމަލާ ދިނުމަށް އީރާނުގެ ހުޅަނގުގެ ވައިގެ މަރުކަޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރަޝިޔާގެ ދިފާއީ ވުޒާރާ އިން ބުނެފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2016 1
އިރާގުގެ މޮސޫލްއާ ކައިރީގައިވާ އަވަށްތައް ހިފައިފި

ބަޣުދާދު (އޮގަސްޓް 15) - އިރާގުގެ މޮސޫލްއާ ކައިރީގައިވާ އަވަށްތައް އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ބާރުގެ ދަށުން ކުރުދީ ހަނގުރާމަވެރިން ހިފާފައިވާ ކަމަށް ކުރުދީން ބުނެފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016
ހައިހޫނުކަމުގެ ހަޅުތާލުކުރާ މީހުން ދޫކޮށްލާ: އެމްނެސްޓީ

ގުދުސް (އޮގަސްޓް 14) - އިޒްރޭލުގެ ޖަލުގައި ބަންޑުހައިހޫނުކަމުގެ ހަޅުތާލު ކުރަމުންދާ ފަލަސްތީނުގެ ގައިދީ ބިލާލް ކާއިދު މިނިވަން ކުރުމަށް ނޫނީ އޭނާ ދުކޮށްލުމަށް އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަނަލް އިން އިޒްރޭލް ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2016
ސީރިއާގައި އެއް ހަށިގަނޑުން ގުޅިފައިވާ ދެ ކުދިންނަށް ފަރުވާ ބޭނުންވެފައި

ދިމިޝްގު (އޮގަސްޓް 13) - ސީރިއާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ ވަރުގަދަ އަށް ހިނގަމުންދާ ސަރަހައްދަކަށް އުފަންވި އެއް ހަށިގަނޑުން ގުޅިފައިވާ އެއް މާބަނޑު ދެ ކުދިންނަށް އަވަސް ފަރުވާ ބޭނުންވާ...

August 13, 2016 5
އައިއެސްގެ ކިބައިން މިނިވަންވުމާ އެކު ތުނބުޅި ބާލައިފި

ދިމިޝްގު (އޮގަސްޓް 13) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ އަތް ދަށުން މިނިވަންވުމާ އެކު ސީރިއާގެ އުތުރުގައި އޮންނަ މަންބިޖުގެ ރައްޔިތުން އުފާ ފާޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން ފިރިހެނުން ތުނބުޅި...

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2016
ކްރޭން ވެއްޓުމުން 14 މީހެއްގެ ޝަރީއަތް ފަށައިފި

ރިޔާޒް (އޮގަސްޓް 11) - މިދިޔަ އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގެ ތެރޭގައި މައްކާގެ ހަރަމްފުޅަށް ކްރޭން ވެއްޓި 110 މީހުން މަރުވި ހާދިސާގައި ސައުދީ ބިލިއަނަރަކާއި އިތުރު 13 މީހެއްގެ ޝަރީއަތް...

August 11, 2016 1
ހަލަބު ސިޓީގެ ޑޮކްޓަރުން އޮބާމާގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ

ދިމިޝްގު (އޮގަސްޓް 11) - ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ސީރިއާގެ ހަލަބު ސިޓީގައި ތިބި އާއްމުންގެ 250،000 މީހުންނަށް އެހީތެރިވެ ދެއްވުމަށް އެ ސިޓީގައި މިހާރު ތިބި މަދު...

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2016
ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ރޯވެ 12 ތުއްތު ކުދިން މަރުވެއްޖެ

ބަޣުދާދު (އޮގަސްޓް 10) - އިރާގުގެ ވެރިރަށް ބަޣުދާދުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހޮސްޕިޓަލުގެ އަންހެނުންގެ ވޯޑެއްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި ދުވަސް ނުފުރާ ވިހާފައިވާ 12 ކުދިން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

August 10, 2016 7
މަރަން ހުކުމްކުރި އީރާނުގެ ބިލިއަނަރުގެ މުދާތައް ނީލަން ކިޔަނީ

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 10) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށުގައި މަރަން ހުކުމްކޮށްފައި ހުރި އީރާނުގެ ބިލިއަނަރު ބަބާކު ޒަންޖާނީގެ މުދާތައް ނީލަން ކިޔަން އީރާނުން ނިންމައިފި އެވެ.

