14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016
ހައިހޫނުކަމުގެ ހަޅުތާލުކުރާ މީހުން ދޫކޮށްލާ: އެމްނެސްޓީ

ގުދުސް (އޮގަސްޓް 14) - އިޒްރޭލުގެ ޖަލުގައި ބަންޑުހައިހޫނުކަމުގެ ހަޅުތާލު ކުރަމުންދާ ފަލަސްތީނުގެ ގައިދީ ބިލާލް ކާއިދު މިނިވަން ކުރުމަށް ނޫނީ އޭނާ ދުކޮށްލުމަށް އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަނަލް އިން އިޒްރޭލް ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2016
ސީރިއާގައި އެއް ހަށިގަނޑުން ގުޅިފައިވާ ދެ ކުދިންނަށް ފަރުވާ ބޭނުންވެފައި

ދިމިޝްގު (އޮގަސްޓް 13) - ސީރިއާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ ވަރުގަދަ އަށް ހިނގަމުންދާ ސަރަހައްދަކަށް އުފަންވި އެއް ހަށިގަނޑުން ގުޅިފައިވާ އެއް މާބަނޑު ދެ ކުދިންނަށް އަވަސް ފަރުވާ ބޭނުންވާ...

August 13, 2016 5
އައިއެސްގެ ކިބައިން މިނިވަންވުމާ އެކު ތުނބުޅި ބާލައިފި

ދިމިޝްގު (އޮގަސްޓް 13) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ އަތް ދަށުން މިނިވަންވުމާ އެކު ސީރިއާގެ އުތުރުގައި އޮންނަ މަންބިޖުގެ ރައްޔިތުން އުފާ ފާޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން ފިރިހެނުން ތުނބުޅި...

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2016
ކްރޭން ވެއްޓުމުން 14 މީހެއްގެ ޝަރީއަތް ފަށައިފި

ރިޔާޒް (އޮގަސްޓް 11) - މިދިޔަ އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގެ ތެރޭގައި މައްކާގެ ހަރަމްފުޅަށް ކްރޭން ވެއްޓި 110 މީހުން މަރުވި ހާދިސާގައި ސައުދީ ބިލިއަނަރަކާއި އިތުރު 13 މީހެއްގެ ޝަރީއަތް...

August 11, 2016 1
ހަލަބު ސިޓީގެ ޑޮކްޓަރުން އޮބާމާގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ

ދިމިޝްގު (އޮގަސްޓް 11) - ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ސީރިއާގެ ހަލަބު ސިޓީގައި ތިބި އާއްމުންގެ 250،000 މީހުންނަށް އެހީތެރިވެ ދެއްވުމަށް އެ ސިޓީގައި މިހާރު ތިބި މަދު...

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2016
ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ރޯވެ 12 ތުއްތު ކުދިން މަރުވެއްޖެ

ބަޣުދާދު (އޮގަސްޓް 10) - އިރާގުގެ ވެރިރަށް ބަޣުދާދުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހޮސްޕިޓަލުގެ އަންހެނުންގެ ވޯޑެއްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި ދުވަސް ނުފުރާ ވިހާފައިވާ 12 ކުދިން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

August 10, 2016 7
މަރަން ހުކުމްކުރި އީރާނުގެ ބިލިއަނަރުގެ މުދާތައް ނީލަން ކިޔަނީ

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 10) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށުގައި މަރަން ހުކުމްކޮށްފައި ހުރި އީރާނުގެ ބިލިއަނަރު ބަބާކު ޒަންޖާނީގެ މުދާތައް ނީލަން ކިޔަން އީރާނުން ނިންމައިފި އެވެ.

August 10, 2016 2
ގާޒާގައި އދ.ގެ މުވައްޒަަފު ވަނީ ހަމާސް އަށް އެހީވެފައި: އިޒްރޭލް

ގުދުސް (އޮގަސްޓް 10) - ގާޒާގައި މަސައްކަތް ކުރި އދ. ގެ މުވައްޒަފަކު އޭނާގެ މަގާމުގެ ހައިސިއްޔަތު ބޭނުންކޮށްގެން ހަމާސް ޖަމާއަތަށް އެހީވެދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އިޒްރޭލުން މައްސަލަ...

