މިހާރު ބަދިގެ: ގުލާބު ޖާމް

ދެކުނު އޭޝިއާގެ މަޝްހޫރު ފޮނިކާއެއްޗެއް ކަމަށްވާ ޖުލާބު ޖާމަކީ ދިވެހިންގެ މަގަބޫލުކަން ވެސް ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. މި ސަރަހައްދުގެ ވަރަށް ގިނަ ގައުމުތަކުގައި މި ހަދާއިރު އެންމެ ބޮޑަށް މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވަނީ އިންޑިއާ، މިއަންމާ، ބަންގްލަދޭޝް އަދި ޕާކިސްތާނުގަ އެވެ.


ކިރުގެ ބާވަތްތަކުން ހަދާ ގުލާބު ޖާމް އެންމެ ފުރަތަމަ ވުޖޫދަށް އައި ކަމަށް ބެލެވެނީ އިންޑިއާގަ އެވެ.

1 ލީޓަރު ފެން

500 ގުރާމު ހަކުރު

ފޮނިތޮއްޓާ ކާފޫރުތޮޅި

3 ޖޯޑު ކިރު

1 ޖޯޑު ފުއް

1 ސައި ސަމްސާ ބޭކިންގް ޕައުޑާ

300 މިލިލީޓަރު ތާޒާ ކިރު