17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2017
ސުލްހައިގެ ވާހަކަތަކުގައި ހަނގުރާމަވެރިން ބައިިވެރިވާނެ

ރޫސީ ވިލާތާއި ތުރުކީ ވިލާތުގެ ތާއީދާ އެކު ކަޒަކިސްތާނުގައި ބާއްވާ، ސީރިޔާގެ ސުލްހައިގެ ވާހަކަތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ސީރިޔާގެ އިދިކޮޅު ހަނގުރާމަވެރިން ނިންމައިފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2017 2
ސީރިޔާގައި އާންމުންނަށް ދޭ ހަމަލާތައް އިތުރުވަނީ

ސީރިޔާގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި އާންމުންނަށް ދޭ ހަމަލާތައް އިތުރުވަމުންދާ ކަމަށް އެހީދޭ ޖަމާއަތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017
ލީބިޔާގައި އިޓަލީ އެމްބަސީ އަލުން ހުޅުވަނީ

ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ބަންދުކޮށްފައިވާ، ލީބިޔާގައި ހުންނަ އިޓަލީ އެމްބަސީ އަލުން ހުޅުވުމަށް އިޓަލީ ވިލާތުން ނިންމައިފި އެވެ.

January 12, 2017 1
ހޫތީންނާ ދެކޮޅަށް ސައޫދީން އާ ހަމަލާތަކެއް

ޔަމަންގެ ހުޅަނގަށް އަތް ގަދަކޮށްގެން އުޅޭ ހޫތީ ހަނގުރާމަވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ސިފައިން އާ ހަމަލާތަކެއް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

January 12, 2017 4
ޔަމަންގައި އުޅޭ ހޫތީންނަކީ ކޮން ބައެއް؟

ޔަމަންގެ ޙޫޘީން ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެން މި ކިޔާ ހޫތީންނަކީ ޔަމަން ސަރުކާރަށް ވުރެ ވެސް ބާރު ގަދަ ބައެކެވެ. ވެރިކަން ފުރޮޅާލައި އިންތިހާބު ކުރެވިފައިވާ ރައީސް ގައުމުން ބޭރުވާ ހިސާބަށް...

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017
ތުރުކީ ސިފައިން އިރާގުން ފޭބުމަށް ގޮވާލައިފި

އިރާގަށް ވަދެ ތިބި ތުރުކީވިލާތުގެ ސިފައިން އެ ގައުމުން ފޭބުމަށް އިރާގުގެ ބޮޑުވަޒީރު ހައިދަރުލް އައްބާދީ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

January 11, 2017 1
ސީރިޔާގައި ރަޝިޔާގެ އަސްކަރީ ބާރު ގަދަކުރަނީ

ސީރިޔާގައި ރަޝިޔާ ސިފައިން ހިންގާ އަސްކަރީ ހަރަކާތްތައް މަދުކޮށްލަން އުޅޭ ކަމުގެ އަޑުތަކެއް ފެތުރިފައި ވަނިކޮށް، ރަޝިޔާގެ އަސްކަރީ ހަރަކާތްތައް ސީރިޔާގައި އަނެއްކާ ވަރުގަދަ...

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017 1
އިރާގުގެ ޚާއްސަ ފައުޖުގެ ސިފައިން މޫސަލްގައި ކުރިއަށް

އިރާގުގެ އުތުރުގައި އޮންނަ މޫސަލް އިން އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް)ގެ ހަނގުރާމަވެރިން ފައްސައިލުމަށް ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައިގައި އިރާގުގެ ޚާއްސަ ފައުޖުގެ ސިފައިން ކުރިއަރަމުންދާ...