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2016 3
އައިއެސްގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރުތަކަކަށް ވައިގެ ހަމަލާދީފި

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 9) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އިން ބޭނުންކުރާ 83 ތެޔޮ ޓޭންކަރެއް ކޯލީޝަނުގެ މަތިންދާ ބޯޓުތަކުގެ ވައިގެ ހަމަލާތަކުގައި ހަލާކުކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާ އިން...

August 09, 2016 1
އިންސާނީ ހައްގަށް އީރާނުން އިހުތިރާމްކުރަން ގޮވާލައިފި

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 9) - އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް އީރާނުން އިހުތިރާމްކޮށް ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމަށް އެމެރިކާ އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2016
ހަލަބުގައި އިދިކޮޅު ސިފައިންނަށް ވަރުގަދަ ހަމައެއް ދީފި

ދިމިޝްގު (އޮގަސްޓް 8) - ސީރިއާގެ ހަލަބު ސިޓީގައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ހަނގުރާމަވެރިން ބޮޑު ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ސަރުކާރު ސިފައިން ވަރުގަދަ ބޮމުގެ ހަމަލާތަކެއް ދީފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016
ހަލަބު ސިޓީ ހިސާރުކޮށްފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް

ދިމިޝްގު (އޮގަސްޓް 7) - ސީރިއާގެ ހަލަބު ސިޓީ ސަރުކާރު ސިފައިންގެ ކޮންޓްރޯލްކޮށް އެ ސިޓީއާ އެހެން ހިސާބުތަކާ ގުޅުން ކަނޑާލާފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރާ...

August 07, 2016 2
އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ ސައެންސްވެރިއާ އަށް މަރުގެ އަދަބު

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 7) - ދެހާސް ދިހަ ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ ސައެންސްވެރިޔާ އަށް މަރުގެ އަދަބު ދީފައިވާ ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އިން ބުނެފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2016
ސީރިއާގެ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ވަރުގަދަ ހަމަލާއެއް ހަލަބަށް

ދިމިޝްގު (އޮގަސްޓް 6) - ސީރިއާގެ ހަލަބު ސިޓީގައި ސަރުކާރު ސިފައިންގެ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ ހަތިޔާރު ރައްކާކޮށްފައިވާ މަރުކަޒަކަށް ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ސިފައިންގެ ޖަމާއަތްތަކުން ވަރުގަދަ...

August 06, 2016 2
އީރާނުގައި ޕޮކެމޮން ގޭމް ކުޅުން މަނާކޮށްފި

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 6) - ސަލާމަތީ ގޮތުން ރައްކާތެރި ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ އީރާނުގައި ޕޮކެމޮން ގޯ ގޭމް ކުޅުން އެ ގައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2016 3
އެއް ދުވަސްތެރޭ އީރާނުން 20 "ޓެރަރިސްޓުން" ދަންޖައްސައިފި

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 4) - ހަތިޔާރުން ހަމަލާ ދިނުމުގެ ކުށުގައި ކުށްވެރިވެފައިވާ 20 "ޓެރަރިސްޓުން" އެއް ދުވަސްތެރޭ ދަންޖައްސާފައިވާ ކަމަށް އީރާނުން ބުނެފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2016 11
ސީރިއާގެ ހަލަބު ސިޓީގެ ހަނގުރާމަ ހޫނުވެއްޖެ

ދިމިޝްގު (އޮގަސްޓް 3) - ސީރިއާގެ ހަލަބު ސިޓީގައި ހަނގުރާމަ ހޫނުވެ ސަރުކާރު ސިފައިންގެ އަތް ދަށުގައިވާ ސަރަހައްދުތައް އަތުލުމަށް ބާޣީ ސިފައިން ދަނީ ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދެމުންނެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016 2
އައިއެސްގެ ވެރިން މުދާ ވިއްކާލާ މޮސޫލުން ފިލަނީީ

ބަޣުދާދު (އޮގަސްޓް 1) - އިރާގު ސިފައިން މޮސޫލްއާ ކައިރިވާ ވަރަކަށް އެ ސިޓީގައި ތިބި އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ލީޑަރުން މުދާކޮޅު ވިއްކާލުމަށް ފަހު އަނބިދަރިން ގޮވައިގެން ފިލަމުންދާ ކަމަށް އިރާގުގެ ދިފާއީ ވަޒީރު ޚާލިދު އަލް އުބައިދީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2016 11
މިސްރު ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޓް ވާހަކަ ބުނި އޮޑިޓަރު ޖަލަށް

