06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2016 3
އެމްޑީޕީގެ ޝިފާޒް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

"މިހާރު"ގައި ޖެހި ޚަބަރަކާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒް ފުލުސް އޮފީހަށް މިރޭ ހާޒިރުވާން އަންގައިފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016
ސްކޫލް ގައިޑް: "މިހާރު"ގެ އާ ފެށުން

ސްކޫލްގެ ބޮޑު ޗުއްޓީގެ ފުރަތަމަ ދުވަހާ އެކު "މިހާރު" ން މި ފެށީ އާ މަސައްކަތެކެވެ. ނޫސްވެރިކަމާއި ލިއުންތެރިކަމުގެ އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ޓީމުގައި ހިމެނޭ "މިހާރު"ގެ ލިއުންތެރިން "ސްކޫލް ގައިޑް 2017" މި ގެނެސްދެނީ ތައުލީމީ އާ އަހަރަށް ތައްޔާރުވާ އިރު، ދަރިވަރުންނަށާއި ބެލެނިވެރިންނަށާއި ޓީޗަރުންނަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އެހީތެރިކަމެއް...

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016 5
"މިހާރު"ގެ ސްކޫލް ގައިޑް ނެރެފި

ސްކޫލްތަކުގެ ބޮޑު ޗުއްޓީއާ ދިމާކޮށް އަދި އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުމަށް އަމާޒުކޮށްގެން "މިހާރު ސްކޫލް ގައިޑް" މިއަދު ނެރެފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2016 3
އުގެއިލްގެ "ސިއްހީ ހަދިޔާ"ގެ އީބުކް "މިހާރު"ގައި

ދިވެހިންނަށް އާއްމުކޮށް ދިމާވާ ސިއްހީ މައްސަލަތަކާއި ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތަކަށް ދިރިއުޅުން ބައްޓަންކުރާނެ ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގެއިލް ލިއުއްވި "ސިއްހީ ހަދިޔާ"ގެ އީބުކް "މިހާރު" މެދުވެރިކޮށް ނެރެފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2016 12
ރަނގަޅު އަގު ދިން މީޑިއާތައް "އައިޑަލް" އިން ބޭރު!

ޕީއެސްއެމްގެ "މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް" ގެ އޮންލައިން މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކަށް ހުޅުވާލުމުން، އެންމެ ރަނގަޅު އަގު ހުށަހެޅި "މިހާރު" އާއި "ސަން"ގެ ބަދަލުގައި، އެކްސްޕޯޝާ ވެލިއު އެންމެ ކުޑަކޮށް...

October 18, 2016 9
ކަސްޓަމައިޒް ކުރެވޭ ގޮތަށް "މިހާރު" އެންޑްރޮއިޑަށް

އެންޑްރޮއިޑް ފޯނު ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް "މިހާރު"ން ބޮޑު ހަދިޔާއެއް ދީފި އެވެ؛ އެ މީހަކު ކިޔާ ހިތްވާ އެއްޗެހި އަމިއްލަ އަށް އިޚްތިޔާރު ކޮށްލެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާ ކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ...

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016
ބްރައިޑް ފެއާގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކު ސޮއިކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ފެޝަން ދާއިރާގެ އުފެއްދުންތައް އާންމުންނަށް ދައްކައިލުމަށް ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފެއާ "ބްރައިޑް މޯލްޑިވްސް" ގެ ސްޕޮންސަރުންނާއެކު މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 7
"މިހާރު" އަށް ލިޔުންތެރިން ހޯދަން ހުޅުވާލައިފި

"މިހާރު" އަށް އެކި ދާއިރާތަކުން ލިއާނެ ލިޔުންތެރިންނާއި ފޮޓޯ ޖާނަލިސްޓުން ހޯދަން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 10
ޒަމާނީ ފަސޭހަތަކާ އެކު "މިހާރު" ލައިވް ލޯންޗުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ މުހިންމު ހަބަރުތައް ޒަމާނީ ފަސޭހަތަކުގެ ތެރެއިން ވަގުތުން ގެނެސްދޭން "މިހާރު ލައިވް"ގެ ނަމުގައި އާ ހިދުމަތްތަކެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2016 51
"މިހާރު"ގެ ފުރަތަމަ އަދަދު 640،000ރ އަށް

މޭ 24، 2016 ގައި ނެރެން ފެށި "މިހާރު" ނޫހުގެ ފުރަތަމަ އަދަދުގެ 32 ކޮޕީ، ހެޔޮއެދޭ ފަރާތަކުން 640،000ރ އަށް އިއްޔެ ބައްލަވައިގެންފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2016 17
އަބުރުގެ ބިލު އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް ގޮވާލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމާއި ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލު އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށާއި އެ ބިލު އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް "މިހާރު" ނޫހުން މިރޭ ގޮވާލައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2016 3
"މިހާރު" ގެ އިޝްތިރާކަށް އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅޭނެ

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފަހުން ނެރެން ފެށި ދުވަހު ނޫސް "މިހާރު" އަށް އޮންލައިންކޮށް އިޝްތިރާކު ފޯމު ހުށަހެޅޭ ގޮތް ހަދައިފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2016 45
ހަވީރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އައީ ޣައިރު ގާނޫނީ އަމުރެއް

"ހަވީރު" ނޫހުގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ކޮށްފައިވާ އަމުރަކީ ގާނޫނުއަސާސީ އާއި ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފު، ޣައިރު ގާނޫނީ އަމުރެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށާއި އެ އަމުރުގައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ބައި ދައުލަތުން އިސްތިއުނާފު ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2016 8
ހަވީރު މައްސަލާގައި ޝިފާގުގެ ނުރުހުން އެޗްއާރުސީއެމަށް

މިހާރު ހުއްޓިފައިވާ "ހަވީރު"ގައި ކުރިން މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފުންނަށް ކުރި އަށް އޮތް ދެ އަހަރު މީޑިއާގެ އެހެން ތަނެއްގައި މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުގެ މައްސަލާގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން މިހާތަނަށް ހިމޭނުން އޮތުމުން، އެ ކޮމިޝަންގެ ނައިބު...