January 10, 2017
އީރާނުން އަސްކަރީ ހޭދަ އިތުރުކޮށް ބާރު ގަދަކުރަނީ

އީރާންގެ އަސްކަރީ ހޭދަ އިތުރު ކުރުމަށް، އެ ގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި މަޝްރޫއަށް އެ މަޖިލީހުން އިއްޔެ ރުހުން ދީފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2017
ސީރިއާގައި ތިބޭ ރަޝިޔާ ސިފައިން މަދުކުރަން ފަށައިފި

މޮސްކޯ (ޖެނުއަރީ 6) - ސީރިއާގައި ތިބޭ ރަޝިޔާ ސިފައިން މަދުކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސިފައިންގެ ވެރިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މި ގޮތުން ސީރިއާ ސަރަހައްދު ދޫކޮށް ފުރަތަމަ ދާނީ ރަޝިޔާގެ މަތިންދާ ބޯޓު އުފުލާ މަނަވަރު ކަމަށް ވެސް ސިފައިން ބުނެފައިވެ އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2017 1
ނާކާމިޔާބުވި ރައީސް އަށް ގެމްބިއާ ސިފައިންގެ ތާއީދު

ބަންޖުލް (ޖެނުއަރީ 5) - ގެމްބިއާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން ނާކާމިޔާބުވި ރައީސް ޔަހުޔާ ޖައްމާހަށް ތާއީދުކުރާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސިފައިންގެ ވެރިޔާ ޖެނެރަލް އުސްމާން ބަދުޖީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2017 32
ސިފައިންގެ ވަޒީފާއިން އިހުސާން ވަކިވެވަޑައިގެންފި

އެމްއެންޑީއެފްގެ ކެޕްޓަން އަލީ އިހުސާން ސިފައިންގެ ވަޒީފާއިން މިދިޔަ ހޯމަދުވަހު ވަކިވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2017 2
ދެން ބަޣާވާތެއް ނުކުރާނަން: ތައިލެންޑް ސިފައިންގެ ވެރިޔާ

ބެންކޮކް (ޖެނުއަރީ 3) - ތައިލެންޑުގައި ބާއްވާ އިންތިޚާބަށް ފަހު އެ ގައުމުގައި ދެން ބަޣާވާތް ނުކުރާނެ ކަމަށް ސިފައިންގެ ވެރިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2017 7
މިއަންމާގެ މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާކުރާ ވީޑިއޯގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

ޔަންގޫން (ޖެނުއަރީ 2) - މިއަންމާގެ ރަކިނީ ސްޓޭޓުގެ ރޮހިންޔާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާކުރާ ވީޑިއޯއެއް ލީކުވެފައިވާތީ އެ މައްސަލަ ބަލާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2016 6
ގެމްބިއާގެ ރައީސް މަގާމުން ދުރުކުރަން ސެނެގާލް ތައްޔާރު

ޑަކާރް (ޑިސެމްބަރު 24) - ރިޔާސީ އިންތިހާބުން ނާކާމިޔާބުވުމުން ވެސް ވެރިކަމުން ފައިބައިވަޑައިގަތުމަށް ދެކޮޅު ހައްދަވަފާއިވާ ގެމްބިއާގެ ރައީސް ޔަހުޔާ ޖައްމާހު މަގާމުން ދުރު ކުރުމަށް ސެނަގާލްގެ ސިފައިން ތައްޔާރީ ހާލަތުގައި ތިބި ކަމަށް ސަރަހައްދީ ޖަމާއަތުން ބުނެފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2016 7
ޗައިނާ އިން ހިއްކި ރަށްތަކަށް ހަތިޔާރު ޖަމާކުރަން ފަށައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 15) - ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުން ހިއްކި ރަށްތަކަށް ޗައިނާ އިން ހަތިޔާރު ޖަމާކުރަމުންދާ ކަމުގެ ސެޓެލައިޓް ފޮޓޯ ހެކި ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ޖަމާއަތަކުން ބުނެފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2016 1
ރައްގާ ހިފަން އެމެރިކާގެ އިތުރު ސިފައިން ސީރިއާ އަށް