August 10, 2016 2
ގާޒާގައި އދ.ގެ މުވައްޒަަފު ވަނީ ހަމާސް އަށް އެހީވެފައި: އިޒްރޭލް

ގުދުސް (އޮގަސްޓް 10) - ގާޒާގައި މަސައްކަތް ކުރި އދ. ގެ މުވައްޒަފަކު އޭނާގެ މަގާމުގެ ހައިސިއްޔަތު ބޭނުންކޮށްގެން ހަމާސް ޖަމާއަތަށް އެހީވެދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އިޒްރޭލުން މައްސަލަ...

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2016 3
އައިއެސްގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރުތަކަކަށް ވައިގެ ހަމަލާދީފި

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 9) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އިން ބޭނުންކުރާ 83 ތެޔޮ ޓޭންކަރެއް ކޯލީޝަނުގެ މަތިންދާ ބޯޓުތަކުގެ ވައިގެ ހަމަލާތަކުގައި ހަލާކުކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާ އިން...

August 09, 2016 1
އިންސާނީ ހައްގަށް އީރާނުން އިހުތިރާމްކުރަން ގޮވާލައިފި

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 9) - އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް އީރާނުން އިހުތިރާމްކޮށް ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމަށް އެމެރިކާ އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2016
ހަލަބުގައި އިދިކޮޅު ސިފައިންނަށް ވަރުގަދަ ހަމައެއް ދީފި

ދިމިޝްގު (އޮގަސްޓް 8) - ސީރިއާގެ ހަލަބު ސިޓީގައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ހަނގުރާމަވެރިން ބޮޑު ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ސަރުކާރު ސިފައިން ވަރުގަދަ ބޮމުގެ ހަމަލާތަކެއް ދީފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016
ހަލަބު ސިޓީ ހިސާރުކޮށްފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް

ދިމިޝްގު (އޮގަސްޓް 7) - ސީރިއާގެ ހަލަބު ސިޓީ ސަރުކާރު ސިފައިންގެ ކޮންޓްރޯލްކޮށް އެ ސިޓީއާ އެހެން ހިސާބުތަކާ ގުޅުން ކަނޑާލާފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރާ...

August 07, 2016 2
އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ ސައެންސްވެރިއާ އަށް މަރުގެ އަދަބު

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 7) - ދެހާސް ދިހަ ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ ސައެންސްވެރިޔާ އަށް މަރުގެ އަދަބު ދީފައިވާ ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އިން ބުނެފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2016
ސީރިއާގެ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ވަރުގަދަ ހަމަލާއެއް ހަލަބަށް

ދިމިޝްގު (އޮގަސްޓް 6) - ސީރިއާގެ ހަލަބު ސިޓީގައި ސަރުކާރު ސިފައިންގެ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ ހަތިޔާރު ރައްކާކޮށްފައިވާ މަރުކަޒަކަށް ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ސިފައިންގެ ޖަމާއަތްތަކުން ވަރުގަދަ...

August 06, 2016 2
އީރާނުގައި ޕޮކެމޮން ގޭމް ކުޅުން މަނާކޮށްފި

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 6) - ސަލާމަތީ ގޮތުން ރައްކާތެރި ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ އީރާނުގައި ޕޮކެމޮން ގޯ ގޭމް ކުޅުން އެ ގައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2016 3
އެއް ދުވަސްތެރޭ އީރާނުން 20 "ޓެރަރިސްޓުން" ދަންޖައްސައިފި

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 4) - ހަތިޔާރުން ހަމަލާ ދިނުމުގެ ކުށުގައި ކުށްވެރިވެފައިވާ 20 "ޓެރަރިސްޓުން" އެއް ދުވަސްތެރޭ ދަންޖައްސާފައިވާ ކަމަށް އީރާނުން ބުނެފި އެވެ.