05 ޖުލައި

July 05, 2016 56
ހުކުމްތަކުގެ ތެރެއިން މިއީ ވަރުގަދަ ހުކުމެއް!

މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު އޮފީހުގައި އިންދާ އަހަންނަށް އިވުނީ ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރު، އަހަރެން ބޭނުން ތާކު ވަޒީފާ އަދާނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ކޯޓުން ހުކުމް ކުރި ވާހަކަ އެވެ. ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ. ފުރަތަމަ ހަމަ ހަގީގަތުގައި ވެސް ހީކުރީ އެއީ ސަމާސާއެއް ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ، އެވަރުގެ ހުކުމެއް އަހަރެންގެ މައްޗަށް އަންނަ ވަރުގެ އެއްވެސް...

03 ޖުލައި

July 03, 2016 17
ހަވީރުގެ ހުކުމަށް ކުރީގެ ފަނޑިޔާރަކު ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ

"ހަވީރު" ނޫހާއި އެ ނޫހުގައި މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހާ ހަމަ އަށް މަސައްކަތް ކުރި އެއްވެސް މީހަކު އެހެން މީީޑިއާއެއްގައި މިއަދުން ފެށިގެން ދެ އަހަރު ވަންދެން މަސައްކަތް ކުރުން މަނާކޮށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަށް ހައި ކޯޓުގެ ކުރީގެ ފަނޑިޔާރު އައްބާސް ޝަރީފް މިރޭ ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 03, 2016 51
"ހަވީރުގެ މުވައްޒަފުންނާ މެދު އެޅޭނެ ފިޔަވަޅެއް ނެތް"

ހަވީރު" ނޫހާއި އެ ނޫހުގައި މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހާ ހަމަ އަށް މަސައްކަތް ކުރި އެއްވެސް މީހަކު އެހެން މީީޑިއާއެއްގައި މިއަދުން ފެށިގެން ދެ އަހަރު ވަންދެން މަސައްކަތް ކުރުން މަނާކޮށް،...

July 03, 2016 62
ހަވީރު މުވައްޒަފުންނަށް އިއްވި ހުކުމް، ހައިރާން!

މިހާރު ހުއްޓިފައިވާ "ހަވީރު"ގައި ކުރިން މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފުންނަށް ކުރި އަށް އޮތް ދެ އަހަރު މީޑިއާގެ އެހެން ތަނެއްގައި މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ސިވިލް ކޯޓުން...

26 ޖޫން

June 26, 2016 2
ވަޒީފާއާއި ވިޔަފާރީގެ ފުރުސަތުތަކަށް "މިހާރު ކަނެކްޓް"

ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި ލިބެންހުރި އެންމެ ރަނގަޅު ވަޒީފާތަކާއި ވިޔަފާރީގެ ފުރުސަތުތަކަށް ޚާއްސަކޮށް "މިހާރު ކަނެކްޓު"ގެ ނަމުގައި ދުވަހު ނޫސް "މިހާރު" އިން އާ ޕްރޮޑަކްޓެއް މިއަދު ލޯންޗް ކޮށްފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2016 6
"މިހާރު"ގެ އިނގިރޭސި އެޑިޝަން ލޯންޗުކޮށްފި

"މިހާރު" ނޫހުގެ ވެބްސައިޓްގައި އިނގިރޭސި އެޑިޝަން ފަރުމާކޮށް މިއަދުން ފެށިގެން، އިނގިރޭސި ޚަބަރުތަކާއި ރިޕޯޓްތައް ގެނެސްދޭން ފަށައިފި އެވެ. އިނގިރޭސި އެޑިޝަންގެ އެޑްރެހަކީ http://en.mihaaru.com/ އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2016 9
"މިހާރު އެވޯޑްސް"ގެ ނަމުގައި އެވޯޑް ދޭން ނިންމައިފި

ރާއްޖޭގެ ބައެއް ކުޅިވަރުތަކުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިންނާއި ބައެއް އެހެން ދާއިރާތަކުން ފާހަގަކުރެވޭ މީހުންގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން "މިހާރު އެވޯޑްސް"ގެ ނަމުގައި އެވޯޑް ދޭން، ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފަހުން ނެރެން ފެށި ނޫހާއި އޮންލައިންގެ މެނޭޖްމަންޓުން ރޭ ނިންމައިފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2016 12
"މިހާރު"ގެ "އަޖައިބު": ތައުލީމީ އާ ހަރުފަތަކަށް

ދޮޅު މަަސް ދުވަހުން ބޮޑު ނިއުސް ވެބްސައިޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ނިންމާލުމަކީ ފަސޭހަ ކަމަށް ނުވާނެ އެވެ. ހާއްސަކޮށް އެކަމުގައި އުޅެނީ ބިޒީ ދަރިވަރެއް ނަމަ އެވެ. އެކަމަކު "މިހާރު"ގެ ވެބްސައިޓް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ފެންނަން މި އޮތީ ސައިރެކްސް ކޮލެޖުގައި ކިޔަވަމުން އައި އަހުމަދު އަލީ ނުވަތަ އަހަރުމެން ކިޔާ ނަމުން ނަމަ "އަޖައިބު"ގެ ބޮޑު...