މަނާމާ (ޑިސެމްބަރު 11) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ބާރުގެ ދަށުން ސީރިއާގެ ރައްގާ ހިފުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން އެމެރިކާގެ އިތުރު 200 ސިފައިން ފޮނުވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ދިފާއީ ވަޒީރު އޭޝް ކާޓާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2016 9
މިއަންމާ ސިފައިން ނުކުރާ އަނިޔާއެއް ނެތް: މުސްލިމް ރެފިއުޖީން

ޔަންގޫން (ނޮވެމްބަރު 25) - މިއަންމާގެ ހުޅަނގު އުތުރުގައި އޮންނަ ރަކިނީ ސްޓޭޓުގައި ދިރިއުޅޭ ރޮހިންޖާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނަށް މިއަންމާ ސިފައިން ނުކުރާކަށް އަނިޔާއެއް ނެތް ކަމަށް އެ ސްޓޭޓުން ފިލަމުންދާ މުސްލިމް ރެފިއުޖީން ބުނެފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2016
ތުރުކީ-އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ ވެރިން މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

އިރާގާއި ސީރިޔާގައި މިހާރު ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ، އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ޖަމާއަތާ ދެކޮޅަށް ގުޅިގެން ހަނގުރާމަ ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން އެމެރިކާ އާއި ތުރުކީ ވިލާތުގެ އަސްކަރީ ވެރިން...

November 07, 2016 8
އިނގިރޭސި ޚާއްސަ ލަޝްކަރު މަރުގެ ލިސްޓަކާ އެކު އިރާގުގައި

މިހާރު އިރާގަށް ފޮނުވާފައިވާ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޚާއްސަ ސިފައިންގެ ލަޝްކަރު (ސްޕެޝަލް އެއާ ސާވިސް) ނުވަތަ އެސްއޭއެސް އަކީ، އެ ލަޝްކަރުގެ 75 އަހަރުވީ މުޅި ތާރީޚުގައި ވެސް އެންމެ ބޮޑު...

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2016 11
އާކްޓިކުގެ ކަނޑު އަޑިން ގޮތް ނޭނގޭ އަޑެއް އިވެނީ

އޮޓާވާ (ނޮވެމްބަރު 5) - އާކްޓިކް ނުވަތަ ނޯތު ޕޯލް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ ކަނޑު އަޑިން ގޮތް ނޭނގޭ އަޑެއް އިވެމުންދާތީ ކެނެޑާ ސިފައިން އެކަން ބަލަން ފަށައިފި ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2016 16
ނޮވެމްބަރު 3ގެ އަނެއް ފަރާތް: އޮޕަރޭޝަން ކެކްޓަސް 1

މީގެ 28 އަހަރު ކުރިން ވެސް ނޮވެމްބަރު 3 ވަނަ ދުވަހަކީ ހަމަ ބުރާސްފަތި ދުވަހެކެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ނާމާންކަމާއި ބިރުވެރިކަމުގެ ދުވަހެކެވެ. ވެރިރަށް މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ އެހެން ހުރިހާ ރަށްތަކެއް 24 ގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނަ ވަގުތަށް ގުޅުން ކެނޑިގެން ދިޔަ އެވެ. މާލެ އާއި ރަށްރަށާ ދެމެދު ދަތުރުފަތުރު ހުއްޓުމަކަށް އައެވެ. ރޭޑިއޯ އާއި ޓީވީގެ...

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2016 5
އަސްކަރީ ދާއިރާއިން އެމެރިކާގައި ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު

އަސްކަރީ އެކި ދާއިރާތަކުން އެމެރިކާގައި މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރުމުގެ ފުރުސަތު އާންމު ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2016 1
ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރަށް އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޖޫރިމަނާއެއް

ބެންކޮކް (އޮކްޓޫބަރު 23) - ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތު ކޮށްފައިވާ ތައިލެންޑުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ޔިންގްލަކް ޝިނަވަޓްރާ އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާކޮށް، އޭނާގެ މިލްކިއްޔާތު ހިފަހައްޓަން އެ ގައުމުގައި މިހާރު ވެރިކަން ކުރަމުންދާ އަސްކަރީ ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.