ގާހިރާ (ޖުލައި 29) - މިސްރު ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުން މަގާމުން ވަކިކުރި އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް، ސަރުކާރާ ބެހޭ ގޮތުން ދޮގު މަައުލޫމާތު ފެތުރި ކަމަށް ބުނެ ޖަލަށް ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2016 3
ސީރިއާގައި އައިއެސް އިން ބޮމުގެ ހަމަލާދީ 44 މަރު

ދިމިޝްގު (ޖުލައި 27) - ސީރިއާގައި ކުރުދީން ގިނަ އަދަދަކަށް ދިރިއުޅޭ ގަމިޝްލީ ސިޓީގައި އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އިން މިއަދު ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްދީ 44 މީހުން މަރާލައިފި އެވެ.

July 27, 2016 7
އިނގިރޭސިންނާ ދެކޮޅަށް ފަލަސްތީނުން ދައުވާ ކުރަނީ

ގުދުސް (ޖުލައި 27) - ފަލަސްތީނުގެ ބިމުގައި ޔަހޫދީން ވަޒަންވެރިވުމުގެ ހުވަފެނަކަށްވި ބަލްފޯ ޑިކްލަރޭޝަނުގެ މައްސަލާގައި އިނގިރޭސި ވިލާތާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރަން ވިސްނާ ކަމަށް...

24 ޖުލައި

July 24, 2016
ފަލަސްތީނުގެ ބަޔަކު ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގެ ހަޅުތާލު ކުރަނީ

ގުދުސް (ޖުލައި 24) - އިޒްރޭލުގެ ޖަލުތަކުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ ގައިދީންގެ ގިނަ ބަޔަކު ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގެ ހަޅުތާލެއް ފަށައިފި އެވެ.

July 24, 2016
އަވިން ދުއްވާ ބޯޓުގެ ފަހު މަރުހަލާގެ ދަތުރަށް ފަށައިފި

ގާހިރާ (ޖުލައި 24) - އަވިން ދުއްވާ މަތިންދާ ބޯޓު ސޯލާ އިމްޕަލްސް 2 ދުނިޔެ ވަށާ ކުރާ ދަތުރުގެ ފަހު މަރުހަލާ އަށް މިސްރުގެ ގާހިރާ އިން މިއަދު ފުރައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2016 2
ސައިކަލް ދުއްވަމުން ޕޮކެމޮން ކުޅުމުން ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ

ރިޔާޒް (ޖުލައި 22) - ސައުދީ އަރަބިއާގައި ސައިކަލް ދުއްވަމުން ޕޮކެމޮން ގޯ ގޭމް ކުޅެފި ނަމަ 300 ރިޔާލުން ޖޫރިމަނާ ކުރާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޓްރެފިކް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނެފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2016 7
އައިއެސް ނައްތާލުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކޯލީޝަނުން ފަށައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 21) އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ބަލިކޮށްލުމާ ބެހޭ ގޮތުން އެމެރިކާ އާއި ކޯލީޝަނުގެ ބައިވެރިންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް އާ ސްޓްރެޓެޖީއެއް އެކުލަވާލުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ދިފާއީ ވަޒީރު އޭޝް ކާޓާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2016 6
ފުލުހަކަށް ހަމަލާދިން ފަލަސްތީނު މީހެއްގެ ގެ ތަޅާލައިފި

ގުދުސް (ޖުލައި 19) - ގުދުސްގައި ފެބްރުއަރީ މަހު ދިން ހަމަލާއެއްގައި އިޒްރޭލުގެ އަންހެން ފުލުހަކު މަރުވި ހާދިސާގައި ތުހުމަތު ކުރެވުނު ފަލަސްތީނުގެ ޒުވާނެއްގެ ގެ އިޒްރޭލުން ރޭ ތަޅާ ސުންނާފަތި ކޮށްލައިފި އެވެ

18 ޖުލައި

July 18, 2016 8
ބަހުރޭންގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީ ކޯޓުން އުވާލައިފި

މަނާމާ (ޖުލައި 17) - ބަހުރޭނުގެ އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާޓީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އުވާލާ އެ ޕާޓީގެ މުދާތައް ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.